Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 lutego 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-958/10-5/MK1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2010 r. (data wpływu 22 listopada 2010 r.) oraz piśmie z dnia 11 stycznia 2011 r. (data nadania 13 stycznia 2011 r. data wpływu 18 stycznia 2011 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-958/10-2/MK1 z dnia 7 stycznia 2011 r. (data nadania 7 stycznia 2011 r., data doręczenia 10 stycznia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora będącego członkiem zarządu Spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora będącego członkiem zarządu Spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, który podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Wnioskodawca jest udziałowcem oraz członkiem zarządu spółki kapitałowej prawa cypryjskiego (dalej "Spółka cypryjska"). W związku z powyższym, Wnioskodawcy będą wypłacane (i) dywidendy ze Spółki cypryjskiej, jako prawo do udziału w zyskach osób prawnych oraz (ii) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w tej spółce.

W dniu 7 stycznia 2011 r. pismem Nr IPPB2/415-958/10-2/MK1 Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez:

* doprecyzowanie pytania oznaczonego we wniosku jako Nr 1, które brzmi następująco: "Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia polskiego p.d.o.f. o 10% tzw. podatku u źródła wynikającego z Umowy na podstawie art. 10 w zw. z art. 24 Umowy..." Proszę wskazać jakiego świadczenia wypłaconego przez spółkę dotyczy pytanie,

* wskazanie, czy interpretacja ma być wydana w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu zasiadania w zarządzie spółki cypryjskiej, czy też z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej, gdyż we wniosku, w opisie stanu faktycznego wskazano, iż Wnioskodawca będzie otrzymywał dochód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce cypryjskiej, natomiast w pytaniu Nr 2 oraz w opisie stanowiska Wnioskodawcy jako źródło dochodu wskazano pełnienie funkcji dyrektora (członka zarządu) w spółce,

* uiszczenie opłaty w wysokości 40 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenia dowodu uiszczenia opłaty do tut. organu, jeżeli interpretacja ma być wydana zarówno w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu zasiadania w zarządzie spółki cypryjskiej, jak też z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 10 stycznia 2011 r.

W wyznaczonym terminie przedmiotowe braki zostały uzupełnione (data nadania 13 stycznia 2011 r., data wpływu 18 stycznia 2011 r.). Wnioskodawca doprecyzował pytania oraz uzupełnił, iż odnośnie funkcji Wnioskodawcy w Spółce cypryjskiej, został on powołany na stanowisko jej dyrektora będącego jednocześnie członkiem zarządu tego podmiotu. Zgodnie z prawem cypryjskim uchwała Zgromadzenia Wspólników powołuje Wnioskodawcę na stanowisko dyrektora Spółki cypryjskiej wchodzącego jednocześnie w skład jej zarządu, umocowanego do reprezentowania Spółki cypryjskiej i prowadzenia jej spraw.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w przypadku uzyskania dywidendy od Spółki cypryjskiej Wnioskodawca ma prawo - zgodnie z postanowieniami art. 24 Umowy polsko-cypryjskiej - do potrącenia od kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w Polsce (dalej "p.d.o.f.") 10% podatku u źródła, który może być pobrany na Cyprze i czy uprawnienie takie będzie przysługiwało Wnioskodawcy niezależnie od tego, czy wypłacana przez Spółkę cypryjską dywidenda będzie na Cyprze opodatkowana podatkiem u źródła czy też będzie podlegała zwolnieniu od takiego podatku przewidzianemu przez wewnętrzne przepisy podatkowe Cypru.

2.

Czy do wynagrodzenia, otrzymywanego przez Wnioskodawcę od Spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora (członka zarządu) będzie miał zastosowanie art. 16 Umowy i czy w konsekwencji, na podstawie art. 24 Umowy wynagrodzenie to będzie w Polsce zwolnione od opodatkowania p.d.o.f. niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze.

Wnioskodawca doprecyzował, iż pytanie to dotyczy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, który jednocześnie zasiadania w zarządzie Spółki cypryjskiej.

Przedmiotowa interpretacja indywidualna udzielona została w zakresie pytania Nr 2 wniosku. Wniosek w zakresie pytania Nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż do opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki cypryjskiej w zamian za wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora (członka zarządu) ma zastosowanie art. 16 Umowy. W konsekwencji, na podstawie art. 24 Umowy wynagrodzenie to powinno być w Polsce zwolnione od opodatkowania p.d.o.f. Zwolnienie to ma zastosowanie - zdaniem Wnioskodawcy - niezależnie od faktycznego opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Cyprze, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Cypru. Fakt otrzymywania tego wynagrodzenia wpłynie jedynie na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu p.d.o.f. według skali podatkowej.

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. - podlega on w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie p.d.o.f. (tekst jedn. podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł).

Zgodnie z art. 4a Ustawy o p.d.o.f., przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W omawianym przypadku zastosowanie znajdują postanowienia Umowy, której art. 16 stanowi, iż "wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie".

Zatem, zgodnie z postanowieniami Umowy, Cypr jako państwo źródła dochodu dyrektorów ma prawo taki dochód opodatkować, bez względu na to, czy będzie on podlegać opodatkowaniu w Polsce (tekst jedn. państwie rezydencji).

Z kolei w odniesieniu do metody unikania podwójnego opodatkowania, art. 24 ust. 1 Umowy stanowi, że "jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie (...) zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania". Dalej art. 24 ust. 4 Umowy stanowi, że "jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania".

Zgodnie z przyjętą praktyką, zwolnienie to ma zastosowanie niezależnie od faktycznego opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia w Republice Cypryjskiej, zgodnie z cypryjskimi uregulowaniami. Fakt otrzymania takiego wynagrodzenia wpływa jedynie na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu p.d.o.f. według odpowiedniej skali podatkowej (tekst jedn. w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, podatek będzie kalkulowany z zastosowaniem odpowiednio podwyższonej stawki; zgodnie bowiem z mającymi tu zastosowanie przepisami, jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek określa się w następujący sposób:

* do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali,

* ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy,

* zgodnie z ustaloną stopą procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym).

Zatem, w związku z tym, iż omawiane wynagrodzenie Wnioskodawcy może podlegać opodatkowaniu i w Polsce (kraj rezydencji, któremu prawo opodatkowania dają przepisy Ustawy o p.d.o.f.) i na Cyprze (kraj źródła, któremu prawo opodatkowania daje art. 16 Umowy), należy stosować odpowiednią metodę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. W konsekwencji, zgodnie z przytoczonym powyżej art. 24 ust. 1 Umowy, w Polsce wynagrodzenie takie będzie od opodatkowania p.d.o.f. zwolnione.

Należy tu zauważyć, iż na powyższe traktowanie omawianego dochodu nie może mieć żadnego wpływu fakt jego rzeczywistego opodatkowania na Cyprze, czy też brak regulacji w cypryjskich przepisach podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania tego rodzaju wynagrodzenia.

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowa przewiduje bowiem określoną metodę unikania podwójnego opodatkowania - metodę wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem, osiąga dochód, który zgodnie postanowieniami dwustronnej Umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód od opodatkowania. Metoda ta w żaden sposób nie uzależnia natomiast jej stosowania (czyli zwolnienia dochodu od opodatkowania w Polsce) od faktu wykorzystania przez Cypr prawa do opodatkowania omawianych przychodów.

Z kolei postanowienie w Umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w państwie źródła nie oznacza, że podatnik czy organ podatkowy mogą wybrać państwo, w którym opodatkują taki dochód i zapłacony zostanie podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód. Tutaj Cypr może z przyznanego mu prawa opodatkowania powstającego w nim dochodu skorzystać bądź nie, odpowiednio regulując tę kwestię w swoich wewnętrznych przepisach. Natomiast żaden sposób regulacji opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek cypryjskich przyjęty na Cyprze nie wyklucza zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej Umową w Polsce. Nie ma bowiem możliwości wykluczenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją), przewidzianej stosowną Umową.

Zatem fakt, iż Republika Cypryjska w wewnętrznych przepisach podatkowych nie przewiduje opodatkowania omawianych dochodów cypryjskim podatkiem dochodowym, nie wpłynie na sytuację Wnioskodawcy na gruncie polskiej ustawy o p.d.o.f. Oznacza to, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce cypryjskiej będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, niezależnie od jego opodatkowania bądź nie na Cyprze, zgodnie z wewnętrznymi zasadami Republiki Cypryjskiej.

(Przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.)

Podsumowując:

* wynagrodzenie otrzymywane przez polskiego rezydenta podatkowego od Spółki cypryjskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji dyrektora zarządu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy;

* celem uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 24 ust. 1 pkt a Umowy;

* przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania p.d.o.f. nie będzie miał żadnego wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami cypryjskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie cypryjskim podatkiem dochodowym czy nie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl