IPPB2/436-15/10-2/MZ - Określenie skutków podatkowych w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn planowanego przez podatnika rozwiązania umowy darowizny lokalu mieszkalnego oraz zawarcia nowej umowy darowizny dotyczącej tego samego lokalu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-15/10-2/MZ Określenie skutków podatkowych w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn planowanego przez podatnika rozwiązania umowy darowizny lokalu mieszkalnego oraz zawarcia nowej umowy darowizny dotyczącej tego samego lokalu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2009 r. (data wpływu 5 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie rozwiązania obecnej umowy darowizny i zawarcia nowej umowy darowizny - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie rozwiązania obecnej umowy darowizny i zawarcia nowej umowy darowizny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W 2006 r. Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny od swoich rodziców lokal mieszkalny, stanowiący przedmiot odrębnej własności o powierzchni nieprzekraczającej 100 m2. W zakresie powyższej darowizny Wnioskodawca korzysta z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn, która polegała m.in. na wprowadzeniu nowego art. 4a. Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ustawy jest korzystniejszy niż ulga, o której mowa w art. 16 ustawy. Wobec powyższego Wnioskodawca rozważa rozwiązanie umowy darowizny z 2006 r. oraz ponowne zawarcie umowy darowizny której przedmiotem byłby wspomniany wyżej lokal mieszkalny.

Rozwiązanie obecnej umowy darowizny i zawarcie nowej umowy darowizny nastąpiłoby przed upływem 5 letniego okresu od dnia nabycia lokalu mieszkalnego na podstawie obecnej umowy darowizny, którego upływ jest konieczny dla uzyskania ulgi o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku rozwiązania obecnej umowy darowizny i zawarciu nowej umowy darowizny, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy

Brak jest przeszkód prawnych do skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ustawy w przypadku rozwiązania obecnej umowy darowizny i następnie zawarcia nowej umowy darowizny pomiędzy tymi samymi stronami, a której przedmiotem będzie ten sam lokal mieszkalny. Zdaniem Wnioskodawcy podatnicy mogą kształtować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób umożliwiający im zastosowanie bardziej korzystnych dla nich przepisów podatkowych.

Dlatego też w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę nowych, bardziej korzystnych dla podatników przepisów podatkowych, podatnicy powinni mieć możliwość modyfikacji swoich stosunków cywilnoprawnych z uwagi na ich konsekwencje podatkowe, jeżeli taka zmiana jest dopuszczalna w świetle przepisów prawa cywilnego. Ponieważ przepisy prawa cywilnego dopuszczają możliwość rozwiązania umowy darowizny, np. w drodze odstąpienia, co pociąga za sobą przeniesienie własności przedmiotu darowizny na darczyńcę, możliwe jest zawarcie nowej darowizny, w skutek czego dojdzie do ponownego przeniesienia własności mieszkania na darowanego z dniem zawarcia nowej umowy.

W opisanej powyżej sytuacji podatnik może skorzystać ze zwolnień podatkowych przewidzianych prawem obowiązującym w dniu zawarcia nowej umowy darowizny.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny.

Ponieważ nabycie majątku w drodze darowizny nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r. w niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. - w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym:

1.

w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

2.

w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,

3.

w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy,

*

nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Z omawianej ulgi mogą skorzystać nabywcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki określone w art. 16 ust. 2 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn:

1.

spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;

2.

nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;

3.

nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;

4.

nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;

5.

będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

a.

od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,

b.

od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Jak z powyższego wynika uprawnienie do skorzystania z ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn w sytuacji nabycia tytułem darowizny lokalu mieszkalnego przysługuje tylko w przypadku spełnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie warunków łącznie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 2006 r. Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny od swoich rodziców lokal mieszkalny. W zakresie powyższej darowizny skorzystał z ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W styczniu 2007 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn, która polegała m.in. na wprowadzeniu nowego art. 4a. Wnioskodawca rozważa rozwiązanie umowy darowizny z 2006 r. oraz ponowne zawarcie umowy darowizny, której przedmiotem byłby wspomniany wyżej lokal mieszkalny.

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie definiują pojęcia "darowizna", a zatem należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Stosownie do art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego osobie obdarowanej (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego) i zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za otrzymane świadczenie. Istotą darowizny - jako czynności nieodpłatnej - jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Oświadczenie darczyńcy, zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego, powinno być złożone w formie aktu notarialnego, przy czym umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy, prawa i inne świadczenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż darowizna lokalu mieszkalnego została zawarta w 2006 r. Wnioskodawca skorzystał z ulgi z tytułu zamieszkiwania zgodnie z art. 16 ustawy, tym samym doszło do przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, a zatem darowizna została spełniona. Nie ma zatem możliwości rozwiązania obecnej umowy darowizny i zawarcia nowej w celu zastosowania art. 4a powyższej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl