IPPB2/415-971/12-2/AS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-971/12-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa Ubezpieczeń, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2012 r. (data wpływu 7 listopada 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu zwrotu lub częściowego zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym jest:

* prawidłowe - w części dotyczącej ustalenia dochodu z tytułu zwrotu całkowitego, który nie został poprzedzony zwrotami częściowymi z IKE,

* nieprawidłowe - w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu lub częściowego zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Towarzystwo Ubezpieczeń prowadzi działalność ubezpieczeniową na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.). W ramach prowadzonej działalności Towarzystwo oferuje swoim klientom umowy ubezpieczenia na życie z Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.). Na podstawie pisemnej umowy zawartej z oszczędzającym, Towarzystwo prowadzi na rzecz oszczędzającego indywidualne konto IKE, na którym ewidencjonowane są jednostki funduszy nabywane za składki ubezpieczeniowe (do wysokości limitu wpłat określonego w ustawie o IKE). Produkt ubezpieczeniowy dopuszcza możliwość dokonania zwrotu lub częściowego zwrotu środków wpłaconych na IKE.

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) Towarzystwo pobiera 19% zryczałtowany podatek od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym w przypadku dokonania przez oszczędzającego zwrotu lub częściowego zwrotu w rozumieniu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych.

Wątpliwości Towarzystwa dotyczą sposobu ustalania dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania 19% podatkiem dochodowym w przypadku zwrotu, częściowego zwrotu, kolejnego częściowego zwrotu oraz zwrotu poprzedzonego jednym lub kilkoma częściowymi zwrotami, w szczególności jakie wpłaty zaliczają się do "sumy wpłat na IKE" oraz jak należy definiować pojęcie "wartości środków zgromadzonych na IKE" w poszczególnych przypadkach.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy dochodem w przypadku zwrotu jest: różnica pomiędzy aktualną wartością środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat dokonanych na IKE, przy czym za "wartość środków zgromadzonych na IKE" uznaje się stan rachunku IKE na dzień dokonania zwrotu a do "sumy wpłat na IKE" zalicza się środki: 1) wpłacone przez oszczędzającego na IKE, 2) wpłacone przez oszczędzającego na poprzednie IKE prowadzone przez inne instytucje finansowe, które zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej, 3) wpłacone na rachunek oszczędzającego do PPE, które zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej, 4) otrzymane z wypłat transferowych z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego, 5) otrzymane z wypłat transferowych z PPE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego.

2.

Czy dochodem w przypadku pierwszego i kolejnych częściowych zwrotów jest: różnica kwoty częściowego zwrotu i kosztu przypadającego na ten zwrot obliczonego jako iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE pomniejszonej o koszty poprzednich częściowych zwrotów do wartości środków zgromadzonych aktualnie na tym koncie, przy czym za "sumy wpłat na IKE" zalicza się: środki wpłacone na IKE oszczędzającego oraz IKE prowadzone przez inne instytucje, które zostały przeniesione do obecnego IKE oszczędzającego (jako "wpłat na IKE" nie uznaje środków: wpłaconych do PPE, otrzymanych z wypłat transferowych z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego, otrzymanych z wypłat transferowych z PPE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego), a za "wartość środków zgromadzonych na IKE" uważa się aktualny na moment dokonania każdego częściowego zwrotu stan środków, które pochodzą z wpłat na IKE oraz IKE prowadzone przez inne instytucje (wraz z zyskami osiągniętymi w wyniku inwestowania tych wpłat). Dodatkowo, w przypadku transferu środków z innej instytucji prowadzącej IKE, do której wcześniej zostały przekazane środki z PPE lub IKE zmarłego oszczędzającego i braku posiadania informacji jaką część przekazywanych środków stanowią środki zgromadzone w wyniku inwestowania wpłat na IKE, przyjmuje się proporcjonalny do wysokości wpłat podział przekazanych środków.

3.

Czy dochodem w przypadku zwrotu poprzedzonego jednym lub kilkoma częściowymi zwrotami jest: różnica wartości środków zgromadzonych na IKE i sumy wpłat na IKE pomniejszonej o koszty poprzednich częściowych zwrotów, przy czym do "sumy wpłat na IKE" zalicza się: środki wpłacone na IKE oszczędzającego oraz IKE prowadzone przez inne instytucje, które zostały przeniesione do obecnego IKE oszczędzającego, środki wpłacone do PPE, środki otrzymane z wypłat transferowych z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego, oraz środki otrzymane z wypłat transferowych z PPE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego, a za "wartość środków zgromadzonych na IKE" uważa się całość środków zgromadzonych na IKE.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 1:

Zgodnie z zapisami ustawy o IKE zwrot to "wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej".

Na podstawie art. 30a ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem w przypadku zwrotu "jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne".

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji terminów występujących w cytowanym powyżej zapisie, czyli definicji "sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne" oraz "wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym".

W przypadku złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie zwrotu z IKE, za dochód Towarzystwo uznaje różnicę pomiędzy aktualną wartością środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat dokonanych na IKE, przy czym za "wartość środków zgromadzonych na IKE" uznaje się stan rachunku IKE na dzień dokonania zwrotu, natomiast do "sumy wpłat na IKE" Towarzystwo zalicza środki:

1.

wpłacone przez oszczędzającego na IKE,

2.

wpłacone przez oszczędzającego na poprzednie IKE prowadzone przez inne instytucje finansowe, które zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej,

3.

wpłacone na rachunek oszczędzającego do PPE, które zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej,

4.

otrzymane z wypłat transferowych z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego,

5.

otrzymane z wypłat transferowych z PPE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 2:

Zgodnie z zapisami ustawy o IKE, częściowy zwrot to wycofanie części środków zgromadzonych na rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

Na podstawie art. 30a ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie".

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji terminów występujących w cytowanym powyżej zapisie, czyli definicji "sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne" oraz "wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym".

W przypadku złożenia przez klienta wniosku o dokonanie częściowego zwrotu, za dochód Towarzystwo uznaje różnicę pomiędzy kwotą zwrotu częściowego i kosztu przypadającego na ten zwrot obliczonego jako iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE pomniejszonej o koszty poprzednich częściowych zwrotów do wartości środków zgromadzonych na IKE.

Zgodnie z zapisami ustawy o IKE "oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot pod warunkiem, że środki pochodziły z wpłat na IKE". W związku z powyższym w przypadku częściowego zwrotu do "sumy wpłat na IKE" Towarzystwo zalicza środki:

1.

wpłacone przez oszczędzającego na IKE,

2.

wpłacone przez oszczędzającego na poprzednie IKE prowadzone przez inne instytucje finansowe, które zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej.

Jako "wpłat na IKE" nie uznaje się środków:

1.

wpłaconych na rachunek oszczędzającego do PPE, które zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej,

2.

otrzymanych z wypłat transferowych z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego,

3.

otrzymanych z wypłat transferowych z PPE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego.

Z związku z tym, że do sumy wpłat na IKE zaliczane są tylko środki pochodzące z wpłat na IKE, za "wartość środków zgromadzonych na IKE" Towarzystwo uznaje tę część środków, która pochodzi z wpłat na IKE oraz wpłat na IKE prowadzone przez inne instytucje finansowe, które zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej wraz z zyskami osiągniętymi w wyniku inwestowania tych wpłat, w przeciwnym wypadku, gdyby przyjąć za "wartość środków zgromadzonych na IKE" całość środków zgromadzonych na IKE, również tych pochodzących z transferów z PPE i IKE zmarłego oszczędzającego, mógłby powstawać obowiązek podatkowy nawet w przypadku nie uzyskania przez oszczędzającego zysków, a nawet w przypadku osiągnięcia strat, co jak rozumiemy nie było zamierzeniem ustawodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 3:

Na podstawie art. 30a ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów"

W przypadku zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE, poprzedzonego jednym lub kilkoma częściowymi zwrotami, za dochód Towarzystwo uznaje różnicę pomiędzy wartością środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat na IKE pomniejszoną o koszty poprzednich częściowych zwrotów. Za "wartość środków zgromadzonych na IKE" uznaje się stan rachunku IKE na dzień dokonania zwrotu, natomiast do "sumy wpłat na IKE" Towarzystwo zalicza środki:

1.

wpłacone przez oszczędzającego na IKE,

2.

wpłacone przez oszczędzającego na poprzednie IKE prowadzone przez inne instytucje finansowe, które zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej,

3.

wpłacone na rachunek oszczędzającego do PPE, które zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej,

4.

otrzymane z wypłat transferowych z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego,

5.

otrzymane z wypłat transferowych z PPE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej ustalenia dochodu z tytułu zwrotu całkowitego, który nie został poprzedzony zwrotami częściowymi z IKE, za nieprawidłowe w pozostałej części.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych "IKE" oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach.

W myśl art. 2 pkt 2 ww. ustawy, przez gromadzenie oszczędności na IKE należy rozumieć dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących się na IKE. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ww. ustawy, przez pojęcie wpłaty należy rozumieć wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

Natomiast określenie wypłata transferowa stosownie do art. 2 pkt 14 ww. ustawy oznacza, przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, lub jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE oszczędzającego, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, lub przeniesienie środków z programu emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

Określenie zwrot - zawarte w omawianej ustawie oznacza wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej (art. 2 pkt 15 ww. ustawy).

Natomiast jak wskazuje art. 2 pkt 15a ww. ustawy, częściowy zwrot to wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej.

Treść art. 37 ust. 1 ww. ustawy, wskazuje, że zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE (art. 37 ust. 1a ww. ustawy).

Zwrot środków z IKE (całkowity lub częściowy) powoduje powstanie obowiązku podatkowego u oszczędzającego w IKE i wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), należy zauważyć, iż ustawodawca w art. 30a ust. 1 pkt 10 ww. ustawy ustanowił, że od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zaznaczyć należy, że na mocy art. 1 pkt 23 lit. b ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) ustawodawca nadał nowe brzmienie art. 30 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne.

Natomiast w oparciu o art. 1 pkt 23 lit. c ww. ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawodawca dodał po ust. 8 ust. 8a-8e w brzmieniu:

* ust. 8a ustawy, dochodem przy całkowitym zwrocie, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym na dzień całkowitego zwrotu a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne pomniejszoną o koszty częściowych zwrotów,

* ust. 8b ustawy, w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o koszty przypadające na ten zwrot. Za koszt, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie,

* ust. 8c ustawy, przy kolejnym częściowym zwrocie przepisy ust. 8a i 8b stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wartości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym bierze się aktualny stan środków na tym koncie,

* ust. 8d ustawy, dochodu, o którym mowa w ust. 8-8c, nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich,

* ust. 8e ustawy, przepisy ust. 8-8d stosuje się odpowiednio do określania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11.

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3, w brzmieniu nadanym znowelizowaną ustawą, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem:

1.

art. 6 ust. 2 i 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2.

art. 21b ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- które mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo Ubezpieczeń prowadzi działalność ubezpieczeniową na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. W ramach prowadzonej działalności Towarzystwo oferuje swoim klientom umowy ubezpieczenia na życie z Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Na podstawie pisemnej umowy zawartej z oszczędzającym, Towarzystwo prowadzi na rzecz oszczędzającego indywidualne konto IKE, na którym ewidencjonowane są jednostki funduszy nabywane za składki ubezpieczeniowe (do wysokości limitu wpłat określonego w ustawie o IKE). Produkt ubezpieczeniowy dopuszcza możliwość dokonania zwrotu lub częściowego zwrotu środków wpłaconych na IKE. Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Towarzystwo pobiera 19% zryczałtowany podatek od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym w przypadku dokonania przez oszczędzającego zwrotu lub częściowego zwrotu w rozumieniu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych.

Wątpliwości Towarzystwa budzi kwestia sposobu ustalania dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania 19% podatkiem dochodowym w przypadku zwrotu, częściowego zwrotu, kolejnego częściowego zwrotu oraz zwrotu poprzedzonego jednym lub kilkoma częściowymi zwrotami, w szczególności jakie wpłaty zaliczają się do "sumy wpłat na IKE" oraz jak należy definiować pojęcie "wartości środków zgromadzonych na IKE" w poszczególnych przypadkach.

Przez pojęcie wpłaty, zgodnie z powołaną ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych, należy rozumieć wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

W przypadku zwrotu całkowitego środków zgromadzonych na IKE, wycofane zostają wszystkie środki zgromadzone na IKE z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy o prowadzenie IKE.

Dla celów ustalenia dochodu do opodatkowania za "wartość środków zgromadzonych na IKE" należy rozumieć wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki przetransferowane uprzednio z pracowniczych programów emerytalnych (PPE) lub z wcześniejszych IKE prowadzonych przez inną instytucję finansową.

Takie rozumowanie pojęcia "wartość środków zgromadzonych na IKE" będzie zarówno w przypadku określania dochodu ze zwrotu (całkowitego) jak i częściowego zwrotu.

Natomiast "suma wpłat na IKE" należy rozumieć inaczej w zależności, czy uzyskany dochód oszczędzającego na IKE pochodzi z tytułu zwrotu (całkowitego), czy zwrotu częściowego.

W przypadku zwrotu (całkowitego) na sumę wpłat na IKE składają się: wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na IKE, przekazanie pożytków z papierów wartościowych (wpłata w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o IKE), wpłaty na dokonane na IKE oszczędzającego prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe i przekazane od nich pożytki z papierów wartościowych, a także suma składek podstawowych wpłaconych do PPE i suma składek dobrowolnych wnoszonych przez oszczędzającego do PPE, wpłaty transferowe z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej oraz wypłaty transferowe z PPE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego.

Natomiast częściowy zwrot, w myśl regulacji zawartej w art. 37 ust. 1a ustawy o IKE, może być tyko pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE. Tak więc w przypadku częściowego zwrotu, na sumę wpłat na IKE składają się: wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na IKE, przekazanie pożytków z papierów wartościowych (wpłata w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o IKE), wpłaty na dokonane na IKE oszczędzającego prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe i przekazane od nich pożytki z papierów wartościowych.

W związku z powyższym w przypadku zwrotu całkowitego, który nie został poprzedzony zwrotami częściowymi przez "sumę wpłat na IKE" należy rozumieć: wpłaty oszczędzającego na IKE, przeniesienie środków zgromadzonych w IKE oszczędzającego prowadzone przez inne instytucje finansowe, przeniesienie środków zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych na konto oszczędzającego w IKE oraz przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

W tym wypadku na sumę wpłat na IKE nie składają się wartości wynikające z otrzymanych z wypłat transferowych z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego oraz otrzymane z wypłat transferowych z PPE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego.

Natomiast za "wartość zgromadzonych środków na IKE" w tym przypadku należy rozumieć wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu.

Ustosunkowując się do stanowiska Towarzystwa dotyczącego zasad ustalania dochodu przy pierwszym zwrocie częściowym organ podatkowy stwierdza:

Częściowy zwrot to wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej. Zatem w przypadku zwrotu częściowego z IKE wycofujemy tylko część środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego i tylko pochodzących z wpłat na IKE.

Wobec powyższego, przy dokonaniu przez oszczędzającego pierwszego zwrotu częściowego z IKE "wartością środków zgromadzonych na IKE", o której mowa w zacytowanym wyżej art. 30a ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego na moment dokonania tego zwrotu, czyli zarówno środków pochodzących z wpłat na IKE, jak i środków z wypłat transferowych, tj. środki transferowane z PPE lub wcześniejszych IKE oraz ewentualne wpłaty transferowe z IKE osoby zmarłej na IKE oszczędzającego, a także przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego, więc aktualny stan środków figurujących na koncie IKE.

Natomiast przez "sumę wpłat na IKE" przy pierwszym zwrocie częściowym należy rozumieć, sumę wpłat na IKE na moment tego zwrotu, a więc wpłaty oszczędzającego na IKE, przeniesienie środków zgromadzonych w IKE oszczędzającego prowadzone przez inne instytucje finansowe, przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

Przy kolejnym zwrocie częściowym tak jak w przypadku pierwszego zwrotu częściowego "wartością środków zgromadzonych na IKE" w sytuacji obliczaniu dochodu z danego zwrotu częściowego przy dokonywaniu kolejnych, następujących po sobie zwrotów częściowych, jest wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego na moment dokonania tego zwrotu, tj. zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE lub wcześniejszych IKE oraz ewentualne wpłaty transferowe z IKE osoby zmarłej na IKE oszczędzającego, a także przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego, czyli aktualny stan środków figurujących na koncie IKE.

Dochodem przy zwrocie całkowitym, który został poprzedzony zwrotami częściowymi, jest różnica pomiędzy wartością środków zgromadzonych na IKE na dzień zwrotu, bez kwot wcześniej dokonanych zwrotów częściowych, a sumą wpłat na IKE pomniejszoną o kwoty będące podstawą do obliczenia dochodu przy wcześniejszych częściowych zwrotach (iloczyn kwoty częściowego zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na tym koncie przy wcześniejszym zwrocie).

W związku z powyższym, przez "sumę wpłat na IKE" w sytuacji zwrotu całkowitego poprzedzonego zwrotami częściowymi należy rozumieć wpłaty oszczędzającego na IKE, wpłaty na IKE prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe oraz przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

Nie podlegają zaliczeniu do wartości "sumy wpłat na IKE" środki wpłacone na rachunek oszczędzającego do PPE, które zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej, otrzymane z wypłat transferowych z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego, otrzymane z wypłat transferowych z PPE zmarłego oszczędzającego na IKE oszczędzającego.

Przez "wartość środków zgromadzonych na IKE" w przypadku zwrotu całkowitego poprzedzonego zwrotami częściowymi należy rozumieć aktualną wartość środków zgromadzonych na IKE na dzień całkowitego zwrotu, niezależnie czy pochodzą z wpłat oszczędzającego, wypłat transferowych, wypłat transferowych z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej czy wypłat transferowych z PPE.

Mając na uwadze uregulowania prawne wynikające z treści zacytowanego art. 30a ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 30a ust. 8-8d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. oraz postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, a także przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż:

* ustalając dochód z tytułu zwrotu całkowitego, który nie został poprzedzony zwrotami częściowymi "wartością środków zgromadzonych na IKE" na dzień dokonania zwrotu całkowitego jest aktualny stan środków posiadanych w danym dniu na IKE oszczędzającego, czyli wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE lub wcześniejszych IKE oraz ewentualne wpłaty transferowe z IKE osoby zmarłej na IKE oszczędzającego, a także przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego. Natomiast przez "sumę wpłat na IKE" należy rozumieć wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na IKE, wpłaty dokonywane przez oszczędzającego na poprzednie IKE, prowadzone w innych instytucjach finansowych, które to wpłaty zostały następnie przeniesione na obecne IKE w drodze wypłaty transferowej, wpłaty dokonywane przezoszczędzającego na PPE, które to wpłaty zostały następnie przeniesione na IKE w drodze wypłaty transferowej,

* ustalając dochód z tytułu dokonania przez oszczędzającego pierwszego zwrotu częściowego z IKE "wartością środków zgromadzonych na IKE" jest wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego na moment dokonania tego zwrotu, tj. zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE lub wcześniejszych IKE oraz ewentualne wpłaty transferowe z IKE osoby zmarłej na IKE oszczędzającego, a także przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego. Natomiast przez "sumę wpłat na IKE" przy pierwszym zwrocie częściowy należy rozumieć, sumę wpłat na IKE na moment tego zwrotu, a więc wpłaty oszczędzającego na IKE, przeniesienie środków zgromadzonych w IKE oszczędzającego prowadzone przez inne instytucje finansowe, przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego,

* przy ustalaniu dochodu z tytułu kolejnego zwrotu częściowego "wartością środków zgromadzonych na IKE" jest wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego na moment dokonania tego zwrotu, czyli pochodzących zarówno z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE lub wcześniejszych IKE oraz ewentualne wpłaty transferowe z IKE osoby zmarłej na IKE oszczędzającego, a także przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego. Natomiast na "sumę wpłat na IKE" składają się wpłaty oszczędzającego na IKE, z którego dokonywany jest kolejny zwrot, wpłaty na IKE prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe oraz przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego,

* ustalając dochód z tytułu zwrotu całkowitego poprzedzonego zwrotami częściowymi, przez "wartość środków zgromadzonych na IKE" należy rozumieć aktualną wartość środków zgromadzonych na IKE na dzień całkowitego zwrotu, niezależnie czy pochodzą z wpłat oszczędzającego, wypłat transferowych, wypłat transferowych z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej czy wypłat transferowych z PPE. Natomiast przez "sumę wpłat na IKE" należy rozumieć wpłaty oszczędzającego na IKE, wpłaty na IKE prowadzone przez poprzednie instytucje finansowe oraz przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl