IPPB2/415-582/11-4/MS1 - Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia (wykupu) akcji lub innych tytułów uczestnictwa Funduszu z siedzibą w Luksemburgu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-582/11-4/MS1 Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia (wykupu) akcji lub innych tytułów uczestnictwa Funduszu z siedzibą w Luksemburgu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2011 r. (data wpływu 14 lipca 2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r. (data wpływu 23 sierpnia 2011 r., data nadania w placówce pocztowej 22 sierpnia 2011 r.) na wezwanie z dnia 10 sierpnia 2011 r. Nr IPPB2/415-582/11-2/MS1 (data doręczenia 18 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia (wykupu) akcji lub innych tytułów uczestnictwa Funduszu z siedzibą w Luksemburgu:

* jest prawidłowe - w części, w której na gruncie prawa luksemburskiego dochód ten jest zrównany z wpływami z akcji;

* jest nieprawidłowe - w części, w której na gruncie prawa luksemburskiego dochód ten nie jest zrównany z wpływami z akcji.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia (wykupu) akcji lub innych tytułów uczestnictwa Funduszu z siedzibą w Luksemburgu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej. Wnioskodawca rozważa inwestowanie w utworzone na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga ("Luksemburg") wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne ("SIF") zarejestrowane jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale ("SICAV"). Inwestycja będzie polegać na zakupie (objęciu) przez Wnioskodawcę akcji lub innych tytułów uczestnictwa upoważniających do udziału w zyskach Funduszu SIF SICAV.

Wnioskodawca nie posiada i nie będzie posiadał na terytorium Luksemburga zakładu ani nie wykonuje i nie będzie tam wykonywać wolnego zawodu w oparciu o położoną tam stałą placówkę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ("ustawa PIT") oraz Konwencji z 14 czerwca 1995 r. między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ("Konwencja").

Fundusz SIF SICAV będzie działał w formie spółki handlowej prawa luksemburskiego posiadającej osobowość prawną - luksemburskiej spółki kapitałowej, jako societe anonyme (spółka akcyjna). Fundusz będzie posiadał rezydencję podatkową w Luksemburgu i będzie podlegał tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Fundusz SIF SICAV działać będzie na podstawie luksemburskiej ustawy o specjalnych funduszach inwestycyjnych z 13 lutego 2007 r. Fundusz SIF SICAV nie będzie spółką holdingową o której mowa w art. 29 Konwencji.

W związku z inwestowaniem w Fundusz SIF SICAV Wnioskodawca będzie realizować zysk z tej inwestycji poprzez dochody z akcji (lub inne tytuły uczestnictwa) w związku z ich umorzeniem (wykupem) przez Fundusz SIF SICAV oraz w związku z likwidacją Funduszu SIV SICAV.

Z uwagi na braki formalne stwierdzone we wniosku, wezwano Wnioskodawcę pismem z dnia 10 sierpnia 2011 r. Nr IPPB2/415-582/11-2/MS1 (data doręczenia 18 sierpnia 2011 r.) do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, poprzez:

1.

doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie, czy wartość majątku luksemburskiej spółki kapitałowej składa się bezpośrednio lub pośrednio z mienia nieruchomego położonego w Luksemburgu, jeżeli tak to organ podatkowy prosi o wyjaśnienie, czy udział wartości nieruchomości w majątku spółki wynosi co najmniej 50 % wartości majątku.

2.

wskazanie w jakim trybie nastąpi umorzenie udziałów, tj. w trybie umorzenia przymusowego bądź dobrowolnego, tj. poprzez odpłatne zbycie akcji i innych tytułów uczestnictwa na rzecz spółki w celu umorzenia.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r. (data wpływu 23 sierpnia 2011 r., data nadania w placówce pocztowej 22 sierpnia 2011 r.), w którym wyjaśnił, że:

Ad. 1. Wartość majątku luksemburskiej spółki kapitałowej nie składa się bezpośrednio ani pośrednio z majątku nieruchomego.

Ad. 2. Umorzenie akcji w Funduszu Luksemburskim może nastąpić zarówno w trybie odpowiadającym polskiemu umorzeniu przymusowemu, jak również w trybie umorzenia dobrowolnego, tj. poprzez zbycie akcji spółce w celu ich umorzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy dochód powstały po stronie Wnioskodawcy z tytułu akcji (innych tytułów uczestnictwa) w związku z ich umorzeniem (wykupem) przez Fundusz SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

2.

Czy dochód powstały po stronie Wnioskodawcy w związku z likwidacją Funduszu SIF SICAV będzie polegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Przedmiot niniejszej interpretacji przepisów prawa podatkowego stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Odpowiedź na pytanie drugie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie udzielona w odrębnej interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dochód powstały z tytułu akcji (lub innych tytułów uczestnictwa) w związku z ich umorzeniem (wykupem) przez Fundusz SIF SICAV oraz dochód z tytułu likwidacji Funduszu SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych ("PIT") na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, jeżeli na gruncie prawa Luksemburskiego dochód taki jest zrównany z wpływami z akcji.

W przypadku natomiast, gdyby dochód powstały z wskazanych wyżej tytułów na gruncie prawa luksemburskiego nie był zrównany z wpływami z akcji, wówczas zdaniem Wnioskodawcy będzie on podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie w Luksemburgu zgodnie z art. 13 ust. 4 Konwencji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Tym samym, Wnioskodawca jako polski rezydent dla celów podatkowych podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w tym od przychodów uzyskanych na terytorium Luksemburga. Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PIT od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PIT dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest między innymi dochód z umorzenia udziałów (akcji) z kolei w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy PIT ustawodawca wskazał, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Przepis art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PIT stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, o czym stanowi art. 30a ust. 2 zd. 1 ustawy PIT.

W rozumieniu powyższych przepisów należy uznać, iż w sprawie będącej przedmiotem zapytania uzyskany na terytorium Luksemburga przychód z dywidendy i innych udziałów w zyskach osób prawnych podlega opodatkowaniu w Polsce 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o ile Konwencja nie stanowi inaczej, w tym w szczególności nie przewiduje zwolnienia z opodatkowania w Polsce takich przychodów.

Mając zatem na uwadze brzmienie przywołanego art. 30a ust. 2 zd. 1 ustawy PIT należy ustalić, czy zgodnie z Konwencją dochód powstały z tytułu akcji w związku z ich umorzeniem (wykupem) przez Fundusz SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu oraz dochód z likwidacji Funduszu SIV SICAV z siedzibą w Luksemburgu jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, czy też nie. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż Konwencja ma zastosowanie wobec podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach (art. 1), co ma miejsce w analizowanej sytuacji bowiem zarówno Wnioskodawca jak i Fundusz SIF SICAV mają miejsce zamieszkania/siedzibę w umawiających się Państwach (tj. odpowiednio w Rzeczpospolitej i Luksemburgu). Dodatkowo, żaden z przepisów Konwencji nie wyłącza jej stosowania do spółek prawa luksemburskiego działających w reżimie SIF SICAV. Jedyne ograniczenie podmiotowe w stosowaniu Konwencji zostało zawarte w art. 29 i dotyczy spółek holdingowych w rozumieniu szczegółowego ustawodawstwa luksemburskiego. Ponieważ luksemburskie spółki SIF SICAV nie stanowią spółek holdingowych w rozumieniu prawa luksemburskiego, należy zatem a contrario przyjąć, iż w przypadku pozostałych spółek prawa luksemburskiego przepisy Konwencji mają zastosowanie.

Stanowisko to zostało potwierdzone w piśmie Dyrektora Administracji Podatkowej Księstwa Luksemburga (Administration de Contributions Directes), wydanym 24 października 2001 r., sygn. II/1425-S38 HE/CG, i opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej wspomnianej instytucji (www.impotsdirects.public.lu/legisIation/legi01/Note_de_Service_du_24_octobre_2001.pdf).

We wspomnianym piśmie wymienione są enumeratywnie konwencje, z których wynika uznawalność luksemburskich funduszy inwestycyjnych działających w reżimie SICAV za beneficjentów konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz te, których luksemburskie spółki inwestycyjne nie mogą stać się beneficjentami. Wśród krajów, które uznają fundusze luksemburskie za beneficjenta konwencji, została wymieniona również Polska. W konsekwencji, w świetle powołanego pisma, uregulowania Konwencji mają zastosowanie do funduszy inwestycyjnych SIF SICAV.

W myśl art. 10 ust. 1 Konwencji dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce. Jednocześnie jednak, na mocy art. 10 ust. 2 Konwencji dywidendy te mogą być również opodatkowane w Luksemburgu i według prawa Luksemburskiego, tj. w Państwie w którym spółka wypłacająca dywidendę ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć w przypadku osób fizycznych 15 % kwoty dywidendy brutto. Przez dywidendy, zgodnie z art. 10 ust. 3 Konwencji, należy rozumieć dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Przenosząc powyższą definicję na analizowany stan przyszły, należy zaznaczyć, że Konwencja przewiduje, iż przez dywidendę należy w szczególności rozumieć wszelki dochód, jaki uzyska Wnioskodawca z akcji lub innych praw do udziału w zyskach Funduszu SIF SICAV, jak również dochód wynikający z innych praw Funduszu SIF SICAV, które zgodnie z prawem Luksemburga zrównane są z wpływami z akcji. Jeżeli zatem zgodnie z prawem Luksemburga dochód z umorzenia (wykupu) akcji (lub innych tytułów uczestnictwa) oraz dochód z likwidacji Funduszu SIV SICAV jest zrównany z dochodami z dywidend lub z innymi wpływami z akcji, wówczas należy go traktować, dla celów zastosowania właściwych regulacji Konwencji, jako dywidendę, do której odnosi się w szczególności art. 10 Konwencji.

Dodatkowo, Konwencja w art. 24 ust. 1 lit. a) przewiduje metodę unikania podwójnego opodatkowania zgodnie, z którą jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji, taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

Jak podkreślił Minister Finansów w piśmie z dnia 24 października 2006 r. (Nr DD7-033-136/ML/06/5656): "zgodnie z postanowieniami Konwencji (Polsko-Luksemburskiej - przyp. Wnioskodawcy), Polska przyznaje zwolnienie niezależnie od tego, czy drugie państwo skorzystało z prawa do opodatkowania. Postanowienia Konwencji pozwalają zwolnić państwo miejsca zamieszkania lub siedziby od obowiązku zbadania faktycznego systemu podatkowego stosowanego w danym przypadku w drugim państwie".

Warto także podkreślić, iż art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji dotyczy wyłącznie dochodu z odsetek lub należności licencyjnych, a zatem nie znajdzie zastosowania w analizowanej sytuacji. W związku z powyższym, dochód powstały po stronie Wnioskodawcy z tytułu umorzenia (wykupu) akcji (lub innych tytułów uczestnictwa) oraz dochód z likwidacji Funduszu SIF SICAV, który zgodnie z prawem Luksemburga jest zrównany z dochodami z dywidend lub z innymi wpływami z akcji, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 pkt a) oraz art. 10 ust. 3 Konwencji w związku z art. 30a ust. 2 ustawy PIT.

Powyższe stanowisko potwierdza przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 maja 2010 r. (Nr IPPB5/423-58/10-4/AJ) pisząc, iż: dochód z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w subfunduszu spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu działającym w reżimie SICAV, o ile prawo luksemburskie zrównuje ww. dochody z wpływami z akcji będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 10 ust. 1 i ust. 3 Konwencji.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 października 2008 r. (Nr ILPB2/415-471/08-3/JK) potwierdził, iż "otrzymane przez Wnioskodawczynię dywidendy od spółki akcyjnej (societe anyome) lub z o.o. (societe a responsibilite limitee) mających siedzibę w Luksemburgu, utworzonych w reżimie SICAF lub SICAV, które to spółki przyjęły dodatkowo reżim SIF, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji".

Warto również zaznaczyć iż polskie regulacje przewidują, że dochodów z dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Tym samym, dochód z dywidendy mający swoje źródło w Luksemburgu i zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 pkt a) Konwencji nie będzie uwzględniany przy ustalaniu właściwej stawki podatkowej bowiem dla tego typu dochodów nie ma w polskim ustawodawstwie zróżnicowanych stawek.

W przypadku natomiast, gdyby z prawem Luksemburga dochód z tytułu umorzenia (wykupu) akcji (lub innych tytułów uczestnictwa) przez Fundusz SIF SICAV oraz dochód z likwidacji SIF SICAV nie był zrównany z wpływami z akcji (a w rezultacie nie stanowił dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 3 Konwencji), wówczas zdaniem Wnioskodawcy, dochód taki podlegałby opodatkowaniu na podstawie art. 13 ust. 4 Konwencji wyłącznie w Luksemburgu.

Stosownie bowiem do art. 13 ust. 4 Konwencji zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2 i 3 art. 13 Konwencji podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż umorzenie (wykup) akcji (lub innych tytułów uczestnictwa) przez Fundusz SIV SICAV nie stanowi majątku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, 2 lub 3 Konwencji (nie jest to bowiem zysk z przeniesienia majątku nieruchomego, zysk stanowiący część majątku zakładu lub stałej placówki, ani zysk z przeniesienia własności statków, pojazdów, barek, itp.). Jednocześnie zaś akcje (lub inne tytuły uczestnictwa) należy uznać za majątek, który może stanowić przedmiot obrotu. W przypadku zaś wykupu (umorzenia) akcji (lub innych tytułów uczestnictwa) zdaniem Wnioskodawcy przenoszącym tytuł własności jest Fundusz SIF SICAV, który dokonuje ich wykupu, a następnie umarza. W ocenie Wnioskodawcy dochód z umorzenia (wykupu) akcji (lub innych tytułów uczestnictwa) Funduszu SIF SICAV należy postrzegać analogicznie jak w przypadku ich wykupu w związku z likwidacją Funduszu SIF SICAV. Nie ma bowiem podstaw aby konsekwencje podatkowe w stosunku do tych dwóch sytuacji były odmienne. Podobne stanowisko zostało wyrażone przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej ITPB2/415-196/09/IB z 15 maja 2009 r.

Podobnie w sytuacji likwidacji Funduszu SIF SICAV, jeśli dochód ten nie będzie zgodnie z prawem Luksemburga uznany za płatności dywidendowe, to zastosowanie powinien znaleźć art. 13 ust. 4 Konwencji, a w konsekwencji dochód ten powinien być opodatkowany wyłącznie w państwie siedziby przenoszącego majątek - a więc skoro przenoszącym majątek będzie Fundusz SIF SICAV, to dochód ten powinien być opodatkowany w Luksemburgu.

Takie podejście było wyrażane wielokrotnie przez organy skarbowe. Jak potwierdził przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 16 października 2009 r. (Nr ILPB2/415-788/09-3/JK) "w odniesieniu do likwidacji spółki i dystrybucji jej majątku polikwidacyjnego podmiotem przenoszącym własność jest sama likwidowana spółka. Przyjąć trzeba zatem, że w przypadku likwidacji luksemburskiej spółki kapitałowej, prawo do opodatkowania dochodu otrzymanego w wyniku dystrybucji jej majątku po zakończeniu likwidacji, przysługuje jedynie Luksemburgowi, gdyż przenoszącym tytuł własności jest spółka posiadająca siedzibę na terytorium Luksemburga".

Analogiczne jak powyżej stanowisko przedstawił również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20 kwietnia 2009 r. (Nr IPPB2/415-57/09-2/AS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części, w której na gruncie prawa luksemburskiego dochód ten jest zrównany z wpływami z akcji oraz nieprawidłowe w części, w której na gruncie prawa luksemburskiego dochód ten nie jest zrównany z wpływami z akcji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza stać się właścicielem akcji bądź innych tytułów uczestnictwa upoważniających do udziału w zyskach Funduszy SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz SIF SICAV będzie działał w formie spółki handlowej prawa luksemburskiego posiadającej osobowość prawną - luksemburskiej spółki kapitałowej, jako societe anonyme (spółka akcyjna). Fundusz będzie posiadał rezydencję podatkową w Luksemburgu i będzie podlegał tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Fundusz SIF SICAV działać będzie na podstawie luksemburskiej ustawy o specjalnych funduszach inwestycyjnych z 13 lutego 2007 r. Fundusz SIF SICAV nie będzie spółką holdingową o której mowa w art. 29 Konwencji.

W związku z inwestowaniem w Fundusz SIF SICAV Wnioskodawca będzie realizować zysk z tej inwestycji poprzez przychody z akcji (lub inne tytuły uczestnictwa) w związku z ich umorzeniem (wykupem) przez Fundusz SIF SICAV.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527) dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże, zgodnie z art. 10 ust. 2 Konwencji, dywidendy te mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę (w niniejszej sprawie w Luksemburgu), ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

a.

5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,

b.

15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Stosownie do art. 10 ust. 3 Konwencji określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Na podstawie art. 10 ust. 4 Konwencji postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie wykonuje w drugim Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o położoną w nim stałą placówkę i gdy udział, z którego tytułu wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W tym przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14. Zatem, dochód z tytułu umorzenia (wykupu) udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu, o ile prawo luksemburskie zrównuje ww. dochody z wpływami z akcji, będzie podlegał dyspozycji art. 10 Konwencji, a zatem dochody te mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce i Luksemburgu. W tym przypadku, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 1 lit. a) konwencji (metoda wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji, taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że skoro państwo źródła zrównuje taki dochód z wpływami z akcji zastosowanie będzie miał art. 10 Konwencji i art. 24 Konwencji, a w konsekwencji dochody te będą zwolnione z opodatkowania w Polsce. Natomiast w przypadku kiedy prawo luksemburskie nie zrównuje dochodów z tytułu umorzenia (wykupu) akcji z wpływami z akcji, a tym samym dochody te nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 10 Konwencji, należy dokonać dalszej, właściwej kwalifikacji dochodu na gruncie Konwencji.

Artykuł 13 konwencji reguluje zasady opodatkowania zysków ze sprzedaży majątku (przeniesienia własności majątku).

Stosownie do art. 13 ust. 1 Konwencji, zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 2 Konwencji).

W myśl art. 13 ust. 3 konwencji, zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 4 Konwencji, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Punkt 5 uwag ogólnych do art. 13 Modelowej Konwencji OECD stanowi, iż artykuł ten nie zawiera dokładnej definicji określenia zysków majątkowych. Wyrazy "przeniesienie własności majątku" są użyte w celu objęcia nimi szczególnie zysków z majątku pochodzących ze sprzedaży, zamiany, a również z częściowej sprzedaży, wywłaszczenia, przekazania spółce w zamian za akcje, sprzedaży praw, darowizny, a nawet pośmiertnego przekazania majątku (str. 201 Komentarza do Modelowej Konwencji OECD).

Z treści art. 13 Konwencji wynika, że dotyczy on sytuacji, w której muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie, musi nastąpić przeniesienie własności majątku i osoba dokonująca przeniesienia składników majątkowych musi osiągnąć w związku z tym zysk.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia akcji nie miał być osiągnięty przez niego w związku z przeniesieniem własności składników majątkowych na inne osoby, lecz z tytułu przysługujących mu praw w spółce, w której będzie udziałowcem. Zatem nie zostały spełnione kryteria przewidziane w art. 13 konwencji, by dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał opodatkowaniu na zasadach w nim określonych.

Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia akcji w spółce z siedzibą w Luksemburgu (umorzenie przymusowe) nie został objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów konwencji regulujących jasno określone kategorie dochodów. Zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Konwencji i w konsekwencji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje zastosowanie przepis art. 24 ust. 5 pkt 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Pełen katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 ww. ustawy, w myśl którego, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni (określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Uszczegółowieniem powołanego wyżej przepisu jest art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także m.in.:

1.

dochód z umorzenia udziałów.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Należy zauważyć, że umorzenie akcji może nastąpić również w trybie umorzenia dobrowolnego, tj. poprzez zbycie akcji spółce w celu ich umorzenia.

Od 1 stycznia 2011 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotycząca sposobu opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia akcji w celu umorzenia, tj. zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy. W konsekwencji dochody te podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z art. 13 ust. 4 polsko-luksemburskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z treści Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (pkt 28.4 Komentarza do art. 13) wynika, że sytuacja, w której aktywa majątkowe spółki składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego ma miejsce, gdy udział wartości nieruchomości w majątku spółki wynosi co najmniej 50%. W takiej sytuacji przychody ze zbycia udziałów w spółce podlegałyby opodatkowaniu w Luksemburgu. Natomiast zyski ze zbycia udziałów w spółce, której aktywa majątkowe nie składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio, z majątku nieruchomego, są opodatkowane tylko w państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania, a więc w Polsce. Zatem z uwagi na to, że majątek spółki luksemburskiej nie składa się bezpośrednio ani pośrednio z majątku nieruchomego, Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

W sytuacji, kiedy zgodnie z Konwencją, dochód podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie (w tym przypadku w państwie rezydencji) nie zachodzi sytuacja podwójnego opodatkowania, zatem nie znajduje zastosowanie przewidziana w Konwencji metoda unikania podwójnego opodatkowania.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ww. ustawy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Reasumując:

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku kiedy państwo źródła dochód z tytułu umorzenia akcji zrównuje z wpływami z akcji zastosowanie będzie miał art. 10 Konwencji i art. 24 Konwencji, a w konsekwencji dochody te będą zwolnione z opodatkowania w Polsce.

W przypadku kiedy państwo źródła nie zrównuje takich dochodów z wpływami z akcji należy wyodrębnić w przedstawionej sprawie 2 kwestie podatkowe:

* dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z umorzenia akcji (umorzenie przymusowe) podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Konwencji i w konsekwencji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje zastosowanie przepis art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

* dochód z odpłatnego zbycia akcji w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z art. 13 ust. 4 polsko-luksemburskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, iż orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl