Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 lutego 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-987/10-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2010 r. (data wpływu 30 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczna" która ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Spółka (dalej,"Spółka") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną w formie prawnej (Private Company Limited by Shares) zgodnie z prawem cypryjskim. Spółka ma osobowość prawną i siedzibę na terenie Republiki Cypryjskiej, jest cypryjskim rezydentem podatkowym i podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca zostanie powołany w drodze uchwały zgromadzenia wspólników na stanowiskao dyrektora - członka rady dyrektorów w Spółce ("board of directors", dalej jako "Dyrektor"), Z tytułu pełnionej funkcji, Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie, płatne miesięcznie, kwartalnie lub corocznie. Do momentu złożenia wniosku Wnioskodawca nie został powołany na stanowisko Dyrektora a tym samym wynagrodzenie nie było jeszcze wypłacone lub postawione do dyspozycji Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym, na podstawie którego mógłby pełnić funkcje Dyrektora. Wszelkie funkcje wykonywane przez Wnioskodawcę jako Dyrektora w Spółce mają swoją podstawę prawną w statucie Spółki oraz w uchwale zgromadzenia wspólników Spółki, wykonywane przez Wnioskodawcę będą dotyczyły całokształtu działalności Spółki. Zgodnie z cypryjskim prawem spółek przyjmuje się, iż dyrektorzy to osoby pełniące funkcje reprezentacyjne i zarządcze w spółce, na rzecz której działają. Całość wynagrodzenia Wnioskodawcy, z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce zostanie wypłacona lub oddana do dyspozycji Wnioskodawcy przez Spółkę z rachunku Spółki w banku zlokalizowanym za granicą (np. na Cyprze). Źródło przychodu z tytułu pełnienia w Spółce funkcji nadzorczych/zarządczych jako osoba powołana do pełnienia w Spółce funkcji Dyrektora, znajduje się wyłącznie na terytorium Cypru.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy całkowity dochód (wynagrodzenie), uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, a w związku z art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT ten dochód może być wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od osób fizycznych odnoszonej do pozostałego dochodu Wnioskodawcy zgodnie z metodą zwolnienia z progresją.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce będzie zgodnie z art. 16 Umowy opodatkowane na Cyprze i w Polsce, natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) dochód Umowy dochód z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. W rezultacie Wnioskodawca będzie zwolniony z opodatkowania z tego tytułu w Polsce, a obliczenie podatku nastąpi według metody wskazanej w art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT (zwolnienie z progresją).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten ustanawia tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Stosownie do art. 3 ust. 1aa Ustawy o PIT za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

* posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub,

* przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast zgodnie z art. 4a Ustawy o PIT, powołany powyżej przepis art. 3 ust. 1 i 1a Ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez polskiego rezydenta podatkowego -Wnioskodawcę ze źródła przychodów położonych w Republice Cypryjskiej zastosowanie znajdą przepisy Umowy.

Przepis art. 16 Umowy stanowi, że wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie. Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej (radzie dyrektorów) Spółki.

W rezultacie wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności otrzymywane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Polski (w tym Wnioskodawcę) otrzymywane tytułem członkostwa w radzie nadzorczej, jako Dyrektora Spółki mającej siedzibę na Cyprze, mogą być opodatkowane na Cyprze.

Przepis art. 30 Umowy stanowi, że w przypadku rozbieżności przy interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający. Brzmienie art. 16 Umowy w języku angielskim używa pojęcia "a member of the board of directors" w tłumaczeniu odpowiada pojęciu "członek rady dyrektorów". Oznacza to, że art. 16 Umowy znajdzie zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji zarządczych w spółce cypryjskiej, ale również do wynagrodzeń w zamian za pełnienie funkcji nadzorczych w spółce cypryjskiej.

Polskie tłumaczenie tekstu umowy może budzić wątpliwości o zakres przedmiotowy art. 16 umowy. Hipoteza tego przepisu wskazuje bowiem jedynie na osobę osiągającą dochody z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej. Powstaje pytanie, czy dyrektorzy zatrudnieni w innych organach spółki (np. w zarządzie) będą objęci zwolnieniem z podatku dochodowego w Polsce. Odpowiedzi na to pytanie udzielić można posiłkując się angielską wersją umowy, która stanowi o wynagrodzeniu członka rady "zarządzającej" (rady "dyrektorów", ang. bard of directors), a więc także członka zarządu spółki. Innymi słowy w analizowanym przepisie chodzi o osobę pełniącą funkcje zarządcze w spółce.

Stanowisko to potwierdzają interpretacje Ministra Finansów. Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na pismo MF z 12 września 2006 r. (DD4/PB6/033-0700-mk/JG/06/SM-3929) w którym Minister stwierdził, iż " art. 16 umowy w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów"), który powinien być rozumiany szerzej niż "rada nadzorcza" w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, iż art. 16 znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji zarządczych w spółce".

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy jeśli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania.

Równocześnie w myśl art. 24 ust. 4 Umowy jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie jest zwolniony z podatku w tym państwie, wówczas to państwo może jednak, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

W rezultacie dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia tych funkcji jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby w danym roku inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W odniesieniu do uzyskiwanych przez polskich rezydentów podatkowych przychodów ze źródeł innych niż uregulowane w art. 10, art. 11 i art. 12 Umowy (tekst jedn. innych niż dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne), unikanie podwójnego opodatkowania odbywa się poprzez zastosowanie tzw. metody wyłączenia z progresją.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządczych/nadzorczych w Spółce (jako powołany w drodze uchwały na stanowisko Dyrektora w Spółce).

Zgodnie z art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT, jeżeli podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiągał również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych określa się w następujący sposób;

* do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

* ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

* ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując, dochody uzyskiwane z tytułu pełnienia opisywanych funkcji w Spółce powinny podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy w państwie źródła tj. na Cyprze i w państwie rezydencji tj. w Polsce. Jednocześnie do dochodów z tego tytułu należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy w związku z art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT tj. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że przy zastosowaniu tej metody unikania podwójnego opodatkowania dochód uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in.:

interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 grudnia 2008 r., IPPB2/415-1396/08-4/SP, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 października 2008 r., ILPB2/415-497/08-3/JK), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 marca 2010 r. (sygnatura IPPB2/415-65/10-2/MR), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 marca 2010 r. (sygnatura IPPB4/415-79/10-2/JK), interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 marca 2010 r. (sygnatura IPPB4/415-95/10-2/JK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a ww. ustawy powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Stosownie do art. 16 umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki.

Umowa stanowi, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Art. 16 umowy w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów"), który powinien być rozumiany szerzej niż "rada nadzorcza" w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, iż art. 16 umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji dyrektorskich w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru. Zatem do tego rodzaju wynagrodzeń Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie art. 16 Umowy. W myśl tego przepisu, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej ("radzie dyrektorów") spółki mającej siedzibę na Cyprze, może być opodatkowany na Cyprze oraz w państwie rezydencji, t. j. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Artykuł 24 ust. 4 Umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Oznacza to więc, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując, należy stwierdzić, iż uzyskiwane dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tj. na Cyprze i w Polsce.

Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Końcowo - odnosząc się do powołanych interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, iż orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl