Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-322/10-3/MZ
Możliwość opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego, wyposażenia oddziału przez spółkę w aktywa przeznaczone do prowadzenia działalności oraz przekazania aktywów z oddziału do spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2010 r. (data wpływu 6 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku wniesienia Wkładu, wyposażenia Oddziału przez Spółkę w aktywa przeznaczone do prowadzenia działalności oraz przekazania aktywów z Oddziału do Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku wniesienia Wkładu, wyposażenia Oddziału przez Spółkę w aktywa przeznaczone do prowadzenia działalności oraz przekazania aktywów z Oddziału do Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W analizowanej sytuacji:

1.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka") będzie prowadzić działalność gospodarczą obejmującą między innymi finansowanie działalności innych podmiotów (w szczególności poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek).

2.

Większościowym udziałowcem Spółki posiadającym więcej niż 90% udziałów w spółce jest spółka z siedzibą na Węgrzech ("Udziałowiec"). Udziałowiec jest rezydentem podatkowym na Węgrzech w rozumieniu konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 23 września 1992 r. ("Umowa Węgierska"). Spółka uzyska od Udziałowca certyfikat rezydencji Udziałowca na Węgrzech wydany przez właściwy organ administracji podatkowej na Węgrzech.

3.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego przez Udziałowca ("Wkład"), przy czym:

a.

przedmiotem Wkładu będzie wierzytelność własna Udziałowca z tytułu pożyczki udzielonej przez Udziałowca innej spółce;

b.

przedmiot Wkładu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu UPodPraw;

c.

wartość wnoszonego Wkładu będzie przewyższała wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy - przedmiotowa nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki (wystąpi tzw. agio).

4.

Na potrzeby przyszłej działalności Spółka założy oddział w Wielkim Księstwie Luksemburskim ("Oddział").

5.

Oddział będzie stanowić wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Spółki, która nie będzie jednak posiadała odrębnej osobowości prawnej (z prawnego punktu widzenia prawnego Oddział i Spółka będą stanowić jeden podmiot).

6.

Oddział będzie prowadzić działalność gospodarczą obejmującą między innymi finansowanie działalności innych podmiotów (w szczególności poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek) jak również obrót wierzytelnościami, w tym wierzytelnościami z tytułu kredytów i pożyczek, przy czym:

a.

finansowane będą mogły być zarówno podmioty powiązane, jak i niepowiązane ze Spółką;

b.

finansowanie może występować zarówno w walutach obcych, jak i w PLN;

c.

wierzytelności mogą być nabywane w różny sposób, w szczególności w drodze zakupu, zamiany, jak również w postaci wkładu niepieniężnego (aportu);

d.

wierzytelności mogą być nabywane zarówno po cenie nominalnej, jak i z dyskontem.

7.

W konsekwencji prowadzonej działalności przychodami Oddziału mogą być w szczególności odsetki uzyskiwane przez Oddział w związku z finansowaniem innych podmiotów, dochody z tytułu prowizji pobieranych przez Oddział w związku z finansowaniem innych podmiotów, dochody z tytułu uzyskania spłaty wierzytelności w kwocie wyższej od kwoty nabycia, dochody z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności w dowolnej formie, oraz ewentualne wszelkie dochody z tytułu różnić kursowych związanych z działalnością Oddziału.

8.

Oddział będzie dysponował aktywami niezbędnymi do powstania i funkcjonowania Oddziału zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (np. powierzchnią biurową oraz sprzętem biurowym usytuowanymi w Luksemburgu). W bieżącą działalność Oddziału będzie zaangażowana co najmniej jedna osoba będąca menedżerem Oddziału (tzw. menedżer Oddziału).

9.

Księgi Oddziału mogą być prowadzone w walucie innej niż PLN.

10.

Spółka do dnia złożenia niniejszego wniosku nie wybrała metody rozpoznawania różnic kursowych dla celów podatkowych na podstawie przepisów o rachunkowości (zgodnie z możliwością wynikającą z przepisu art. 9b ust. 1 UPodPraw), jednakże może wybrać taką metodę w późniejszym okresie (przy czym wszystkie pytania Spółki sformułowane w niniejszym wniosku dotyczą obydwu sytuacji - zdaniem Spółki wybór metody rozpoznawania różnic kursowych dla celów podatkowych nie powinien mieć wpływu na żadną z odpowiedzi).

11.

Spółka wyposaży Oddział w aktywa finansowe przeznaczone do prowadzenia działalności (w szczególności środki pieniężne lub wierzytelności). W miarę potrzeb działalność Oddziału może być finansowana również poprzez zaciąganie zobowiązań od innych podmiotów w każdej dozwolonej prawem formie. Aktywa finansowe (w szczególności środki pieniężne lub wierzytelności) zostaną przekazane Oddziałowi na podstawie uchwały zarządu Spółki.

12.

Oddział będzie wykonywał funkcje (i ponosił odpowiadające wykonywanym funkcjom koszty) związane ze swoją działalnością, w szczególności Oddział będzie zasadniczo wykonywał wszelkie funkcje związane z finansowaniem innych podmiotów i obrotem wierzytelnościami (np. podejmowanie decyzji w przedmiocie udzielenia oraz warunków udzielenia pożyczek, obrotu wierzytelnościami, prowadzenie księgowości Oddziału, bieżące zarządzanie Oddziałem i zapewnienie obsługi technicznej Oddziału). Natomiast funkcje realizowane przez Spółkę (i ponoszone przez nią odpowiednie koszty) będą ograniczone do:

a.

ustalenia i utworzenia ogólnej struktury prawnej Oddziału,

b.

wyposażenia Oddziału w aktywa Finansowe niezbędne do prowadzenia działalności,

c.

ogólnego zarządu Oddziałem,

d.

tworzenia ogólnych zasad polityki finansowej Oddziału.

13.

W przypadku, gdy działalność Oddziału nie będzie uzasadniona ekonomicznie lub biznesowo, Spółka dokona likwidacji Oddziału, wskutek której wszelkie znajdujące się w dyspozycji Oddziału aktywa zostaną przekazane do Spółki. Przekazanie części lub całości aktywów z Oddziału do Spółki może również nastąpić w każdym czasie bez likwidacji Oddziału. Takie przekazanie nastąpi na podstawie odpowiedniej uchwały Zarządu Spółki.

14.

Spółka może wypłacać na rzecz Udziałowca w formie pieniężnej m.in.: (i) dywidendy, (ii) wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w Spółce lub z tytułu nabycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia, oraz (iii) należności z tytułu podziału majątku Spółki w związku z jej likwidacją.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku wniesienia Wkładu podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ("p.c.c.") z tytułu zmiany umowy Spółki będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, natomiast nadwyżka wartości wkładu ponad wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, przekazana na kapitał zapasowy (tzw. agio), nie będzie opodatkowana tym podatkiem.

2.

czy wniesienie Wkładu przez Udziałowca do Spółki w postaci wierzytelności własnych Udziałowca będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ("VAT") w Polsce.

3.

Czy Oddział będzie stanowił zakład Spółki w Luksemburgu w rozumieniu Umowy Luksemburskiej.

4.

Czy wyposażenie Oddziału przez Spółkę w aktywa przeznaczone do prowadzenia działalności przez Oddział w postaci środków pieniężnych będzie prowadziło do powstania przychodu i kosztu uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych ("CIT") w Polsce.

5.

Czy wyposażenie Oddziału przez Spółkę w inne aktywa finansowe przeznaczone do prowadzenia działalności przez Oddział (w szczególności w postaci wierzytelności, również z tytułu pożyczek lub kredytów) będzie prowadziło do powstania przychodu (kosztu uzyskania przychodów) na gruncie CIT w Polsce.

6.

Czy wyposażenie Oddziału przez Spółkę w aktywa przeznaczone do prowadzenia działalności przez Oddział w postaci (i) środków pieniężnych, lub (ii) innych aktywów finansowych (w szczególności w postaci wierzytelności, również z tytułu pożyczek lub kredytów) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem p.c.c.

7.

Czy wyposażenie Oddziału przez Spółkę w aktywa przeznaczone do prowadzenia działalności przez Oddział w postaci (i) środków pieniężnych, lub (ii) innych aktywów finansowych (w szczególności w postaci wierzytelności, również z tytułu pożyczek lub kredytów) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

8.

Czy dochody Oddziału będą zwolnione z opodatkowania CIT w Polsce.

9.

Czy dochody Oddziału zwolnione z opodatkowania CIT w Polsce wskazane w pytaniu nr 8 będą obejmować w szczególności dochody w postaci odsetek uzyskiwanych przez Oddział w związku z finansowaniem innych podmiotów, dochody z tytułu prowizji pobieranych przez Oddział w związku z finansowaniem innych podmiotów, dochody z tytułu uzyskania spłaty wierzytelności, również w kwocie wyższej od kwoty nabycia (w tym poprzez potrącenie), dochody z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności (także poprzez datio in solutum, gdy wierzytelność zostanie zbyta przez Oddział w celu zwolnienia się z innego zobowiązania) oraz ewentualne wszelkie dochody z tytułu różnic kursowych powstających w związku z działalnością Oddziału, w tym także z tytułu ewentualnych różnic kursowych wynikających z wyceny majątku Oddziału dla celów rachunkowych w Polsce.

10.

Czy w związku z wyposażeniem Oddziału przez Spółkę w środki pieniężne lub inne aktywa finansowe Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu (w szczególności w postaci odsetek).

11.

Czy wartość aktywów przekazanych z Oddziału do Spółki nie będzie stanowiła przychód na gruncie CIT w Polsce zarówno w trakcie istnienia Oddziału, jak również w przypadku ewentualnej likwidacji Oddziału.

12.

Czy przekazanie aktywów z Oddziału do Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem p.c.c. zarówno w trakcie istnienia Oddziału, jak również w przypadku ewentualnej likwidacji Oddziału.

13.

Czy przekazanie aktywów finansowych (w szczególności środków pieniężnych lub wierzytelności, w tym wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek) z Oddziału do Spółki zarówno w trakcie istnienia Oddziału, jak również w przypadku ewentualnej likwidacji oddziału, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

14.

Czy - przy założeniu, że Udziałowiec będzie posiadał w Spółce nieprzerwanie przez okres dwóch lat (24 następujących po sobie miesięcy), przy czym okres ten może nastąpić zarówno przed jak i po wypłacie - wypłata przez Spółkę na rzecz Udziałowca w formie pieniężnej: (i) dywidendy, (ii) wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce lub z tytułu nabycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia, oraz (iii) należności z tytułu podziału majątku Spółki w związku z jej likwidacją, będzie podlegała zwolnieniu z podatku CIT na podstawie art. 22 ust. 4-4b UPodPraw, wobec czego Spółka dokonująca przedmiotowych wypłat na rzecz Udziałowca nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w momencie wypłaty.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 18 listopada 2010 r. została wydana interpretacja Nr IPPP3/443-868/10-3/MP. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku wniesienia Wkładu, podstawa opodatkowania podatkiem p.c.c. z tytułu zmiany umowy Spółki będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, natomiast nadwyżka wartości wkładu ponad wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, przekazana na kapitał zapasowy (tzw. agio), nie będzie opodatkowana tym podatkiem.

Zgodnie z UPCC:

1.

Podatkowi p.c.c. podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem p.c.c. (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz pkt 2).

2.

W przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (art. 1 ust. 3 pkt 2).

3.

Przy zmianie umowy spółki obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b).

Zgodnie z art. 154 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej "k.s.h."), jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

W świetle powyższych przepisów, zdaniem Spółki, skoro:

1.

z literalnego brzmienia UPCC bezsprzecznie wynika, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (a nie np. wartość wkładów wnoszonych do spółki kapitałowej),

2.

zgodnie z k.s.h., ewentualna nadwyżka wartości wnoszonych wkładów ponad wartość nominalną udziałów jest przekazywana na kapitał zapasowy, który stanowi odrębną od kapitału zakładowego pozycję w bilansie/kapitałach spółki,

- to należy uznać, że podstawę opodatkowania podatkiem p.c.c. z tytułu zmiany umowy Spółki będzie wartość, o która podwyższono kapitał zakładowy, natomiast nadwyżka wartości wkładu ponad wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, przekazana na kapitał zapasowy (tzw. agio) nie będzie opodatkowana tym podatkiem. Na powyższą konkluzję nie ma żadnego wpływu stosunek wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy, do wartości wniesionego do Spółki wkładu (w szczególności, kwota przekazana na kapitał zapasowy Spółki może być wielokrotnie większa od wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki).

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w praktyce organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, w szczególności w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 maja 2010 r. (IPPB2/436-90/10-2/MZ) i 10 lutego 2010 r. (IPPB2/436-509/09-3/AF, czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 listopada 2009 r. (ILPB2/436-156/09-2/AJ).

Ad. 6

Wyposażenie Oddziału przez Spółkę w aktywa przeznaczone do prowadzenia działalności przez oddział w postaci (i) środków pieniężnych lub (ii) innych aktywów finansowych (w szczególności w postaci wierzytelności, również z tytułu pożyczek lub kredytów) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem p.c.c.

Zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji:

1.

Zgodnie z literalną i powszechnie akceptowaną interpretacją UPCC, katalog czynności podlegających opodatkowaniu p.c.c. zawarty w art. 1 ust. 1 UPCC jest katalogiem zamkniętym, wobec czego dokonanie czynności niewymienionych w art. 1 ust. 1 UPCC nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie p.c.c.

2.

Wyposażenie oddziału spółki kapitałowej położonego zagranicą w aktywa przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej przez ten oddział w postaci (i) środków pieniężnych, lub (ii) innych aktywów finansowych (w szczególności w postaci wierzytelności, również z tytułu pożyczek lub kredytów):

a.

nie zostało wymienione w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem p.c.c. zawartym w art. 1 ust. 1 UPCC;

b.

nie może być utożsamiane z jakąkolwiek inną czynnością wymienioną w powyższym przepisie, w szczególności taka sytuacja: (a) nie stanowi umowy pożyczki, gdyż wyposażenie oddziału w aktywa finansowe stanowi jedynie przesunięcie aktywów w ramach tego samego podmiotu i nie może być rozumiane jako zawarcie umowy pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami (w rozumieniu cywilnoprawnym oddział spółki kapitałowej nie stanowi odrębnego podmiotu), ani też (b) nie stanowi zmiany umowy spółki, gdyż wyposażenie oddziału w aktywa finansowe nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

3.

W konsekwencji należy uznać, że wyposażenie Oddziału przez Spółkę w aktywa przeznaczone do prowadzenia działalności przez oddział w postaci (i) środków pieniężnych oraz (ii) innych aktywów finansowych (w szczególności w postaci wierzytelności, również z tytułu pożyczek lub kredytów), jako czynność nie objęta zakresem opodatkowania p.c.c., nie będzie podlegała temu podatkowi.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w praktyce organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, patrz np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 maja 2009 r. (ITPB2/436-29/09/MK) czy też z 27 kwietnia 2009 r. (ITPB2/436-13/09/MK).

Ad. 12

Przekazanie aktywów z Oddziału do Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem p.c.c. zarówno w trakcie istnienia Oddziału, jak również w przypadku ewentualnej likwidacji Oddziału.

Zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji:

1.

Zgodnie z literalną i powszechnie akceptowaną interpretacją UPCC, katalog czynności podlegających opodatkowaniu p.c.c. zawarty w art. 1 ust. 1 UPCC jest katalogiem zamkniętym, a w rezultacie dokonanie czynności niewymienionych w art. 1 ust. 1 UPCC nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie p.c.c.

2.

Przekazanie aktywów z oddziału spółki kapitałowej położonego zagranicą do tej spółki (również w związku z likwidacją oddziału) nie zostało wymienione w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem p.c.c. ani też nie może być utożsamiane z żadną z czynności określonych w art. 1 ust. 1 UPCC.

3.

W konsekwencji, należy uznać, że przekazanie aktywów z Oddziału do spółki zarówno w trakcie istnienia Oddziału, jak również w przypadku ewentualnej likwidacji Oddziału, jako czynność nie objęta zakresem opodatkowania p.c.c., nie będzie podlegała temu podatkowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1

Na wstępie należy wskazać, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy według art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Podwyższenie kapitału zakładowego oznacza powiększenie środków kapitałowych spółki (bez względu na wybór formy), a fakt ten uważa się za zmianę umowy spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

a.

rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b.

siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Obowiązek podatkowy przy zmianie umowy spółki kapitałowej powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału (art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.). Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 tej ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka") będzie prowadzić działalność gospodarczą obejmującą między innymi finansowanie działalności innych podmiotów (w szczególności poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek). Większościowym udziałowcem Spółki posiadającym więcej niż 90% udziałów w spółce jest spółka z siedzibą na Węgrzech ("Udziałowiec"). Udziałowiec jest rezydentem podatkowym na Węgrzech w rozumieniu konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 23 września 1992 r. ("Umowa Węgierska"). Spółka uzyska od Udziałowca certyfikat rezydencji Udziałowca na Węgrzech wydany przez właściwy organ administracji podatkowej na Węgrzech.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego przez Udziałowca ("Wkład"), przy czym:

* przedmiotem Wkładu będzie wierzytelność własna Udziałowca z tytułu pożyczki udzielonej przez Udziałowca innej spółce;

* przedmiot Wkładu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu UPodPraw;

* wartość wnoszonego Wkładu będzie przewyższała wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy - przedmiotowa nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki (wystąpi tzw. agio).

Reasumując stwierdza się, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego. A zatem, podstawę opodatkowania powyższym podatkiem będzie stanowiła wartość, o którą został podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazana na kapitał zapasowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ad. 6 i 12

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c.

(uchylona),

d.

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e.

umowy dożywocia,

f.

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g.

(uchylona),

h.

ustanowienie hipoteki,

i.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j.

umowy depozytu nieprawidłowego,

k.

umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zasadę numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż na potrzeby własnej działalności Spółka założy oddział w Wielkim Księstwie Luksemburskim. Spółka wyposaży Oddział w aktywa finansowe przeznaczone do prowadzenia działalności (w szczególności środki pieniężne lub wierzytelności). W miarę potrzeb działalność Oddziału może być finansowana również poprzez zaciąganie zobowiązań od innych podmiotów w każdej dozwolonej prawem formie. Aktywa finansowe (w szczególności środki pieniężne lub wierzytelności) zostaną przekazane Oddziałowi na podstawie uchwały zarządu Spółki. W przypadku, gdy działalność Oddziału nie będzie uzasadniona ekonomicznie lub biznesowo, Spółka dokona likwidacji Oddziału, wskutek której wszelkie znajdujące się w dyspozycji Oddziału aktywa zostaną przekazane do Spółki. Przekazanie części lub całości aktywów z Oddziału do Spółki może również nastąpić w każdym czasie bez likwidacji Oddziału. Takie przekazanie nastąpi na podstawie odpowiedniej uchwały Zarządu Spółki.

Reasumując stwierdza się, iż czynności związane z wyposażeniem Oddziału przez Spółkę w aktywa przeznaczone do prowadzenia działalności oraz przekazaniem aktywów z Oddziału do Spółki, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o ile nie przyjmą postaci którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż co do zasady wiążą one w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl