Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-981/10-2/MS1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2010 r. (data wpływu 29 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Wnioskodawca pełni funkcję dyrektora zarządzającego w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego (dalej "Spółka cypryjska"), nie pozostając jednocześnie członkiem jej zarządu.

Z tytułu pełnienia ww. funkcji i wykonywania obowiązków z nią związanych, Wnioskodawcy należy się stosowne wynagrodzenie, które będzie pobierać. Wypłacane wynagrodzenie będzie przyznane odrębną uchwalą odpowiedniego organu Spółki cypryjskiej, będącą jedynym tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w Spółce cypryjskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcę od Spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora zarządzającego, będzie miał zastosowanie art. 16 Umowy polsko-cypryjskiej i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 Umowy wynagrodzenie to będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej "p.d.o.f.") niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż do opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora zarządzającego ma zastosowanie art. 16 Umowy polsko-cypryjskiej. W konsekwencji, na podstawie art. 24 Umowy wynagrodzenie to powinno być w Polsce zwolnione od opodatkowania p.d.o.f. Zwolnienie to ma zastosowanie - zdaniem Wnioskodawcy niezależnie od faktycznego opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Cypru. Fakt otrzymywania tego wynagrodzenia wpłynie jedynie na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu p.d.o.f. według skali podatkowej.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż prawo cypryjskie daje możliwość powołania osoby trzeciej na stanowisko dyrektora zarządzającego Spółki cypryjskiej na podstawie uchwały jej zarządu, Osoba pełniąca taką funkcję nie jest członkiem zarządu spółki, jednak prowadzi jej sprawy i zarządza spółką.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o p.d.o.f. - podlega on w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie p.d.o.f. (tekst jedn. podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł).

Zgodnie z art. 4a Ustawy o p.d.o.f., przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W związku z powyższym, w omawianym przypadku zastosowanie znajdują postanowienia Urnowy polsko-cypryjskiej, której art. 16 stanowi, iż "wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie".

Zatem, zgodnie z postanowieniami Umowy, Republika Cypryjska jako państwo źródła dochodu dyrektora zarządzającego ma prawo taki dochód opodatkować, bez względu na to, czy będzie on podlegać opodatkowaniu w Polsce (tekst jedn. państwie rezydencji).

Z kolei w odniesieniu do unikania podwójnego opodatkowania, w art. 24 ust. 1 Umowa polsko-cypryjska stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie (...) zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania". Dalej art. 24 ust. 4 Umowy stanowi, że "jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania".

W konsekwencji tak długo jak do otrzymywanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia będzie miał zastosowanie art. 16 Umowy, będzie ono zwolnione od opodatkowania polskim p.d.o.f. Fakt otrzymania takiego wynagrodzenia będzie wpływał jedynie na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdujące zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu p.d.o.f. według odpowiedniej skali podatkowej (tekst jedn. w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, podatek będzie kalkulowany z zastosowaniem odpowiednio podwyższonej stawki; zgodnie bowiem z mającymi tu zastosowanie przepisami, jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek określa się w następujący sposób:

a.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali,

b.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy,

c.

ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym).

W opinii Wnioskodawcy, omawiane wynagrodzenie mieści się w regulacji art. 16 Umowy polsko-cypryjskiej.

Cytowany wyżej przepis stanowi nie tylko o wynagrodzeniu członków zarządu ale również o innych podobnych należnościach z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki.

Zatem literalna wykładnia tego artykułu mogłaby prowadzić do wniosku, że jedynie wynagrodzenia dyrektorów osiągane z tytułu członkowstwa w organie takim jak rada nadzorcza spółki będą podlegały jego regulacji, a nie będą się tu mieściły wynagrodzenia dyrektorów będących spółek. Jest to jednak - zdaniem Wnioskodawcy interpretacja nieprawidłowa.

Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż cypryjskie prawo spółek nie przewiduje istnienia w spółkach takiego organu jak "rada nadzorcza". Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni, co do zasady jednoosobowo, jednocześnie nie tworząc w myśl postanowień cypryjskiego prawa spółek organu o charakterze "rady nadzorczej", a co najwyżej "radę dyrektorów". Zatem przepis ten w brzmieniu wynikającym z polskiej wersji Umowy polsko-cypryjskiej byłby bezprzedmiotowy w odniesieniu do spółek cypryjskich, a niewątpliwie nie taka była intencja strony cypryjskiej negocjującej omawianą Umowę.

Wnioskodawca zatem - zgodnie z prawem cypryjskim - został powołany uchwałą zarządu na stanowisko dyrektora zarządzającego.

W ramach pełnionych ww. funkcji, Wnioskodawca jest uprawniony do reprezentowania Spółki cypryjskiej oraz do zarządzania tą spółką, a źródłem tych czynności jest umowa Spółki cypryjskiej i odpowiednia uchwała.

Jak wskazuje praktyka, na Cyprze (w brzmieniu Umowy polsko-cypryjskiej w greckiej wersji językowej) nie ma wątpliwości co do tego, że wynagrodzenia dyrektorów zarządzających mieszczą się w art. 16 Umowy polsko-cypryjskiej a Umowa przyznaje Cyprowi kompetencję opodatkowania wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji dyrektorów i dyrektorów zarządzających spółek cypryjskich. Gdyby zatem w Polsce przyjąć interpretację omawianego przepisu zgodną z literalnym brzmieniem jego polskiej wersji językowej, Umowa prowadziłaby do podwójnego opodatkowania takich dochodów, co byłoby sprzeczne z samym jej celem.

Należy również zweryfikować brzmienie Umowy polsko-cypryjskiej w angielskiej wersji językowej. Szczególnie, że sama Umowa stanowi, iż została sporządzona w językach polskim, greckim i angielskim, a "w przypadku rozbieżności przy interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający" - zgodnie art. 30 Umowy.

Artykuł 16 Umowy polsko-cypryjskiej w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów", termin oznaczający organ posiadający kompetencje zarządcze), który powinien być rozumiany szerzej niż "rada nadzorcza" w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych.

Zatem należy uznać, iż polskojęzyczne brzmienie przepisu art. 16 Umowy jest mylące i nie może być uznane jako samodzielne źródło interpretacji. Musi być brana tutaj pod uwagę wersja angielskojęzyczna jako rozstrzygająca. Ta z kolei obejmuje postanowieniami art. 16 również wynagrodzenia dyrektorów zarządzających spółek cypryjskich nie będących członkami rad nadzorczych.

Oznacza to, że art. 16 Umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji dyrektora zarządzającego w spółce prawa cypryjskiego.

Zatem, w związku z tym, iż omawiane wynagrodzenie Wnioskodawcy może podlegać opodatkowaniu i w Polsce (kraj rezydencji, któremu prawo opodatkowania dają przepisy Ustawy o p.d.o.f.) i na Cyprze (kraj źródła, któremu prawo opodatkowania daje art. 16 Umowy polsko-cypryjskiej), należy stosować odpowiednią metodę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. W konsekwencji, zgodnie z przytoczonym powyżej art. 24 ust. 1 Umowy polsko-cypryjskiej, w Polsce wynagrodzenie takie będzie od opodatkowania p.d.o.f. zwolnione.

Należy tu zauważyć, iż na powyższe traktowanie tj. zwolnienie od opodatkowania omawianego wynagrodzenia w Polsce nie może mieć żadnego wpływu czy to faktyczne jego opodatkowanie na Cyprze, czy też brak regulacji dotyczących opodatkowania tam tego rodzaju wynagrodzenia.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowa przewiduje bowiem określoną metodę unikania podwójnego opodatkowania - metodę wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem, osiąga dochód, który zgodnie postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód od opodatkowania. Metoda ta w żaden sposób nie uzależnia natomiast jej stosowania (czyli zwolnienia dochodu od opodatkowania w Polsce) od faktu wykorzystania przez Cypr prawa do opodatkowania omawianych przychodów.

Z kolei postanowienie w Umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w państwie źródła nie oznacza, że podatnik czy organ podatkowy mogą wybrać państwo, w którym opodatkują taki dochód i zapłacony zostanie podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód. Tutaj Cypr może z przyznanego mu prawa opodatkowania powstającego w nim dochodu skorzystać bądź nie, odpowiednio regulując tę kwestię w swoich wewnętrznych przepisach. Natomiast żaden sposób regulacji opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów zarządzających spółek cypryjskich przyjęty na Cyprze nie wyklucza zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej Umową polsko-cypryjską w Polsce. Nie ma bowiem możliwości wykluczenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją), przewidzianej stosowną Umową.

Zatem fakt, iż Republika Cypru w wewnętrznych przepisach podatkowych nie przewiduje opodatkowania omawianych dochodów cypryjskim podatkiem dochodowym, nie wpłynie na sytuację Wnioskodawcy na gruncie polskiej Ustawy o p.d.o.f. Oznacza to, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego w Spółce cypryjskiej będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, niezależnie od jego opodatkowania bądź nie na Cyprze, zgodnie z wewnętrznymi zasadami Republiki Cypryjskiej.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż powyższe potwierdza interpretacja Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. (sygn. IPPB4/415-256/10-02/JK) odnosząca się do opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego, a także inne liczne interpretacje wydane odnośnie kwestii wynagrodzeń dyrektorów/dyrektorów zarządzających tj. m.in. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2009 r. (sygn. IPPB2/415-509/09-2/LK), z 26 października 2009 r. (sygn. IPPB1/415-745/09-5/MT), czy z 21 października 2009 r. (sygn. IPPB4/415-517/09-2/JS),

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy:

1.

wynagrodzenie otrzymywane od Spółki cypryjskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora zarządzającego podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy polsko cypryjskiej;

2.

jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) Umowy;

3.

przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania p.d.o.f. nie będzie miał żadnego wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami cypryjskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie cypryjskim podatkiem dochodowym czy nie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji Podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie organ podatkowy pragnie wyjaśnić, że powołane we wniosku interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach innych wnioskodawców i nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla innych podatników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl