Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-641/08-5/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego przez oddelegowanego funkcjonariusza p... - eksperta krótkoterminowego, w związku z realizacją projektu współpracy bliźniaczej, realizowanego w ramach bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz Albanii - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego przez oddelegowanego funkcjonariusza p... - eksperta krótkoterminowego, w związku z realizacją projektu współpracy bliźniaczej, realizowanego w ramach bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz Albanii.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest funkcjonariuszem P..., którego pracodawca Komenda G P...uczestniczyła w realizacji projektów współpracy bliźniaczej (ang. twinning) finansowanych w ramach programów C..., M..... oraz T..... (umowa.... z dnia 29 września 2006 r. pomiędzy XXXY a ZZZ i Komendą G...). Środki finansowe na realizację wymienionych projektów stanowią bezzwrotną pomoc zagraniczną z budżetu Unii Europejskiej. W ramach współpracy bliźniaczej zadania realizowane na rzecz beneficjenta (Albanii) wykonywane były przez Wnioskodawcę, jako eksperta krótkoterminowego. W tym czasie Wnioskodawca pozostawał w stosunku służbowym, a zadania te wykonywał w ramach obowiązków służbowych zleconych przez pracodawcę na zasadzie oddelegowania w drodze rozkazu personalnego. Za realizację tych zadań, zgodnie z umową o współpracy bliźniaczej Wnioskodawca otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie ze środków Unii Europejskiej - z budżetu projektu tj. bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wynagrodzenie to bezpośrednio wpływało na konto walutowe Wnioskodawcy w banku, bez pośrednictwa pracodawcy tj. Komendy....

Z uwagi na stwierdzone braki formalne w złożonym wniosku, tut. Organ podatkowy pismem z dnia 29 kwietnia 2008 r. Nr IPPB2/415-641/08-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego, tj. wskazanie:

* kto jest ostatecznym odbiorcą środków pomocowych z Unii Europejskiej (beneficjentem bezpośrednim),

* kto jest bezpośrednim realizatorem (wykonawcą) zadań wskazanego programu, na zlecenie którego Wnioskodawca realizował zadania, jako ekspert krótkoterminowy, którego partnerem jest MSWiA i Komenda...,

* kto jest odpowiedzialny przed Komisją Europejską i beneficjentem projektu za kompleksowe wdrożenie projektu,

* jaki podmiot upoważniony jest do prowadzenia rozliczeń finansowych wynikających z zawartej umowy,

* jaki dokument stanowi podstawę prawną wypłaty dodatkowego wynagrodzenia otrzymanego bez pośrednictwa pracodawcy, na podstawie zawartej umowy i posiadanych dokumentów przyznających bezzwrotne środki pomocowe.

Wniosek uzupełniono prawidłowo w wyznaczonym terminie pismem z dnia 12 maja 2008 r. wyjaśniając:

1.

ostatecznym odbiorcą środków pomocowych z Unii Europejskiej jest Policja Państwowa Albanii zgodnie z celem projektu: "Rozwój możliwości analitycznych i gromadzenia danych wywiadowczych Policji Państwowej Albanii",

2.

bezpośrednim realizatorem projektu, którego partnerem jest MSWiA i Komenda... jest: Austriackie Biuro ds. Integracji..... Zgodnie z zawartą przez MSWiA umową, Komenda... zobligowana była do oddelegowania pięciu krótkoterminowych ekspertów do realizacji celów projektu,

3.

za kompleksowe wdrożenie projektu odpowiedzialne było Austriackie Biuro ds. Integracji Europejskiej i Rozwoju Ekonomicznego,

4.

podmiotem upoważnionym do rozliczeń finansowych w myśl zawartej umowy było Austriackie Biuro ds. Integracji Europejskiej i Rozwoju Ekonomicznego,

5.

podstawą wypłaty wynagrodzenia jest ww. umowa. Umowa określa wysokość wynagrodzenia dla eksperta krótkoterminowego i warunki jego wypłaty tj. należytego wypełnienia i przedłożenia Raportu Misyjnego, rejestru czasu pracy, planu podróży oraz Świadectwa Misji. Eksperci sporządzają raport z prowadzonych działań, pozostałe dokumenty sporządza kierownik projektu rezydujący w Albanii. Po ocenie złożonej dokumentacji Austriackie Biuro ds. Integracji Europejskiej i Rozwoju Ekonomicznego przelewało środki bezpośrednio na konta ekspertów krótkoterminowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy jako oddelegowany funkcjonariusz P... - ekspert krótkoterminowy Wnioskodawca był podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy ze środków unijnych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy wobec Wnioskodawcy, jako funkcjonariusza P..., który występował w charakterze eksperta bezpośrednio realizującego cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i otrzymującego wynagrodzenie z unijnych środków budżetu projektu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej jest ekspert krótkoterminowy - funkcjonariusz P.....

2.

Wynagrodzenie P... - eksperta bezpośrednio realizującego cel programu, a otrzymane ze środków unijnych bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu przedmiotowych zwolnień podlegają opodatkowaniu.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest zakres stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, a ściślej rzecz biorąc kwestia, czy przepis ten znajdzie zastosowanie do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę.

W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymywane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności związanych z realizowanym przez niego programem.

Regulacja ta ustanawia szereg przesłanek warunkujących objęcie określonych dochodów, ustanowionym w niej zwolnieniem od podatku dochodowego i tylko w przypadku łącznego spełnienia wszystkich tych przesłanek możliwe jest uznanie, że dochody te nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny wyżej przytoczone przepisy prawa, kluczowym zagadnieniem dla rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy jest to, z jakich środków realizowane są dochody podatnika.

Powyższy przepis wymaga, aby dochody te pochodziły ze środków bezzwrotnej pomocy, przyznanych przez wskazane w nim podmioty, to jest rządy państw obcych, organizacje międzynarodowe lub międzynarodowe instytucje finansowe. Nie jest to jednak w tym zakresie jedyny wymóg. Konieczne jest bowiem jeszcze, aby środki te zostały przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi podmiotami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe.

Nie ulega przy tym wątpliwości, iż chodzi tu o Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jakiegokolwiek innego państwa na świecie. Świadczy o tym, choćby użycie wielkich liter w wyrazach "Radę Ministrów", co oznacza, iż chodzi tu o określany tym mianem konstytucyjny organ władzy wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział VI Konstytucji RP), a nie o rządy (rady ministrów) innych państw.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, środki pomocowe powinny być przyznane, m.in. na podstawie umów zawartych z Radą Ministrów, właściwym ministrem lub agencjami rządowymi Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem zrozumiałe jest, że beneficjentami tych środków, a więc adresatami przyznanej na takiej podstawie bezzwrotnej pomocy, byłyby podmioty polskiego prawa publicznego, bądź prywatnego.

Należy zaznaczyć, iż intencją ustawodawcy było nieopodatkowywanie bezzwrotnej pomocy udzielanej, ogólnie rzecz biorąc Polsce, a więc podmiotom prawa polskiego np. instytucjom państwowym, samorządowym, społecznym bądź też nawet podmiotom prawa prywatnego (przedsiębiorcom).

Natomiast przyjęcie poglądu Wnioskodawcy oznaczałoby, iż zwolnienie od podatku dochodowego ustanowione na podstawie powyższego przepisu obejmowałoby dochody otrzymywane przez podatników podlegających regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którzy realizowali bezpośrednio cel dowolnego programu, finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez wymienione w tym przepisie kategorie podmiotów, to jest rządy państw obcych, organizacje międzynarodowe lub międzynarodowe instytucje finansowe, niezależnie od tego, kto był adresatem tej pomocy, aby tylko środki te były przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji któregokolwiek z tych podmiotów lub na podstawie umowy zawartej przez taki podmiot z radą ministrów, właściwym ministrem lub agencją rządową jakiegokolwiek państwa.

W rozpatrywanej sprawie, środki bezzwrotnej pomocy pochodzią od Unii Europejskiej, to jednak przeznaczone są dla P Państwowej Albanii zaś bezpośrednim wykonawcą ("partnerem wiodącym") wskazanego celu jest Austriacka Agencja Europejskiej Integracji. Zatem program, w realizacji którego Wnioskodawca uczestniczył i osiągał dochody nie był realizowany na podstawie umowy zawartej z Unią Europejską przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, czy też polska agencje rządową i w związku z tym, uwzględniając treść art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy przepis ten nie może stanowić podstawy prawnej do zwolnienia od podatku, dochodów otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z uczestniczeniem przez niego w realizacji tego przedsięwzięcia.

Dla wyłączenia zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozpatrywanej sprawie nie ma bowiem zasadniczego znaczenia, jaki podmiot - krajowy czy zagraniczny realizuje określony program pomocowy, lecz na jakiej podstawie przyznane zostały środki bezzwrotnej pomocy, z których to środków Wnioskodawca otrzymuje dochód i w konsekwencji tego, o czym była już mowa wcześniej, kto jest adresatem tej pomocy.

Reasumując rzeczywistym beneficjentem bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej jest Policja w Albanii, która otrzymuje bezpłatną i profesjonalną pomoc, zaś bezpośrednim wykonawcą wskazanego celu jest Austriacka Agencja Europejskiej Integracji, na zlecenie której działają eksperci polskiej Policji, zatem zwolnienie wynikające z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl