IPPB2/415-56/09-4/AK - Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży działek na zbudowanie infrastruktury technicznej a zwolnienie od podatku dochodowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-56/09-4/AK Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży działek na zbudowanie infrastruktury technicznej a zwolnienie od podatku dochodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2009 r. (data wpływu 30 stycznia 2009 r.) oraz piśmie z dnia 22 kwietnia 2009 r. (data nadania 22 kwietnia 2009 r. data wpływu 24 kwietnia 2009 r.) uzupełniającym stan faktyczny na wezwanie Nr IPPB2/415-56/09-2/AK z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data nadania 15 kwietnia 2009 r., data doręczenia 21 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca we wrześniu 2006 r. kupił wraz z trzema innymi osobami działkę w D. powiat O., którą współwłaściciele przekształcili w działkę budowlaną i podzielili. Obecnie właściciele zamierzają sprzedać kilka działek a pieniądze przeznaczyć na infrastrukturę techniczną tekst jedn. zbudowanie wodociągu i kanalizacji do czego Wnioskodawcę oraz innych współwłaścicieli zobowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Pismem z dnia 15 kwietnia 2009 r. Nr IPPB2/415-56/09-2/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia stanu faktycznego wniosku poprzez wskazanie:

*

Czy Wnioskodawca zamierza przeznaczyć uzyskaną ze sprzedaży kilku działek kwotę na wykonanie infrastruktury technicznej tekst jedn. kanalizacji i wodociągu na działce stanowiącej jego własność i czy wykonanie infrastruktury będzie związane z budową budynku mieszkalnego przeznaczonego, na własne cele mieszkaniowe,.

*

Czy Wnioskodawca zamierza wykonać (wyposażyć w sieć wodno - kanalizacyjną) wszystkie działki, które zostały nabyte a następnie sprzedane do czego zobowiązuje Wnioskodawcę plan zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie (data wpływu uzupełnienia 24 kwietnia 2009 r.) w którym wskazał, iż:

1.

Zamierza przeznaczyć kwotę ze sprzedaży kilku działek na wykonanie infrastruktury technicznej na działce stanowiącej jego własność i będzie to związane z budową domu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe.

2.

Nie zamierza wyposażać w sieć wodno - kanalizacyjną, wszystkich działek tylko zbudować główne ciągi sieci (bez doprowadzeń do działek), ponieważ działka Wnioskodawcy znajduje się na końcu sieci.

3.

Wnioskodawca będzie pokrywał #188; kosztów infrastruktury pozostałą część pokryją pozostali trzej współwłaściciele.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży przedmiotowych działek Wnioskodawca może przeznaczyć na zbudowanie infrastruktury technicznej.

2.

Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty zryczałtowanego 10 % czy 19 % podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży działek.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, iż dochód uzyskany ze sprzedaży powinien podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem. Jak również, iż nie powinien płacić należnego podatku, gdyż pieniądze uzyskane ze sprzedaży Wnioskodawca chce przeznaczyć na zbudowanie infrastruktury.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

*

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Podatek od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw nabytych do 31 grudnia 2006 r. stosownie do art. 28 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

W myśl powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

*

na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

*

na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

*

na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

*

na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

*

na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do treści art. 21 ust. 2 przepisy ust. 1 pkt 32 i 32a nie mają zastosowania, jeżeli:

1.

budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2.

przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na:

a.

na nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

b.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptacje lub remont budynku albo jego części - przeznaczonych na cele rekreacyjne

3.

przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Zgodnie z przepisami przedstawionymi powyżej, jednym z podstawowych warunków, uprawniających do skorzystania z tego zwolnienia przedmiotowego jest przeznaczenie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.

Przeznaczenie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego nie może wynikać wyłącznie z zamiaru nabywcy tego gruntu, ale musi znajdować podstawę w obowiązujących w chwili nabycia przepisach prawa, samo wykonanie infrastruktury technicznej tekst jedn. przyłącza wodno - kanalizacyjnego nie daje Wnioskodawcy prawa do skorzystania z ulgi wynikającej z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a).

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz odpowiedzi na wezwanie, wynika, iż Wnioskodawca we wrześniu 2006 r. kupił wraz z trzema innymi osobami działkę, którą współwłaściciele przekształcili w działkę budowlaną i podzielili. Obecnie Wnioskodawca i trzej właściciele zamierzają sprzedać kilka działek a pieniądze przeznaczyć na infrastrukturę techniczną tekst jedn. zbudowanie wodociągu i kanalizacji do czego Wnioskodawcę oraz innych współwłaścicieli zobowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca zamierza przeznaczyć kwotę ze sprzedaży kilku działek na wykonanie infrastruktury technicznej na działce stanowiącej jego własność i będzie to związane z budową domu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe. Jak również nie zamierza wyposażać w sieć wodno - kanalizacyjną, wszystkich działek tylko zbudować główne ciągi sieci (bez doprowadzeń do działek), ponieważ działka Wnioskodawcy znajduje się na końcu sieci.

Biorąc więc pod uwagę cytowane wyżej przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż ta część kwoty, która zostanie przeznaczona i wydatkowana nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży nieruchomości, na wykonanie przez Wnioskodawcę przyłącza wodno - kanalizacyjnego na działce stanowiącej jego własność, a przyłącze będzie związane z budową budynku mieszkalnego przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe, będzie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, iż zbudowanie tylko przyłącza bez budowy budynku mieszkalnego nie podlega przedmiotowemu zwolnieniu.

Natomiast z powyższego zwolnienia Wnioskodawca, nie będzie mógł skorzystać w odniesieniu do tej części kwoty, która zostanie przeznaczona na zbudowanie głównego ciągu sieci wodno - kanalizacyjnej do czego Wnioskodawcę przy zakupie przedmiotowych działek zobowiązał plan zagospodarowania przestrzennego. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż działka Wnioskodawcy znajduje się na końcu sieci, takie wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości nie mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i tym samym ta część przychodu będzie podlegała opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym.

Powyższe zwolnienie będzie dotyczyło Wnioskodawcy, tylko wówczas jeżeli transakcje kupna oraz sprzedaży nie były dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się albo będzie się różnić od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl