IPPB2/415-812/14-4/PW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-812/14-4/PW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) oraz w piśmie z dnia 16 stycznia 2015 r. (data nadania 19 stycznia 2015 r.) uzupełniającym wniosek na wezwanie z dnia 7 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-812/14-2/PW (data doręczenia 12 stycznia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem Wnioskodawcy pochodnych instrumentów finansowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem pochodnych instrumentów finansowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Podatnik ("Podatnik", "Wnioskodawca") pełni funkcję Członka Zarządu X. S.A. ("Spółka"). Spółka wprowadziła Długoterminowy Plan Motywacyjny ("Plan") dla obecnych oraz przyszłych Członków Zarządu Spółki ("Menedżerowie"). Plan został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Uczestnictwo w Planie jest dobrowolne.

Intencją Spółki jest zwiększenie motywacji Menedżerów do osiągania coraz lepszych wyników finansowych Spółki. W tym celu Spółka przyznała Podatnikowi pochodne instrumenty finansowe tj. Transakcyjny Instrument Pochodny (który jest przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej) oraz Roczny Instrument Pochodny i Skumulowany Instrument Pochodny (Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny dalej również jako "Instrumenty Pochodne").

Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny są to warunkowe prawa do otrzymania w przyszłości wypłat pieniężnych wynikających z realizacji tych praw ("Wypłat Pieniężnych"). Prawa te wynikają z podpisanej między Spółką a Podatnikiem umowy dotyczącej Instrumentów Pochodnych ("Umowa"). Umowa ta została zawarta odrębnie od umowy o pracę ze spółką X. M. Sp. z o.o. oraz innej umowy zawartej między Podatnikiem a Spółką.

Realizacja Instrumentów Pochodnych może nastąpić po upływie określonego okresu i po spełnieniu określonych w Umowie warunków oraz pod warunkiem, że nie ziszczą się określone w Umowie okoliczności stanowiące warunek rozwiązujący (prawo to jest zatem warunkowe).

Plan obejmuje okres ("Okres Motywacyjny") od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. bądź do dnia dokonania transakcji ("Transakcja"), w wyniku której podmiot lub jakakolwiek jednostka z nim powiązana uzyska kontrolę nad większością głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki lub jej następcy prawnego lub stanie się spółką dominującą, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodne z postanowieniami Umowy, Spółka przyznała Podatnikowi instrumenty pochodne, tj.:

1. Roczny Instrument Pochodny oraz

2. Skumulowany Instrument Pochodny.

1. Roczny Instrument Pochodny

W przypadku Rocznego Instrumentu Pochodnego, wysokość Wypłaty Pieniężnej jest uzależniona od wartości kontrolowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Spółki w danym roku.

Umowa zakłada, że Podatnik otrzyma w przyszłości kwotę Wypłaty Pieniężnej obliczoną oddzielnie za każdy kolejny rok oraz proporcjonalnie za wszystkie zakończone kwartały Okresu Motywacyjnego (z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego określonego w Umowie, tj. rozwiązania umowy o pracę z X. M. Sp. z o.o. lub innej umowy cywilnoprawnej zawartej między Podatnikiem a Spółką w trakcie trwania Okresu Motywacyjnego, np. związanego z przejściem Podatnika na emeryturę przed dniem 1 stycznia 2017 r., na skutek wypowiedzenia złożonego przez Podatnika, z pewnymi wyjątkami itp.), według następującego wzoru:

RWP = (RKPPDO - MRKPPDO) * X%

gdzie poszczególne elementy wzoru oznaczają:

* "RWP" - Roczna Wypłata Pieniężna - wypłata za wynik przysługująca Podatnikowi zgodnie z Rocznym Instrumentem Pochodnym

* "RKPPDO" Roczne Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej - wartość obliczona przez Spółkę za każdy rok finansowy Okresu Motywacyjnego, pomiędzy zakończeniem danego roku obrotowego Okresu Motywacyjnego a publikacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ten rok, zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF"), na podstawie następujących danych uwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym: środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej - z wyłączeniem zmian w kapitale obrotowym oraz przeszacowanych należności, płatności związanych z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych, urządzeń i wyposażenia, oraz płatności związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych

* "MRKPPDO" - Minimalne Roczne Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej - wartość Rocznych Kontrolowanych Przepływów Pieniężnych z Działalności Operacyjnej, które mają zostać zrealizowane przez Spółkę w danym roku finansowym, ustaloną przez Radę Nadzorczą Spółki na każdy rok finansowy Okresu Motywacyjnego, przed dniem 31 grudnia 2013 r., zgodnie z postanowieniami MSSF, uwzględnione w uchwale Rady Nadzorczej Spółki; kwartalny podział tej wartości, w ciągu każdego roku finansowego, będzie obliczany zgodnie z prognozowanymi przepływami pieniężnymi dla poszczególnych miesięcy w danym roku finansowym, przewidzianymi w budżecie Spółki w danym roku finansowym i zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą Spółki

* "X" - procentowy udział przypadający na Podatnika określony przez Radę Nadzorczą Spółki.

Maksymalna wartość wypłaty z tytułu Rocznego Instrumentu Pochodnego nie może przekroczyć określonej w Umowie kwoty brutto za cały Okres Motywacyjny.

Za prawo do Rocznego Instrumentu Pochodnego Podatnik zapłacił kwotę równą 0,1% jego aktualnego miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z umowy cywilnoprawnej zawartej między Podatnikiem a Spółką, umowy o pracę z X. M. Sp. z o.o. oraz wynagrodzenia przyznanego uchwałą Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez Podatnika funkcji Członka Zarządu X. M. Sp. z o.o. na rachunek bankowy Spółki w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania przez obie strony Umowy.

Zasadniczo rozliczenie Rocznego Instrumentu Pochodnego przysługującego Podatnikowi rozpocznie się w terminie 30 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok Okresu Motywacyjnego lub za ostatni rok zatrudnienia Podatnika w Spółce.

W przypadku dokonania Transakcji lub spełnienia się określonego w Umowie wydarzenia (np. śmierć Podatnika, rozwiązanie umowy o pracę z X. M. Sp. z o.o. lub umowy cywilnoprawnej zawartej między Podatnikiem a Spółką w związku z jego przejściem na emeryturę, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2017 r. itp.), Roczny Instrument Pochodny zostanie rozliczony na podstawie powyżej określonego wzoru, za każdy kolejny rok Okresu Motywacyjnego oraz wszystkie zakończone kwartały roku, w którym Transakcja miała miejsce, bądź wszystkie kwartały roku, w którym umowa o pracę lub inna umowa zawarta między Podatnikiem a Spółką została rozwiązana bądź wygasła. Dane finansowe za zakończone kwartały roku, w którym Transakcja miała miejsce bądź roku, w którym umowa o pracę lub inna umowa zawarta między Podatnikiem a Spółką została rozwiązana bądź wygasła, będą pochodziły z kwartalnych raportów finansowych publikowanych przez Spółkę.

2. Skumulowany Instrument Pochodny

Wysokość Wypłaty Pieniężnej w przypadku Skumulowanego Instrumentu Pochodnego jest uzależniona od skumulowanych wartości kontrolowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Spółki.

Umowa zakłada, że Podatnik otrzyma w przyszłości kwotę Wypłaty Pieniężnej (z zastrzeżeniem wskazanego w Umowie warunku rozwiązującego, tj. rozwiązania umowy o pracę z X. M. Sp. z o.o. lub umowy cywilnoprawnej zawartej między Podatnikiem a Spółką w trakcie trwania Okresu Motywacyjnego, np. związanego z przejściem Podatnika na emeryturę przed dniem 1 stycznia 2017 r., na skutek wypowiedzenia złożonego przez Podatnika, z pewnymi wyjątkami itp.), obliczoną zgodnie z następującym wzorem:

SRWP = (SKPPDO - MSKPPDO) * X%

gdzie poszczególne elementy wzoru oznaczają:

* "SRWP" - Skumulowana Roczna Wypłata Pieniężna - wypłata za wynik przysługująca Podatnikowi zgodnie ze Skumulowanym Instrumentem Pochodnym

* "SKPPDO" - Skumulowane Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej - wartość stanowiąca sumę Rocznych Kontrolowanych Przepływów Pieniężnych z Działalności Operacyjnej, obliczoną przez Spółkę, za cały Okres Motywacyjny, pomiędzy zakończeniem Okresu Motywacyjnego a publikacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ten rok, zgodnie z postanowieniami MSSF, na podstawie następujących danych uwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym: środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej - z wyłączeniem zmian w kapitale obrotowym oraz przeszacowanych należności, płatności związanych z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych, urządzeń i wyposażenia, oraz płatności związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych

* "MSKPPDO" - Minimalne Skumulowane Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej - wartość Skumulowanych Kontrolowanych Przepływów Pieniężnych z Działalności Operacyjnej, które mają zostać zrealizowane przez Spółkę do końca Okresu Motywacyjnego, ustaloną przez Radę Nadzorczą na czas trwania Okresu Motywacyjnego, przed dniem 31 grudnia 2013 r., zgodnie z postanowieniami MSSF, uwzględnione w uchwale Rady Nadzorczej; kwartalny podział tej wartości w ciągu każdego roku finansowego będzie obliczany zgodnie z prognozowanymi przepływami pieniężnymi dla poszczególnych miesięcy w danym roku finansowym, przewidzianymi w budżecie Spółki w danym roku finansowym i zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą Spółki

* "X" - procentowy udział przypadający na Podatnika określony przez Radę Nadzorczą Spółki.

Maksymalna wartość wypłaty z tytułu Skumulowanego Instrumentu Pochodnego nie może przekroczyć określonej w Umowie kwoty brutto.

Za prawo do Skumulowanego Instrumentu Pochodnego Podatnik zapłacił kwotę równią 0,1% jego aktualnego miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z umowy cywilnoprawnej zawartej między Podatnikiem a Spółką, umowy o pracę z X. M. Sp. z o.o. oraz wynagrodzenia przyznanego uchwalą Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez Podatnika funkcji Członka Zarządu X. M. Sp. z o.o. na rachunek bankowy Spółki w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania przez obie strony Umowy.

Zasadniczo rozliczenie Skumulowanego Instrumentu Pochodnego przysługującego Podatnikowi rozpocznie się w terminie 30 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok Okresu Motywacyjnego.

Jeśli Transakcja będzie miała miejsce przed dniem 31 grudnia 2018, w trakcie trwania roku finansowego, Skumulowany Instrument Pochodny przysługujący Podatnikowi zostanie rozliczony na podstawie powyższego wzoru, z uwzględnieniem Minimalnego Skumulowanego Kontrolowanego Przepływu Pieniężnego z Działalności Operacyjnej obliczonego proporcjonalnie do okresu pomiędzy dniem 1 stycznia 2014 r. a datą dokonania Transakcji, za wszystkie pełne kwartały Okresu Motywacyjnego.

W przypadku dokonania Transakcji lub spełnienia się określonego w Umowie wydarzenia (np. śmierć Podatnika, rozwiązanie umowy o pracę z X. M. Sp. z o.o. lub umowy cywilnoprawnej zawartej między Podatnikiem a Spółką w związku z jego przejściem na emeryturę, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2017 r. itp.), Skumulowany Instrument Pochodny zostanie rozliczony na podstawie powyższego wzoru, za każdy rok oraz wszystkie zakończone kwartały roku, w którym Transakcja miała miejsce bądź roku, w którym umowa o pracę lub inna umowa zawarta między Podatnikiem a Spółką została rozwiązana bądź wygasła. Dane finansowe za zakończone kwartały roku, w którym Transakcja miała miejsce bądź roku, w którym umowa o pracę lub inna umowa zawarta między Podatnikiem a Spółką została rozwiązana bądź wygasła, będą pochodziły z odpowiednich kwartalnych raportów finansowych publikowanych przez Spółkę.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Nadzorczej Spółki wprowadzającej Plan, minimalne roczne kontrolowalne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i minimalna wartość skumulowanych kontrolowalnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej są oparte o założenia, że Spółka nie dokona transakcji nabycia lub zbycia spółek lub istotnych aktywów w kwocie przekraczającej kwotę określoną w uchwale. Jeżeli założenia te okażą się nieprawdziwe, minimalne roczne kontrolowalne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i minimalna wartość skumulowanych kontrolowalnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zostaną przeliczone przez Radę Nadzorczą wyłącznie na podstawie przepływów pieniężnych wskazanych w wycenie przygotowanej przez zewnętrznego eksperta do spraw wycen.

Dodatkowo, Umowa oraz wszelkie wynikające z niej prawa, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie przed dniem rozliczenia Transakcyjnego Instrumentu Pochodnego, Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego. Oznacza to, że na podstawie Umowy zawartej przez Podatnika, Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny będą niezbywalne aż do momentu ich realizacji.

W związku z tym, że instrumenty pochodne są warunkowe, brak jest jakichkolwiek gwarancji co do otrzymania przez Podatnika Wypłat Pieniężnych (np. jeśli Roczne lub Skumulowane Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej będą niższe niż Minimalne Roczne lub Skumulowane Kontrolowane Przepływy Pieniężne z Działalności Operacyjnej albo Podatnik nie będzie z określonych przyczyn pozostawiać w zatrudnieniu ze Spółką w dniu realizacji Instrumentów Pochodnych, zgodnie z postanowieniami Umowy).

Pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-812/14-2/PW wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni od dnia doręczenia poprzez:

* doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny jakie Wnioskodawca nabył (nabędzie) w ramach organizowanego planu motywacyjnego stanowi pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na to, że szczegółowa informacja w tym zakresie podana została w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego.

Wezwanie skutecznie doręczono 12 stycznia 2015 r.

Pismem z dnia 16 stycznia 2015 r. (data nadania 19 stycznia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie wskazując, że według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny, jaki Wnioskodawca nabył (nabędzie) w ramach organizowanego planu motywacyjnego stanowi pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 j.t)

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika z tytułu nabycia i realizacji Instrumentów Pochodnych powstanie dopiero w momencie realizacji Instrumentów Pochodnych (tekst jedn.: w momencie, kiedy kwoty Wypłat Pieniężnych staną się należne) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tekst jedn.: w zeznaniu podatkowym Podatnika).

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Podatnika, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika z tytułu nabycia i realizacji Instrumentów Pochodnych powstanie dopiero w momencie realizacji Instrumentów Pochodnych (tekst jedn.: w momencie, gdy kwoty Wypłat Pieniężnych staną się należne) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tekst jedn.: w zeznaniu podatkowym Podatnika).

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

W świetle art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT, przychodami - z zastrzeżeniem art. 14-16 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 - są "otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń".

W opinii Wnioskodawcy, na podstawie powyższego przepisu, przychód po stronie Podatnika nie powstanie w momencie nabycia przez niego Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego, gdyż na tym etapie nie otrzyma on jeszcze środków pieniężnych. Co więcej, Podatnik ponosi odpłatność za nabycie ww. pochodnych instrumentów finansowych w kwocie równej 0,1% jego aktualnego miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z umowy cywilnoprawnej zawartej między Podatnikiem a Spółką, umowy o pracę z X. M. Sp. z o.o. oraz wynagrodzenia przyznanego uchwalą Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez Podatnika funkcji Członka Zarządu X. M. Sp. z o.o. odrębnie za każdy ww. pochodny instrument finansowy.

"Przysporzenie", które otrzymuje Podatnik na tym etapie, jest jedynie "potencjalne". Nabycie Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego przez Podatnika stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania Wypłat Pieniężnych w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków). W związku z tym, że Instrumenty Pochodne są warunkowe, brak jest jakiejkolwiek gwarancji, że Podatnik otrzyma kwoty Wypłat Pieniężnych (dotyczy to przypadku, gdy warunki określone w Planie nie zostaną spełnione). Ponadto, Podatnik nie może rozporządzać ww. pochodnymi instrumentami finansowymi aż do momentu ich realizacji.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Ministra Finansów, w interpretacjach wydanych w podobnych stanach faktycznych, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2013 r., IPPB2/415-564/13-2/MK stwierdzono, że:

"Otrzymanie jednostek uczestnictwa nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej jednostki uczestnictwa. W momencie ich przyznania nie można stwierdzić czy ich realizacja przyniesie pracownikowi wymierne korzyści ekonomiczne a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści.

Dodatkowo należy podkreślić, iż prawo Uprawnionego do dysponowania jednostkami uczestnictwa jest ograniczone. W okresie do dnia realizacji, Uprawniony nie może zrealizować praw związanych z ich posiadaniem. Przede wszystkim nie ma on w tym czasie prawa zbycia jednostek uczestnictwa i praw z nich wynikających."

Z kolei w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 kwietnia 2013 r., IPPB2/415- 77/13-2/MK stwierdzono, że:

"Przyznanie pracownikom w ramach programu motywacyjnego odroczonych pochodnych instrumentów finansowych w postaci jednostek instrumentów finansowych powoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw wynikających z jednostek instrumentów finansowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani w momencie przyznania jednostek instrumentów finansowych, ani w chwili realizacji praw z nich wynikających przez uprawnionego. Na Spółce będą jednak ciążyć obowiązki informacyjne w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podmiocie wypłacającym świadczenie z tytułu realizacji przez uprawnionego praw wynikających z jednostek instrumentów finansowych."

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że po stronie Podatnika nie powstanie przychód w chwili nabycia przez niego Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego, dopiero w momencie realizacji ww. pochodnych instrumentów finansowych, możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Jednocześnie, przychód uzyskany z tytułu realizacji Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PIT, źródłem przychodów są "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów".

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. "przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających".

Natomiast pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w art. 5a pkt 13 Ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią pochodnymi instrumentami finansowymi są "instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi" (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), dalej jako "Ustawy o OIF", Pojawiające się w Ustawie o OIF pojęcia "prawo", "umowa" i "instrument finansowy" to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie. Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowa z Podatnikiem, mogą być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, instrumentami finansowymi są m.in. "niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne".

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF przez instrumenty pochodne należy rozumieć "opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego".

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny, czyli prawa do otrzymania Wypłat Pieniężnych przez Podatnika, kwalifikują się jako instrumenty pochodne w rozumieniu art. 3 pkt 28a Ustawy o OIF, ze względu na to, że są one prawami majątkowymi, których cena (tekst jedn.: wartość Wypłaty Pieniężnej) zależy bezpośrednio od wartości wskaźników finansowych Spółki (tekst jedn.: wartości Rocznych Kontrolowanych Przepływów Pieniężnych z Działalności Operacyjnej oraz Skumulowanych Kontrolowanych Przepływów Pieniężnych z Działalności Operacyjnej).

Ponadto, Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny, czyli prawa do otrzymania Wypłat Pieniężnych przez Podatnika, kwalifikują się jako instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o OIF, gdyż są instrumentami pochodnymi, których instrumentami bazowymi są wskaźniki finansowe Spółki i są wykonywane przez rozliczenia pieniężne.

W związku z powyższym, Roczny Instrument Pochodny oraz Skumulowany Instrument Pochodny, po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrumenty finansowe zgodnie z Ustawą o OIF, których cena (tekst jedn.: wartość Wypłaty Pieniężnej) zależy bezpośrednio od wartości wskaźników finansowych Spółki. W rezultacie, wypełniają one definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 Ustawy o PIT. Oznacza to, iż realizacja Instrumentów Pochodnych dokonywana na rzecz Podatnika stanowi realizację ww. pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w treści interpretacji wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 18 marca 2014 r. (IPPB2/415-889/13-4/MG), (IPPB2/415-891/13-4/MG), w dniu 9 lipca 2013 r. (sygn. IPPB2/415-367/13-4/MK), w dniu 26 marca 2012 r. (sygn. IPPB2/415-168/12-3/MG), a także przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 28 stycznia 2013 r. (sygn. IBPBII/2/415-1413/12/MM).

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 Ustawy o PIT, Podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika powstanie dopiero w momencie realizacji Rocznego Instrumentu Pochodnego oraz Skumulowanego Instrumentu Pochodnego (a nie na żadnym wcześniejszym etapie). W rezultacie będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 tj. w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl