IPPB2/415-564/14-2/MK1

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 października 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-564/14-2/MK1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 23 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie

* obowiązków płatnika w związku z wydaniem akcji spółki przejmującej akcjonariuszom spółki przejmowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydaniem akcji spółki przejmującej akcjonariuszom spółki przejmowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - spółka A. S.A. jest jedną z największych polskich firm funkcjonujących w sektorze hurtowego i detalicznego handlu paliwami płynnymi. Spółka prowadzi hurtową sprzedaż oraz transport paliw silnikowych na terenie całego kraju a także kompleksową obsługę logistyczną i dispatchingową stacji benzynowych (Spółka dysponuje flotą jednostek transportowych przeznaczanych do przewozu paliw i innych substancji niebezpiecznych). A. S.A. jest również właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw M. oraz prowadzi stacje paliw pod brandem koncernu X. (franczyza). Kapitał zakładowy spółki A. S.A. wynosi 14394700 zł i dzielił się na 7.332.800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł oraz 7,061.900 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,0 zł.

Właścicielem wszystkich akcji w kapitale zakładowym i jedynym akcjonariuszem A. S.A. jest spółka E. S.A. Kapitał zakładowy spółki E. S.A. wynosi 1.615.000 zł dzieli się na 1.615.000 akcji o wartości nominalnej 1,0 zł.

Akcjonariuszami E. S.A. jest osoba fizyczna - pan J., posiadający 323.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł każda i łącznej wartości 323.000 zł, stanowiących 20% kapitału zakładowego Spółki oraz osoba prawna spółka E. I. Sp. z o.o., posiadająca 1.292.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł każda i łącznej wartości 1.292.000 zł, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki.

Podstawowym obszarem działalności gospodarczej E. S.A. jest hurtową sprzedaż paliw płynnych, głównie oleju opałowego. E. S.A. prowadzi także detaliczną sprzedaż paliw silnikowych (Spółka posiada jedną stację paliw) oraz sprzedaż detaliczną opon i świadczy usługi związane z tym obszarem w dwóch punktach serwisowych.

Z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, tj. w celu uzyskania korzyści gospodarczych wynikających z poprawy konkurencyjności (uzyskanie synergii i korzyści skali, obniżenie poziomu kosztów stałych, poprawa efektywności wykorzystania aktywów, uproszczenie struktury organizacyjnej, wzrost wydajności, racjonalizacja działalności, uzyskanie silniejszej pozycji negocjacyjnej, itd) akcjonariusze rozważają obecnie połączenie spółek A. S.A. i E. S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) polegające na przejęciu spółki E. S.A. przez spółkę A. S.A. (tzw. połączenie odwrotne). Połączenie to dokonane zostanie poprzez przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej (E. S.A.) na spółkę przejmującą (A. S.A.), w wyniku czego A. S.A. przejmie także akcje własne stanowiące 100% jej kapitału zakładowego.

Wnioskodawca zakłada, iż w celu zrealizowania połączenia kapitał zakładowy A. S.A. (spółki przejmującej) zostanie tymczasowo podwyższony o 14394700 zł w celu wydania akcji akcjonariuszom E. S.A. (spółki przejmowanej), proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w tym kapitale przed połączeniem, oraz równocześnie zostanie dokonane umorzenie akcji własnych Wnioskodawcy o wartość 14394700 zł otrzymanych przez A. S.A. jako majątek spółki przejmowanej (E. S.A.). Umorzenie wskazanych wyżej akcji własnych nastąpi bez wynagrodzenia.

Po przeprowadzeniu połączenia kapitał zakładowy A. S.A. będzie więc wynosił, identycznie jak przed połączeniem, 14394700 zł i dzielił się na 14394700 akcji o wartości nominalnej 1,0 zł każda. Akcjonariuszami A. S.A. po połączeniu będą natomiast: E. I. Sp. z o.o. posiadająca 11515760 akcji stanowiących 80% kapitału zakładowego oraz pan J. posiadający 2878940 akcji stanowiących 20% kapitału zakładowego.

Akcjonariuszom spółki przejmowanej nie będą wypłacane żadne dopłaty w gotówce.

Każda ze spółek mających uczestniczyć w planowanym połączeniu (A. S.A., E. S.A.) posiada siedzibę i Zarząd na terytorium RP i jest podatnikiem podatku dochodowego podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Identyczny jest status podatkowy osób będących akcjonariuszami spółki przejmowanej: spółka E. I. Sp. z o.o. posiada siedzibę i Zarząd na terytorium RP i jest podatnikiem podatku dochodowego podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy, pan J. jako osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Z uwagi na fakt, iż planowane połączenie nastąpić ma z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie będą zachodziły okoliczności określone w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wydaniem przez A. S.A. (spółkę przejmującą) akcjonariuszom spółki przejmowanej (E. S.A.) w zamian za majątek spółki przejmowanej, akcji A. S.A.) (spółki przejmującej), których wartość nominalna będzie znacząco wyższa niż wartość nominalna akcji w kapitale zakładowym E. S.A. (spółki przejmowanej) posiadanych przez te osoby przed połączeniem spółek, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych bądź osób fizycznych.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wydaniem przez A. S.A. (spółkę przejmującą) akcjonariuszom spółki przejmowanej (E. S.A.), w zamian za majątek spółki przejmowanej, akcji A. S.A. (spółki przejmującej), których wartość nominalna będzie znacząco wyższa niż wartość nominalna akcji w kapitale zakładowym E. S.A. (spółki przejmowanej) posiadanych przez te osoby przed połączeniem spółek, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych bądź osób fizycznych, gdyż akcjonariusze ci nie osiągną dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych (akcjonariusz E. I. Sp. z o.o.) bądź podatkiem dochodowym od osób fizycznych (akcjonariusz J.).

Wynika to z następujących uregulowań:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. W sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku nie będzie miał zastosowania wskazany wyżej przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 przywołanej wyżej ustawy, odnoszący się do podziału spółek. W sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku nie będzie miał zastosowania także przepis art. 10 ust. 1 pkt 5 przywołanej wyżej ustawy, gdyż akcjonariuszom spółki przejmowanej nie będą wypłacane żadne dopłaty w gotówce.

2. Analogiczne uregulowania - w odniesieniu do akcjonariusza spółki przejmowanej będącego osobą fizyczną - zawarte są w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8 przywołanej wyżej ustawy, w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek. W sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku nie będzie miał zastosowania wskazany wyżej przepis art. 10 ust. 5 pkt 7 przywołanej wyżej ustawy, odnoszący się do podziału spółek, ani też przepis art. 10 ust. 5 pkt 6 przywołanej wyżej ustawy, gdyż akcjonariuszom spółki przejmowanej nie będą wypłacane żadne dopłaty w gotówce.

3. Żaden z przywołanych wyżej przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku procesu łączenia spółek nie odnosi się do stosunku dominacji i zależności, jaki może towarzyszyć procesowi łączenia, ani do konkretnego sposobu (metody) połączenia. Przepisy te wskazują jedynie na funkcje, jakie będą pełnić spółki w procesie łączenia (spółka przejmująca, spółka przejmowana). W konsekwencji przywołane wyżej przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie zarówno w przypadkach przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą jak również w sytuacjach przejęcia spółki dominującej przez spółkę zależną, tj. w sytuacji przejęcia odwrotnego będącego zdarzeniem przyszłym opisanym w niniejszym wniosku,

Reasumując, w przypadku zrealizowania, planowanego połączenia spółek A. S.A. i E. S.A. oraz zaistnienia okoliczności będących zdarzeniem przyszłym opisanym w niniejszym wniosku, tj. wydania przez A. S.A. (spółkę przejmującą) akcjonariuszom spółki przejmowanej (E. S.A.), w zamian za majątek spółki przejmowanej, akcji A. S.A. (spółki przejmującej), których wartość nominalna będzie znacząco wyższa niż wartość nominalna akcji w kapitale zakładowym E. S.A, (spółki przejmowanej) posiadanych przez te osoby przed połączeniem spółek, i równoczesnym braku jakichkolwiek dopłat w gotówce, akcjonariusze ci nie osiągną dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych (akcjonariusz E. I. Sp. z o.o.) bądź podatkiem dochodowym od osób fizycznych (akcjonariusz J.), a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych bądź osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) - spółki kapitałowe mogą łączyć się między sobą oraz ze spółkami osobowymi.

Natomiast w myśl art. 492 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych - połączenie spółek może być dokonane:

1.

przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie);

2.

przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Konsekwencją takiego połączenia jest tzw. sukcesja generalna określona w art. 494 § 1 Kodeksu, zgodnie z którym spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Na gruncie prawa podatkowego zasada sukcesji generalnej została określona w art. 93 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), zgodnie z którym - osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

Zgodnie z zasadą określoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przepis art. 24 ust. 8 ww. ustawy określa natomiast szczególne zasady opodatkowania dochodu udziałowca (akcjonariusza) w związku z łączeniem spółek. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

1.

art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

2.

art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,

3.

wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej spółce do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że kapitał zakładowy spółki A. S.A. wynosi 14394700 zł i dzielił się na 7.332.800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł oraz 7,061.900 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,0 zł. Właścicielem wszystkich akcji w kapitale zakładowym i jedynym akcjonariuszem A. S.A. jest spółka E. S.A. Kapitał zakładowy spółki E. S.A. wynosi 1.615.000 zł dzieli się na 1.615.000 akcji o wartości nominalnej 1,0 zł. Akcjonariuszami E. S.A. jest osoba fizyczna - pan J., posiadający 323.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł każda i łącznej wartości 323.000 zł, stanowiących 20% kapitału zakładowego Spółki oraz osoba prawna spółka E. I. Sp. z o.o., posiadająca 1.292.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł każda i łącznej wartości 1.292.000 zł, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki. Z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, tj. w celu uzyskania korzyści gospodarczych wynikających z poprawy konkurencyjności (uzyskanie synergii i korzyści skali, obniżenie poziomu kosztów stałych, poprawa efektywności wykorzystania aktywów, uproszczenie struktury organizacyjnej, wzrost wydajności, racjonalizacja działalności, uzyskanie silniejszej pozycji negocjacyjnej, itd) akcjonariusze rozważają obecnie połączenie spółek A. S.A. i E. S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) polegające na przejęciu spółki E. S.A. przez spółkę A. S.A. (tzw. połączenie odwrotne). Połączenie to dokonane zostanie poprzez przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej (E. S.A.) na spółkę przejmującą (A. S.A.), w wyniku czego A. S.A. przejmie także akcje własne stanowiące 100% jej kapitału zakładowego. Wnioskodawca zakłada, iż w celu zrealizowania połączenia kapitał zakładowy A. S.A. (spółki przejmującej) zostanie tymczasowo podwyższony o 14394700 zł w celu wydania akcji akcjonariuszom E. S.A. (spółki przejmowanej), proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w tym kapitale przed połączeniem, oraz równocześnie zostanie dokonane umorzenie akcji własnych Wnioskodawcy o wartość 14394700 zł otrzymanych przez A. S.A. jako majątek spółki przejmowanej (E. S.A.). Umorzenie wskazanych wyżej akcji własnych nastąpi bez wynagrodzenia. Po przeprowadzeniu połączenia kapitał zakładowy A. S.A. będzie więc wynosił, identycznie jak przed połączeniem, 14394700 zł i dzielił się na 14394700 akcji o wartości nominalnej 1,0 zł każda. Akcjonariuszami A. S.A. po połączeniu będą natomiast: E. I. Sp. z o.o. posiadająca 11515760 akcji stanowiących 80% kapitału zakładowego oraz pan J. posiadający 2878940 akcji stanowiących 20% kapitału zakładowego. Akcjonariuszom spółki przejmowanej nie będą wypłacane żadne dopłaty w gotówce. Każda ze spółek mających uczestniczyć w planowanym połączeniu (A. S.A., E. S.A.) posiada siedzibę i Zarząd na terytorium RP i jest podatnikiem podatku dochodowego podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Identyczny jest status podatkowy osób będących akcjonariuszami spółki przejmowanej: spółka E. I. Sp. z o.o. posiada siedzibę i Zarząd na terytorium RP i jest podatnikiem podatku dochodowego podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy, pan J. jako osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skutki podatkowe połączenia spółek regulują wyżej cytowane przepisy art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z których wynika, że w przypadku połączenia spółek, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą, a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów w spółce przejmowanej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia. Ustawodawca postanowił przesunąć opodatkowanie tego dochodu na moment, gdy dojdzie do odpłatnego zbycia akcji spółki powstałej w wyniku połączenia, co wynika z treści art. 24 ust. 8 ww. ustawy.

Zatem w związku z wydaniem przez Wnioskodawcę (spółkę przejmującą) akcjonariuszom spółki przejmowanej w zamian za majątek spółki przejmowanej, akcji Wnioskodawcy, których wartość nominalna będzie znacząco wyższa niż wartość nominalna akcji w kapitale zakładowym spółki przejmowanej posiadanych przez te osoby przed połączeniem spółek, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl