Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-617/09-4/MK
Możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego uzyskanego w wyniku ekwiwalentnego podziału majątku małżeńskiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2009 r. (data wpływu 8 października 2009 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 28 grudnia 2009 r., data wpływu 30 grudnia 2009 r., na wezwanie Nr IPPB2/415-617/09-2/MK z dnia 22 grudnia 2009 r. (data nadania 22 grudnia 2009 r., data doręczenia 28 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego uzyskanego w wyniku podziału majątku małżeńskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego uzyskanego w wyniku podziału majątku małżeńskiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 26 listopada 2008 r. zawarta została umowa sprzedaży. Jej przedmiotem było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Mieszkanie to zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków w dniu 29 września 1993 r. na podstawie przydziału spółdzielni mieszkaniowej. W dniu 22 czerwca 2006 r. małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską, którą ustanowili rozdzielność majątkową. Jednocześnie dokonali częściowego podziału majątku dorobkowego. Mąż otrzymał na wyłączną własność spółdzielcze prawo do lokalu i przejął zobowiązanie kredytowe ciążące na tym lokalu w wysokości 11.606,17 zł (kwota kredytu) oraz 83.960,96 zł (skapitalizowane odsetki).

Małżonkowie dokonując częściowego podziału majątku w sposób opisany wyżej uznali w § 7 umowy, że jest to podział ekwiwalentny, w swoich udziałach są zaspokojeni i z tego tytułu nie są zobowiązani wobec siebie do żadnych spłat i dopłat.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr IPPB2/415-617/09-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

*

doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego poprzez wskazanie czy przedmiotem częściowego podziału majątku dorobkowego małżonków było spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

*

doprecyzowanie czy w dniu 29 września 1993 r. przedmiotem przydziału mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej było spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

*

doprecyzowanie pytania poprzez wskazanie, jakiego sprzedanego prawa do lokalu dotyczy zadane pytanie (w stanie faktycznym podano, że sprzedano własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, natomiast pytanie dotyczy spółdzielczego prawa do lokalu).

*

doprecyzowanie przedstawionego stanowiska poprzez wskazanie jakiego prawa dotyczy wyrażone przez Wnioskodawcę stanowisko w sprawie (czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego czy też spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Braki uzupełniono prawidłowo w wyznaczonym terminie. W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Przedmiotem częściowego podziału majątku dorobkowego małżonków było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Przedmiotem przydziału mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej w dniu 29 września 1993 r. było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Przedmiotowy lokal nigdy nie był spółdzielczym lokatorskim prawem.

Zadane we wniosku pytanie dotyczy sprzedanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Przedstawione przez Wnioskodawcę w prośbie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stanowisko dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż opisanego wyżej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodu jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W ocenie Wnioskodawcy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, upłynęło bowiem więcej niż 5 lat od końca roku, w którym nabyto prawo do tego lokalu. Umowa majątkowa małżeńska wraz z częściowym podziałem majątku dorobkowego dokonana w roku 2006, opisana wyżej, nie jest zdarzeniem, wskutek którego doszło do nabycia lokalu lub udziału w lokalu (prawie do lokalu). Wnioskodawca wskazuje, że wniosek ten znajduje oparcie w przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: k.r.o.). W myśl art. 31 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W opisanym stanie faktycznym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało nabyte przez małżonków w roku 1993 do majątku wspólnego. Wspólność ustawowa małżeńska jest współwłasnością łączną, bezudziałową, a każdy z małżonków ma prawo do całości majątku.

Małżonkowie mogą umową zmienić ustrój majątkowy. Wspólność ustawową można rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 47 k.r.o.). Umowa majątkowa małżeńska jest umową, której celem jest ustanowienie ustroju majątkowego między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej. Umowa majątkowa małżeńska jest czynnością prawną, która reguluje stosunki majątkowe małżonków przez czas trwania ich związku małżeńskiego. Umową tą małżonkowie nie przenoszą własności poszczególnych przedmiotów, lecz określają jaki ustrój majątkowy będzie od jej zawarcia panował w małżeństwie. Umowy majątkowej nie można więc utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku ani z nabyciem udziałów w tym majątku.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższa reguła znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie, jak i praktyce podatkowej. Przywołuje wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2002 r. (III SA 2717/2000), w którym wyrażono pogląd, iż: Włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przez drugiego małżonka". W wyroku tym dokonano także analizy charakteru umowy majątkowej małżeńskiej. Według sądu jest to swoista umowa, której celem jest ustanowienie ustroju majątkowego między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej (art. 31 i nast. k.r.o.). Umowa ta reguluje stosunki majątkowe małżonków przez czas trwania ich związku małżeńskiego". Pogląd ten podzielają organy podatkowe, przykładowo w wykładni dokonanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. IPPB1/415-175/09-4/KS oraz z dnia 7 stycznia 2009 r. IPPB4/415-67/08-2/JK.

Skoro powszechnie przyjęto, że nieruchomość nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego, włączona potem do majątku wspólnego jest - dla celów podatkowych - traktowana jako nabyta przez oboje małżonków, to tym bardziej trzeba przyjąć, że nieruchomość zakupiona przez oboje małżonków w trakcie trwania małżeństwa do wspólności bezudziałowej - nie może być nabyta drugi raz przez jednego z małżonków, wskutek zmiany ustroju majątkowego.

W orzecznictwie podnosi się także, że dla oceny, czy doszło do "nabycia" wskutek podziału majątku wspólnego, istotne jest, czy w przypadku zniesienia wspólności małżonkowie nabywają rzeczy o wartości przekraczającej dotychczasowy udział w majątku wspólnym. Przykładowo, w wyroku NSA z dnia 28 stycznia 1998 r. (I SA/Gd 208/96) podkreślono, że nabyciem rzeczy, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeżeli podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty lub dopłaty. Pogląd ten podzielił także WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (I SA/Gd 1068/07).

Umowa majątkowa małżeńska zawarta przeze mnie i moją żonę w roku 2006 przewiduje, że do mojego majątku osobistego przechodzą także zobowiązania związane ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Z tego powodu uznaliśmy, iż częściowy podział majątku dorobkowego jest dokonywany bez spłat i dopłat. Koresponduje to z art. 504 k.r.o., zgodnie z którym w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Zawierając w roku 2006 umowę o zmianie ustroju majątkowego i dzieląc nasz dotychczasowy majątek uznaliśmy, że po dokonanym podziale nasze udziały w nim są równe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, które nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu, ma moment jego nabycia i podstawa nabycia.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) wprowadzono obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 r., zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wraz z małżonką w dniu 29 września 1993 r. na zasadach wspólności ustawowej nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Następnie w dniu 22 czerwca 2006 r. małżonkowie dokonali podziału majątku dorobkowego zawierając umowę majątkową małżeńską, którą ustanowili rozdzielność majątkową. Jednocześnie dokonali częściowego podziału majątku dorobkowego w ten sposób, że Wnioskodawca otrzymał na wyłączną własność ww. prawo do lokalu mieszkalnego i przejął zobowiązania kredytowe ciążące na tym lokalu w wysokości 11.606,17 zł wraz ze skapitalizowanymi odsetkami w wysokości 83.960,96 zł. Małżonkowie dokonując częściowego podziału majątku uznali, że jest to podział ekwiwalentny oraz, że małżonkowie w swoich udziałach są zaspokojeni i z tego tytułu nie są zobowiązani wobec siebie do żadnych spłat i dopłat.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego w przedmiotowym wniosku należy określić od jakiego momentu należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy - czy od daty, kiedy Wnioskodawca uzyskał przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, czy też od daty, kiedy nastąpił częściowy podział majątku wspólnego małżonków.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują użytego w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) pojęcia "nabycie". Należy zatem sięgnąć przede wszystkim do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o nabyciu i utracie własności. Pomiędzy prawem podatkowym a cywilnym istnieje bowiem wiele powiązań, wynikających chociażby z faktu, iż następstwa zdarzeń bądź czynności prawnych związanych z określonymi instytucjami prawa cywilnego wywołują również skutki wynikające z przepisów prawa podatkowego. Prawo cywilne i podatkowe posługują się zatem podobnymi określeniami. Jeżeli nie są one odmiennie zdefiniowane dla celów prawa podatkowego, należy je, biorąc pod uwagę fakt, iż obie gałęzie prawa składają się na jeden system prawny, interpretować tak, jak czyni to prawo cywilne.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 tej ustawy, zdanie pierwsze, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Natomiast stosownie do art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

*

podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub

*

jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Za datę nabycia ww. praw majątkowych, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego) pod warunkiem, że wartość otrzymanych przez daną osobę praw majątkowych w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Jeżeli natomiast wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę praw majątkowych przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym w wyniku zawartej w dniu 22 czerwca 2006 r. umowy majątkowej małżeńskiej, którą ustanowiono rozdzielność majątkową oraz dokonano częściowego podziału majątku dorobkowego Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem praw majątkowych w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W zawartej umowie małżonkowie uznali, że jest to podział ekwiwalentny i stwierdzili, że są zaspokojeni w swoich udziałach i z tego tytułu nie są zobowiązania wobec siebie do spłat i dopłat.

Uwzględniając powyższe, za datę nabycia prawa majątkowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które w wyniku częściowego podziału majątku dorobkowego małżeńskiego przypadło Wnioskodawcy należy przyjąć datę jego nabycia w czasie trwania wspólności majątkowej, tj. dnia 29 września 1993 r.

Z treści powołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy wynika, że katalog praw majątkowych zawarty w tym przepisie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że jedynie w enumeratywnie wymienionych przypadkach, gdy następuje odpłatne zbycie przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ściśle wskazanych w nim praw majątkowych, uzyskane z tego tytułu przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach szczególnych, określonych w art. 28 ustawy o podatku dochodowym, tj. z zastosowaniem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Natomiast uzyskany przychód przez Wnioskodawcę w dniu 26 listopada 2008 r. z tytułu sprzedaży prawa majątkowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż sprzedaż nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Reasumując dokonany w dniu 22 czerwca 2006 r. podział majątku dorobkowego przez Wnioskodawcę i Jego współmałżonkę nie stanowi nabycia przyznanych praw majątkowych w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ponieważ, jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego dokonany podział był ekwiwalentny, małżonkowie uznali, że są zaspokojeni w swoich udziałach, jaki im przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim i z tego tytułu nie są zobowiązani wobec siebie do żadnych spłat i dopłat.

Jednocześnie organ podatkowy zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl