IPPB2/436-141/07-4/AA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-141/07-4/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcy Mama prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Prowadzi będące jej własnością Przedsiębiorstwo W. X. Z dniem 1 stycznia 2008 r. zamierza przekazać wnioskodawcy to przedsiębiorstwo w całości (art. 55"2 k.c.) nieodpłatnie, aktem notarialnym jako darowiznę (art. 888 k.c.) Przekazane darowizną przedsiębiorstwo wnioskodawca będzie prowadził nadal jako kontynuację działalności gospodarczej Mamy. Akt notarialny zamierzają sporządzić w miesiącu listopadzie 2007 r. z tym, że faktyczne przekazanie darowizny nastąpi z dniem 1 stycznia 2008 r.

Pismem z dnia 4 grudnia 2007 r. Nr IP-PP1-443-556/07-2/AK wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie wskazania, którego zdarzenia przyszłego dotyczy uiszczona kwota. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

Natomiast pismem z dnia 11 stycznia 2008 r. Nr IPPB/436-141/07-2/AA wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez sprecyzowanie zdarzenia przyszłego, t. j. czy zbycie w drodze darowizny przedsiębiorstwa na Pana rzecz zostanie dokonane bez długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, czy z długami i ciężarami albo zobowiązaniami darczyńcy. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie informując, iż przejęcie przedsiębiorstwa nastąpi z długami i zobowiązaniami darczyńcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jakie skutki podatkowe pociągnie za sobą nieodpłatne przekazanie wnioskodawcy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego....

Zdaniem wnioskodawcy:

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy darowizny, w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Tym samym podstawą opodatkowania będzie wartość zobowiązań przejętych przeze mnie w darowanym przedsiębiorstwie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż przekazanie nieodpłatne przedsiębiorstwa nastąpi wraz z przejęciem przez wnioskodawcę (obdarowanego) długów i zobowiązań matki (darczyńcy).

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku wartość długów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego.

Obowiązek podatkowy przy umowie darowizny powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych t. j. w dniu zawarcia umowy darowizny i stosownie do art. 4 pkt 3) ww. ustawy ciąży na obdarowanym.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy stawki podatku miedzy innymi od umów darowizny wynoszą:

a.

przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,

b.

przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek pobierany jest przez płatnika.

Reasumując należy stwierdzić, iż umowa darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów albo zobowiązań darczyńcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl