Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-961/08-6/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 19 czerwca 2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 13 sierpnia 2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 30 lipca 2008 r. Nr IPPB2/415-961/08-2/MG i uzupełnieniu wniosku z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 19 września 2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 5 września 2008 r. Nr IPPB2/415-961/08-4/MG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu dokonania korekty zaliczki na poczet podatku dochodowego, w wyniku dokonanej korekty naliczonego wynagrodzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu dokonania korekty zaliczki na poczet podatku dochodowego, w wyniku dokonanej korekty naliczonego wynagrodzenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 28 marca pracownikowi wypłacono wynagrodzenie za cały miesiąc marzec. Pod koniec miesiąca, w dniu 29 marca rozpoczęło się zwolnienie lekarskie trwające przez cały miesiąc kwiecień. Przy kwietniowym naliczeniu list płac następuje korekta marcowego wynagrodzenia. Powoduje to korektę składek społecznych i składki zdrowotnej.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne, w zakresie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, pismem z dnia 30 lipca 2008 r. Nr IPPB2/415-961/08-2/MG wezwano do uzupełnienia wniosku w tym zakresie.

Wniosek uzupełniono w ustawowym terminie.

Pismem z dnia 5 września 2008 r. Nr IPPB2/415-961/08-4/MG tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego, tj. wskazanie:

* w którym roku miała miejsce wypłata przedmiotowego wynagrodzenia i jego korekta,

* czy interpretacja indywidualna ma być udzielona także w zakresie korekty składek na ubezpieczenie społeczne.

Wnioskodawca doprecyzował wniosek pismem z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 19 września 2008 r.) wyjaśniając, że:

* przypadek rozliczenia podatku opisany we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy wypłaty wynagrodzenia dokonanej w bieżącym roku. Korektę wynagrodzenia i podatku sporządzono w m-cu kwietniu 2008 r.,

* interpretacja ma jedynie dotyczyć momentu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

W jakim momencie należy dokonać rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych po korekcie naliczonego wynagrodzenia.

2.

Czy korekta zaliczki na poczet podatku winna być dokonana w miesiącu kwietniu 2008 r., czy dopiero w momencie sporządzenia rocznego rozliczenia pracownika z urzędem skarbowym.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Korektę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy wykonać w m-cu kwietniu, tj. w miesiącu korekty nadpłaconego wynagrodzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż stanowisko Wnioskodawcy w zakresie korekty zaliczki na poczet podatku dochodowego uznano za prawidłowe, jednakże uzasadnienie prawne jest w części odmienne od uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z treści art. 31 ww. ustawy wynika, iż osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Przepis art. 32 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przepisy prawa należy stwierdzić, iż ustawodawca nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia i poboru w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika.

Biorąc pod uwagę nakreślony stan faktyczny, w tym miejscu należy stwierdzić, iż w oparciu o treść powołanego powyżej art. 31 ww. ustawy, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego obowiązana do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, prawidłowo ustalił zaliczkę na podatek za m-c marzec 2008 r.. Bowiem pomimo tego, że pracownik od dnia 29 marca 2008 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a wypłata wynagrodzenia za ten miesiąc nastąpiła już w dniu 28 marca 2008 r., to Wnioskodawca nie mając w dniu wypłaty informacji o zwolnieniu lekarskim pracownika, prawidłowo dokonał wypłaty wynagrodzenia za cały miesiąc marzec, a co za tym idzie od tak wyliczonego wynagrodzenia prawidłowo ustalił i pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego w m-cu kwietniu 2008 r. dokonał korekty wynagrodzenia za m-c marzec 2008 r., przyczyną której było zwolnienie lekarskie pracownika. Rozstrzygnięcia wymaga zatem kwestia momentu dokonania rozliczenia podatku dochodowego, po korekcie naliczonego wynagrodzenia.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują rozliczenia różnicy wynagrodzenia, tym samym zasadne jest odwołanie się do treści art. 87 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), zgodnie z którym z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Pracodawca jest zatem uprawniony do odliczenia przed dokonaniem potrąceń kwot wypłaconych pracownikowi w poprzednim terminie płatności i kwoty te może potrącić tylko przy najbliższym terminie płatności wynagrodzenia.

W tak zaistniałej sytuacji zdaniem tut. Organu nie mamy doczynienia z obowiązkiem dokonania przez Wnioskodawcę korekty zaliczki na podatek za m-c marzec 2008 r., a jedynie z rozliczeniem różnicy wynagrodzenia za m-c marzec 2008 r., która winna być, jak to wskazuje Wnioskodawca dokonana w miesiącu kwietniu 2008 r.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż rozliczenia różnicy wynikającej z m-ca marca 2008 r., spowodowanej zwolnieniem lekarskim pracownika, należy dokonać w m-cu kwietniu 2008 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl