IPPB2/436-112/10-4/AF - Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielonej fundacji przez pracownika i członka zarządu na prowadzenie działalności statutowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-112/10-4/AF Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielonej fundacji przez pracownika i członka zarządu na prowadzenie działalności statutowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2010 r. (data wpływu 30 marca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2010 r. (data nadania 20 maja 2010 r., data wpływu 21 maja 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2010 r. (data nadania 20 maja 2010 r., data wpływu 21 maja 2010 r.) na wezwanie z dnia 10 maja 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania umów pożyczek udzielonych przez pracownika i członka zarządu na prowadzenie działalności statutowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania umów pożyczek udzielonych przez pracownika i członka zarządu na prowadzenie działalności statutowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie propagowania idei kształcenia ustawicznego, wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie. Jest to działalność związana z nauką, szkolnictwem i oświatą (art. 2 pkt 1 poz. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), jako, że Fundacja prowadzi szkolenia dla osób dorosłych dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Fundacja nie ma statusu organizacji pożytku publicznego. Fundacja otrzymała pożyczkę na prowadzenie swojej działalności statutowej, a więc działalności związanej z nauką i oświatą pozaszkolną od jednego ze swoich pracowników oraz od jednego z członków zarządu.

Umowa pożyczki pomiędzy Fundacją a jej pracownikiem została zawarta w dniu 15 października 2009 r., a środki zostały przekazane w dniach: 15 października 2009 r., 13 listopada 2009 r., 19 listopada 2009 r. Umowa z członkiem zarządu została zawarta w dniu 3 lutego 2010 r., a środki przekazano również w tym samym dniu. Pożyczka udzielona Fundacji przez jej pracownika została w całej wysokości przeznaczona na tymczasowe finansowanie społecznych projektów edukacyjnych realizowanych przez Fundację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Misją Fundacji zgodnie z jej statutem jest m.in.:

a.

propagowanie idei kształcenia ustawicznego;

b.

wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.

W zgodzie ze swoim statutem Fundacja realizuje projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowane projekty są niedochodowe, obejmują bezpłatne wsparcie (przede wszystkim szkolenia) dla grup docelowych (np. dla osób bezrobotnych, odchodzących z rolnictwa, etc.). Na realizację przedmiotowych projektów Fundacja na podstawie umów o dofinansowanie projektu podpisywanych z Instytucjami Pośredniczącymi PO KL / Instytucjami Wdrażającymi PO KL otrzymuje 100% dofinansowania. Dofinansowanie na realizację projektów przekazywane jest Fundacji jako beneficjentowi w transzach. Przekazanie kolejnej transzy jest możliwe w momencie rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% otrzymanej do tej pory kwoty dofinansowania liczonej kumulatywnie. Ponadto środki niewykorzystane z końcem roku są przez Fundację zwracane do Instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu z dniem 31 grudnia danego roku. Ponowne przekazanie tych środków nasteruje na przełomie lutego/marca następnego roku. Fundacja może również nie otrzymać zaplanowanej wcześniej w Harmonogramie płatności (będącej załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu) kwoty dofinansowania w sytuacji, gdy Instytucja będąca stroną umowy nie posiada wolnych środków na rachunku bankowym właściwego Działania/Poddziałania PO KL. Takie sytuacje powodują, iż Fundacja okresowo (np. przez kilka tygodni lub miesięcy w roku) musi zagwarantować płynność finansową realizowanych przez siebie projektów edukacyjnych ze środków własnych. Wnioskodawca podkreśla, iż Fundacja nie ma wpływu na termin przekazania środków przez IP i nie jest w stanie wpłynąć na jego skrócenie. Mimo, iż formalnie umowa o dofinansowanie wskazuje, że środki będą przekazywane w formie zaliczki w praktyce często są przekazywane na zasadzie refundacji. Ponieważ Fundacja jest organizacją pozarządową nieprowadzącą działalności gospodarczej i nieuzyskującą z tego tytułu dochodów/zysku, swoją działalność statutową (w tym zapewnienie płynności finansowej realizowanych projektów) opiera na darowiznach. Ponieważ kwoty darowizn są nieznaczne, a w 2009 r. oraz aktualnie w 2010 r. Fundacja przez kilka/kilkanaście tygodni musi finansować ze środków własnych realizowane projekty edukacyjne (koszt biura projektu, wynagrodzeń personelu zatrudnionego tylko do realizacji projektu, koszt sal wykładowych, wynagrodzenia wykładowców prowadzących szkolenia w projekcie, koszt wyżywienia uczestników projektu) nie dysponowała wystarczającymi środkami własnymi na finansowanie ww. projektów. W związku z powyższym pracownik Fundacji (zatrudniony również do realizacji takiego projektu) oraz członek zarządu udzielił Fundacji pożyczki celem zapewnienia płynności realizowanych niedochodowych projektów realizowanych w ramach PO KL. Pożyczka ta w całości została wydatkowana przez Fundację na zapewnienie bieżącej płynności realizowanych społecznych projektów edukacyjnych. Fundacja z pożyczonych jej przez pracownika środków opłacała sale szkoleniowe, wykładowców, wyżywienie uczestników projektu. Po otrzymaniu środków FFI dokona refundacji środków własnych, którymi okresowo zapewniała płynność realizacji projektów edukacyjnych. Realizacja przedmiotowych projektów nie przynosi Fundacji dochodu/zysku, a odbywa się w ramach działalności statutowej Fundacji (wspierania grup defaworyzowanych na rynku pracy).

Pismem z dnia 10 maja 2010 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania poprzez przedstawienie dokumentu (odpowiednio wypis z KRS lub kopii urzędowo poświadczonego odpisu), z którego wynika sposób reprezentacji Fundacji w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, tj. stosowne umocowanie dla Pana Andrzeja S., który podpisał wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 18 maja 2010 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie pismem z dnia 19 maja 2010 r. (data nadania 20 maja 2010 r., data wpływu 21 maja 2010 r.) przesyłając w załączeniu odpis KRS.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy pożyczka udzielona Fundacji przez jednego z pracowników i członka zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Realizacja przedmiotowych projektów nie przynosi Fundacji dochodu/zysku, a odbywa się w ramach edukacyjnej działalności statutowej Fundacji.

W związku z powyższym Fundacja stoi na stanowisku, że udzielona jej pożyczka przez jej pracownika i członka zarządu przeznaczona w całości na zapewnienie okresowej płynności finansowej niedochodowych projektów edukacyjnych realizacyjnych w ramach PO KL finansowanego z udziałem środków europejskich jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy pożyczki.

Zdaniem Wnioskodawcy pożyczka udzielona na cele statutowe Fundacji prowadzącej działalność w zakresie oświaty pozaszkolnej i nauki jest czynnością zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 1 poz. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy nadmienić, iż ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera w swej treści, art. 2 pkt 1 poz. f, jak wskazał Wnioskodawca, lecz art. 2 pkt 1 lit. f).

Z uwagi na przedstawienie we wniosku jednego stanu faktycznego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych opłata w wysokości 40 zł dokonana w dniu 26 marca 2010 r. zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej na wskazany numer rachunku bankowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl