IPPB2/436-177/08-2/AS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB2/436-177/08-2/AS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-177/08-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t, j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania przekazania środków pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania przekazania środków pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółki prawa niemieckiego, tj. R. GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (dalej: "R. Niemcy"), spółka H. mbH (dalej: "H.") oraz spółka handlowa prawa polskiego W. Polska Sp. z o.o. (dalej: "W. Polska"), (każdy odrębnie zwany: "Stroną") dla celów realizacji projektu związanego z budową stadionu w Polsce (dalej: "Projekt"), utworzyły Spółkę, która w rozumieniu przepisów prawa niemieckiego i na mocy umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami (dalej: "Umowa konsorcjum"), uznane zostało za spółkę cywilną (dalej: "Spółka"). Siedzibą Spółki są Niemcy.

Projekt realizowany przez Spółkę polegać będzie na świadczeniu usług przygotowawczych związanych z budową stadionu, obejmujących m.in. usługi architektoniczne oraz inżynierskie. Usługi te będą świadczone na rzecz Gminy Miasta (dalej: "Miasto"). Spółka, na mocy umowy z Miastem, zobowiązana będzie w szczególności do:

* przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej Stadionu oraz infrastruktury towarzyszącej;

* aktualizacji map dla celów projektowych;

* wykonania pomiarów geodezyjnych, badań gruntowych;

* wykonania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej;

* uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci uzbrojenia podziemnego (ew. przybudowy lub/i budowy nowych odcinków sieci);

* uzyskania od zarządców dróg publicznych warunków technicznych podłączenia do istniejącego i projektowanego układu drogowego wraz z uzyskaniem zapewnień i warunków przyłączenia mediów oraz warunków przełożenia istniejących sieci i urządzeń podziemnych i naziemnych;

* zaproponowania co najmniej trzech producentów dla proponowanych rozwiązań materiałowych w projekcie wykonawczym;

* uzyskania wszelkich pozwoleń, decyzji, postanowień i uzgodnień, administracyjnych opinii i innych, wymaganych dla rozpoczęcia robót budowlanych (w tym m.in. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę);

* świadczenia usług konsultacji, wyjaśnień w powyższym zakresie (w szczególności, wyjaśnienie zapytań i wątpliwości dotyczących przyjętych rozwiązań architektonicznych i technicznych) na rzecz określonych organizacji; uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami organizacji piłkarskich, w Polsce i poza granicami Polski, celem udzielania wyjaśnień, odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji Projektu, w szczególności jego terminowości i kosztów;

* wykonanie wizualizacji zewnętrznych i wewnętrznych Stadionu, wraz z otoczeniem na etapie koncepcji oraz na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego;

* wykonanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych Stadionu i inne, podobne usługi.

Zgodnie z umową konsorcjum, zarząd Spółki powołał do prowadzenia jej bieżących spraw, specjalny organ zwany Liderem. Do zadań Lidera, których zgodnie z Umową Konsorcjum zostało R. Niemcy, należeć będą m.in. negocjacje z kontrahentami, składanie ofert i ewentualnie podpisanie umów, koordynacja usług Stron oraz podwykonawców, reprezentacja Spółki wobec kontrahentów oraz innych podmiotów, nadzór nad planowaniem technicznym, zarządzanie i kontrola finansowa, prowadzenie ksiąg, przygotowanie sprawozdań dla Stron, terminowe informowanie Stron o postępach w pracach, zdarzeniach zw. z realizacją projektu oraz inne zadania nałożone przez zarząd.

Spółka otworzy również konto wspólne dla wszystkich członków, na które będą dokonywane wpłaty przez kontrahentów i z którego będą regulowane bieżące zobowiązania Spółki, związane z realizacją Projektu.

Faktura dokumentująca wykonanie całości lub części Projektu zostanie wystawiona przez Spółkę, lub przez Lidera, ale w imieniu Spółki.

Ponadto, na mocy Umowy konsorcjum, każda ze Stron wykona określone czynności, do których jest zobowiązana w ramach Umowy i zgodnie z jej kwalifikacjami. Będą to w szczególności: udostępnienie wykwalifikowanych pracowników, podjęcie czynności takich jak wykonanie (lub podzlecenie) usług architektonicznych, inżynierskich, czynności niezbędnych do całościowego przygotowania dokumentacji architektonicznej, nadzoru architektonicznego, prac mierniczych itp. Dodatkowo, do czasu otrzymania od Miasta zapłaty za realizację Projektu, Strony mogą być obowiązane do przekazania na konto Spółki określonej kwoty lub do regulowania zobowiązań Spółki wobec kontrahentów (podwykonawców). Po dokonaniu wpłaty przez Miasto, kwoty podlegałaby zwrotowi.

W związku z realizacją Projektu i z koniecznością nadzoru prac przez Strony (a co za tym idzie, częstymi delegacjami pracowników Stron na terytorium polski), Strony poniosą również koszty nabycia usług obcych, tj. usług transportu osób, usług noclegowych, gastronomicznych itp. Przedmiotowe usługi nabywane są przez Strony, natomiast koszty nabycia usług będą zwracane przez Spółkę.

Strony ponoszą odpowiedzialność solidarną za świadczenia wykonywane na rzecz kontrahentów (w tym wypadku Miasta). W stosunkach wewnętrznych Strony odpowiadają za swoje działania podjęte w ramach wykonywanej umowy tak, jakby każdy z nich zawarł odrębnie umowę z kontrahentem, odpowiedzialność dotyczy również. prawidłowego i terminowego wykonania przypadającej na Stronę części świadczeń, jak również odpowiedzialności za działania podwykonawców.

Na Strony został nałożony zakaz samodzielnego działania w związku z realizacją Projektu bez zgody pozostałych Stron.

Przy podziale pomiędzy Stronami wynagrodzenia, które będzie należne Spółce od Miasta za wykonanie Projektu, uwzględniana będzie ustalona w Umowie konsorcjum proporcja, zgodna z ilością osób każdej ze Stron, faktycznie zaangażowanych w Projekt, liczona od początku jego realizacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ewentualne przekazanie środków pieniężnych przez W. Polska na konto Spółki, celem finansowania jego bieżącej działalności przed wpływem wynagrodzenia od Miasta lub inne czynności (określone w stanie faktycznym), do których zobowiązane jest W. Polska w ramach Projektu, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, ewentualne przekazanie środków pieniężnych przez W. Polska na konto Spółki, celem finansowania jej bieżącej działalności przed wpływem wynagrodzenia od Miasta, jak również inne czynności (określone w stanie faktycznym), do których zobowiązane jest W. Polska w ramach Projektu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (p.c.c.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o p.c.c., podatkowi podlegają:

1. Następujące czynności cywilnoprawne:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki,

c.

(uchylona),

d.

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e.

umowy dożywocia,

f.

umowy o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g.

(uchylona),

h.

ustanowienie hipoteki,

i.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j.

umowy depozytu nieprawidłowego,

k.

umowy spółki (akty założycielskie);

2.

zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawny h, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;

3.

orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o p.c.c., w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika lub akcjonariusza, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika lub akcjonariusza spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Natomiast w myśl art. 1 ust. 5 ustawy o p.c.c., umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się: w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki.

W ocenie Spółki, powyższe przepisy wskazują, iż skoro Spółka posiada siedzibę poza terytorium Polski, to ewentualna pożyczka udzielona Spółce (jak również inne czynności, tj. dopłaty, oddanie Spółce rzeczy lub praw itp.) nie podlegają opodatkowaniu p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ~ Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl