Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 lipca 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-146/11-6/MZ
Możliwość opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2011 r. (data wpływu 18 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismami na wezwania: z dnia 2 czerwca 2011 r. Nr IPPB2/436-146/11-2/MZ (data nadania 2 czerwca 2011 r., data doręczenia 8 czerwca 2011 r.) oraz z dnia 28 czerwca 2011 r. Nr IPPB2/436-146/11-4/MZ (data nadania 28 czerwca 2011 r., data doręczenia 30 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zastosowania wyłączenia zawartego w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ww. ustawy z tytułu wniesienia spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada większość głosów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zastosowania wyłączenia zawartego w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ww. ustawy z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada większość głosów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany dalej "Wnioskodawcą" lub "Podatnikiem") podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca posiada udziały i akcje w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce (zwanej dalej każda z osobna "Spółką" lub łącznie "Spółkami"). Obok Podatnika, udziałowcami w Spółkach są inne osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi (zwane dalej "Udziałowcami"). W niektórych Spółkach ani Podatnik, ani żaden z Udziałowców nie posiada większościowego pakietu udziałów/akcji, tj. pakietu dającego bezwzględną większość praw głosów w Spółce.

W związku z planowaną restrukturyzacją posiadanych aktywów, Podatnik i Udziałowcy rozważają utworzenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (zwanej dalej "Spółką holdingową") w Polsce.

Na etapie tworzenia Spółki holdingowej, a także po jej założeniu, Wnioskodawca i Udziałowcy planują wniesienie do jej kapitału zakładowego tytułem wkładu niepieniężnego pakietu udziałów/akcji w Spółkach, dającego Spółce holdingowej w sumie bezwzględną większość praw głosu w każdej Spółce. Nabycie przez Spółkę holdingową od Wnioskodawcy i Udziałowców pakietów udziałów/akcji dających bezwzględną większość praw głosu w danej Spółce będzie następowało każdorazowo w ramach utworzenia Spółki holdingowej lub danego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki holdingowej, na poczet którego każdorazowo udziały lub akcje wniesie dwóch lub kilku Wspólników, z których żaden może nie wnosić wkładu obejmującego samodzielnie pakiet większościowy, ale łącznie wnoszone przez Wnioskodawcę i innych Udziałowców udziały/akcje będą dawały Spółce holdingowej bezwzględną większość praw głosu w Spółce, której udziały/akcje są wnoszone.

W zamian za wniesione wkłady niepieniężne, Podatnik oraz Udziałowcy będą otrzymywać udziały (akcje) Spółki holdingowej o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wnoszonych udziałów/akcji lub od niej niższej.

Wszystkie podmioty biorące udział w transakcji wymiany udziałów, tj. Wnioskodawca, Udziałowcy, Spółki oraz Spółka holdingowa będą podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Planowana restrukturyzacja ma na celu usprawnienie procesu zarządzania Spółkami poprzez skupienie ośrodka właścicielskiego w jednym podmiocie (Spółce holdingowej), rozszerzenie działalności inwestycyjnej Podatnika i Udziałowców, zwiększenie możliwości pozyskiwania nowych źródeł finansowania działalności gospodarczej Spółek, a także inne przyczyny gospodarcze.

Pismem z dnia 2 czerwca 2011 r. Nr IPPB2/436-146/11-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

1.

podanie danych umożliwiających identyfikację przyszłej spółki holdingowej, której utworzenie planuje Wnioskodawca wraz z innymi Udziałowcami, tj. określenie nazwy (firmy) spółki oraz podanie adresu jej siedziby;

2.

wyjaśnienie na jakim stopniu zaawansowania są przygotowania związane z utworzeniem planowanej spółki, w szczególności poprzez określenie jakie działania (np. zawarcie porozumienia między wspólnikami, podpisanie memorandum, umowy przedwstępnej lub umowy spółki) w tym kierunku zostały już podjęte przez Wnioskodawcę samodzielnie lub w porozumieniu z pozostałymi wspólnikami;

3.

wskazanie adresu Pełnomocnika do doręczeń.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wyjaśniając co następuje:

I.

Wskazanie danych identyfikacyjnych planowanej Spółki holdingowej:

1.

Spółka holdingowa zostanie najprawdopodobniej utworzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.

Planowana firma Spółki holdingowej to B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może też używać skrótu formy "B." Sp. z o.o. lub "B." Spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

3.

Najprawdopodobniej siedzibą Spółki holdingowej będzie W. Obecnie nie jest jeszcze znany dokładny adres siedziby.

Powyższe dane identyfikacyjne Spółki holdingowej nie mają charakteru ostatecznego i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac przygotowawczych dotyczących utworzenia tej Spółki.

II.

Wyjaśnienie w zakresie prac przygotowawczych związanych z utworzeniem planowanej Spółki Holdingowej:

1.

Do dnia dzisiejszego Spółka holdingowa nie została założona, w szczególności nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, ani nie została także podpisana umowa spółki.

2.

Na obecnym etapie sporządzono projekt umowy Spółki holdingowej, który może podlegać dalszym modyfikacjom.

3.

Przygotowano również projekt umów rozporządzających dotyczących przeniesienia udziałów/akcji należących do Wnioskodawcy i innych Udziałowców na Spółkę holdingową w ramach transakcji tzw. wymiany udziałów.

4.

Został sporządzony projekt wyceny udziałów Wnioskodawcy i innych Udziałowców w jednej ze spółek, które zostanie nabyte przez Spółkę holdingową w ramach procedury wymiany udziałów.

Wspólnicy planują finalizację prac przygotowawczych, zawarcie mowy Spółki holdingowej i rejestrację Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w drugiej połowie 2011 r. Niewykluczone jednak, że Spółka holdingowa nie zostanie zawiązana w ogóle, w szczególności, w przypadku zmiany okoliczności dotyczących jej przyszłej działalności.

III.

Jako adres Pełnomocnika do doręczeń w niniejszym postępowaniu Wnioskodawca wskazuje: S. Sp. k., w W.

Pismem z dnia 28 czerwca 2011 r. Nr IPPB2/436-146/11-4/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

* Wskazanie, czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji przez Wnioskodawcę oraz pozostałych Udziałowców do Spółki holdingowej dających w niej większość głosów nastąpi na podstawie jednej czynności cywilnoprawnej (np. umowy spółki, zmiany umowy spółki).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek informując, iż:

* Wniesienie do Spółki holdingowej, na etapie jej zawiązywania, wkładów niepieniężnych w postaci udziałów/akcji przez Wnioskodawcę i pozostałych Udziałowców, dających Spółce holdingowej łącznie większość głosów w danej spółce kapitałowej, nastąpi na podstawie jednej czynności prawnej, tj. umowy Spółki holdingowej (w przypadku utworzenia tej spółki w formie sp. z o.o.) lub statutu Spółki holdingowej (w razie jej zawiązania w formie spółki akcyjnej).

* Po zawiązaniu Spółki holdingowej, w ramach kolejnych podwyższeń jej kapitału zakładowego, Wnioskodawcy i pozostali Udziałowcy mogą wnosić pakiety udziałów/akcji w kolejnych spółkach kapitałowych, dające łącznie Spółce holdingowej większość głosów w tych spółkach, co również będzie następowało każdorazowo na podstawie jednej czynności prawnej w postaci uchwały wspólników/akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki holdingowej stanowiącej zmianę umowy spółki/statutu Spółki holdingowej albo, stosownie do postanowień umowy spółki, nie stanowiącej takiej zmiany (np. w razie podwyższenia kapitału zakładowego do maksymalnej wysokości określonej w umowie Spółki holdingowej jako sp. z o.o.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka holdingowa jako podatnik a notariusz jako płatnik podatku będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi UPCC od wartości kapitału zakładowego pokrytego wkładami niepieniężnymi Podatnika i Udziałowców w postaci udziałów/akcji Spółek dających łącznie Spółce holdingowej większość praw głosów w tych Spółkach, choćby żaden wkład niepieniężny udziałów/akcji wnoszony przez Wnioskodawcę, ani innego Udziałowca nie reprezentował samodzielnie większość głosów w Spółce.

Niniejsza interpretacja dotyczy konsekwencji podatkowych Spółki holdingowej jako podatnika, natomiast w zakresie konsekwencji podatkowych dotyczących notariusza jako płatnika zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy

W opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka holdingowa oraz notariusz jako płatnik, będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi UPCC od kwoty kapitału zakładowego pokrytego wkładem Podatnika i Udziałowców w postaci udziałów/akcji Spółek dających łącznie Spółce holdingowej większość praw głosów w tych Spółkach, choćby żaden z wkładów niepieniężnych z osobna nie reprezentował większości praw głosów. W konsekwencji, ani Spółka holdingowa, ani notariusz jako płatnik podatku nie mają obowiązku poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki, ani jej zmiany w zakresie obejmującym takie wkłady udziałów lub akcji.

UZASADNIENIE

1.

Na podstawie przepisu art. 2 ust. 6 pkt c) tiret drugi UPCC nie podlegają temu podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada większość głosów.

2.

Wykładnia językowa art. 2 ust. 6 pkt c) tiret drugi UPCC prowadzi do wniosku, że warunkiem wyłączenia z opodatkowania p.c.c. umowy spółki i jej zmian związanych z tzw. transakcją wymiany udziałów jest wniesienie do kapitału zakładowego tej spółki udziałów/akcji dających większość praw głosu w spółce, której udziały/akcje są wnoszone. Bez znaczenia pozostaje natomiast to czy większościowy pakiet udziałów/akcji jest wnoszony do kapitału zakładowego spółki nabywającej przez jednego czy kilku udziałowców spółki nabywanej. Dla zastosowania omawianego wyłączenia w sytuacji wnoszenia do spółki kapitałowej udziałów/akcji przez kilku udziałowców konieczne jest natomiast, aby wnoszone udziały/akcje łącznie przyznawały spółce nabywającej większość praw głosu w spółce nabywanej. Wówczas umowa spółki nabywającej lub jej zmiana związana z taką transakcją wymiany udziałów/akcji w spółkach, w których spółka nabywająca posiada już większość praw głosu nie podlega opodatkowaniu p.c.c.

3.

Artykuł 2 ust. 6 pkt c) tiret drugi UPCC nie uzależnia także wyłączenia z opodatkowania umów spółek i ich zmian związanych z transakcją wymiany udziałów od liczby wkładów wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego. Przepis ten milczy w tym zakresie. Gdyby natomiast wolą ustawodawcy było wyłączenie z opodatkowania p.c.c. umów spółek lub ich zmian związanych wyłącznie z wniesieniem do kapitału spółki większościowego pakietu udziałów/akcji w spółce zbywanej w ramach jednego tylko wkładu to wówczas dałby temu wyraz w treści przepisu UPCC, czego nie uczynił. Zakładając więc racjonalność ustawodawcy należy przyjąć, że wprowadzając w art. 2 ust. 6 pkt c tiret drugi UPCC zasadę wyłączenia z opodatkowania umów spółek (zmian tych umów) związanych z wniesieniem do spółki kapitałowej większościowego pakietu udziałów/akcji w innej spółce, dopuścił sytuacje, w których taki większościowy pakiet jest efektem wniesienia kilku wkładów przez kilku udziałowców (akcjonariuszy) łącznie na pokrycie kapitału zakładowego ustawionego przy zawiązywaniu spółki kapitałowej lub podwyższonego w ramach jednej zmiany umowy spółki kapitałowej.

4.

Powyższa konkluzja znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu ustawy nowelizującej wprowadzającej art. 2 ust. 6 pkt c tiret drugi UPCC. Zgodnie z tym uzasadnieniem nowelizacja miała na celu dostosowanie przepisów UPCC, w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, do obowiązującego prawa Unii Europejskiej, tj. postanowień Dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (zwanej dalej: "Dyrektywą"). W uzasadnieniu wyraźnie wskazano, że celem wprowadzanych zmian jest wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów Dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych.

Tymczasem na gruncie art. 4 ust. 1 pkt b) oraz art. 5 ust. 1 pkt e) Dyrektywy za działania restrukturyzacyjne, od których nie pobiera się podatku kapitałowego, uważa się przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki. Dyrektywa definiuje zatem "wymianę udziałów" jako czynność, w wyniku której spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, bez względu na to ilu wspólników wnosi udziały/akcje na pokrycie kapitału zakładowego spółki nabywającej. Tym samym, na gruncie Dyrektywy wyłączenie z opodatkowania operacji wymiany udziałów odnosi się również do przypadku, gdy spółka nabywająca udziały/akcje uzyska większość praw głosu wskutek aportów wniesionych przez więcej niż jednego wspólnika spółki nabywanej na pokrycie kapitału zakładowego spółki zawiązywanej lub na pokrycie danego podwyższenia kapitału takiej spółki. Brak jest więc wymogu, aby w celu zwolnienia z p.c.c. udziały każdego wspólnika z osobna gwarantowały spółce nabywającej większość głosów w spółce nabywanej. Implementując Dyrektywę Polski ustawodawca nie wprowadził żadnego zastrzeżenia odnośnie tego wymogu w treści art. 2 ust. 6 pkt c tiret drugi UPCC.

1.

Przyjmowana przez Wnioskodawcę wykładnia przepisu art. 2 ust. 6 pkt c tiret drugi UPCC znajduje potwierdzenie w poglądach doktryny prawa podatkowego. W piśmiennictwie wskazuje się bowiem, że: " (...) Ustawa przewiduje, że wyłączeniu podlega aport udziałów lub akcji dających większość głosów w spółce kapitałowej, przy czym zgodnie z postanowieniami Dyrektywy wyłączenie dotyczy operacji, w której uzyskano większość głosów i wszelkich następnych operacji. Należy przyjąć, iż tzw. wymiana udziałów może zachodzić także w sytuacji aportu dokonywanego przez kilku wspólników, posiadających mniejszość udziałów/akcji w innym podmiocie, którego efektem jest przejęcie większości takich akcji przez spółkę przejmującą aport (...)". (por. "Podatek od czynności cywilnoprawnych, Komentarz praktyczny" Tomasz Nierobisz i Adam Wacławczyk, wydawnictwo C.H. Beck, wydanie pierwsze, rok wydania 2011).

2.

Reasumując, z wykładni językowej przepisów art. 2 ust. 6 pkt c tiret drugi UPCC oraz art. 4 ust. 1 pkt b) i art. 5 ust. 1 pkt e) Dyrektywy wynika brak opodatkowania p.c.c. transakcji wymiany udziałów, na podstawie której Spółka holdingowa uzyska większość praw głosu w Spółkach w następstwie wniesienia udziałów lub akcji w tych spółkach przez Podatnika oraz Udziałowców. Wyłączenie przewidziane w art. 2 ust. 6 pkt c tiret drugi UPCC znajdzie zastosowanie także w przypadku nabycia przez Spółkę holdingową większości udziałów w Spółce lub w Spółkach od Wnioskodawcy i innych Udziałowców, w sytuacji, gdy każdy z wkładów niepieniężnych do kapitału Spółki holdingowej obejmuje tylko udziały lub akcje nie dające większości praw głosu a taką większość reprezentują dopiero udziały lub akcje wnoszone przez Wnioskodawcę w połączeniu z udziałami lub akcjami wnoszonymi przez innego Udziałowca lub Udziałowców.

3.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że na mocy odesłania zawartego w art. 14n § 1 pkt 1 OP, przepisy OP przewidujące zasady ochrony podatnika (tj. art. 14k i 14m OP), który uzyskał indywidualną interpretację podatkową stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki. Wnioskodawcy zatem jako podmiotowi planującemu utworzenie nowej Spółki holdingowej przysługuje prawo do wystąpienia do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej zastosowanie przepisów podatkowych w zakresie dotyczącym działalności tej Spółki. Spółka holdingowa, która zastosowuje się do wydanej interpretacji indywidualnej będzie zatem korzystać z ochrony przewidzianej w przepisach art. 14k i 14m OP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), w związku z czym nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

a.

rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b.

siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

* przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

* udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, iż implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca posiada udziały i akcje w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce (zwanej dalej każda z osobna "Spółką" lub łącznie "Spółkami"). Obok Podatnika, udziałowcami w Spółkach są inne osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi (zwane dalej "Udziałowcami"). W niektórych Spółkach ani Podatnik, ani żaden z Udziałowców nie posiada większościowego pakietu udziałów/akcji, tj. pakietu dającego bezwzględną większość praw głosów w Spółce. W związku z planowaną restrukturyzacją posiadanych aktywów, Podatnik i Udziałowcy rozważają utworzenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (zwanej dalej "Spółką holdingową") w Polsce. Na etapie tworzenia Spółki holdingowej, a także po jej założeniu, Wnioskodawca i Udziałowcy planują wniesienie do jej kapitału zakładowego tytułem wkładu niepieniężnego pakietu udziałów/akcji w Spółkach, dającego Spółce holdingowej w sumie bezwzględną większość praw głosu w każdej Spółce. Nabycie przez Spółkę holdingową od Wnioskodawcy i Udziałowców pakietów udziałów/akcji dających bezwzględną większość praw głosu w danej Spółce będzie następowało każdorazowo w ramach utworzenia Spółki holdingowej lub danego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki holdingowej, na poczet którego każdorazowo udziały lub akcje wniesie dwóch lub kilku Wspólników, z których żaden może nie wnosić wkładu obejmującego samodzielnie pakiet większościowy, ale łącznie wnoszone przez Wnioskodawcę i innych Udziałowców udziały/akcje będą dawały Spółce holdingowej bezwzględną większość praw głosu w Spółce, której udziały/akcje są wnoszone. W zamian za wniesione wkłady niepieniężne, Podatnik oraz Udziałowcy będą otrzymywać udziały (akcje) Spółki holdingowej o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wnoszonych udziałów/akcji lub od niej niższej.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż wniesienie do Spółki holdingowej, na etapie jej zawiązywania, wkładów niepieniężnych w postaci udziałów/akcji przez Wnioskodawcę i pozostałych Udziałowców, dających Spółce holdingowej łącznie większość głosów w danej spółce kapitałowej, nastąpi na podstawie jednej czynności prawnej, tj. umowy Spółki holdingowej (w przypadku utworzenia tej spółki w formie sp. z o.o.) lub statutu Spółki holdingowej (w razie jej zawiązania w formie spółki akcyjnej). Po zawiązaniu Spółki holdingowej, w ramach kolejnych podwyższeń jej kapitału zakładowego, Wnioskodawcy i pozostali Udziałowcy mogą wnosić pakiety udziałów/akcji w kolejnych spółkach kapitałowych, dające łącznie Spółce holdingowej większość głosów w tych spółkach, co również będzie następowało każdorazowo na podstawie jednej czynności prawnej w postaci uchwały wspólników/akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki holdingowej stanowiącej zmianę umowy spółki/statutu Spółki holdingowej albo, stosownie do postanowień umowy spółki, nie stanowiącej takiej zmiany (np. w razie podwyższenia kapitału zakładowego do maksymalnej wysokości określonej w umowie Spółki holdingowej jako sp. z o.o.).

Reasumując należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miało zastosowanie wyłączenie określone w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i opisana transakcja wymiany udziałów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo należy wskazać, iż art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera w swej treści czynności, które nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a nie te które są zwolnione.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl