IPPB2/436-2/12-15/MZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-2/12-15/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) uzupełnionym pismem na wezwanie z dnia 1 marca 2012 r. Nr IPPB2/436-2/12-3/MZ i Nr IPPP3/443-20/12-3/RD (data nadania 1 marca 2012 r., data doręczenia 6 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania transakcji nabycia Nieruchomości nr 11 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania transakcji nabycia Nieruchomości nr 11.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka" lub Wnioskodawca"), w dniu 25 listopada 2011 r. nabyła od Kontrahenta - Spółki P. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. - budynki i budowle wraz z gruntem bądź prawem użytkowania wieczystego oraz tereny niezabudowane. Umowa sprzedaży nieruchomości została sporządzona przez notariusza. W dniu poprzedzającym dzień dokonania dostawy towarów opisanych w niniejszym wniosku Spółka oraz Kontrahent złożyli (poprzez nadanie przesyłki w polskim urzędzie pocztowym) naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla Spółki wspólne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego w odniesieniu do części nabywanych towarów (wg wskazań poniżej).

Przedmiotem transakcji była dostawa budynków i budowli znajdujących się na 24 działkach gruntu (grunt w części był własnością Kontrahenta, a w stosunku do części Kontrahent dysponował prawem użytkowania wieczystego gruntu). Przedmiotowe budowle to drogi, parkingi, różnorakie uzbrojenie terenu. Część nieruchomości była wcześniej najmowana przez Spółkę. Budynki i budowle zostały zasadniczo wybudowane na początku lat dziewięćdziesiątych i Kontrahentowi co do zasady nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich budowie lub ulepszeniu.

Przy nabyciu nieruchomości Spółka otrzymała od Kontrahenta fakturę VAT, na której Kontrahent wykazał w odniesieniu do części nieruchomości podatek VAT naliczony (według stawki podstawowej 23%), a w odniesieniu do pozostałej części zwolnienie z podatku od towarów i usług. W zakresie tych części nieruchomości, które zostały na tej fakturze wykazane jako zwolnione od podatku od towarów i usług, Spółka złożyła deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych i opodatkowała ich nabycie tym podatkiem - według stawki 2%. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na otrzymanej od Kontrahenta fakturze dokumentującej nabycie nieruchomości.

Poniżej Spółka przedstawia szczegółowy opis poszczególnych nabytych części nieruchomości wraz z informacjami, mającymi wpływ na przyjęty przez Spółkę sposób opodatkowania ich nabycia podatkiem od czynności cywilnoprawnych i odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego na otrzymanej przez Spółkę fakturze dokumentującej ich dostawę.

Pierwsza nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 1") stanowi budowlę w postaci drogi położonej na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. W odniesieniu do budowli nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie była ona wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Kontrahent nie ponosił wydatków na budowle, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Druga nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 2") stanowi budowle w postaci sieci wodnej i uzbrojenia energetycznego znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. W odniesieniu do budowli nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie były one wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Kontrahent nie ponosił wydatków na budowle, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Trzecia nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 3") stanowi budowle w postaci drogi, sieci wodnej i uzbrojenia energetycznego znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. W odniesieniu do budowli nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie były one wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Kontrahent nie ponosił wydatków na budowle, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 4") stanowi budowle w postaci drogi, sieci wodnej i uzbrojenia energetycznego znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. W odniesieniu do budowli nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie były one wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Kontrahent nie ponosił wydatków na budowle, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 5") stanowi budynek w postaci Wartowni znajdującej się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. W odniesieniu do budynku nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie był on wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budynku. Kontrahent nie ponosił wydatków na budynek, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 6") stanowi budowlę w postaci drogi znajdującej się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. W odniesieniu do budowli nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie była ona wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli Kontrahent nie ponosił wydatków na budowlę, w stosunku do której przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 7") stanowi budowle w postaci drogi, sieci wodnej oraz uzbrojenia energetycznego i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. W odniesieniu do budowli nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie były one wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli Spółka nie ponosiła wydatków na budowle, w stosunku do których przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 8") stanowi budowle w postaci drogi, sieci wodnej i uzbrojenia energetycznego znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. W odniesieniu do budowli nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie była ona wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli Kontrahent nie ponosił wydatków na budowlę, w stosunku do której przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 9") stanowi budowle w postaci drogi i uzbrojenia energetycznego wraz z gruntem znajdujących się na działce (działka nr /). W odniesieniu do budowli nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie była ona wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli Kontrahent nie ponosił wydatków na budowlę, w stosunku do której przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 10") stanowi budowle w postaci drogi i uzbrojenia energetycznego wraz z gruntem znajdujących się na działce (działka nr /). W odniesieniu do budowli nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie była ona wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli Kontrahent nie ponosił wydatków na budowlę, w stosunku do której przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 11") stanowi budowle w postaci drogi i uzbrojenia energetycznego wraz z gruntem znajdujących się na działce (nr działka /). W odniesieniu do budowli nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie była ona wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli Kontrahent nie ponosił wydatków na budowlę, w stosunku do której przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 12") stanowi teren niezabudowany o przeznaczeniu rolnym (działka nr), do którego Kontrahent posiadał tytuł własności. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W wypisie z rejestru gruntów teren został określony, jako grunt orny". Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 13") stanowi teren zabudowany budynkiem znajdującym się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Budynek został wybudowany przez podmiot trzeci. Podmiot trzeci od momentu wybudowania budynku korzystał z niego w sposób wyłączny. Budynek ten nigdy nie był wykorzystywany przez Kontrahenta ani przez Spółkę, Kontrahent ani Spółka nie uznawały i nie uznają go za własne aktywa do celów podatkowych. Kontrahent nigdy nie rozporządzał budynkiem jak właściciel, również Spółka nie rozporządza nim w taki sposób po transakcji. Ani Kontrahent, ani Spółka nie zawarły z podmiotem trzecim jakiejkolwiek umowy na korzystanie z budynku lub terenu, na którym budynek został posadowiony. Kontrahent zawarł z podmiotem trzecim porozumienie, zgodnie z którym Kontrahent i podmiot trzeci zadeklarowały gotowość do rozliczenia wzajemnych nakładów poniesionych na nieruchomościach należących do drugiej strony. Do rozliczenia nakładów poniesionych na wybudowanie budynku nie doszło przed dniem dokonania transakcji, ani również po jej dokonaniu. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W wypisie z rejestru gruntów teren został określony jako "inne tereny zabudowane". Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT, z uwagi na przyjęcie, iż przedmiotem dostawy był wyłącznie grunt o przeznaczeniu budowlanym. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości lub uzyskać w tym zakresie zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 14") stanowi budynek w postaci Przepompowni Cargo na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. W odniesieniu do budynku nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie był on wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. W roku 2007 Kontrahent poniósł nakłady na budynek w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej ww. budynku. Kontrahentowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ulepszeniu ww. budynku. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości lub uzyskać w tym zakresie zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 15") stanowi budowle w postaci drogi, sieci wodnej oraz uzbrojenia energetycznego i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Do pierwszej czynności najmu zabudowanego terenu doszło ponad 2 lata przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym wniosku. Po pierwszym zasiedleniu nie były ponoszone nakłady na budowle w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budowli. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Spółka i Kontrahent złożyli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia dostawy tej nieruchomości z podatku VAT. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości lub uzyskać w tym zakresie zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 16") stanowi budynki w postaci Terminalu Cargo oraz Hali Przesyłek Kurierskich znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Do pierwszej czynności najmu tych budynków doszło ponad 2 lata przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym wniosku. Po pierwszym zasiedleniu nie były ponoszone nakłady na budynki w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budynków. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budynków. Część budynku Terminala Cargo, o powierzchni 109,1 m2 (mniej niż 1% jego całkowitej powierzchni) nie była przedmiotem najmu. Spółka i Kontrahent złożyli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości, lub uzyskać w tym zakresie zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 17") stanowi budowle w postaci drogi i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Do pierwszej czynności najmu zabudowanego terenu doszło ponad 2 lata przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym wniosku. Po pierwszym zasiedleniu nie były ponoszone nakłady na budowlę w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budowli. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Spółka i Kontrahent złożyli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości lub uzyskać w tym zakresie zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 18") stanowi budowle w postaci drogi, sieci wodnej oraz uzbrojenia energetycznego i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Do pierwszej czynności najmu zabudowanego terenu doszło ponad 2 lata przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym wniosku. Po pierwszym zasiedleniu nie były ponoszone nakłady na budowlę w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budowli. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Spółka i Kontrahent złożyli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości lub uzyskać w tym zakresie zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 19") stanowi budynki w postaci Centrum Spedycji Lotniczej oraz Budynku Ładowania Wózków Akumulatorowych znajdujących się na działce (działka nr), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Do pierwszej czynności najmu budynków doszło ponad 2 lata przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym wniosku. Po pierwszym zasiedleniu nie były ponoszone nakłady na budynki w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budynków. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie budynków. Spółka i Kontrahent złożyli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości lub uzyskać w tym zakresie zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 20") stanowi budowlę w postaci drogi znajdującej się na działce (działka nr), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo własności. Do pierwszej czynności najmu zabudowanego terenu doszło ponad 2 lata przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym wniosku. Po pierwszym zasiedleniu nie były ponoszone nakłady na budowlę w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budowli. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Spółka i Kontrahent złożyli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości lub uzyskać w tym zakresie zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 21") stanowi budowle w postaci drogi, sieci wodnej oraz uzbrojenia energetycznego i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce (działka nr), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo własności. Do pierwszej czynności najmu zabudowanego terenu doszło ponad 2 lata przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym wniosku. Po pierwszym zasiedleniu nie były ponoszone nakłady na budowle w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budowli, Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Spółka i Kontrahent złożyli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości lub uzyskać w tym zakresie zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 22") stanowi budowle w postaci drogi, sieci wodnej oraz uzbrojenia energetycznego i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo własności. Do pierwszej czynności najmu zabudowanego terenu doszło ponad 2 lata przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym wniosku. Po pierwszym zasiedleniu nie były ponoszone nakłady na budowlę w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budowli. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Spółka i Kontrahent złożyli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości lub uzyskać w tym zakresie zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 23") stanowi budowle w postaci drogi oraz uzbrojenia energetycznego znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo własności. Do pierwszej czynności najmu zabudowanego terenu doszło ponad 2 lata przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym wniosku. Po pierwszym zasiedleniu nie były ponoszone nakłady na budowlę w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budowli. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Spółka i Kontrahent złożyli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości lub uzyskać w tym zakresie zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy.

Kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 24") stanowi budowle w postaci drogi, uzbrojenia energetycznego i kanalizacji deszczowej znajdujących się na działce (działka nr /), do której Kontrahentowi przysługiwało prawo własności. Do pierwszej czynności najmu zabudowanego terenu doszło ponad 2 lata przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym wniosku. Po pierwszym zasiedleniu nie były ponoszone nakłady na budowlę w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budowli. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli. Spółka i Kontrahent złożyli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze podstawową stawkę VAT. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w odniesieniu do tej nieruchomości, lub uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy. Dla udokumentowania dokonania dostawy Kontrahent wystawił fakturę VAT, którą przekazał Spółce.

Pismem z dnia 1 marca 2012 r. Nr IPPB2/436-2/12-3/MZ i Nr IPPP3/443-20/12-3/RD wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 od dnia doręczenia wezwania poprzez:

* Wyczerpujące przedstawienie zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności wskazując:

o czy nabyte nieruchomości będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych;

o uiszczenie dodatkowej opłaty od wniosku, w wysokości 440,00 zł oraz przesłanie kopii dowodu wpłaty lub wskazanie, których ze stanów faktycznych czy zdarzenia przyszłego dotyczy uiszczona kwota.

* Uzupełnienie wniosku w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez;

o Uiszczenie dodatkowej opłaty od wniosku, w wysokości 440,00 zł oraz przesłanie kopii dowodu wpłaty lub wskazanie, których ze stanów faktycznych czy zdarzenia przyszłego dotyczy uiszczona kwota.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie informując, iż:

* Wszystkie zakupione nieruchomości, o jakich mowa we wniosku o interpretację z dnia 23 grudnia 2011 r. będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

* Ponadto dołączono dowód dokonania dodatkowej opłaty w kwocie 880,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 1 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 2 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

3.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 3 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

4.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 4 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

5.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 5 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

6.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 6 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

7.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 7 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

8.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 8 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

9.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 9 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

10.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 10 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

11.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 11 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

12.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 12 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

13.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 13.

14.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 14.

15.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 15.

16.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 16.

17.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentujące> dostawę Nieruchomości 17.

18.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 18.

19.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 19.

20.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 20.

21.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 21.

22.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 22.

23.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 23.

24.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej dostawę Nieruchomości 24.

25.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia w związku z dostawą Nieruchomości 1-24 nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przysługuje jej prawo do zwrotu nadwyżki tego podatku na rachunek bankowy, w sytuacji w której spełnione będą wszystkie pozostałe wymagania, o jakich mowa w art. 87 i innych Ustawy o VAT.

Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania w odrębnych interpretacjach podatkowych. Spółka informuje, ze analogiczny do niniejszego wniosek o wydanie interpretacji podatkowej złożył także Kontrahent Spółki, w celu potwierdzenia poprawności przyjętego sposobu opodatkowania dostawy nieruchomości objętych niniejszym wnioskiem.

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 11. W pozostałym zakresie zostaną wydane rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 1 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

2.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 2 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

3.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 3 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

4.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 4 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

5.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 5 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

6.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 6 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

7.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 7 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

8.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 8 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

9.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 9 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

10.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 10 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

11.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 11 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

12.

prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym nabycie Nieruchomości 12 winno zostać opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych,

Przedmiotowe stanowisko Spółki znajduje uzasadnienie w poniższej argumentacji.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, zdaniem Spółki powinny znaleźć zastosowanie następujące przepisy:

1.

ustawy o VAT - art. 86 i 88 w zw. z art. 2 pkt 14, art. 43 ust. 1 pkt 9-10a oraz ust. 10-11

2.

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - 13 ust. 1 pkt 11

3.

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - 1 w zw. z art. 2 pkt 4 lit. b). Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...) stosownie natomiast do art. 87 ust. 1 tej Ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego (...) jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podatkiem naliczonym jest u podatnika m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie jednak do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT Podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych natomiast, opodatkowane nim powinny być transakcje sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowana wieczystego nieruchomości w sytuacji w której są zwolnione z podatku od towarów i usług (art. 2 ust. 4 lit. b) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Z uwagi na powyższe rozstrzygnięcia wymaga: w pierwszej kolejności zasadność zastosowania przez Kontrahenta Spółki zwolnienia z podatku od towarów i usług w zakresie w jakim wykazał on na fakturze dostawy poszczególnych nieruchomości jako zwolnionych z tego podatku - w celu ustalenia tego, czy spółka prawidłowo dokonała opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w drugiej natomiast kolejności to, czy Kontrahent prawidłowo wykazał na fakturze opodatkowanie transakcji podatkiem VAT - to bowiem decydować będzie o prawie spółki do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony i ewentualnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W rozumieniu ustawy o VAT towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel.

Z powyższych przepisów wynika, że dokonując zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej zabudowanej dochodzi, na gruncie ustawy o VAT, do czynności opodatkowanej polegającej na dostawie towarów w postaci budynków, budowli lub gruntu. Należy jednocześnie wskazać, że zgodnie z przepisem art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W konsekwencji, w przypadku dostawy budynku lub budowli posadowionych na gruncie (niezależnie od tego czy podatnikowi przysługuje prawo własności czy też użytkowania wieczystego), brak jest podstaw do wyodrębniania z podstawy opodatkowania budynku lub budowli wartości gruntu.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku, istotne znaczenie ma przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, zwalnia się z VAT dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Należy zauważyć, że spełnienie warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie obliguje podatnika w sposób definitywny do zastosowania powyższego zwolnienia. Zwolnienie to ma bowiem charakter fakultatywny na mocy przepisu art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni, oraz

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Oświadczenie to musi zawierać również:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części (art. 43 ust. 11 ustawy o VAT).

Jeżeli jednak nie będzie możliwe objęcie zwolnieniem dostawy budynku, budowli lub ich części na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas zwolniona z VAT będzie dostawa tych towarów na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, zwolniona z VAT jest dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Należy mieć na uwadze, że zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a jest obowiązkowe, w odróżnieniu od zwolnienia przewidzianego w punkcie 10 tego przepisu. Taki wniosek należy wysnuć po analizie przepisów art. 43 ust. 10 i 11, które przewidują możliwość rezygnacji przez podatnika ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, nie odnosząc się do zwolnienia określonego w pkt 10a tego przepisu.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż także przepisy rozporządzenia wykonawczego określają zakres zwolnień istotnych w niniejszej sprawie. Zgodnie bowiem z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia wykonawczego zwalnia się zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

W świetle powyższych przepisów, istotne jest również przywołanie definicji pierwszego zasiedlenia. Definicję tę, określa przepis art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, który stwierdza, że pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

Na potrzeby niniejszego wniosku, Wnioskodawca pogrupował poszczególne nieruchomości według wyróżniających je cech wspólnych.

Nieruchomości od 1 do 11

Do pierwszej grupy Spółka zalicza Nieruchomości od 1 do 11.

Dostawa wskazanych nieruchomości dokonywana została w ramach pierwszego zasiedlenia. W stosunku do wskazanych nieruchomości Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto Kontrahent nie ponosił wydatków na te budowle lub budynki, w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Biorąc pod uwagę, przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa wskazanych nieruchomości nie może zostać zwolniona z opodatkowania VAT, ze względu na fakt, że dostawa nieruchomości dokonywana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia. Jednakże, zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT dostawa budynków, budowli oraz ich części jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w razie niemożności zastosowania zwolnienia określonego w punkcie 10 tego ustępu, o ile podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak przedstawiono w stanie faktycznym wniosku, Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do Nieruchomości od 1 do 11 oraz nie ponosił on nakładów określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy o VAT. Jako, że zwolnienie to ma charakter obligatoryjny, Kontrahentowi i Spółce nie przysługiwało prawo rezygnacji z tego zwolnienia. Zgodnie zaś z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia wykonawczego, w przypadku zwolnionej z VAT dostawy budowli lub budynków znajdujących się na gruncie, do którego podatnikowi przysługuje prawo użytkowania wieczystego, zwolnienie z VAT obejmuje również prawo użytkowania wieczystego. Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy dostawa Nieruchomości od 1 do 11 powinna była zostać zwolniona z opodatkowania VAT. Zwolnienie transakcji z podatku VAT decyduje o opodatkowaniu nabycia tych nieruchomości przez Spółkę podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu. W sytuacji niniejszej przedmiotem transakcji są natomiast właśnie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego.

Nieruchomość 12

Kolejną nieruchomością będącą przedmiotem niniejszego wniosku jest Nieruchomość 12. Nieruchomość ta stanowi teren niezabudowany o przeznaczeniu rolnym. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9, zwolniona z VAT jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Wobec tego, istotnym zagadnieniem jest fakt czy dany teren jest terenem budowlanym lub terenem przeznaczonym pod zabudowę. Jak Spółka wskazała w stanie faktycznym niniejszego wniosku, teren ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W stosunku do niego nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto, grunt ten został określony w wypisie z rejestru gruntów jako grunt orny. W konsekwencji Spółka uznała, iż dostawa tego gruntu, jako terenu o przeznaczeniu rolnym, została słusznie wykazana na fakturze wystawionej przez Kontrahenta jako zwolniona od podatku VAT. Jej zwolnienie z VAT decyduje o opodatkowaniu tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy nadmienić, iż niniejsza interpretacja dotyczy oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

1.

rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* (uchylone),

* umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia nieruchomości będzie miała formę umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka" lub Wnioskodawca"), w dniu 25 listopada 2011 r. nabyła od Kontrahenta - Spółki P. Spółka Akcyjna z siedzibą w W.- budynki i budowle wraz z gruntem bądź prawem użytkowania wieczystego oraz tereny niezabudowane. Umowa sprzedaży nieruchomości została sporządzona przez notariusza. W dniu poprzedzającym dzień dokonania dostawy towarów opisanych w niniejszym wniosku Spółka oraz Kontrahent złożyli (poprzez nadanie przesyłki w polskim urzędzie pocztowym) naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla Spółki wspólne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego w odniesieniu do części nabywanych towarów (wg wskazań poniżej). Przedmiotem transakcji była dostawa budynków i budowli znajdujących się na 24 działkach gruntu (grunt w części był własnością Kontrahenta, a w stosunku do części Kontrahent dysponował prawem użytkowania wieczystego gruntu). Przedmiotowe budowle to drogi, parkingi, różnorakie uzbrojenie terenu. Część nieruchomości była wcześniej najmowana przez Spółkę. Budynki i budowle zostały zasadniczo wybudowane na początku lat dziewięćdziesiątych i Kontrahentowi co do zasady nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich budowie lub ulepszeniu. Przy nabyciu nieruchomości Spółka otrzymała od Kontrahenta fakturę VAT, na której Kontrahent wykazał w odniesieniu do części nieruchomości podatek VAT naliczony (według stawki podstawowej 23%), a w odniesieniu do pozostałej części zwolnienie z podatku od towarów i usług. W zakresie tych części nieruchomości, które zostały na tej fakturze wykazane jako zwolnione od podatku od towarów i usług, Spółka złożyła deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych i opodatkowała ich nabycie tym podatkiem - według stawki 2%. Spółka zamierza pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na otrzymanej od Kontrahenta fakturze dokumentującej nabycie nieruchomości. Wnioskodawca wskazał, iż kolejna nieruchomość (dalej jako "Nieruchomość 11") stanowi budowle w postaci drogi i uzbrojenia energetycznego wraz z gruntem znajdujących się na działce (nr działka /). W odniesieniu do budowli nie doszło do pierwszego zasiedlenia, tj. nie była ona wcześniej przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Kontrahentowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budowli Kontrahent nie ponosił wydatków na budowlę, w stosunku do której przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy zbyciu powyższej Nieruchomości Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z VAT. Spółka opodatkowała nabycie tej nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

A zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, iż z tytułu dokonania transakcji sprzedaży Nieruchomości nr 11 Kontrahent wykazał na fakturze zwolnienie z podatku od towarów i usług, powyższa umowa sprzedaży nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl