IPPB2/415-872/13-2/PW - Skutki podatkowe wymiany udziałów (akcji).

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-872/13-2/PW Skutki podatkowe wymiany udziałów (akcji).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2013 r. (data wpływu 13 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów (akcji) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów (akcji).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Planowanym jest, że Wnioskodawca będzie posiadał udziały lub akcje w spółce kapitałowej (będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna - dalej: "Spółka Zbywana"), która będzie rezydentem podatkowym w Polsce, tj. spółką posiadającą siedzibę i zarząd w Polsce i podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W takiej sytuacji, Wnioskodawca rozważa dwa scenariusze:

1.

wniesienie wszystkich swoich udziałów lub akcji w Spółce Zbywanej w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółka"), która będzie miała siedzibę oraz zarząd w Polsce i podlegała będzie w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

2.

wniesienie wszystkich swoich udziałów lub akcji w Spółce Zbywanej w formie wkładu niepieniężnego do spółki z siedzibą na Cyprze, działającej w formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka Cypryjska"), która w rozumieniu cypryjskich przepisów podatkowych będzie spółką kapitałową (będzie podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustaw o PIT). Spółka Cypryjska będzie prowadziła działalność zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego, a jej siedziba określona w umowie spółki oraz siedziba zarządu będzie znajdowała się na terytorium Cypru. Spółka Cypryjska będzie uznawana na Cyprze za rezydenta podatkowego i będzie tam podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Cypr. Spółka Cypryjska będzie mogła udokumentować swoją rezydencję podatkową certyfikatem rezydencji podatkowej wydanym przez właściwy organ podatkowy Republiki Cypru.

Na skutek wniesienia przez Wnioskodawcę wszystkich udziałów lub akcji w Spółce Zbywanej, Wnioskodawca obejmie w zamian wyłącznie udziały w Spółce albo w Spółce Cypryjskiej (nie będzie miała miejsce częściowa zapłata w gotówce). W wyniku wskazanej transakcji, Spółka albo Spółka Cypryjska posiadająca przed dokonaniem tego aportu bezwzględną większość głosów w Spółce zbywanej, zwiększy ilość udziałów lub akcji w Spółce zbywanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów lub akcji w Spółce Zbywanej do Spółki mającej siedzibę w Polsce, skutkującego zwiększeniem ilości udziałów lub akcji posiadanych przez tę Spółkę w Spółce Zbywanej, po stronie Wnioskodawcy powstanie na moment objęcia udziałów w Spółce przychód na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów lub akcji w Spółce Zbywanej do Spółki Cypryjskiej, skutkującego zwiększeniem ilości udziałów lub akcji posiadanych przez tę Spółkę Cypryjską w Spółce Zbywanej, po stronie Wnioskodawcy powstanie na moment objęcia udziałów w Spółce Cypryjskiej przychód na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja odnosi się do pytania nr 1. W zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że transakcja zrealizowana w warunkach opisanych w zdarzeniu przyszłym, tj. transakcja polegająca na wniesieniu aportem przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki udziałów lub akcji w Spółce Zbywanej w zamian za udziały tej Spółki, skutkująca zwiększeniem ilości udziałów lub akcji posiadanych przez tę Spółkę w Spółce Zbywanej (i biorąc pod uwagę, że Spółka posiadała będzie już na moment wniesienia ww. udziałów lub akcji bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zbywanej), nie będzie skutkowała powstaniem przychodu dla Wnioskodawcy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

W odniesieniu do przedmiotowej transakcji, kluczowe znaczenie będzie miał przepis art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, zgodnie z którym jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

* do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów)

W przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy o PIT, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W konsekwencji, aby uznać daną transakcję za tzw. wymianę udziałów, o której mowa w przytaczanym art. 24 ust. 8a i 8b ustawy o PIT, muszą być spełnione łącznie ww. warunki.

Powyższe warunki są spełnione dla analizowanej transakcji, ponieważ:

1. Podmioty biorące udział w transakcji, tj. Wnioskodawca, Spółka Zbywana oraz Spółka podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w Polsce;

2. W związku z wniesieniem udziałów lub akcji w Spółce Zbywanej, Wnioskodawca obejmie w zamian wyłącznie udziały spółki nabywającej - tj. Spółki (nie będzie miała miejsce częściowa zapłata w gotówce);

3. W wyniku nabycia udziałów lub akcji, Spółka - jako spółka nabywająca, która na moment transakcji będzie posiadać już bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zbywanej - zwiększy ilość udziałów posiadanych w Spółce Zbywanej.

Tym samym, w sytuacji, gdy Wnioskodawca wniesie udziały lub akcje w Spółce Zbywanej jako wkład niepieniężny do Spółki, która na moment tej transakcji będzie posiadała już bezwzględna większość praw głosu w Spółce Zbywanej, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 8a ustawy o PIT. Spółka nabywająca, która będzie wówczas posiadać bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zbywanej, zwiększy bowiem ilość udziałów lub akcji w tej spółce, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w związku z tym, iż spełnione zostaną łącznie wszystkie warunki wynikające z art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do Spółki udziałów lub akcji w Spółce Zbywanej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie wskazać na następujące interpretacje indywidualne wydane w analogicznych stanach faktycznych:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. IPPB2/415-406/11-2/MG;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 listopada 2011 r., sygn. IPTPB2/415-506/11-4/Kr;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2011 r., sygn. IPPB2/415-804/11-2/MG;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 października 2011 r., sygn. ILPB1/415-862/11-4/AP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a - c).

Artykuł 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Planowanym jest, że Wnioskodawca będzie posiadał udziały lub akcje w spółce kapitałowej (będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna - dalej: "Spółka Zbywana"), która będzie rezydentem podatkowym w Polsce, tj. spółką posiadającą siedzibę i zarząd w Polsce i podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca rozważa wniesienie wszystkich swoich udziałów lub akcji w Spółce Zbywanej w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej z siedzibą na Polsce (dalej: "Spółka"), która będzie miała siedzibę oraz zarząd w Polsce i podlegała będzie w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania

Na skutek wniesienia przez Wnioskodawcę wszystkich udziałów lub akcji w Spółce Zbywanej, Wnioskodawca obejmie w zamian wyłącznie udziały w Spółce (nie będzie miała miejsce częściowa zapłata w gotówce). W wyniku wskazanej transakcji, Spółka posiadająca przed dokonaniem tego aportu bezwzględną większość głosów w Spółce zbywanej, zwiększy ilość udziałów lub akcji w Spółce zbywanej.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku nie stanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, to u wnoszącego taki wkład co do zasady powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże w myśl art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotowce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

* do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego przedstawiony przez Wnioskodawcę, który wskazuje, że warunki określone w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl