IPPB2/436-28/10-2/MZ - Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-28/10-2/MZ Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2010 r. (data wpływu 29 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S. (dalej: S, Spółka) jest spółką kapitałową prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech. Spółka jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W związku z wynajmem nieruchomości położonych w Polsce S. wystawia faktury z podatkiem VAT i rozlicza VAT w Polsce.

S. zamierza nabywać nieruchomości (budynki niemieszkalne) od tzw. spółek obiektowych (dalej: spółka obiektowa) i następnie uzyskiwać przychody z tytułu wynajmu tych nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe.

Spółki obiektowe, od których spółka S. będzie nabywać nieruchomości są zakładane w celu realizacji konkretnego projektu, który polega na wybudowaniu budynku oraz budowli na danym gruncie. W momencie sprzedaży nieruchomości spółce S. ponad 50 % powierzchni budynku będzie wynajęte. Jednocześnie od momentu zawarcia pierwszej umowy najmu dotyczącej wynajmu powierzchni w sprzedawanym budynku, a dniem jego sprzedaży spółce S. upłynie okres krótszy niż 2 lata.

W dniu nabycia nieruchomości S. przejmie na podstawie art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego umowy najmu zawarte przez spółkę obiektową. Wraz z nabyciem nieruchomości S przejmie tylko te zobowiązania, które wynikają z umów najmu i które z mocy prawa przechodzą na S. S. nie przejmie żadnych pozostałych zobowiązań spółki obiektowej, w szczególności tych wynikających z finansowania nieruchomości czy związanych z procesem budowy, ani jej majątku poza sprzedawaną nieruchomością, ani personelu, ani jej ksiąg rachunkowych.

Spółka obiektowa poza wybudowaniem sprzedanych spółce S. nieruchomości i zawarciem umów najmu nie prowadzi żadnej innej działalności operacyjnej ani działalności pozostałej. Poza nieruchomościami spółka obiektowa nie posiada innych znaczących aktywów. Spółka obiektowa jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT. Spółka obiektowa miała prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wybudowaniem budynków i budowli sprzedawanych spółce S. Po wybudowaniu budynków i budowli spółka obiektowa nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie, które stanowiłoby co najmniej 30 % wartości początkowej tych budynków i budowli.

Po nabyciu nieruchomości S. zawrze umowę z niezależnym zarządcą nieruchomości. Zarządca nieruchomości nawiąże kontakt z najemcami i będzie rozliczał czynsz i opłaty dodatkowe, tj. koszty utrzymania nieruchomości. Najważniejsze decyzje dotyczące nieruchomości będą podejmowane przez zarząd spółki S. działający w Niemczech.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy w związku z zawarciem umowy sprzedaży ze spółką obiektową na spółce S. będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

2.

Czy S. będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości od spółki obiektowej.

Odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualne. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 18 lutego 2010 r. została wydana interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości ze spółką obiektową nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o p.c.c. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o p.c.c. umowy sprzedaży podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Od tej zasady ustawodawca przewidział pewne wyjątki. W świetle art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o p.c.c. nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cyt. ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

1.

rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

*

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

*

umowy spółki i jej zmiany,

*

umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia nieruchomości będzie miała formę umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, może co do zasady podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 18 lutego 2010 r. Nr IPPP1-443-109/10-2/PR potwierdził, iż dostawa budynków i budowli oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu lub prawa własności gruntu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki 22 %. Spółka w związku z wykorzystaniem nabywanych nieruchomości do wykonywania czynności opodatkowanych (tj. wynajem, dzierżawa) będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktury sprzedaży nieruchomości wystawionej przez spółkę obiektową na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Reasumując stwierdza się, iż skoro umowa sprzedaży nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem na Spółce nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl