Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 listopada 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-658/14-4/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2014 r. (data nadania 10 października 2014 r., data wpływu 13 października 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-658/14-2/MK z dnia 30 września 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych oraz interesów życiowych w Polsce. W związku z tym podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, podlegając tym samym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczpospolitej. Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada w innym kraju miejsca zamieszkania, ani tym samym, ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca na dzień złożenia niniejszego wniosku, planuje pełnić funcie dyrektorskie w maltańskiej spółce kapitałowej, tzn. na podstawie Uchwały stanie się członkiem tzw. board of directors - organu nadzorującego i zarządzającego spółką maltańską. Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, Wnioskodawca będzie otrzymywał od spółki maltańskiej wynagrodzenie. Jednocześnie, Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze spółką maltańską w stosunku pracy, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej wymienione funkcje - pełniona przez Wnioskodawcę funkcja Dyrektora ma swoją podstawę w Umowie spółki maltańskiej oraz powziętej Uchwale, o której mowa powyżej. Ponadto, niniejszy stan faktyczny dotyczy tylko i wyłącznie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora spółki maltańskiej.

Spółka maltańska, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora, jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta ma siedzibę na Malcie i jest maltańskim rezydentem podatkowym - posiada maltański certyfikat rezydencji. Jednocześnie, spółka maltańska będzie posiadała w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 1 UPO zakład na terytorium Polski, w postaci spółki komandytowej, w której komplementariuszami są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, oraz spółka maltańska. Natomiast Wnioskodawca nie jest wspólnikiem w żadnym z podmiotów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 30 września 2014 r. Nr IPPB2/415-658 /14-2/MK na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, na czym będą polegały obowiązki wykonywane przez Wnioskodawcę jako członka organu nadzorującego i zarządzającego spółką maltańską. Czy Wnioskodawca jako dyrektor zarządzający będzie uprawniony do zarządzania spółką komandytową na terytorium Polski i z tego tytułu będzie otrzymywać wynagrodzenie oraz czy z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia Wnioskodawca jako członek organu nadzorującego i zarządzającego spółką maltańską i uzyskujący z tego tytułu wynagrodzenie zobowiązany będzie do uiszczania maltańskiego podatku dochodowego,

* w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 9 października 2014 r. W piśmie uzupełniającym wniosek Wnioskodawca wskazał, że:

1. Wnioskodawca, w ramach sprawowania funkcji Dyrektora spółki maltańskiej, będzie pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze nad spółką maltańską. Wnioskodawca nie będzie uprawniony do zarządzania bezpośrednio spółką komandytową na terytorium Polski, i nie będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenia. Podkreślić należy, że tak jak opisano to we wniosku, spółka maltańska, w której Wnioskodawca będzie jedynym z Dyrektorów, będzie posiadała na terytorium Polski zakład w postaci spółki komandytowej, w której komplementariuszami są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, oraz spółka maltańska. Wynika z tego, że to spółka maltańska, wraz ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego będzie miała prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki komandytowej, w tym do zarządzania tą spółką.

2. Z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia jako członek organu nadzorującego i zarządzającego spółką maltańską (członka board of directors) Wnioskodawca zobowiązany będzie do opodatkowania przychodu otrzymywanego na Malcie według maltańskich przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy całkowity dochód, uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce maltańskiej, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 UPO i w konsekwencji, na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a UPO, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce maltańskiej, opisanej powyżej w przedstawionym we Wniosku stanie faktycznym, będzie stanowić wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 UPO, co w konsekwencji powoduje, że na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a UPO, wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce.

W myśl przepisu art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym, w myśl art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Nie ma w tym miejscu wątpliwości, że opierając się na przedstawionym w sprawie stanie faktycznym należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, do którego stosuje się normę odnoszącą się do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że przepis, art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f., na podstawie przepisu art. 4a u.p.d.o.f., stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

W związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków Dyrektora w maltańskiej spółce kapitałowej, w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie UPO z Maltą.

Zgodnie z art. 16 tej UPO, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zakres tej regulacji obejmuje przychody otrzymywane przez Dyrektorów, z tytułu świadczonych przez nich funkcji zarządczych. Normy wynikające z przepisu art. 16 UPO wskazują, że przepis ten ma zastosowanie do "wynagrodzeń dyrektorów i innych podobnych należności" które podatnik pochodzący z jednego Umawiającego się Państwa osiąga w Drugim Umawiającym się Państwie.

Kluczowym w sprawie opisanej we Wniosku jest to, że całość uprawnień związanych z funkcjonowaniem spółki maltańskiej spoczywa na Dyrektorach, wśród nich na Wnioskodawcy. Swoje obowiązki pełni on w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek tj. ustawy o spółkach handlowych z 1995 r. w ramach organu tworzącego radę dyrektorów (tzw. board of directors). W świetle powyższego jednoznacznie należy stwierdzić, że przepis art. 16 UPO znajduje zastosowanie do wynagrodzeń dyrektorów, i w konsekwencji, powinien być stosowany w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora przez Wnioskodawcę.

Warto również zwrócić uwagę na komentarz Klausa Vogela do Modelowej Konwencji OECD, stanowiącej wzór dla wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynika z niego, że użyte w angielskim brzmieniu art. 16 Modelowej Konwencji OECD sformułowanie "board of directors", które występuje również w UPO z Maltą, oznacza główny organ odpowiadający za zarządzanie spółką. W konsekwencji, art. 16 UPO musi znajdować zastosowanie do każdego wynagrodzenia Dyrektora z tytułu pełnienia przez niego tej funkcji, przy czym, jak wynika z przytoczonego komentarza, art. 16 UPO obejmuje wyłącznie wynagrodzenia wypłacone w zamian za nadzór nad spółką, w której konkretny dyrektor sprawuje zarząd.

Z kolei przepis art. 23 UPO przewiduje, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania. Jeżeli jednak, zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami UPO z Maltą, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polską może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód (tzw. metoda unikania podwójnego opodatkowania polegająca na wyłączeniu z progresją).

W konsekwencji, wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce maltańskiej będzie podlegało opodatkowaniu zgodnie z brzmieniem art. 16 UPO i dlatego też podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce. Nie ma przy tym wątpliwości, że wynagrodzenie to będzie miało wpływ na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania ewentualnych, potencjalnych innych dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej w Polsce.

Wnioskodawca pragnie nadto zwrócić wagę, że Jego stanowisko znajduje pełną aprobatę w wydanych już i opublikowanych interpretacjach indywidualnych, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r. IPPB2/415-68/12-4/MS1, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r. IPPB2/415-277/12-2/LS, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2013 r. ITPB1/415-1174/13/MR, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2014 r. IPPB2/415-794/1302/MG, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 marca 2014 r. ILPB2/415-6/14-2/AJ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r. IPPB2/415/79/14-2/PW, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 marca 2014 r. ILPB2/415/7/14-2/AJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska - o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca planuje pełnić funcie dyrektorskie w maltańskiej spółce kapitałowej. Na podstawie Uchwały stanie się członkiem tzw. board of directors - organu nadzorującego i zarządzającego spółką maltańską. Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, Wnioskodawca będzie otrzymywał od spółki maltańskiej wynagrodzenie. Jednocześnie, Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze spółką maltańską w stosunku pracy, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej wymienione funkcje - pełniona przez Wnioskodawcę funkcja Dyrektora ma swoją podstawę w Umowie spółki maltańskiej oraz powziętej Uchwale, o której mowa powyżej. Ponadto, niniejszy stan faktyczny dotyczy tytko i wyłącznie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora spółki maltańskiej.

Spółka maltańska, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Dyrektora, jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem maltańskim. Spółka ta ma siedzibę na Malcie i jest maltańskim rezydentem podatkowym - posiada maltański certyfikat rezydencji. Jednocześnie, spółka maltańska będzie posiadała w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 1 UPO zakład na terytorium Polski, w postaci spółki komandytowej, w której komplementariuszami są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, oraz spółka maltańska. Wnioskodawca nie jest wspólnikiem w żadnym z polskich podmiotów.

Wnioskodawca, w ramach sprawowania funkcji Dyrektora spółki maltańskiej, będzie pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze nad spółką maltańską. Wnioskodawca nie będzie uprawniony do zarządzania bezpośrednio spółką komandytową na terytorium Polski, i nie będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenia. Z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia jako członek organu nadzorującego i zarządzającego spółką maltańską Wnioskodawca zobowiązany będzie do opodatkowania przychodu otrzymywanego na Malcie według maltańskich przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 16 umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256) wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 umowy dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a i d) umowy - metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a powołanej umowy w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 lit. d ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

* do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

* ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

* ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 23 ust. 1 lit. a i d) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Końcowo zastrzec należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej, tytułu - interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl