IPPB2/415-719/08-2/IŚ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-719/08-2/IŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienie od opodatkowania akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienie od opodatkowania akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Mąż Wnioskodawczyni dnia 3 października 2003 r. przyjął skierowaną do niego - jako do członka zarządu - ofertę objęcia akcji imiennych serii F, w liczbie 45.000 sztuk, w cenie emisyjnej 1 zł za akcję.

W dniu 15 października 2003 r. mąż Wnioskodawczyni złożył dyspozycję zdeponowania tych akcji na rachunku w C.... i w grudniu 2003 r. akcje zostały na rachunku Wnioskodawcy zdeponowane. Emisja akcji serii F była efektem uchwał z dnia 26 czerwca 2003 r. Walnego Zgromadzenia Emitenta o podniesieniu kapitału zakładowego, które to uchwały zakładały wprowadzenie do publicznego obrotu dwóch serii akcji:

1.

serii F - zwykłych imiennych dla członków zarządu, w liczbie 565.850 akcji;

2.

serii G - zwykłych na okaziciela, w liczbie 5.658.500 akcji.

Z akcjami serii F nie były związanie żadne uprawnienia akcjonariusza wobec spółki.

Obie serie były dopuszczone do publicznego obrotu i notowane na rynku notowań ciągłych W. Giełdy Papierów Wartościowych. W praktyce nie było żadnej różnicy pomiędzy akcjami serii F i serii G.

W roku 2007 Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży wszystkich 45.000 akcji.

Za rok 2007 Wnioskodawczyni i mąż Wnioskodawczyni otrzymali PIT (y)-8C z sumą przychodu z tych akcji wykazaną w rubryce E - czyli przeznaczoną do opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż akcji imiennych, będących częścią większej emisji w spółce akcyjnej notowanej na rynku notowań Giełdy Papierów Wartościowych, które nabyte zostały w 2003 r. nie powinna być zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956) zwolniona od opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie w 2007 r. nabytych przez męża Wnioskodawczyni, jako członka zarządu, w 2003 r. akcji imiennych kwalifikuje się do zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Wnioskodawczyni swoją opinię uzasadnia następującymi argumentami:

* dochód ze zbycia akcji uzyskany był po 31 grudnia 2003 r.;

* akcje zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.;

* w ocenie Wnioskodawczyni akcje spełniają przesłanki art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., gdyż:

* zbycie nastąpiło odpłatnie,

* akcje były dopuszczone do publicznego obrotu,

* zostały nabyte na podstawie oferty publicznej, za czym przemawiają argumenty przedstawione przez Wnioskodawczynię w "opisie stanu faktycznego".

Ponadto Wnioskodawczyni podnosi, iż przeznaczona dla członków zarządu seria F akcji stanowiła tylko część większej emisji, mającej na celu podwyższenie kapitału zakładowego. Równolegle z serią F była emitowana seria G akcji na okaziciela, która trafiła do szerokiego grona przypadkowych odbiorców.

Na podparcie tezy, że przychód ze sprzedaży przedmiotowych akcji powinien być zwolniony od opodatkowania Wnioskodawca przywołuje stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawarte w wyroku z dnia 15 stycznia 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 3884/06. Wnioskodawca uważa, iż Sąd w tym wyroku pozytywnie rozpatrzył podobny przypadek dotyczący sprzedaży akcji imiennych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2007 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 ww. ustawy nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy jest, zgodnie z ust. 2 pkt 1 tegoż artykułu, różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Dochodów, o których mowa - w myśl art. 30b ust. 5 ustawy - nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c, tj. z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej i z dochodami opodatkowanymi podatkiem liniowym.

Ponadto z przepisu art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy wynika, że podatnik, który uzyskał w roku podatkowym dochód z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b, obowiązany jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, złożyć urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 7, odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. Dochody uzyskane z ww. źródła przychodów należy wykazać na formularzu zeznania PIT- 38.

Zgodnie z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a nie ustawy o podatku o dochodowym od osób prawnych, jak mylnie podano w uzasadnieniu wniosku) zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.).

Jednocześnie, stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 202, poz. 1956. z późn. zm.) przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Powołany w zdaniu poprzednim przepis oznacza, że jeżeli akcje sprzedane w 2007 r. przez Wnioskodawczynię spełniałyby przesłanki określone w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 listopada 2003 r., to do dochodu osiągniętego z tego tytułu nie miałyby zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym także powoływane wyżej przepisy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a), art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy. Na tej podstawie, zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji nabytych przed 2004 r. zostało uzależnione od spełnienia łącznie dwóch warunków:

* dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego, oraz

* nabycia ich na podstawie oferty publicznej lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Wprowadzenie akcji do obrotu publicznego regulowały w czasie, kiedy mąż Wnioskodawczyni dokonał nabycia akcji, przepisy ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155 z późn. zm.) a następnie przepisy obowiązującej do 31 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.). Zgodnie z regulacjami tych ustaw wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych, przy czym Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski emitujący papiery wartościowe obowiązani są zawiadomić Komisję o emisji tych papierów.

Odnosząc się do kwestii czy przedmiotowe akcje zostały nabyte w ofercie publicznej należy zdefiniować pojęcie "publicznej oferty".

Artykuł 2 ww. ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi stanowi, iż publicznym obrotem papierami wartościowymi jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nie oznaczonego adresata. Przepis ten nie zawiera definicji "publicznej oferty". Ponieważ ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, również nie zawarł definicji "publicznej oferty", ani też nie odwołał się do innych przepisów prawa, to zgodnie z założeniami wykładni prawa, celem wyjaśnienia znaczenia terminu "publicznej oferty" należy, w pierwszej kolejności, odnieść się do wykładni językowej.

Kierując się tymi zasadami należy określić czy nabycie akcji w omawianym przypadku nastąpiło na podstawie publicznej oferty. W świetle definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod redakcją M. S., PWN Warszawa 1996, tom II L-P) "publiczny" oznacza: dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich.

Na tej podstawie publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta skierowana jest do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób. Mówiąc o publicznym charakterze oferty należy bowiem mieć na względzie powszechny dostęp do akcji bez względu na liczbę osób, do których skierowana jest oferta, nawet jeżeli ich liczba przewyższa 300 osób.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż mąż Wnioskodawczyni, będąc członkiem zarządu w spółce kapitałowej, przyjął w dniu 3 października 2003 r. ofertę objęcia, dopuszczonych do publicznego obrotu, akcji imiennych serii F - co wypełnia jedną z dwóch ww. dyspozycji do zwolnienia od opodatkowania dochodu ze sprzedaży tych akcji. Jednak oferta ta skierowana została do ściśle określonego grona osób, tj. do członków zarządu spółki. Świadczy to o tym, iż oferta ta nie miała charakteru publicznego, a tym samym nie została wypełniona druga z koniecznych przesłanek do przedmiotowego zwolnienia.

W związku z powyższym dochód uzyskany ze sprzedaży tych akcji nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.

Reasumując: kwota uzyskana przez Panią w 2007 r. z tytułu sprzedaży akcji imiennych serii F, nabytych w 2003 r. w ramach oferty skierowanej do członków zarządu spółki będącej emitentem akcji - stanowi źródło przychodu w rozumieniu przepisów art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ze sprzedaży tych akcji, ustalony w oparciu o dane z informacji PIT-8C, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy i powinien zostać wykazany w zeznaniu rocznym za 2007 r. na formularzu zeznania PIT-38.

Końcowo, odnosząc się do powołanego przez Panią w uzasadnieniu wniosku wyroku sądowego zauważyć należy, iż orzeczenie to nie jest wiążące dla tutejszego organu. Wskazany wyrok dotyczy konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące.

W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl