Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-275/08-5/MZ
Notariusz jako płatnik PCC transakcji sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 11 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 13 czerwca 2002 r. A.... S...... pozostająca w związku małżeńskim z T...... A....... S...... nabyła od P.... Ł........ i J..... Ł............ w drodze umowy kupna-sprzedaży (akt notarialny rep. A 1645/02 sporządzony przed notariuszem J...... K....., notariuszem w P.....) do majątku wspólnego, niezabudowaną działkę rolną (Nr geodezyjny 2/14) o powierzchni 0,82 ha, stanowiącą nieruchomość rolną przeznaczoną w planach zagospodarowania przestrzennego do użytkowania rolniczego. Następnie, w dniu 20 sierpnia 2002 r. Sąd Rejonowy w P...... wyłączył ten obszar z Księgi Wieczystej Nr i założył nową Księgę Wieczystą Nr.

W dniu 8 grudnia 2005 r. Rada Miejska w N....., w drodze uchwały Nr x/05 uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy N..... dotyczący terenów w miejscowości Ż....... i dokonała przekwalifikowania m.in. gruntu rolnego należącego do Wnioskodawczyni na grunt przeznaczony pod zabudowę wraz z układem komunikacyjnym. Stosowne zawiadomienie zostało przekazane przez Burmistrza N............ pismem z dnia 15 maja 2006 r., Nr GP.7323/103/2006.

Następnie, na wniosek małżonków S......... decyzją z dnia 19 lutego 2007 r. Nr GP.7430-D/6/07 Burmistrz N zatwierdził projekt podziału nieruchomości na poszczególne działki. Przedmiotowy grunt w zakresie stanowiącym własność Wnioskodawczyni i jej męża został podzielony na 6 działek. Dodatkowo, po podziale w dniu 13 maja 2008 r. zostały wpisane w KW służebności drogowe na rzecz każdoczesnego właściciela danej działki, umożliwiające budowę dróg dojazdowych do poszczególnych działek.

Przedmiotowa nieruchomość, na bazie której powstały poszczególne działki budowlane, została nabyta z zamiarem przeznaczenia jej na potrzeby osobiste. Grunt miał być w zamyśle małżonków S........ przeznaczony pod indywidualną zabudowę jednorodzinną przeznaczoną do wykorzystania na własne, osobiste potrzeby członków najbliższej rodziny - samych małżonków S......... oraz ich jedynej córki, K........ E....... B.......... oraz żyjącej jeszcze wówczas matki A...... S....... - Z..... D....... - B.......... (zmarła 4 stycznia 2008 r.). Nie ulega zatem wątpliwości, że przedmiotowe działki stanowią majątek osobisty Wnioskodawców, a ich przeznaczeniem było wykorzystanie na cele osobiste (budowa całorocznego domu dla całej rodziny poza miastem w bezpośrednim sąsiedztwie lasu oraz niewielkiego stawu).

Z powodu szeregu okoliczności o charakterze osobistym, Wnioskodawczyni wraz z mężem zdecydowali się na zbycie posiadanych działek. Zmiana decyzji wynika ze stanu zdrowia oraz wieku każdego z małżonków S.........., śmierci matki Wnioskodawczyni oraz faktu, iż dojazd do przedmiotowej nieruchomości jest bardzo czasochłonny i wiąże się z koniecznością korzystania z samochodu (ani A..... S........ ani K............ B.......... nie prowadzą samochodu). Z uwagi na powyższe, Wnioskodawczyni wraz z mężem zadecydowali, że posiadane działki stały się zbędne do pierwotnie zakładanych celów i postanowili przeznaczyć je do sprzedaży, a uzyskane środki przeznaczyć bądź bezpośrednio na nabycie nieruchomości położonej bliżej Warszawy (z łatwiejszym dojazdem niewymagającym korzystania z samochodu), bądź na spłatę kredytu budowlano-hipotecznego na nabycie mieszkania, w którym obecnie zamieszkują, a w dalszej kolejności nabycie domu.

Dodatkowo, małżonkowie S.......... mają zamiar dokonać ewentualnej darowizny jednej z działek na rzecz jednego z członków najbliższej rodziny (bratanica Wnioskodawczyni), o ile wyrazi ona na taką darowiznę zgodę. Umowa taka zostanie prawdopodobnie, za zgodą zainteresowanych, zawarta w przyszłości.

Z uwagi na fakt, iż wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez Państwa A..... i T........... A........... S.........., pismem z dnia 12.09.2008 r. Nr IPPB2/436-275/08-2/MZ i Nr IPPB2/415-1040/08-2/SP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

Wskazanie, kogo dotyczy wniosek i uiszczona opłata w wysokości 75 zł (druga osoba zainteresowana winna złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej oraz dokonać opłaty w wysokości odpowiadającej przedstawionym zdarzeniom przyszłym we wniosku).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie informując, iż:

*

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej należy uznać za skierowany przez P. A....... S........, w zakresie P. T........... S............ zostanie skierowany odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

*

Opłatę uiszczoną należy odnieść do zapytania dotyczącego potwierdzenia konsekwencji podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Ponadto załączono potwierdzenie wniesienia opłaty w zakresie zapytania o konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy planowane transakcje sprzedaży nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2.

Czy planowane transakcje sprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

3.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem wnioskodawcy:

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że ze względu na fakt, iż nabycie nieruchomości będących przedmiotem planowanej sprzedaży nie nastąpiło z jakimkolwiek zamiarem przeznaczenia ich do celów działalności gospodarczej oraz ze względu na to, że przedmiotowe grunty weszły w skład majątku osobistego małżonków S i stanowią ich dorobkowy majątek osobisty, zbycie przedmiotowych działek nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a planowanej sprzedaży nie można w żaden sposób przypisać znamion działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy w celu uzyskiwania stałego dochodu. W konsekwencji sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT.

Tym samym do opodatkowania sprzedaży przedmiotowych działek znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a zapłata podatku według stawki 2% wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości będzie spoczywała na kupujących (płatnikiem będzie notariusz, przed którym zawierane będą umowy sprzedaży).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 powyższej ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,- umowy spółki i jej zmiany,

*

umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Wobec powyższego należy wyjaśnić, że dla ustalenia czy transakcja sprzedaży będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynnikiem decydującym jest stwierdzenie czy z tytułu dokonania tej czynności przynajmniej jedna ze stron będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W przypadku stwierdzenia, że żadna ze stron umowy sprzedaży nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub będzie zwolniona z tego podatku, umowa sprzedaży nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej Nr IPPB2-443-1110/08-2/PW z dnia 7 października 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, iż nie można uznać dokonanej sprzedaży działek gruntu z majątku osobistego za częstotliwą dostawę gruntów, a więc czynność ta w przedstawionym stanie faktycznym nie mieści się w definicji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, a co za tym idzie sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Artykuł 7 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku od umów sprzedaży. Od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym stawka podatku wynosi 2%.

Stosownie do treści art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

A zatem, z uwagi na to, iż transakcje sprzedaży nieruchomości nie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług, powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl