IPPB2/436-238/11-4/AF

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 września 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-238/11-4/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2011 r. (data wpływu 1 lipca 2011 r.) uzupełnionym w dniu 3 września 2011 r. (data nadania 5 września 2011 r., data wpływu 8 września 2011 r.) na wezwanie z dnia 25 sierpnia 2011 r. (data doręczenia 30 sierpnia 2011 r.) Nr IPPB2/436-238/11-2/AF o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

G. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa odpowiadającą za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi. Kluczowym zadaniem Spółki, jako operatora systemu przesyłowego, jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Do obowiązków Spółki należy m.in.:

* prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,

* konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,

* dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,

* dostarczanie użytkownikom systemu informacji potrzebnych dla uzyskania skutecznego dostępu do systemu.

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, co roku wnosi do Spółki wkład niepieniężny (aport) na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego. Przedmiotem aportu są składniki majątkowe takie jak grunty, budynki, budowle, urządzenia etc., stanowiące elementy systemu przesyłowego. Wnoszone aportem składniki majątku nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pismem z dnia 25 sierpnia 2011 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wniosku w zakresie:

* Przesłanie pełnomocnictwa (oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem), z którego wynika umocowanie dla Pani Anny L. do złożenia w imieniu Spółki wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Należy wskazać, iż Wnioskodawca do wniosku dołączył kserokokopię pełnomocnictwa.

* Wskazanie, czy interpretacja przepisów prawa podatkowego ma dotyczyć stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

* Jeżeli interpretacja przepisów prawa podatkowego ma dotyczyć zarówno stanu faktycznego, jak i zdarzenia przyszłego to należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu.

* Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ma dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego to należy wskazać datę zawarcia czynności cywilnoprawnej.

* Sprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia ludności w gaz.

Wezwanie skutecznie doręczono 30 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie pismem z dnia 3 września 2011 r. (data nadania 5 września 2011 r., data wpływu 8 września 2011 r.) przesyłając w załączeniu urzędowo poświadczoną kopię za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy zarówno stanu faktycznego, jak i przyszłego.

Wnioskodawca wskazał również, iż Spółka G. S.A. otrzymała od Skarbu Państwa, jako jedynego akcjonariusza wkłady niepieniężne (aporty) na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego. Składniki majątkowe wnoszone aportem to elementy systemu przesyłowego takie jak: gazociągi, węzły, tłocznie gazu, stacje redukcyjne, grunty pod tymi obiektami itp. Nie stanowiły one zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Daty zawarcia ww. czynności cywilnoprawnych:

a.

Akt notarialny z 1 października 2009 r. (protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki G. określający przedmiot wkładów niepieniężnych oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

b.

Akt notarialny z 1 października 2010 r. (protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki G. określający przedmiot wkładów niepieniężnych oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

W październiku 2011 r. Skarb Państwa, jako jedyny akcjonariusz podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego i pokrycie tego podwyższenia wkładem niepieniężnym (analogicznie jak w latach poprzednich), a następnie wniesie aport.

Spółka G. S.A. świadczy usługi przesyłu gazu na terenie całego kraju (zasięg sieci gazowej). Dostawa gazu dla ludności oraz odbiorców przemysłowych odbywa się za pośrednictwem sieci gazowej i w świadczeniu tej usługi G. jest elementem tzw. łańcucha gazowego.

Zgodnie z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej (2003/55/EC) oraz Prawa Energetycznego rozdzielono działalność handlową od technicznej (przesyłanie i dystrybucja) i w efekcie tego G. zajmuje się przesyłem gazu w polskim systemie gazowniczym. Działalność ta polega m.in. na dostarczeniu gazu do sieci dystrybucyjnych i stamtąd dalej gaz trafia do gospodarstw domowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest przesyłanie paliwa gazowego do wszystkich odbiorców, w tym w zakresie zaopatrzenia ludności w gaz. Spółka jako przedsiębiorstwo gazownicze (przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy - Prawo Energetyczne) uczestniczy w procesie dostarczania gazu dla ludności.

Jest to świadczenie usług użyteczności publicznej zaopatrzenia ludności w gaz.

Celem działania Spółki jest zapewnienie transportu paliw gazowych sieciami przesyłowymi, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnej lub odbiorcom końcowym podłączonym do sieci przesyłowej.

Do realizacji ww. celu Spółka:

1.

prowadzi ruch sieciowy w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości,

2.

konserwuje i remontuje oraz rozbudowuje sieć przesyłową, magazynów przy należytym poszanowaniu środowiska naturalnego,

3.

dostarcza każdemu operatorowi systemu przesyłowego, magazynowego, systemu skroplonego gazu ziemnego, dystrybucyjnego dostateczną ilość informacji, gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,

4.

dostarcza użytkownikom systemu informacje potrzebne dla uzyskania skutecznego dostępu do sieci przesyłowej.

Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił własne stanowisko w sprawie.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. W zakresie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku została wydana odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPB2/436-238/11-5/AF.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podwyższenie kapitału zakładowego (traktowane na gruncie ustawy o p.c.c. jako zmiana umowy spółki) w związku z wniesieniem przez Skarb Państwa aportu w postaci środków trwałych będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (p.c.c.) na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o p.c.c.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego (traktowane na gruncie ustawy o p.c.c. jako zmiana umowy spółki) w związku z wniesieniem przez Skarb Państwa aportu w postaci środków trwałych będzie korzystało ze zwolnienia z p.c.c. na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o p.c.c.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o p.c.c. podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli co do zasady powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o p.c.c. w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, Oznacza to, że w przypadku spółki akcyjnej czynnością podlegającą opodatkowaniu p.c.c. jest podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów w postaci środków trwałych.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o p.c.c. zwalnia się z podatku umowy spółki lub ich zmiany, jeśli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce. W ocenie Spółki wszystkie powyższe warunki dotyczące zastosowania zwolnienia w odniesieniu do przedstawionego przez nią stanu faktycznego są spełnione, a mianowicie:

A) Przedmiotem działalności G. jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia ludności w gaz.

Zdaniem Spółki prowadzona przez nią działalność w zakresie tłoczenia i przesyłu gazu stanowi niewątpliwie usługi z zakresu użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają bowiem przede wszystkim na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności przez produkcję i świadczenie usług m.in. z zakresu zaopatrzenia ludności w gaz. Działalność Spółki jako operatora systemu przesyłowego, jak wykazano w stanie faktycznym prowadzi zaś w niewątpliwy sposób do zaspokajania potrzeb ludności w zakresie jej zaopatrzenia w gaz.

Za wykonywaniem przez Spółkę zadań o charakterze użyteczności publicznej przemawia również podleganie przez Spółkę przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta w obecnym kształcie nie zawiera co prawda pojęcia "użyteczności publicznej", posługiwała się nim jednak ustawa o zamówieniach publicznych z 1994 r. Na podstawie tejże ustawy Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 12 marca 1997 r. (syg. akt W8/96) wskazał na zakres interpretowania pojęcia działalności o charakterze użyteczności publicznej. W powołanej uchwale Trybunał podkreślił, że celem działalności o charakterze użyteczności publicznej jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych społeczeństwa o charakterze ogólnym. Mimo, że uchwała odwołuje się do nieobowiązującej ustawy, to przestawiona przez Trybunał wykładnia ma wartość przy rozpatrywaniu pojęcia użyteczności publicznej.

Mając na względzie powyższe, usługi świadczone przez Spółkę są niewątpliwie usługami z zakresu użyteczności publicznej, których celem jest zaopatrzenie ludności w gaz.

Traktowanie działalności Spółki jako wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej wynika również z innych aktów prawnych, m.in. z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci. Rozporządzenie to wskazuje, że przez przedsiębiorstwo gazownicze należy rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się co najmniej jedną z wymienionych działalności w zakresie: przesyłania, dystrybucji, obrotu oraz magazynowania paliw gazowych.

Spółka, jako przedsiębiorstwo gazownicze pełniące funkcję operatora sieci przesyłowej uczestniczy w procesie dostarczania gazu dla ludności. Świadczone przez nią usługi przesyłu gazu do dystrybutorów, którzy następnie dostarczają go ostatecznym odbiorcom, są niezbędnym elementem realizacji zaopatrzenia ludności w gaz.

B) W chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa będzie posiadał już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce. Powyższy warunek jest spełniony przez Spółkę, gdyż G. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Zatem w momencie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem składników majątkowych, Skarb Państwa będzie posiadać 100% akcji Spółki.

Mając na względzie powyższe, w opinii Spółki, spełnia ona wszystkie wymagane prawem warunki, by podwyższenie kapitału zakładowego w związku z wniesieniem przez Skarb Państwa aportu w postaci środków trwałych korzystało ze zwolnienia z p.c.c. na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o p.c.c.

Zdaniem Spółki, G. S.A. spełnia wymagane prawem warunki, by zmiana umowy spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego i pokryciem tego podwyższenia wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych systemu przesyłowego gazu korzystało ze zwolnienia z p.c.c. na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm. oraz tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają m.in. umowy spółki. Ponadto w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany (art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

W przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zostały ponadto wskazane czynności, które na gruncie tej ustawy traktowane są jako zmiana umowy spółki. Przy spółce kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną, zaś podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy).

Jednakże w myśl art. 9 pkt 11 lit. d) zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany, jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

Należy podkreślić, że powyższe zwolnienie funkcjonuje w polskim systemie podatkowym - podobnie jak wszystkie ulgi i zwolnienia - na zasadzie wyjątku od zasady powszechności opodatkowania (określonej w art. 84 Konstytucji RP). Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Użyty w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych spójnik "i" stanowi o tym, że aby skorzystać z powyższego zwolnienia obie przesłanki wymienione w tym przepisie muszą wystąpić łącznie, tzn.:

1.

przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków

i

2.

w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego musi objąć co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa odpowiadającą za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi. Wnioskodawca otrzymał od Skarbu Państwa, jako jedynego akcjonariusza wkłady niepieniężne (aporty) na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego. Składniki majątkowe wnoszone aportem to elementy systemu przesyłowego takie jak: gazociągi, węzły, tłocznie gazu, stacje redukcyjne, grunty pod tymi obiektami itp. Nie stanowiły one zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Daty zawarcia ww. czynności cywilnoprawnych: akt notarialny z 1 października 2009 r. (protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki G. określający przedmiot wkładów niepieniężnych oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki oraz akt notarialny z 1 października 2010 r. (protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki G. określający przedmiot wkładów niepieniężnych oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Wnioskodawca świadczy usługi przesyłu gazu na terenie całego kraju (zasięg sieci gazowej). Dostawa gazu dla ludności oraz odbiorców przemysłowych odbywa się za pośrednictwem sieci gazowej i w świadczeniu tej usługi G. jest elementem tzw. łańcucha gazowego. Zgodnie z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej (2003/55/EC) oraz Prawa Energetycznego rozdzielono działalność handlową od technicznej (przesyłanie i dystrybucja) i w efekcie tego G. zajmuje się przesyłem gazu w polskim systemie gazowniczym. Działalność ta polega m.in. na dostarczeniu gazu do sieci dystrybucyjnych i stamtąd dalej gaz trafia do gospodarstw domowych. Przedmiotem działalności Spółki jest przesyłanie paliwa gazowego do wszystkich odbiorców, w tym w zakresie zaopatrzenia ludności w gaz. Spółka jako przedsiębiorstwo gazownicze (przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy - Prawo Energetyczne) uczestniczy w procesie dostarczania gazu dla ludności. Jest to świadczenie usług użyteczności publicznej zaopatrzenia ludności w gaz. Celem działania Spółki jest zapewnienie transportu paliw gazowych sieciami przesyłowymi, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnej lub odbiorcom końcowym podłączonym do sieci przesyłowej.

W związku z powyższym, zmiana umowy spółki związana z podniesieniem kapitału zakładowego zawarta w dniu 1 października 2009 r. oraz w dniu 1 października 2010 r. w związku z wniesieniem przez Skarb Państwa - jedynego akcjonariusza - aportu w postaci środków trwałych korzystała ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na dokonanie opłaty w wysokości wyższej niż należna, informujemy, że część opłaty w wysokości 40,00 zł wniesionej w dniu 2 września 2011 r. z tytułu złożonego wniosku, zostanie zwrócona na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany we wniosku w części E poz. 67, zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl