IPPB2/436-182/09-2/AF - Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia przez osobę fizyczną wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-182/09-2/AF Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia przez osobę fizyczną wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2009 r. (data wpływu 21 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wniesienia przez osobę fizyczną do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci zabudowanej nieruchomości, będącej środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wniesienia przez osobę fizyczną do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci zabudowanej nieruchomości, będącej środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, z miejscem zamieszkania w Szwajcarii, na terytorium Polski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. W 2007 r. Wnioskodawca zakupił zabudowaną nieruchomość, która w październiku 2007 r. została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. W momencie zakupu odliczony został cały podatek VAT zawarty w cenie zakupu ponieważ nieruchomość wykorzystywana jest do wykonywania czynności opodatkowanych.

W 2009 r. przedmiotowa nieruchomość wniesiona zostanie aportem do spółki komandytowej. Dostawa ta nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a więc korzysta ze zwolnienia w podatku. Jednak na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy Wnioskodawca zamierza zrezygnować ze zwolnienia w podatku VAT ponieważ obie strony transakcji są czynnymi podatnikami podatku VAT oraz złożą stosowne oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wniesienie przez osobę fizyczną do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci zabudowanej nieruchomości, będącej środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej, jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług oraz według jakiej stawki.

2.

Jaki dokument powinien zostać wystawiony w związku z wycofaniem przedmiotowej nieruchomości z działalności gospodarczej, a wniesionej aportem do spółki komandytowej.

3.

Czy powyższa czynność powinna zostać opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP2/443-565/09-2/IK z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Zdaniem Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów. Przedmiotem aportu będzie zabudowana nieruchomość, która mieści się w definicji towarów na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy. Wnosząc wkład niepieniężny do spółki komandytowej, podatnik uzyskuje w zamian udziały, a więc oznacza to, że aport jest czynnością odpłatną, a jego efektem jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jako właściciel art. 7 ust. 1 ustawy. Z przytoczonych przepisów wynika, że wniesienie aportu rzeczowego do spółki spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, a tym samym na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy uznawane jest za sprzedaż. Transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu 22 % stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Przekazanie aportem nieruchomości do spółki komandytowej winno być udokumentowane fakturą VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czynność wniesienia aportem nieruchomości do spółki komandytowej nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych ponieważ na podstawie art. 2 pkt 4a ustawy nie podlegają podatkowi czynności jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z powyższym podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki,

c.

(uchylona),

d.

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e.

umowy dożywocia,

f.

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g.

(uchylona),

h.

ustanowienie hipoteki,

i.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j.

umowy depozytu nieprawidłowego,

k.

umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 1a pkt 1 użyte w powyższej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. W 2007 r. Wnioskodawca zakupił zabudowaną nieruchomość, którą w październiku 2007 r. wprowadził do ewidencji środków trwałych. W 2009 r. przedmiotowa nieruchomość zostanie wniesiona aportem do spółki komandytowej.

Wobec tego, w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, iż w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci zabudowanej nieruchomości spowoduje zmianę umowy spółki. Jak wskazano powyżej, zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeśli w chwili dokonania czynności, w tym przypadku wniesienia wkładu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba spółki.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przy zmianach umowy spółki stosuje się stawkę podatku przewidzianą dla umowy spółki, czyli stawkę w wysokości 0,5 %, a stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej.

Jak wskazano podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi w takiej sytuacji wartość wkładów wniesionych do majątku spółki. Wartość tych wkładów winna dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych zostać ustalona w oparciu o regulacje zawarte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, które stanowią, że przedmiot czynności cywilnoprawnych ocenia się według jego wartości rynkowej (art. 6 ust. 2 ww. ustawy).

Obowiązek podatkowy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy przy umowie spółki (jej zmianie) obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na spółce.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

*

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

*

umowy spółki i jej zmiany,

*

umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

O wyłączeniu czynności spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje przy tym okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku z uwzględnieniem wyjątków określonych w tym przepisie.

W związku z tym podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania zmiany umowy spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

A zatem, jeżeli wniesienie wkładu do spółki komandytowej stanowiące zmianę umowy spółki, będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, czynność taka nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym przypadku powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Należy przy tym zaznaczyć, iż ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) nie zawiera w swej treści art. 2 pkt 4a, lecz art. 2 pkt 4 lit a).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z przepisem art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym art. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Natomiast w przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych opłatę pobiera się od każdego z nich (art. 14f § 2).

Opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2009 r. (data wpływu 21 maja 2009 r.) została wniesiona w wysokości 150 zł, tekst jedn. w wysokości odpowiadającej dwóm zdarzeniom przyszłym. W związku z powyższym część uiszczonej w dniu 11 maja 2009 r. opłaty, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych - w wysokości 35 zł, zostanie zwrócona na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl