IPPB2/415-695/08-2/IŚ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-695/08-2/IŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 22 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania na prawach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustanowionego w 2007 r. wskutek podziału większego mieszkania na dwa odrębne lokale - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania na prawach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustanowionego w 2007 r. wskutek podziału większego mieszkania na dwa odrębne lokale.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wraz z żoną otrzymał 12 czerwca 1995 r., przydział lokalu mieszkalnego z poddaszem mieszkalnym w.., przy ul. K. lok... na prawach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (kopia przydziału w załączeniu). Przydzielone małżonkom mieszkanie było lokalem dwupoziomowym. Poddasze mieszkalne zostało wyodrębnione z nieruchomości lokalowej. na mocy zaświadczenia Prezydenta Miasta XXX w dniu 21 grudnia 2005 r.

W związku z przyznaniem poddaszu mieszkalnemu statusu samodzielnego lokalu mieszkalnego i nadaniu mu numeru.., małżonkowie wystąpili do spółdzielni o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Na mocy umowy ze spółdzielnią z dnia 26 lipca 2007 r. dla obu lokali mieszkalnych 15 i 15a zostały ustanowione dwa odrębne spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Obecnie jeden z tych lokali został sprzedany.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy sprzedaż lokalu w wymienionym stanie faktycznym w 2008 r. nie będzie stanowić przychodu podatkowego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z upływem 5 lat od daty, w której nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 10 ust. 1 pkt 8 stanowi, że przychodem jest odpłatne zbycie, m.in. spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli odpłatne zbycie następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego prawa. W związku z powyższym, jeżeli okres ten wynosi więcej niż 5 lat, zbycie takiego prawa nie stanowi przychodu podatkowego.

Z opisanego wyżej stanu faktycznego wynika wyraźnie, że nabycie prawa do lokalu nastąpiło w 1995 r. Do 2008 r. nie nastąpiło przeniesienie tego prawa, ani posiadania tego lokalu na rzecz jakichkolwiek osób trzecich. W związku z podziałem lokalu nastąpiła jedynie modyfikacja treści spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w wyniku której, w miejsce jednego własnościowego prawa do lokalu powstały dwa prawa dotyczące tej samej substancji lokalowej. Nie nastąpiło zatem pierwotne nabycie tych praw, które skutkowałoby koniecznością opodatkowania zbycia tego prawa według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. Przychód ze zbycia zatem nie stanowi przychodu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), do źródeł przychodów zalicza się, m.in. odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) - do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Należy podkreślić, że niezależnie od wyżej wskazanej zmiany zasad opodatkowania, brzmienie samego art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) pozostało to samo.

W przedmiotowej sprawie - przy ocenie, czy w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powstaje przychód podlegający opodatkowaniu - decydujące jest zatem z jaką datą nastąpiło nabycie przez Pana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, który został sprzedany w 2008 r. i czy od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tego prawa upłynęło 5 lat.

Zważyć należy, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej "Własność i inne prawa rzeczowe" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W związku z powyższym sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Jednocześnie art. 244 § 2 ww. ustawy - Kodeks cywilny stanowi, że spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego regulują odrębne przepisy. Obowiązujące uregulowania prawne w 1995 r. w tym zakresie zawierała ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm.), natomiast w 2007 r. działały już przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).

Artykuł 213 § 3 Prawa spółdzielczego stanowił, że prawo spółdzielcze do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą przydziału lokalu, dokonanego na piśmie, natomiast z art. 171 ust. 3 powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikało, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem spółdzielni a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, która to umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Nadmienić przy tym należy, iż przepisy art. 171 ust. 1-5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostały uchylone przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 873) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 31 lipca 2007 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nabyte na zasadzie przydziału spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Nr 15 przysługiwało Panu już od 12 czerwca 1995 r. Niezależnie od faktu, iż lokal ten został podzielony na dwa odrębne mieszkania Nr 15 i Nr 15a, dla których po dopełnieniu stosownych formalności ustanowione zostały dnia 26 lipca 2007 r. na podstawie umowy ze spółdzielnią dwa odrębne spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu - właścicielem, jak Pan to trafnie określił, "tej samej tyle, że podzielonej substancji mieszkaniowej" pozostawał Pan od 1995 r. Zatem dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych dzień 12 czerwca 1995 r. należy uznać za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do obu lokali. W takiej sytuacji ustanowienie na podstawie umowy ze spółdzielnią w 2007 r. dwóch odrębnych spółdzielczych własnościowych praw stanowiło de facto modyfikację już istniejącego prawa.

W konsekwencji oznacza to, iż dokonana przez Pana w 2008 r. sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do wyodrębnionego lokalu miała miejsce po upływie pięciu lat od nabycia tego prawa.

Reasumując, zbycie przez Pana w 2008 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, który został wyodrębniony z mieszkania nabytego w 1995 r. na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od osób fizycznych, gdyż wskutek ustanowienia w 2007 r. odrębnych spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych nastąpiła jedynie modyfikacja już istniejącego prawa. Tym samym przychód uzyskany z tytułu zbycia przedmiotowego prawa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo wyjaśnia się, iż dokumenty załączone przez Pana do wniosku nie podlegały analizie w toku wydawania niniejszej interpretacji.

Wskazać należy, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów - nie przeprowadza postępowania dowodowego w toku wydawania interpretacji w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny takich dokumentów; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i stanowiskiem wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl