IPPB2/4160-10/10-6/MG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/4160-10/10-6/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W związku ze skargą z dnia 18 marca 2010 r. (data wpływu 22 marca 2010 r.) skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr IPPB2/415-613/09-2/MG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowo - akcyjnej, doręczoną w dniu 4 stycznia 2010 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr IPPB2/415-613/09-2/MG, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał - na wniosek Pana J. C. z dnia 17 września 2009 r. (data wpływu 30 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowo - akcyjnej - zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr IPPB2/415-613/09-2/MG, stwierdzając nieprawidłowość zajętego przez Wnioskodawcę w ww. wniosku stanowiska.

We wniosku z dnia 17 września 2009 r. (data wpływu 30 września 2009 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego posiadanych udziałów w spółce (lub w kilku spółkach) z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki osobowej, spółki komandytowo - akcyjnej. Spółka komandytowo - akcyjna zostanie założona przez Wnioskodawcę wraz z osobami trzecimi. Udziały wniesione zostaną w wartości rynkowej i w tej samej wartości zostaną ujęte w księgach spółki. Wartość wniesionego aportu zostanie ustalona w podpisanej przez wspólników umowie spółki. W związku z wniesieniem posiadanych udziałów Wnioskodawca stanie się akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej. Spółka komandytowo - akcyjna z kolei stanie się udziałowcem spółki (lub spółek) z ograniczoną odpowiedzialnością, których udziały są przedmiotem aportu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie wkładu niepieniężnego posiadanych udziałów w spółce (lub spółkach) z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki osobowej, spółki komandytowo - akcyjnej spowoduje w chwili wniesienia po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podatkowego.

2.

Jeżeli przychód podatkowy powstanie, to w jaki sposób należałoby określić dochód do opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy z tytułu wniesienia w formie wkładu niepieniężnego udziałów posiadanych w spółce (lub spółkach) z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki osobowej - spółki komandytowo - akcyjnej nie powstanie przychód podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów. Z tytułu wniesienia udziałów posiadanych w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki osobowej - spółki komandytowo - akcyjnej nie dojdzie do przyrostu majątkowego po stronie Wnioskodawcy.

W zamian za wniesione w formie wkładu niepieniężnego udziały Wnioskodawca otrzyma akcje. Akcje w spółce komandytowo - akcyjnej są zarówno surogatem uprawnień materialnych, jaki są wyznacznikiem praw korporacyjnych - umożliwiają wpływ na działalność spółki. Dopiero z chwilą zbycia udziału w spółce komandytowo - akcyjnej po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód i ustalony zostanie dochód, który będzie należało opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Do przedstawionego stanu faktycznego zdaniem Wnioskodawcy nie znajduje zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten odnosi się do "odpłatnego zbycia". Do zbycia dochodzi natomiast wtedy, gdy osoba wnosząca otrzymałaby ekwiwalent pieniężny w postaci ceny zapłaty. W przypadku wniesienia aportu podatnik otrzyma akcje spółki komandytowo - akcyjnej w zamian za wniesione udziały. Nie można jednak uznać, że otrzymane udziały należy traktować jako cenę nabycia. Wnioskodawca nabywa bowiem całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce komandytowo - akcyjnej. Zobowiązując się w umowie spółki do wniesienia wkładu niepieniężnego powoduje, że to spółka stanie się właścicielem udziałów. Spółka będzie uprawniona do żądania wydania prawa i pożytków z nim związanych.

Zastosowania do przedstawionego stanu faktycznego nie znajdzie również art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Bez wątpienia zdaniem Wnioskodawcy spółka komandytowo - akcyjna jest spółką osobową, co wynika z treści art. 4 § 1 pkt 1 i art. 125 Kodeksu spółek handlowych. Analizując powyżej zestawione przepisy należy stwierdzić, że skoro powołany przepis, wprost definiuje jako przychód z kapitałów pieniężnych nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny, to jest oczywiste, że nie ma on zastosowania do objęcia za aport udziałów w spółce niemającej osobowości prawnej, jaką jest spółka komandytowo - akcyjna.

W dniu 23 grudnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną Nr IPPB2/415-613/09-2/MG, uznając, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 17 września 2009 r. jest nieprawidłowe.

W interpretacji indywidualnej z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr IPPB2/415-613/09-2/MG Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, nie podzielił stanowiska Wnioskodawcy i stwierdził, iż wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aportu do spółki komandytowo - akcyjnej spowoduje zmianę ich właściciela, gdyż stanie się nim ta spółka. Będziemy mieć do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych udziałów. Wartość objętego wkładu w spółce komandytowo - akcyjnej odpowiadająca wartości wniesionego aportu w postaci udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością będzie stanowić przychód w momencie tego wniesienia. Kosztem uzyskania przychodu będą natomiast wydatki poniesione na nabycie wniesionych do spółki komandytowo - akcyjnej udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Interpretację doręczono w dniu 4 stycznia 2010 r.

Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem tut. organu pełnomocnik Strony Pan T. K. pismem z dnia 18 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. organu 21 stycznia 2010 r.) złożył wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Strona w złożonym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W ocenie Strony należy zgodzić się ze stanowiskiem organu podatkowego, że wniesienie do spółki komandytowo - akcyjnej aportu w postaci udziałów w spółce kapitałowej stanowi zbycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodzi bowiem do przejścia na inny podmiot (spółkę komandytowo - akcyjną) praw właścicielskich do udziałów celem objęcia wkładów w tej spółce. Strona nie zgodziła się jednak, że zbycie udziałów na rzecz spółki osobowej następuje pod tytułem odpłatnym. Wniesienie udziałów w spółce kapitałowej jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo - akcyjnej nie pociąga bowiem za sobą otrzymania przez podatnika dokonującego aportu odpłatności, czy to w formie pieniędzy, wartości pieniężnych, czy świadczeń w naturze. Nie da się odpowiedzieć na pytanie, co miałoby stanowić przychód, jaką wartość osoba wnosząca wkład w postaci udziałów w spółce mającej osobowość prawną otrzyma w zamian za wkład w momencie dokonania aportu. Wniesienie wkładu do spółki komandytowo - akcyjnej umożliwia jej wspólnikowi uczestnictwo w zyskach i stratach spółki. Korzyść majątkowa uzyskiwana w związku z uczestnictwem w spółce komandytowo - akcyjnej będzie wypadkową zysku i straty powstałą w danym okresie rozliczeniowym. Samo wniesienie wkładu nie powoduje powstania przychodu.

Po dokonaniu analizy zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co przedstawiono w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawartej w piśmie z dnia 11 lutego 2010 r. Nr IPPB2/415-613/09-4/MG.

W dniu 22 marca 2010 r. do Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wpłynęła skarga, w której Pełnomocnik Pana J. C. Pan T. K. zaskarżył stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr IPPB2/415-613/09-2/MG.

Zaskarżonej interpretacji Strona Skarżąca zarzuciła naruszenie:

* prawa materialnego - poprzez błędną wykładnię przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), która to wykładnia doprowadziła do stwierdzenia, że wniesienie aportu do spółki komandytowo - akcyjnej w postaci udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu na podstawie powyższego przepisu.

Mając na uwadze powołany powyżej zarzut Strona wniosła o:

1.

uchylenie zaskarżonej decyzji w zakresie twierdzenia, że opodatkowaniu podlega wniesienie aportem do spółki komandytowo - akcyjnej udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

2.

zasądzenie kosztów postępowania sądowego według norm przypisanych.

W złożonej skardze Strona opisała dotychczasowy przebieg postępowania, tj. stanowisko Strony i organu podatkowego zawarte w interpretacji indywidualnej, wniesienie przez Stronę wezwania do usunięcia naruszenia prawa i udzielenie przez organ odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Zdaniem Skarżącego przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jedynym przepisem w ustawie, który stanowi o powstaniu przychodu podatkowego z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki. W żaden sposób, w ocenie Skarżącego nie można przy tym przyjąć, że racjonalny ustawodawca jednocześnie ograniczył zakres tego szczególnego przepisu - wyłączając wprost wkłady do spółek osobowych oraz dopuścił opodatkowanie wnoszenia takich wkładów na podstawie przepisów ogólnych, tj. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przepisów regulujących sytuację faktyczną przedstawioną przez Skarżącego we wniosku o interpretację. Skarżący przywołał fragment stanowiska organu podatkowego, zgodnie z którym powyższa sytuacja spowoduje powstanie przychodu po stronie osoby wnoszącej wkład, o którym mowa w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którym to stanowiskiem w ocenie Skarżącego nie można się zgodzić.

Skarżący stwierdził, iż należy zwrócić uwagę na fakt, że objęcie wkładu w spółce komandytowo - akcyjnej nie opiera się na prawie do udziału w majątku spółki. Znaczenie mają w tym przypadku przyszłe i niepewne dochody spółki. Nie można mówić o powstaniu przychodu w chwili wniesienia aportu, ponieważ nie można określić wartości świadczenia wzajemnego, jakie w chwili aportu uzyskiwałby wspólnik spółki komandytowo - akcyjnej. Nie można tym samym określić wartości przychodu podatkowego, jaki - według organu podatkowego - uzyskuje Skarżący w wyniku wniesienia udziałów do spółki komandytowo - akcyjnej.

Skarżący podniósł, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie określa zasady opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia aportem udziałów lub akcji do spółki kapitałowej. Przepisy ustawy przesądzają o sposobie określenia wartości przychodu, wskazują datę jego powstania, sposób obliczenia, stawkę podatkową, sposób wykazania przez podatnika dochodu oraz termin zapłaty podatku. W ocenie Skarżącego żadnej z powyżej przedstawionych kwestii nie rozstrzyga powołana ustawa w odniesieniu do dochodu, jaki miałby uzyskiwać podatnik w rezultacie wniesienia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jako wkładu do spółki komandytowo - akcyjnej. Skarżący uważa, iż gdyby ustawodawca chciał opodatkować objęcie akcji w spółce komandytowo - akcyjnej, nie wyłączałby tego rodzaju spółek (tak jak i innych osobowych w odniesieniu do objęcia wkładu) spod treści normy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy.

Zdaniem Skarżącego, przyjęta przez organ podatkowy interpretacja przepisów spowodowałaby zróżnicowanie zasad opodatkowania wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek osobowych, w zależności od ich przedmiotu. W ocenie Skarżącego, stosując przyjęte przez organ podatkowy stanowisko, różne będą zasady opodatkowania wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości (niebędącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa) i udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku wniesienia aportu w postaci nieruchomości przychód nie powstanie, ponieważ zastosowania do niego nie będzie mógł mieć art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy. Skarżący twierdzi, że zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalniający, co do zasady aporty niepieniężne do spółek osobowych. Takie stanowisko, zdaniem Skarżącego jest jawnym przejawem złamania zasady, że wniesienie aportu do spółki prawa handlowego wywołuje tożsame skutki podatkowe dla wnoszącego, niezależnie od przedmiotu aportu, za wyjątkiem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (przy czym zasady dotyczące wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowane części zostały wprost określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odróżnieniu od wniesienia aportem udziałów).

W świetle przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Na podstawie analizy art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ocenie Skarżącego należy zgodzić się ze stanowiskiem, że wniesienie do spółki komandytowo - akcyjnej aportu w postaci udziałów w spółce kapitałowej stanowi zbycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną, o jakim mowa w omawianym przepisie prawa. Dochodzi bowiem do przejścia na inny podmiot (spółkę komandytowo - akcyjną) praw właścicielskich do udziałów celem objęcia wkładów w tej spółce. Zdaniem Skarżącego nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem, że owe zbycie udziałów na rzecz spółki osobowej następuje pod tytułem odpłatnym. Wniesienie udziałów w spółce kapitałowej, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo - akcyjnej nie pociąga za sobą otrzymania przez podatnika dokonującego aportu odpłatności, czy to w formie pieniędzy, wartości pieniężnych, czy świadczeń w naturze. "Odpłatny" to taki, za który się płaci, wymagający zapłacenia, wymagający zwrotu kosztów (S. Dubisz (red.): Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 1163 oraz M. Szymczak (red.): Słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s. 448).

Skarżący podniósł, iż tak jak podkreślono powyżej, nie da się odpowiedzieć na pytanie, co miałoby stanowić przychód, jaką wartość osoba wnosząca wkład w postaci udziałów w spółce mającej osobowość prawną otrzyma w zamian za wkład w momencie dokonania aportu. Wniesienie wkładu do spółki komandytowo - akcyjnej umożliwia jej wspólnikowi uczestnictwo w zyskach i stratach spółki. Korzyścią majątkową uzyskiwaną w związku z uczestnictwem w spółce komandytowo - akcyjnej będzie wypadkowa zysku i straty powstała w danym okresie rozliczeniowym. Samo wniesienie wkładu nie powoduje powstania przychodu.

W związku z powyższym Strona Skarżąca wniosła o uchylenie interpretacji indywidualnej z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr IPPB2/415-613/09-2/MG.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 20 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Wa 1025/10 zawiesił postępowanie. Postanowieniem z dnia 6 maja 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1025/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podjął zawieszone postępowanie sądowe (data wpływu do tut. organu 16 maja 2011 r.). Jednocześnie poinformowano, że dalsze postępowanie w sprawie będzie prowadzone pod sygnaturą III SA/Wa 1359/11.

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 18 marca 2010 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącego przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2009 r. (data wpływu 30 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia udziałów w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowo - akcyjnej - jest prawidłowe.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozpatrując ponownie przedmiotową sprawę oraz biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w uchwale NSA z dnia 14 marca 2011 r. sygn. II FPS 8/10 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 14 marca 2011 r., sygn. akt II FPS 8/10, podjął uchwalę, z której wynika, że "wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (jawnej) wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)".

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z zm.) nie zawiera szczególnych unormowań odnoszących się do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej. Zawiera jednakże określenie przedmiotu opodatkowania. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2).

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) wyżej wymienionej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego posiadanych udziałów w spółce (lub w kilku spółkach) z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki osobowej, spółki komandytowo - akcyjnej. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w zamian za wniesiony aport Wnioskodawca otrzymuje udziały w spółce. One zaś, mimo, że istotnie posiadają wartość materialną nie stanowią ceny nabycia. Otrzymując bowiem udziały wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sformalizowanym w ramach spółki komandytowo - akcyjnej. Po jego stronie nie pojawia się jednak dochód mogący podlegać opodatkowaniu. Taka sytuacja nie może zostać skutecznie zakwalifikowana jako spełniająca kryteria przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mówiących o osiągnięciu dochodu lub przychodu z odpłatnego zbycia. Dochodem jest bowiem stan faktyczny polegający na przysporzeniu majątkowym, który w tak zarysowanej sytuacji faktycznej nie zajdzie po stronie osoby fizycznej, wskutek wniesienia aportu do spółki komandytowo - akcyjnej, która na mocy art. 125 k.s.h. bez wątpienia jest spółką osobową.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (komandytowo - akcyjnej) wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym czynność ta pozostaje neutralna podatkowo. Zatem czynność wniesienia aportu w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowo - akcyjnej jest dla Wnioskodawcy neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle powyższego należy uznać, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2009 r. jest prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygnięcie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl