IPPB2/415-678/09-2/MK - Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-678/09-2/MK Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2009 r. (data wpływu 9 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 6 sierpnia 2007 r. siostra Wnioskodawcy dokonała w jego imieniu, jako pełnomocnik, sprzedaży nieruchomości położonej w W. przy ul. C., o powierzchni 644 m2 za cenę 1.350.000 zł. Nieruchomość powyższa została nabyta przez Wnioskodawcę i jego siostrę w drodze spadku po ojcu - Stanisławie H., zmarłym w dniu 13 grudnia 2001 r. Prawa do spadku Wnioskodawcy i jego siostry zostały stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego wydanym w dniu 27 marca 2003 r. Należny podatek od spadku został przez spadkobierców uregulowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy przychód ze sprzedaży opisanej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy nie ma obowiązku skorygowania i uzupełnienia zapłaty podatku spadkowego wobec faktu, że wartość nieruchomości wzrosła w okresie od 2003 r. (data zapłaty podatku spadkowego) do daty sprzedaży nieruchomości (sierpień 2007 r.).

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych

Wniosek w zakresie podatku od spadków i darowizn został rozpatrzony odrębną interpretacją Nr IPPB2/436-490/09-2/MZ z dnia 15 stycznia 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wedle treści art. 10 ust. 1 pkt 8 in fine ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zbycie to nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości. W przypadku Wnioskodawcy nabycie nieruchomości nastąpiło w dniu 13 grudnia 2001 r., tj. z chwilą śmierci spadkodawcy - otwarcia spadku (zgodnie z art. 924 Kodeksu cywilnego i art. 925 tegoż kodeksu), zaś sprzedaż tej nieruchomości miała miejsce w dniu 6 sierpnia 2007 r. Zatem od daty nabycia, do daty sprzedaży upłynął ponad 5-letni okres. Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym przychód z opisanej sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

*

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z treści cyt. przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

*

odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz

*

zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki przechodzą na jedną lub kilka osób.

Z przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanu faktycznego wynika, że siostra Wnioskodawcy w dniu 6 sierpnia 2007 r. dokonała w imieniu Wnioskodawcy na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa, dokonała sprzedaży nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawcę i jego siostrę w drodze dziedziczenia ustawowego po ojcu, zmarłym w dniu 13 grudnia 2001 r.

Zatem pięcioletni okres, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z końcem 2006 r. dla nieruchomości nabytej w 2001 r.

W świetle powyższego dokonanie w 2007 r. odpłatnego zbycia opisanej nieruchomości nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca nabył udział we własności tej nieruchomości minął okres pięciu lat, o którym mówi ww. przepis.

Reasumując przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości opisanej we wniosku w części nabytego przez Wnioskodawcę udziału nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Należy także wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Pana, jako występującego z wnioskiem. Nie chroni natomiast Pana siostry.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl