Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-619/08-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu do opodatkowania powstałego z tytułu zbycia udziałów (akcji) za cenę sprzedaży płatną w walucie obcej w ratach ustalonych na lata 2007 - 2008 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu do opodatkowania powstałego z tytułu zbycia udziałów (akcji) za cenę sprzedaży płatną w walucie obcej w ratach ustalonych na lata 2007 - 2008.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 9 marca 2007 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży posiadanych przez siebie udziałów w spółce na rzecz Nabywcy z siedzibą w Niemczech. Cena sprzedaży ustalona została na 1.683.000 EUR. Zgodnie z umową sprzedaży paragrafem 2 cena sprzedaży płatna będzie przelewem na konto bankowe Zbywcy w ratach:

* 1.183.000 EUR w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

* część ceny, tj. 400.000 EUR w 48 ratach po 8.333.33 EUR płatnych do 10-tego od kwietnia 2007 r.

* część ceny w wysokości 100.000 EUR płatna do 15 kwietnia 2008 r.

Na koniec roku podatkowego 2007 podatnik łącznie winien otrzymać 1.257.999,97 EUR tytułem zapłaty za sprzedane udziały.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką wartość przychodu z tytułu sprzedaży akcji przeliczonej na złote powinien wykazać podatnik w zeznaniu rocznym PIT-38 za rok 2007.

Zdaniem Wnioskodawcy stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Użyte w tym przepisie pojęcie "należny" oznacza, iż przychód powstanie niezależnie od momentu otrzymania środków pieniężnych przez podatnika. Zatem w przedstawionej we wniosku sytuacji, przychód ten powstanie w chwili dokonania przez podatnika sprzedaży akcji.

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut.

Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem ust. 4. Zgodnie z ustępem 4, jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Tak więc, zgodnie z powołanymi przepisani, do obliczenia przychodu z tytułu sprzedaży akcji, otrzymanego przez podatnika w walutach obcych, należy zastosować kurs kupna walut z dnia jego uzyskania, ogłaszany przez bank przy pomocy którego dokonano transakcji.

W związku z powyższym przychód do opodatkowania wykazany deklaracji PIT-38 stanowić będzie sumę spłat należności zgodnie z umową przeliczonych po kursie kupna Pekao z dnia wpływu, jakie otrzymał podatnik do 31 grudnia 2007 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Jak wynika z cytowanego powyżej przepisu przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych powstaje już w momencie przeniesienia własności tych udziałów (akcji) na ich nabywcę - niezależnie od daty faktycznej zapłaty.

Pod pojęciem odpłatnego zbycia należy rozumieć każdą formą przeniesienia własności udziałów (akcji) za wynagrodzeniem.

Z treści przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby doszło do przeniesienia udziałów w 2007 r. i w 2008 r..

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w dniu 9 marca 2007 r. dokonał sprzedaży posiadanych przez siebie udziałów w spółce na rzecz Nabywcy z siedzibą w Niemczech za cenę określoną w walucie obcej, płatną w ratach ustalonych na lata 2007 - 2008, a zgodnie z § 2 umowy cena sprzedaży płatna będzie w ratach.

Na podstawie powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca z chwilą dokonania przeniesienia udziałów uzyskał przychód, który winien być opodatkowany w ramach źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Jak wynika z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych powstaje już w momencie przeniesienia własności tych udziałów (akcji) na ich nabywcę - niezależnie od daty faktycznej zapłaty.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Artykuł 11 ust. 4 cytowanej ustawy mówi jednak, że jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w zeznaniu podatkowym za 2007 r. Wnioskodawca winien wykazać całą wartość przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów, bez względu na fakt płatności ratalnej, obliczony zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl