IPPB2/415-766/09-4/MK - Możliwość powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzrostu wartości posiadanych certyfikatów funduszu inwestycyjnego w wyniku dokonania darowizny udziałów spółki z o.o. na rzecz tego funduszu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-766/09-4/MK Możliwość powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzrostu wartości posiadanych certyfikatów funduszu inwestycyjnego w wyniku dokonania darowizny udziałów spółki z o.o. na rzecz tego funduszu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2009 r. (data wpływu 21 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z ustaleniem przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku dokonania darowizną udziałów Spółki na rzecz Funduszu przez Wnioskodawcę oraz wspólnika Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z ustaleniem przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku dokonania darowizną udziałów Spółki na rzecz Funduszu przez Wnioskodawcę oraz wspólnika Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT (Wnioskodawca) jest właścicielem 50% udziałów ("Udziały Spółki") w spółce z o.o. z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Spółka).

Właścicielem pozostałych 50% udziałów w Spółce jest brat Wnioskodawcy - osoba fizyczna mająca miejsce mieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT (Wspólnik Wnioskodawcy").

Spółka jest obecnie jedynym udziałowcem innej spółki z o.o., z siedzibą i miejscem zarządu na terenie Polski, z którą Spółka planuje połączyć się przez przejęcie; Spółka będzie spółką przejmującą.

Wnioskodawca oraz Wspólnik Wnioskodawcy zamierzają dokonać zbycia Udziałów Spółki.

Wnioskodawca rozważa dokonanie darowizny w postaci Udziałów Spółki na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), (Fundusz"), w którym Wnioskodawca, oraz Wspólnik Wnioskodawcy, są (i) uczestnikami, oraz (ii) posiadają certyfikaty inwestycyjne Funduszu (każdy z nich objął wcześniej za gotówkę taką samą ilość certyfikatów inwestycyjnych). Również Wspólnik Wnioskodawcy zamierza dokonać darowizny całości swoich udziałów Spółki do Funduszu.

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, 1546 z późn. zm.), (ustawa o funduszach inwestycyjnych") "statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawami, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 2." W wyniku darowizny, Wnioskodawca, oraz Wspólnik Wnioskodawcy, nie otrzyma nowych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, natomiast ulegnie zwiększeniu wartość certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Wnioskodawcę (a proporcjonalnie także Wspólnika Wnioskodawcy).

Wnioskodawca rozważa również dokonanie wpłaty Udziałami Spółki na certyfikaty inwestycyjne Funduszu. Możliwość taka jest przewidziana w statucie Funduszu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - "kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c)" oraz "inne źródła" z tytułu dokonania darowizny Udziałów Spółki na rzecz Funduszu...

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku (i) dokonania przez niego darowizny Udziałów Spółki na rzecz Funduszu, oraz (ii) dokonania darowizny udziałów Spółki na rzecz Funduszu przez Wspólnika Wnioskodawcy...

3.

Czy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 art. 18 oraz art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu za wpłatę w postaci Udziałów Spółki, nie powstaję u Wnioskodawcy przychód (w tym przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych) w rozumieniu ustawy o PIT...

4.

Czy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodu w podatku PIT w przypadku zbywania certyfikatów inwestycyjnych objętych przez Wnioskodawcę w Funduszu w zamian za wniesienie wpłaty w postaci Udziałów Spółki, jest:

-

koszt historyczny nabycia Udziałów Spółki (wydatki poniesione na nabycie Udziałów Spółki) wniesionych do Funduszu, oraz

-

inne wydatki poniesione przez Wnioskodawcę związane z objęciem certyfikatów inwestycyjnych (o ile takie wydatki będą miały miejsce)...

5.

Czy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, objęcie przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu za wpłatę w postaci Udziałów Spółki oraz za gotówkę, nie jest czynnością cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2. W zakresie pozostałych pytań zostaną wydane odrębne interpretacje indywidualne.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie powstaje u Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku (i) dokonania przez niego darowizny Udziałów Spółki na rzecz Funduszu, oraz (ii) dokonania darowizny udziałów Spółki na rzecz Funduszu przez Wspólnika Wnioskodawcy.

Dokonanie darowizny udziałów Spółki przez uczestnika Funduszu, tj. Wnioskodawcę oraz Wspólnika Wnioskodawcy: (i) nie mieści się w katalogu przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, oraz (ii) nie powoduje powstania przychodu w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy oraz innych uczestników Funduszu (tj. Wspólnika Wnioskodawcy).

Ustawa o PIT nie przewiduje, by wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w rezultacie wzrostu wartości aktywów Funduszu (co będzie skutkiem przyjęcia darowizny w postaci udziałów Spółki) - powodował powstanie przychodu w podatku PIT dla uczestników funduszu (posiadaczy certyfikatów). Przychodem z funduszu inwestycyjnego nie jest bowiem sam wzrost ich wartości w efekcie różnych zdarzeń gospodarczych w trakcie posiadania ich przez podatnika - nie mieści się to w definicji przychodu zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za brakiem przychodu w podatku PIT jest to, iż w wyniku darowizny udziałów Spółki Wnioskodawca (Wspólnik Wnioskodawcy) nie obejmie w zamian nowych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Przychód należny powstanie bowiem u Wnioskodawcy dopiero w momencie zbycia posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych.

Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona - w zbliżonym stanie faktycznym - w interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów (w imieniu którego upoważnionym do wydania interpretacji był Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy) z dnia 12 września 2008 r. (Nr ITPB1/415-363a/08/DP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a)

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b)

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c)

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d)

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a)

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b)

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Artykuł 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Przez pojęcie "darowizny" należy rozumieć typ umowy nazwanej, określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), na mocy której (stosownie do art. 888 ustawy Kodeks cywilny) darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotą darowizny, jako czynności nieodpłatnej jest brak po stronie darczyńcy ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Celem, jaki leży u podstaw darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego - do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów). Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia motyw dokonanego nieodpłatnie świadczenia, w tym także określone racje gospodarcze.

Z przedstawionego w złożonym wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa dokonanie darowizny w postaci Udziałów Spółki na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym Wnioskodawca, oraz Wspólnik Wnioskodawcy, są (i) uczestnikami, oraz (ii) posiadają certyfikaty inwestycyjne Funduszu (każdy z nich objął wcześniej za gotówkę taką samą ilość certyfikatów inwestycyjnych). Również Wspólnik Wnioskodawcy zamierza dokonać darowizny całości swoich udziałów Spółki do Funduszu. W wyniku darowizny, Wnioskodawca, oraz Wspólnik Wnioskodawcy, nie otrzyma nowych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, natomiast ulegnie zwiększeniu wartość certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Wnioskodawcę (a proporcjonalnie także Wspólnika Wnioskodawcy).

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje akcje lub udziały.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego akcji lub udziałów, przez wspólnika Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian certyfikatów inwestycyjnych.

Również przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci udziałów spółki z o.o. na rzecz funduszu inwestycyjnego, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie udziałów, ani zaistniały w rezultacie darowizny wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy opisywana "darowizna" ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Ponadto należy wskazać, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych względem wspólnika Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. organ informuje, że rozstrzygnięcia w nich zawarte zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl