IPPB2/436-307/10-7/AF - Możliwość opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-307/10-7/AF Możliwość opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2010 r. (data wpływu) uzupełnionym na wniosku ORD-IN z dnia 19 października 2010 r. (data wpływu 22 października 2010 r.) na wezwanie z dnia 7 października 2010 r. Nr IPPB2/436-307/10-2/AF (data nadania 7 października 2010 r., data wpływu 13 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania nabycia cesji udziału w lokalu mieszkalnym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania nabycia cesji udziału w lokalu mieszkalnym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2006 r. została dokonana cesja przez dewelopera. Cena mieszkania wynosiła 235.000,00 zł (deweloperska) plus odstępne i udział. Wnioskodawczyni posiada faktury VAT na sumę 235.000 zł.

Pismem z dnia 7 października 2010 r. Nr IPPB2/436-307/10-2/AF wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

* wskazanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) Wnioskodawcy,

* uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych:

- sposób zwrotu nienależnej opłaty (zwrot na rachunek bankowy Nr..., zwrot przekazem pocztowym na adres zamieszkania Wnioskodawcy, zwrot przekazem pocztowym na adres do korespondencji),

* złożenie oświadczenia i podpisu Wnioskodawcy (poz. 61 druku ORD-IN) - zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), kto, składając fałszywe oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - następującej treści:

"Ja niżej podpisany (a) pouczony (a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń składam, stosownie do art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej".

* w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych proszę o:

* uzupełnienie przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego poprzez wskazanie, na podstawie jakiej czynności cywilnoprawnej nastąpiło nabycie przez Wnioskodawczynię cesji udziału w lokalu mieszkalnym,

* przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, które winno być powiązanie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym oraz zadanymi pytaniami.

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. W przesłanym uzupełnieniu na wniosku ORD-IN Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny:

W październiku 2006 r. została sporządzona umowa przedwstępna kupna sprzedaży. Przedmiotem umowy było przyrzeczenie dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z umowy mieszkania położonego przy ul. G. w W. przez p. K. na Wnioskodawczynię i jej męża. Wartość przedmiotu cesji wynosiła 312.000,00 zł. Cesji dokonano w grudniu 2006 r. w J.

Sprzedającemu Wnioskodawczyni i jej mąż zapłacili wraz z udziałem 103.616,15 zł. Natomiast kwotę 208.383,85 zł. Wnioskodawczyni i jej mąż zapłacili już po dokonaniu cesji w kwietniu 2008 r. J. Wnioskodawczyni i jej mąż posiadają faktury na kwotę 208.383,85 zł wystawione przez J.

Dodatkowo Wnioskodawczyni sprecyzowała nowe pytanie oraz przedstawiła własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma zapłacić podatek od 312.000,00 zł, czy od kwoty 103.616,15 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od kwoty 103.614,15 zł, ponieważ na kwotę 208.138,85 zł faktury są wystawiane na Wnioskodawczynię i jej męża.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a w przypadku gdy płatnikami są nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub odsprzedaży - z chwilą wypłacenia należności. Ust. 2 art. 3 stanowi, że jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do zapisu art. 5 ust. 1 ustawy, obowiązek zapłaty podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej będącej stronami czynności cywilnoprawnej, a w przypadku określonym w art. 4 pkt 2 - na spółce. Jeżeli jedną ze stron czynności cywilnoprawnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemnąca osobowości prawnej zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności (art. 5 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży:

a.

rzeczy ruchomych nabywanych do przerobu lub odsprzedaży - cena sprzedaży,

b.

zawieranej przez nierezydentów - równowartość w złotych kwoty zagranicznych środków płatniczych, określonej w zezwoleniu dewizowym, przeznaczonych na zapłacenie ceny,

c.

w pozostałych przypadkach - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Jeżeli stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy - strony czynności cywilnoprawnej nie określiły wartości przedmiotu tej czynności lub wartość określona przez strony nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, jej wartości rynkowej, organ ten wezwie strony do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej wstępnej oceny. Jeżeli strony, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3 nie określiły wartości lub podały wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia na podstawie opinii biegłego. Jeżeli wartość określona w ten sposób przekroczy o 33% wartość podaną przez strony, koszty opinii ponoszą solidarnie strony czynności cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

a.

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b.

innych praw majątkowych - 1%.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w październiku 2006 r. została sporządzona umowa przedwstępna kupna sprzedaży. Przedmiotem umowy było przyrzeczenie dokonania cesji praw i obowiązków mieszkania przez p. K. na Wnioskodawczynię i jej męża. Wartość przedmiotu cesji wynosiła 312.000,00 zł. Cesji dokonano w grudniu 2006 r. Sprzedającemu Wnioskodawczyni i jej mąż zapłacili wraz z udziałem 103.616,15 zł. Natomiast kwotę 208.383,85 zł. Wnioskodawczyni i jej mąż zapłacili już po dokonaniu cesji w kwietniu 2008 r. J. Wnioskodawczyni i jej mąż posiadają faktury na kwotę 208.383,85 zł wystawione przez J.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Strony czynności zobowiązane były do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości rynkowej prawa majątkowego w grudniu 2006 r., tj. w dniu przenoszącym własność ww. prawa, od kwoty 312.000,00 zł, o ile kwota ta stanowiła wartość rynkową prawa majątkowego w dniu jego nabycia.

Ponadto należy stwierdzić, iż wyliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych, jaki zobowiązane były zapłacić Strony należy do organów podatkowych, które w wyniku postępowania podatkowego mogą dokonać takiego wyliczenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl