Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-265/08-4/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.) oraz piśmie z dnia 18 września 2008 r. (data wpływu 19 września 2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-265/08-2/MZ z dnia 11 września 2008 r. (data nadania 12 września 2008 r., data doręczenia 16 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie usług zarządzania płynnością finansową typu cash pooling - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie usług zarządzania płynnością finansową typu cash pooling.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

R... D.... P..... sp. z o.o. (dalej: RD) zamierza przystąpić do systemu cash poolingu. Innymi uczestnikami tego systemu byłyby trzy spółki z grupy R... - R.... P.... sp. z o.o. (dalej: RP), R.... Ph.... B.V. z siedzibą w Holandii (dalej: R) oraz R.... F... AG z siedzibą w XXX (dalej: RF), R jest podmiotem świadczącym usługi finansowe dla spółek z Grupy R.....

Celem systemu cash poolingu jest zminimalizowanie kosztów finansowania poprzez kompensowanie przejściowych niedoborów wykazywanych przez jeden z podmiotów przejściowymi nadwyżkami występującymi u drugiego podmiotu. Przystąpienie do struktury umożliwi także RP korzystanie w przyszłości z innych usług finansowych świadczonych przez R.

RP przystąpi do systemu cash pooling poprzez podpisanie dwóch umów:

1.

umowy cash poolingu zawartej pomiędzy RP, RF, RD, R i Bankiem XXX S.A. (dalej: Bank), której celem będzie uregulowanie praw i obowiązków pomiędzy stronami umowy w związku z usługami cash poolingu (dalej: umowa);

2.

umowy zawartej pomiędzy RP i R (dalej: umowa wewnętrzna), która ma ustanowić zasady wzajemnych rozliczeń między stronami wynikających z umowy;

Zgodnie z umową:

* Bank będzie świadczyć usługi na rzecz uczestników systemu cash pooling;

* Usługi świadczone przez Bank będą polegać na fizycznych transferach sald debetowych i kredytowych z rachunku bieżącego RD (dalej: rachunek uczestnika RD), rachunku bieżącego RF (dalej: rachunek uczestnika RF) oraz rachunku bieżącego RP (dalej: rachunek uczestnika RP) na rachunek bieżący R (dalej: rachunek docelowy) na koniec każdego dnia roboczego;

* W konsekwencji, po dokonaniu operacji cash pooling, na koniec każdego dnia roboczego saldo rachunków uczestników zawsze będzie wynosić zero;

* W wyniku zastosowania takiego rozwiązania RD nie będzie płacił odsetek/ nie będzie otrzymywał odsetek od Banku;

* W przeciwieństwie do rachunków uczestników, saldo na rachunku docelowym będzie oprocentowane;

* Powyższe transakcje będą dokonywane przez Bank automatycznie, bez jakiegokolwiek wyraźnego polecenia RP, RF RD czy R;

* Bank obciąży uczestników, w tym RD, kosztami świadczenia usług cash pooling;

* RPH będzie pełnić funkcje zarządcze i kontrolne w ramach systemu cash pooling.

Zgodnie z umową wewnętrzną:

* Suma sald debetowych i kredytowych na rachunku uczestnika RD przeniesionych przez Bank na rachunek docelowy będzie stanowić podstawę do obliczenia odsetek, które RD zapłaci/ otrzyma od R;

* W przypadku należności RD, stopa oprocentowania zostanie obliczona na podstawie referencyjnej Libor, pomniejszonej o określoną w umowie marżę; w przypadku zobowiązań RD zastosowanie będzie miała stawka Libor zwiększona o określoną w umowie marżę;

* Odsetki będą doliczane (kapitalizowane) do całkowitej kwoty należności / zobowiązania RD wobec R raz na kwartał;

Umowa wewnętrzna określi również maksymalne saldo debetowe RD wobec R.

Pismem z dnia 11 września 2008 r. Nr IPPB2/436-265/08-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

* Przesłanie dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem, z którego wynika prawo Pana A.... B....... oraz Pani M.... D........... do występowania w imieniu Spółki oraz do udzielania pełnomocnictwa na rzecz Pana H.... C....

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, na gruncie opisanego wyżej stanu faktycznego, przystąpienie do systemu cash poolingu poprzez podpisanie umowy i umowy wewnętrznej oraz wykonanie poszczególnych czynności w ramach ich realizacji, w szczególności dokonywane przez Bank transfery środków pieniężnych z/na rachunek uczestnika RD, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem wnioskodawcy:

Na gruncie opisanego wyżej stanu faktycznego powstaje pytanie czy zawarcie umowy i umowy wewnętrznej oraz czynności wykonywane w ramach ich realizacji skutkują powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności rozważenia wymaga to, czy dokonywane przez Bank transfery środków pieniężnych z/na rachunek uczestnika RD podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Spółki takie czynności nie podlegają opodatkowaniu p.c.c. Przemawiają za tym następujące argumenty:

1.

Po pierwsze, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej: p.c.c.) opodatkowaniu p.c.c. podlegają jedynie czynności wymienione w zamkniętym katalogu w tym przepisie. Wśród czynności wymienionych w tym przepisie nie ma umów cash poolingu. Co więcej, konstrukcja prawna tych umów wyklucza możliwość uznania, iż są one typem jednej z umów w ww. katalogu wymienionych. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zawarcie takich umów oraz wykonanie poszczególnych czynności w ramach ich realizacji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Spółka pragnie zauważyć, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wypowiedziach organów podatkowych dotyczących analogicznych stanów faktycznych (zawarcia i realizacji różnych rodzajów umów cash poolingu). Przykładowo:

* "Ponieważ umowa o cash poolingu nie została wymieniona w tym przepisie, nie będzie ona z tego względu podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych." (Pismo Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 17 lutego 2006 r., sygn. 1471/DC/436/59/05/HB);- "Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) w art. 1 ust. 1 zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu, a tym samym skutkują powstaniem obowiązku podatkowego. Oznacza to, że czynności cywilnoprawne, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają opodatkowaniu omawianym podatkiem. Zatem czynności wynikające z umowy o cash poolingu, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych." (Pismo Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 22 maja 2006 r., sygn. PD/436-2/MG/06);

* "Reasumując powyższe umowa cash pooling nie została wymieniona w katalogu czynności prawnych podlegających podatkowi i w związku z tym czynność prawna polegająca na zawarciu umowy cash pooling nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych." (Pismo Lubelskiego Urzędu Skarbowego z dnia 8 maja 2006 r., sygn. PD.423-9/06);

* "Umowa cash pooling nie została wymieniona w tym przepisie, nie będzie ona z tego względu podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych." (Pismo Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. PMO/436-18/2005/UM/16377).

2.

Ponadto, w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu p.c.c. nie wymieniono umowy cash poolingu, lecz wymieniono w nim umowę pożyczki. Można więc rozważać, czy transfery środków pieniężnych dokonywane przez Bank na/z rachunku uczestnika RD z/na rachunek docelowy R nie są pożyczkami podlegającymi opodatkowaniu p.c.c.

Zgodnie z art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej "k.c."):

"Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy (...), a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy (...)."

Treść powyższego przepisu wskazuje, że przyjąć należy, iż z umową pożyczki mamy do czynienia gdy:

I.

Pożyczkodawca złoży oświadczenie woli, którym zobowiąże się do przekazania określonej sumy pieniędzy pożyczkobiorcy;

II.

Pożyczkobiorca zobowiąże się zwrócić taką samą ilość pieniędzy.

W rozważanym stanie faktycznym Bank jest zobowiązany do świadczenia usług polegających na fizycznym transferze sald debetowych i kredytowych, z rachunku uczestnika RD, rachunku uczestnika RF oraz rachunku uczestnika RP na rachunek docelowy R na koniec każdego dnia roboczego. Powyższe operacje będą przez Bank przeprowadzone automatycznie.

Dlatego też, w przypadku, gdy Bank dokona przelewu na/z rachunku uczestnika RD z/na rachunek docelowy R:

* Inicjatorem transferów nie są same strony lecz Bank, który realizuje prawo przysługujące mu na mocy upoważnienia udzielonego przez uczestnika systemu; nie dochodzi tutaj więc do zawarcia jakiejkolwiek umowy między uczestnikami, ponieważ brak jest oświadczeń woli stron, o jakich w przypadku pożyczki mówi k.c.; w szczególności nie dochodzi do zawarcia między nimi jakiejkolwiek umowy, w wyniku której jedna ze stron zobowiązałaby się do przekazania określonej sumy pieniędzy drugiej stronie, a druga strona zobowiązałaby się do ich zwrotu; w konsekwencji:

* Podmiot, którego środki pieniężne są przekazywane, nie składa oświadczenia woli, którym zobowiązałby się do wypłaty tych środków;

* Podmiot, którego środki pieniężne są przekazywane, nie zobowiązuje się do wypłaty jakiejkolwiek wskazanej w umowie lub w umowie wewnętrznej kwoty.

Należy stwierdzić, że transfery środków pieniężnych na gruncie analizowanego stanu faktycznego nie wyczerpują istotnych znamion pożyczki (E n). W związku z powyższym trzeba uznać, że transfery te nie są pożyczkami.

Spółka pragnie zauważyć, że organy podatkowe wielokrotnie podkreślały, że transfery dokonywane w ramach realizacji umów typu cash pooling nie powinny być uznawane za pożyczki, gdyż podmiot, którego środki są transferowane przez Bank nie posiada wiedzy na temat tego, czy i w jakiej wysokości środki te zostaną w ogóle wykorzystane. Taką tezę zawierają m.in. następujące pisma:

* "W ramach czynności opisywanych przez Spółkę dokonywane są czasowe przeniesienia wartości pieniężnych - jedynie tych przeniesień nie można uznać za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W szczególności nie mogą one być uznane za umowy pożyczki, gdyż nie zawierają czynności cywilnoprawnych. W szczególności nie mogą one być uznane za umowy pożyczki, gdyż nie zawierają elementów przedmiotowo istotnych dla tego rodzaju umów. Zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Jak wynika z powyższego w operacjach typu cash pooling nie dochodzi do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości środków finansowych na określony w umowie podmiot.

Spółka z grupy nie wie czy jej środki zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez jaki podmiot, także żaden z uczestników grupy nie jest zobowiązany do przeniesienia określonej kwoty pieniężnej na inny określony w umowie podmiot. W związku z tym nie występują w tym przypadku niezbędne elementy umowy pożyczki, jakimi są przede wszystkim przedmiot transakcji (ilość pieniędzy) jak również strony (pożyczkodawca i pożyczkobiorca)." (Pismo Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 6 marca 2007 r., sygn. 1472/SPC/436-2/07/SJ).

* "W przypadku cash pooling mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu. W opisywanej transakcji uczestniczą w cash pooling powstają określone prawa i obowiązki. Niewątpliwie jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, gdyż brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik cash pooling posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji (...). Reasumując, należy stwierdzić, że jakkolwiek w prezentowanej konstrukcji występują elementy kredytowania jednych podmiotów przez inne, to brak jest podstaw do zakwalifikowania jej jako umowy pożyczki, a tym samym objęcia obowiązkiem w podatku od czynności cywilnoprawnych." (Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z dnia 29 maja 2006 r., sygn. RO/436-2/06).

* "Z opisywanego, przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż w odróżnieniu od umowy pożyczki, gdzie występują dwie strony (pożyczkodawca i pożyczkobiorca), w operacji "cash pooling" uczestniczą co najmniej cztery podmioty, dodatkowo dla każdego z nich powstają określone prawa i obowiązki. jednakże żaden z uczestników systemu nie jest zobowiązany do przeniesienia własności określonej kwoty pieniędzy na inny określony w umowie podmiot. Co więcej, spółka posiadająca nadwyżkę płynności nie ma wiedzy co do tego, jaka część (jeśli w ogóle) nadwyżki przekazanej przez nią na rachunek główny zostaje wykorzystana przez innych uczestników systemu. Wobec powyższego brak jest podmiotów, które spełniałyby definicję pożyczkodawcy (dający pożyczkę") i pożyczkobiorcy ("biorący pożyczkę"). (...) Stwierdzić zatem należy, iż operacje wykonywane w ramach zarządzania płynnością finansową tzw. cash pooling", jako szczególny rodzaj czynności nie wymienionej w ww. katalogu przedmiotowym podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają temu podatkowi." (Pismo Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2006 r., sygn. ZP/436-18/06).

* "Sama umowa cash pooling zawiera w sobie pewne elementy umowy pożyczki, jednak nie wyczerpuje pewnych jej znamion. w operacjach cash pooling występują podmioty, wśród których, pewne podmioty posiadają wolne środki finansowe, pewne podmioty posiadają niedobór tych środków oraz podmioty występujące w roli pośrednika działającego we własnym imieniu. z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. (Pismo Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 15 maja 2006 r., sygn. 1473/WP/436/516/16/8/06/JK).

3.

Dodatkowo, należy podkreślić, że nawet jeśli przeniesienie środków dokonane przez Bank z rachunku docelowego R na rachunek uczestnika RP zostałoby zaklasyfikowane jako pożyczka, co w świetle ww. argumentów byłoby sprzeczne z przepisami UPCC, taka pożyczka byłaby zwolniona z opodatkowania p.c.c.

Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. a) upcc pożyczki udzielone przez zagranicznych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na udzielaniu pożyczek są zwolnione z p.c.c.

R posiada siedzibę poza terytorium polski i prowadzi działalność, która, polega między innymi, na udzielaniu pożyczek innym członkom Grupy R. Dlatego też wszelkie pożyczki, które R udziela RD, są zwolnione z opodatkowania.

4.

Ponadto, wszelkie czynności wykonywane w ramach cash poolingu nie podlegają p.c.c., ponieważ są one zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako usługi pośrednictwa finansowego. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 lit. b) UPCC opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają co do zasady, czynności, w przypadku których przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

W rozważanym stanie faktycznym Bank i R mają wykonywać na rzecz uczestników systemu szereg czynności. W szczególności:

* Bank będzie automatycznie dokonywał fizycznego transferu sald debetowych i kredytowych. z rachunku uczestnika RD, rachunku uczestnika RF oraz rachunku uczestnika RP na rachunek docelowy R na koniec każdego dnia roboczego; Bank otrzyma wynagrodzenie za świadczone usługi;

* (RPH będzie dostarczał środki pieniężne w ramach struktury cash poolingu, obliczał kwotę odsetek, które uczestnicy mają zapłacić/ otrzymać, wykonywał funkcje zarządcze, będzie mieć stały nadzór nad całością systemu; R otrzyma wynagrodzenie w formie różnicy między oprocentowaniem sald debetowych a kredytowych wobec RD.

Zdaniem spółki powyższe czynności składają się na usługę, która powinna zostać zakwalifikowana do kategorii usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 65.23.10). Jako taka, usługa ta podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej ustawa o VAT).

Potwierdzenie takiej klasyfikacji przedmiotowych usług znaleźć można w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 2 lipca 2004 r. na interpelację nr 6005:

" (...) Usługi wykonywane w ramach porozumień o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową przez grupę spółek - klasyfikuje się w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 "usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane". Zgodnie z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem czynności enumeratywnie wskazanych w ww. załączniku, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. zatem usługi wspólnego zarządzania płynnością finansową w ramach porozumień typu cash pooling zwolnione są od podatku od towarów i usług.

Warto zauważyć, że zarówno bank jak i R regularnie świadczą usługi pośrednictwa finansowego w ramach swojej działalności gospodarczej - bank świadczy takie usługi szerokiej gamie podmiotów, podczas, gdy R świadczy je dla innych członków Grupy R.

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, Bank i R powinny być uznane za podatników VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych na rzecz uczestników systemu cash pooling.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że Bank i R będą zwolnione z opodatkowania VAT w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach systemu cash pooling. Dlatego też zastosowanie znajdzie wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b) upcc.

Potwierdzeniem stanowiska Spółki są następujące wypowiedzi organów podatkowych (odnośnie zawarcia i realizacji umów cash poolingu). Przykładowo:

* "Mając na uwadze powyższe, wymienione przez Spółkę usługi <świadczone w ramach realizacji umowy cash poolingu - przypis Wnioskodawcy>, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w związku z pozycją 3 do załącznika Nr 4 do ustawy o VAT są zwolnione od podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.). Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. Wobec powyższego umowy cash pooling jako zwolnione z podatku od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych." (Pismo Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 15 maja 2006 r., sygn. 1473/WP/436/516/16/8/06/JK)

* "Naczelnik tut. Urzędu potwierdza stanowisko Spółki i wyjaśnia, iż zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania danej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. Naczelnik tut. Urzędu postanowieniem z dn. 25 stycznia 2006 r. Nr 1472/RPP1/443-62/06/RO potwierdził stanowisko Spółki w zakresie podatku VAT, iż nabywane przez Wnioskodawcę usługi <świadczone w ramach realizacji umowy cash poolingu - przypis Wnioskodawcy> podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego zastosowanie znajdzie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowiący, że przedmiotowa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych." (Pismo Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 28 lutego 2006 r., sygn. 1472/SPC/436-50/05/AW).

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy stwierdzić, że podpisanie umowy i umowy wewnętrznej oraz podejmowanie czynności wynikających z ich wykonania, szczególnie dokonywanie przez Bank transferów sald debetowych i kredytowych z rachunku uczestnika RD na rachunek docelowy R na koniec dnia, nie stanowi ani pożyczki ani żadnej innej czynności, która podlegałaby opodatkowaniu p.c.c. Co więcej, transfery te są czynnościami wykonywanymi w ramach usług pośrednictwa finansowego, z tytułu świadczenia których Bank i R są zwolnione z opodatkowania VAT. Dlatego też, dokonanie przedmiotowych transferów nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl