IPPB2/436-335/14-2/LS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-335/14-2/LS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. jest spółką celową prowadzącą działalność gospodarczą na rynku nieruchomości (zwana dalej "Spółką"). Obecnie Spółka planuje dokonać nabycia od polskiej spółki (zwanej dalej "Sprzedającym") kilkunastu budynków oraz budowli znajdujących się w gminie B. wraz z działkami, na których są posadowione te nieruchomości oraz jedną niezabudowaną działkę. Po sfinalizowaniu transakcji Spółka będzie wynajmować nabyte nieruchomości najemcom. Działalność Spółki, która obejmować będzie między innymi wynajem nabytych nieruchomości, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Poniżej Spółka przedstawia opis nieruchomości będących przedmiotem transakcji:

* zabudowane działki będące przedmiotem transakcji

W ramach transakcji Spółka nabędzie 12 budynków (magazynów), budynek administracyjny, 3 portiernie (zwane dalej łączenie "Budynkami") wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której wchodzą między innymi drogi, parkingi, sieci, stacja transformatorowa, zbiorniki retencyjne i tablice reklamowe, wykorzystywane na potrzeby Budynków (zwane dalej łącznie "Budowlami").

Budynki i Budowle będące podmiotem transakcji znajdują się na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 31/90; 31/91, 31/94, 31/97, 31/103 i 31/105; 31/82; 31/98; 31/107; 31/100; 31/95; 29/32, 29/35, 29/37, 29/40 i 29/41; 29/36 i 29/39; 29/33; 29/23, 29/29 i 29/30; 29/22; 29/14; 29/11; 12/2 i 61/1 i 11/2, zwanych dalej "Gruntem 1". Budynki, Budowle i Grunt 1 zwane są łącznie Nieruchomością 1. Grunt I składa się wyłącznie z działek zabudowanych.

Budynki (za wyjątkiem Budynku Administracyjnego) i Budowle posiadane przez Sprzedającego zostały wybudowane przez Sprzedającego albo przez jego poprzedników prawnych, tj. spółki, które w przeszłości zostały przejęte przez Sprzedającego (a w konsekwencji Sprzedający stał się następcą prawnym takiej spółki). Wydatki związane z budową Budynków (za wyjątkiem Budynku Administracyjnego) i Budowli podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Sprzedający lub jego właściwi poprzednicy prawni mieli prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z nabywaniem towarów i usług związanych z wybudowaniem Budynków (za wyjątkiem Budynku Administracyjnego), gdyż przedmiotowe nabycia były związane z jego (ich) działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i ten podatek odliczył (y).

Budynek Administracyjny (razem z działką, na której jest posadowiony) został nabyty dnia 29 grudnia 2006 r. od strony trzeciej przez poprzednika prawnego Sprzedającego tj. spółkę, która w przeszłości została przejęta przez Sprzedającego. Nabycie Budynku Administracyjnego podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT i poprzednik prawny Sprzedającego miał prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od nabycia, ponieważ Budynek Administracyjny był wykorzystywany w jego działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, i podatek ten odliczył.

Sprzedający wynajmuje budynki magazynowe najemcom. Dziesięć magazynów i Budynek Administracyjny są już w całości przedmiotem umowy najmu. Na dzień planowanej transakcji minie okres dłuższy niż dwa lata, od kiedy magazyny i Budynek Administracyjny zostały wynajęte w całości. Pięć spośród przedmiotowych magazynów było ulepszonych (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych), a koszty ulepszenia przekroczyły 30% wartości początkowej poszczególnych magazynów. Również i w takim przypadku magazyny były wynajmowane w całości (po przeprowadzeniu ostatniego ulepszenia), a przed datą planowanej transakcji minie okres ponad dwóch lat od czasu ostatniego ulepszenia.

Pozostałe dwa magazyny są także przedmiotem umowy najmu, jednakże nie cała powierzchnia przeznaczona pod wynajem jest aktualnie wynajęta. Może się zdarzyć, że na dzień planowanej transakcji magazyny te lub jeden z nich będą w pełni wynajęte, jednakże w żadnym przypadku w tym dniu nie minie okres dwóch lat od momentu, kiedy byłyby wynajęte w całości.

Portiernie będące własnością Sprzedającego nie były przedmiotem oddzielnych umów najmu. Budowle również nie były oddzielnie wynajmowane. Jednakże na podstawie umów najmu magazynów zawartych przez Sprzedającego, ich najemcy mają prawo użytkowania przestrzeni wspólnej Nieruchomości, w tym między innymi dróg i parkingów.

Portiernie i Budowle (za wyjątkiem drogi objazdowej i drogi dojazdowej) nie były ulepszane (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych). Na dzień planowanej transakcji wydatki na ulepszenia drogi dojazdowej i drogi objazdowej przekroczą 30% wartości początkowej tych budowli.

* niezabudowana działka będąca przedmiotem transakcji

W ramach transakcji Spółka planuje nabyć również niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 29/43 położoną na terenie gminy B., zwaną dalej "Gruntem 2".

Grunt 2 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy B., przyjętym na podstawie uchwały rady miasta B. z dnia 30 czerwca 1993 r., z późniejszymi poprawkami z dnia 29 maja 1998 r., dnia 14 października 1999 r. i dnia 4 października 2004 r. (zwanym dalej "Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego").

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Grunt 2 oznaczony jest jako teren pod nieuciążliwą zabudowę usługowo-produkcyjną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Nieruchomość 1 oraz Grunt 2 są poniżej zwane łącznie Nieruchomością.

W ramach planowanej transakcji, oprócz Nieruchomości na Spółkę przejdą również:

* prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących umów najmu, które z mocy prawa będą przeniesione na Spółkę (w tym depozyty wniesione przez najemców),

* dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, w tym dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, decyzje administracyjne, dokumentacja techniczna, dokumentacja projektowa i podwykonawcza, dokumenty gwarancji wydane Sprzedającemu przez wykonawców (o ile takie istnieją; jeżeli jakiekolwiek dokumenty gwarancji wystawione zostały imiennie na Sprzedającego, zostanie dokonana odpowiednia cesja praw z tych dokumentów na Spółkę).

Może się także zdarzyć, iż przeniesione zostaną również prawa wynikające z gwarancji udzielonych Sprzedającemu przez generalnego wykonawcę (-ów) Nieruchomości, o ile takie istnieją.

W ramach planowanej transakcji Spółka zamierza, co do zasady, nabyć jedynie pozycje wymienione powyżej, a zwłaszcza nie zamierza nabyć aktywów niezwiązanych z Nieruchomością.

Przedmiotem transakcji nie będą w szczególności:

* firma (nazwa przedsiębiorstwa) Sprzedającego,

* wszelkie inne działki niezabudowane będące własnością Sprzedającego (za wyjątkiem wyżej wymienionej działki o numerze ewidencyjnym 29/43),

* umowy o zarządzanie Nieruchomością, ubezpieczenie Nieruchomości, umowy serwisowe z dostawcami dotyczące Nieruchomości (np. usługi ochroniarskie lub sprzątające), jak również umowy o dostawy mediów (dalej łącznie "Umowy Serwisowe"),

* umowy rachunków bankowych Sprzedającego,

* środki pieniężne należące do Sprzedającego (inne niż depozyty najemców wspomniane powyżej),

* należności i zobowiązania handlowe,

* rozliczenia międzyokresowe,

* zobowiązania inwestycyjne z tytułu pożyczek (w tym kredytów bankowych) związanych z przedmiotową Nieruchomością,

* instrumenty finansowe,

* wyposażenie biura Sprzedającego,

* inwestycje w obce środki trwałe związane z modernizacją dróg lokalnych,

* księgi handlowe Sprzedającego,

* umowy i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej Sprzedającego (jak wspomniano powyżej, przekazana zostanie jedynie dokumentacja techniczna i prawna związana z Nieruchomością).

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z intencją stron żadne Umowy Serwisowe nie będą przeniesione na Spółkę. Po sfinalizowaniu planowanej transakcji Spółka zawrze w tym zakresie nowe umowy. W związku z powyższym możliwe jest, że nowe umowy serwisowe będą zawarte z dostawcami wybranymi poprzednio przez Sprzedającego. Niewykluczone jest jednak, iż niektóre Umowy Serwisowe zostaną przeniesione na Spółkę. Jednakże może to nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy zawarcie przez Spółkę nowej umowy nie będzie możliwe.

Sprzedający nie zatrudnia żadnych pracowników. W związku z tym nie będzie miało miejsca przeniesienie zakładu pracy.

Nieruchomość nie jest organizacyjnie, finansowo czy funkcjonalnie wydzielona w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedającego (nie stanowi wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego). Sprzedający nie dokonał zwłaszcza finansowego wydzielenia poprzez umożliwienie odpowiednich alokacji przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań do Nieruchomości. Ponadto Nieruchomość nie stanowi oddziału Sprzedającego.

Zarówno Spółka jak i Sprzedający są zarejestrowanymi podatnikami VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

1. Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości opisana w zdarzeniu przyszłym będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w powiązaniu z art. 7 Ustawy o VAT (niewyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT).

2. Czy, jeżeli Wnioskodawca i Sprzedający Nieruchomość 1 złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim transakcja będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, a w przypadku Gruntu 2 bez złożenia takiego oświadczenia, do planowanej transakcji będzie miało w całości zastosowanie opodatkowanie VAT według stawki podstawowej obowiązującej w chwili dokonania transakcji na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT.

3. Gdy planowana transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i Sprzedający naliczy podatek VAT w związku z dokonaniem tej sprzedaży, to czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury z tytułu zakupu przedmiotowej Nieruchomości.

4. Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4a Ustawy o p.c.c., jeżeli Spółka i Sprzedający złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostały wydane w dniu 21 sierpnia 2014 r. odrębne interpretacje indywidualne Nr IPPP1/443-701/14-2/IGo, IPPP1/443-701/14-3/IGo.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4a Ustawy o p.c.c., z uwagi na to, iż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do uzasadnienia przedstawionego w pkt 1 i 2 powyżej, planowana sprzedaż Nieruchomości będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 Ustawy o VAT (niewyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT) opodatkowaną w całości podatkiem VAT według stawki podstawowej, jeżeli Spółka i Sprzedający złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT (w zakresie sprzedaży Nieruchomości 1, dla sprzedaży Gruntu 2 bez oświadczenia).

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 4a Ustawy o p.c.c., podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne (w tym należy rozumieć również sprzedaż nieruchomości), inne niż umowa spółki i jej zmiana, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, planowana sprzedaż Nieruchomości (obejmująca Nieruchomość 1 i Grunt 2) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na to, iż będzie w całości podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT (dla Nieruchomości 1 w sytuacji, w której Spółka i Sprzedający złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* (uchylone),

* umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży - wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że W. Sp. z o.o. jest spółką celową prowadzącą działalność gospodarczą na rynku nieruchomości (zwana dalej "Spółką"). Obecnie Spółka planuje dokonać nabycia od polskiej spółki (zwanej dalej "Sprzedającym") kilkunastu budynków oraz budowli znajdujących się w gminie B. wraz z działkami, na których są posadowione te nieruchomości oraz jedną niezabudowaną działkę. Po sfinalizowaniu transakcji Spółka będzie wynajmować nabyte nieruchomości najemcom. Działalność Spółki, która obejmować będzie między innymi wynajem nabytych nieruchomości, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W ramach transakcji Spółka nabędzie 12 budynków (magazynów), budynek administracyjny, 3 portiernie (zwane dalej łączenie "Budynkami") wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której wchodzą między innymi drogi, parkingi, sieci, stacja transformatorowa, zbiorniki retencyjne i tablice reklamowe, wykorzystywane na potrzeby Budynków (zwane dalej łącznie "Budowlami"). Budynki i Budowle będące podmiotem transakcji znajdują się na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 31/90; 31/91, 31/94, 31/97, 31/103 i 31/105; 31/82; 31/98; 31/107; 31/100; 31/95; 29/32, 29/35, 29/37, 29/40 i 29/41; 29/36 i 29/39; 29/33; 29/23, 29/29 i 29/30 29/22; 29/14; 29/11; 12/2 i 61/1 i 11/2, zwanych dalej "Gruntem 1". Budynki, Budowle i Grunt 1 zwane są łącznie Nieruchomością 1. Grunt I składa się wyłącznie z działek zabudowanych. W ramach transakcji Spółka planuje nabyć również niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 29/43 położoną na terenie gminy B., zwaną dalej "Gruntem 2". Nieruchomość 1 oraz Grunt 2 są poniżej zwane łącznie Nieruchomością.

W interpretacjach indywidualnych z dnia 21 sierpnia 2014 r. Nr IPPP1/443-701/14-2/IGo, IPPP1/443-701/14-3/IGo dotyczących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: "Zatem, w zakresie sprzedaży części Nieruchomości 1 (w zakresie części Budynków i Budowli, co do których na dzień planowanej transakcji upłyną dwa lata od ich pierwszego zasiedlenia), do której zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT, według stawki podstawowej (obecnie 23% VAT), pod warunkiem, że strony transakcji złożą stosowne Oświadczenie, zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT."

A zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl