IPPB2/436-227/12-4/MZ

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 sierpnia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-227/12-4/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2012 r. (data wpływu 21 maja 2012 r.) uzupełniony na wezwanie z dnia 22 czerwca 2012 r. Nr IPPB2/436-227/12-2/MZ (data nadania 25 czerwca 2012 r., data doręczenia 28 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych - jest:

* w części dotyczącej braku obowiązku podatkowego - prawidłowe,

* w pozostałej części - nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 27 stycznia 2012 r. od stryja Aleksandra H. (NIP: XXX, PESEL: ZZZ, ur. 22 lipca 1949 r. w P) Wnioskodawczyni otrzymała na konto osobiste środki pieniężne w wysokości 161 057 zł. Przekazanie tej kwoty nastąpiło na podstawie przyjęcia przez Wnioskodawczynię w 2006 r. (a więc ponad 5 lat temu) złożonej przez A H. oferty darowizny praw i roszczeń. Prawa i roszczenia dotyczyły przejętej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej obecnie w granicach W, objętej księgą wieczystą pod nazwą "Kolonia nr 1 we wsi S nr inw. 8...." (dziś część dzielnicy W-O - R). Obecnego przekazania środków pieniężnych dokonano zatem na podstawie przyjętej przez Wnioskodawcę ponad 5 lat temu oferty. W rozumieniu obowiązujących przepisów przyjęta suma powinna być zatem, jak sądzi Wnioskodawczyni, wolna od podatku. Ponieważ sytuacja Wnioskodawczyni jest nietypowa, brakuje odpowiedniego formularza, który mogłaby wypełnić (druk SD-3 dotyczy bieżącej darowizny).

Pismem z dnia 22 czerwca 2012 r. Nr IPPB2/436-227/12-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

1.

Wskazanie, czy pismo z dnia 15 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 21 maja 2012 r.) należy traktować jako wniosek o udzielenie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanej przez Dyrektora Izby Skarbowej Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż powyższe pismo zostało przez Panią skierowane do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, a nie do tut. organu. Jeżeli pismo należy potraktować jako wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, to wówczas wzywa się o:

2.

Uzupełnienie danych identyfikacyjnych Wnioskodawcy, zgodnie z wzorem wniosku ORD-IN:

* rodzaj Wnioskodawcy: osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, osoba fizyczna, inny,

* określenie statusu Wnioskodawcy: podatnik, płatnik, inkasent, osoba trzecia w rozumieniu art. 110-117a Ordynacji podatkowej, inny,

3.

Uzupełnienie informacji co do zakresu wniosku:

* przedmiot wniosku: rodzaj (zaistniały stan faktyczny, zdarzenie przyszłe), liczba zaistniałych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych),

4.

Dokonanie stosownej opłaty od wniosku na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu,

5.

Uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych:

* Sposób zwrotu nienależnej opłaty (zwrot na rachunek bankowy Nr.., zwrot przekazem pocztowym na adres zamieszkania Wnioskodawcy, zwrot przekazem pocztowym na adres do korespondencji),

6.

Złożenie oświadczenia i podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej (w oryginale) - zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), kto, składając fałszywe oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - następującej treści: "Ja niżej podpisany (a) pouczony (a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń składam, stosownie do art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, oświadczenie następującej treści:Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej".

7.

Wskazanie w zakresie przepisów jakiej ustawy ma być wydana interpretacja przepisów prawa podatkowego.

8.

Jeżeli interpretacja ma dotyczyć przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, wówczas należy:

* szczegółowo opisać stan faktyczny/zdarzenie przyszłe mający być przedmiotem interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn,

* sprecyzować pytanie/pytania podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn w swojej indywidualnej sprawie oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które winno być powiązane z przedstawionym stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym i zadanym pytaniem/pytaniami,

9.

Jeżeli interpretacja ma być wydana w zakresie przepisów innej ustawy, to należy:

* wskazać w zakresie jakiej ustawy podatkowej ma być wydana interpretacja,

* szczegółowo opisać stan faktyczny/zdarzenie przyszłe mający być przedmiotem interpretacji indywidualnej,

* sprecyzować pytanie/pytania w zakresie tego podatku, którego ma dotyczyć interpretacja oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które winno być powiązane z przedstawionym stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym i zadanym pytaniem/zadanymi pytaniami.

Wnioskodawca w terminie przesłał uzupełnienie do wniosku, informując, iż:

* Interpretacja ma dotyczyć przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

* Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny: W dniu 27 stycznia 2012 r. od stryja A H. (NIP: XXX, PESEL: ZZZ, ur. 22 lipca 1949 r. w Pruszkowie) Wnioskodawczyni otrzymała na konto osobiste środki pieniężne w wysokości 161 057 zł. Przekazanie tej kwoty nastąpiło na podstawie przyjęcia przez Wnioskodawczynię w 2006 r. złożonej przez A H. oferty darowizny praw i roszczeń (w tytule przelewu stryj podał, iż jest to "rozliczenie darowizny z 2006 r. dot. R."). Prawa i roszczenia dotyczyły przejętej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, położonej obecnie w granicach W, (dziś część dzielnicy W-O-R). Jak zaświadczył Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe na okoliczność darowizny praw i roszczeń (zaświadczenie wydane 29 czerwca 2006 r.), ww. darowizna jest wolna od podatku. Naczelnik Urzędu Skarbowego podjął ww. decyzję ponad 5 lat temu, a więc upłynął już termin przedawnienia. 15 lutego br. Wnioskodawczyni wysłała do I US Warszawa-Śródmieście pismo, w którym zgłosiła fakt przekazania jej przez stryja środków pieniężnych, wykazując, że środki te otrzymała na podstawie przyjętej ponad 5 lat temu oferty darowizny, decyzją naczelnika US w Pruszkowie zwolnionej z podatku. Do pisma załączyła wszelkie posiadane dokumenty związane ze sprawą (dowód wpłaty, kopię aktu notarialnego darowizny praw i roszczeń związanych z nieruchomością w R, oświadczenie przyjęcia darowizny, zaświadczenie naczelnika US w Pruszkowie o przyjęciu zeznania i zwolnieniu darowizny od podatku oraz kserokopię dowodu osobistego stryja). I US poradził Wnioskodawczyni, aby z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej w opisanej sprawie zwrócić się do Biura Krajowej Informacji Podatkowej, co też niniejszym czyni, uzupełniając wniosek złożony za pośrednictwem I US Warszawa-Śródmieście (przesłany do Biura KIP 15 maja br.).

* Ponadto Wnioskodawczyni sprecyzowała pytanie oraz przedstawiła własne stanowisko w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z zapłacenia podatku od przekazanych w 2012 r. przez jej stryja A H. środków pieniężnych, skoro środki te otrzymała na podstawie przyjętej od stryja oferty darowizny praw i roszczeń, którą Naczelnik Urzędu Skarbowego w 2006 r. uznał za wolną od podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako że przekazanie przez stryja ww. sumy nastąpiło na podstawie przyjętej w 2006 r. oferty darowizny, którą Naczelnik Urzędu Skarbowego ponad 5 lat temu określił jako wolną od podatku, środki te - z uwagi na upływ terminu przedawnienia - nie podlegają obecnie opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku podatkowego, w pozostałej części za nieprawidłowe.

Artykuł 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) stanowi, że do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny.

Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia "darowizna" należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne.

Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z treści art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, iż oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron (art. 890 § 2 Kodeksu cywilnego) np. umowa darowizny nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 27 stycznia 2012 r. od stryja A H. (NIP: XXX, PESEL: ZZZ, ur. 22 lipca 1949 r. w Pruszkowie) Wnioskodawczyni otrzymała na konto osobiste środki pieniężne w wysokości 161 057 zł. Przekazanie tej kwoty nastąpiło na podstawie przyjęcia przez Wnioskodawczynię w 2006 r. złożonej przez A H. oferty darowizny praw i roszczeń (w tytule przelewu stryj podał, iż jest to "rozliczenie darowizny z 2006 r. dot. R."). Prawa i roszczenia dotyczyły przejętej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, położonej obecnie w granicach W, (dziś część dzielnicy W-O-R). Jak zaświadczył Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe na okoliczność darowizny praw i roszczeń (zaświadczenie wydane 29 czerwca 2006 r.), ww. darowizna jest wolna od podatku. Naczelnik Urzędu Skarbowego podjął ww. decyzję ponad 5 lat temu, a więc upłynął już termin przedawnienia. 15 lutego br. Wnioskodawczyni wysłała do I US Warszawa-Śródmieście pismo, w którym zgłosiła fakt przekazania jej przez stryja środków pieniężnych, wykazując, że środki te otrzymała na podstawie przyjętej ponad 5 lat temu oferty darowizny, decyzją naczelnika US w Pruszkowie zwolnionej z podatku. Do pisma załączyła wszelkie posiadane dokumenty związane ze sprawą (dowód wpłaty, kopię aktu notarialnego darowizny praw i roszczeń związanych z nieruchomością w R, oświadczenie przyjęcia darowizny, zaświadczenie naczelnika US w Pruszkowie o przyjęciu zeznania i zwolnieniu darowizny od podatku oraz kserokopię dowodu osobistego stryja).

A zatem, z tytułu darowizny dokonanej w 2006 r. na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek podatkowy z tytułu powyższej czynności. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni złożyła do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe na okoliczność darowizny praw i roszczeń.

Należy zauważyć, iż nabycie prawa majątkowego w drodze darowizny jest odrębną czynnością od realizacji tego prawa. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie prawa majątkowego. Otrzymanie przez Wnioskodawczynię w dniu 27 stycznia 2012 r. środków pieniężnych od stryja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem jest realizacją prawa majątkowego nabytego w 2006 r.

Reasumując należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, realizacja prawa majątkowego, jakim jest wypłata Wnioskodawczyni środków pieniężnych, nie została wymieniona jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym, wypłata środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawczyni, nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nie ma znaczenia dla przedmiotowego rozstrzygnięcia upływ terminu przedawnienia tak jak wskazuje Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl