IPPB2/415-543/11-5/MG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 września 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-543/11-5/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2011 r. (data wpływu 30 czerwca 2011 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data nadania 23 18 2011 r., data wpływu 25 sierpnia 2011 r.), stanowiącego odpowiedź na wezwanie organu z dnia 12 sierpnia 2011 r. Nr IPPB2/415-543/11-3/MG (data nadania 12 sierpnia 2011 r., data odbioru 16 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego z tytułu zwrotu pracownikom nienależnie pobranej składki zdrowotnej, związanego z kontrolą ZUS, korekty informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za lata 2008-2009 oraz zapłaty podatku z odsetkami jak dla zaległości podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego z tytułu zwrotu pracownikom nienależnie pobranej składki zdrowotnej, związanego z kontrolą ZUS, korekty informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za lata 2008-2009 oraz zapłaty podatku z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne wniosku, tut. organ podatkowy pismem z dnia 12 sierpnia 2011 r. Nr IPPB2/415-543/11-3/MG (data nadania 12 sierpnia 2011 r., data odbioru 16 sierpnia 2011 r.) wezwał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia poprzez:

* dostarczenie aktualnego ciągu dokumentów (oryginał lub urzędowo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem), z których wynika sposób reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, tj. stosowne umocowanie do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla osoby która podpisała wniosek,

* przedstawienie własnego stanowiska Wnioskodawcy do części zadanego pytania, a mianowicie: "Czy (...) jako płatnik mamy obowiązek (...) zapłaty podatku z odsetkami jak dla zaległości podatkowych",

* doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w odniesieniu do części sformułowanego powyżej pytania, do którego Wnioskodawca nie przedstawił własnego stanowiska.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data nadania 23 sierpnia 2011 r., data wpływu 25 sierpnia 2011 r.), w którym doprecyzował stan faktyczny, przedstawił własne stanowisko odnośnie zadanego pytania oraz uzupełnił pozostałe braki formalne wniosku.

W 2010 r. do Wnioskodawcy wpłynął protokół pokontrolny ZUS. Z protokołu wynikają zalecenia dotyczące między innymi zwrotu pracownikom nienależnie pobranej składki zdrowotnej od nagród jubileuszowych wypłaconych dla 5 pracowników w miesiącach: listopad 2008 r. - czerwiec 2009 r. oraz części dodatku stażowego przysługującego i wypłacanego pracownikom w okresie pobierania wynagrodzenia lub zasiłku za czas niezdolności do pracy z powodu choroby (68 osób) - w latach 2008 i 2009. Składki te zostały pobrane w nadmiernej wysokości oraz część składki zdrowotnej została odliczona od zaliczki na podatek dochodowy. Kwoty składek zdrowotnych odliczonych od zaliczki na podatek dochodowy zostały wykazane w Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (druk PIT-11) i Deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (druk PIT-4R) za lata 2008 i 2009. W związku z realizacją zaleceń płatnik jest zobowiązany zwrócić nadpłacone składki pracownikom. ZUS nie dokonał zwrotu składki. Po dokonaniu korekty i zwrocie pracownikom składki zdrowotnej Wnioskodawca potrąci te kwoty z bieżących składek należnych ZUS.

Wnioskodawca, jako płatnik nie dokonał wyrównania podatku dochodowego za lata 2008 i 2009 i nie uiścił odsetek od niniejszej kwoty w wysokości jak dla zaległości podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przypadku zwrotu dokonanego w roku bieżącym pracownikom (wskazanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w protokole pokontrolnym) nienależnie naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2008-2009, jako płatnik Wnioskodawca ma obowiązek korygowania deklaracji PIT-4, informacji PIT-11, zapłaty podatku z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, a pracownicy skorygować rozliczenia roczne.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stosownie do treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm., zwaną dalej "updf") zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy i zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy.

Przepis art. 32 ust. 2 updf stanowi, że za dochód ze stosunku pracy uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 updf oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po dokonaniu stosownych odliczeń (koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne). Zgodnie z art. 39 ust. 1 updf do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przekazać informację o dochodach osiągniętych przez zatrudnionych u nich pracowników w roku minionym (PIT-11).

Zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.):

1.

opłacanej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2.

pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c updf oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Odliczone uprzednio od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne pomniejszyły podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji i samo zobowiązanie podatkowe.

Z kolei na podstawie art. 45 ust. 3a pkt 1 updf, w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć do podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 tej ustawy kwoty uprzednio odliczone.

Zdaniem Wnioskodawcy można zastosować art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazać informację pracownikowi o wysokości tego zwrotu. Pracownik będzie miał obowiązek zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2008 - 2009 (odliczone w zeznaniach za te lata) doliczyć do podatku w zeznaniu podatkowym za rok, w którym otrzymał zwrot tych składek. Zwrot nadpłaconych, a następnie zwróconych składek zdrowotnych nie powodowałby konieczności składania korekt deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych za okresy, których one dotyczą. Zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny zostać wykazane w zeznaniu rocznym za rok, w którym podatnik je otrzymał w pozycji doliczenia do przychodu w składanym przez pracownika rozliczeniu rocznym.

Zgodnie z art. 26a Ordynacji podatkowej podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nie ujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej stanowi, że przepisów § 1-4 nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej. Takim przepisem szczególnym zdaniem Wnioskodawcy jest przywołany wcześniej art. 45 ust. 3a ustawy "updf", który stanowi, że w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć do podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 tej ustawy kwoty uprzednio odliczone. Zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny zostać wykazane przez pracownika - podatnika w zeznaniu rocznym za rok, w którym podatnik je otrzymał w pozycji doliczenia do podatku w składanym przez pracownika rozliczeniu rocznym za 2011. Zwrot nadpłaconych, a następnie zwróconych składek zdrowotnych nie powoduje więc konieczności składania korekt deklaracji podatkowych za okresy, których one dotyczą, tj. 2008-2009. Wobec powyższego skoro art. 45 updf nakłada obowiązek doliczenia kwot uprzednio otrzymanych na podatnika - pracownika, a nie na płatnika składek Wnioskodawca nie ma do czynienia z zaległością podatkową po stronie Wnioskodawcy oraz po stronie podatnika i wobec powyższego nie mają zastosowania w niniejszym przypadku przepisy Ordynacji podatkowej o zaległości podatkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odsetki za zwłokę przysługują jedynie od zaległości podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z treści art. 31 ww. ustawy wynika, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W myśl art. 38 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 1 cytowanej ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wskazuje się również dochody zwolnione od podatku dochodowego na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych (zdanie wprowadzone przepisem ustawy zmieniającej, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r.).

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przepisy prawa należy stwierdzić, iż ustawodawca nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika, a także sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu w ustawowym terminie informacji według ustalonego wzoru.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że do Wnioskodawcy w 2010 r. wpłynął protokół pokontrolny ZUS, z którego wynikał m.in. obowiązek zwrotu pracownikom nienależnie pobranej składki zdrowotnej od nagród jubileuszowych wypłaconych dla pięciu pracowników w miesiącach listopad 2008 r. - czerwiec 2009 r. oraz części dodatku stażowego przysługującego i wypłaconego pracownikom w okresie pobierania wynagrodzenia lub zasiłku za czas niezdolności do pracy z powodu choroby (68 osób) w latach 2008 i 2009. Składki te zostały pobrane w nadmiernej wysokości oraz część składki zdrowotnej została odliczona od zaliczki na podatek dochodowy. Kwoty składek zdrowotnych odliczonych od zaliczki na podatek dochodowy zostały wykazane w informacji PIT-11 i deklaracji rocznej PIT-4R za lata 2008 i 2009. ZUS nie dokonał zwrotu składki. Po dokonaniu korekty i zwrocie pracownikom składki zdrowotnej Wnioskodawca potrąci te kwoty z bieżących składek należnych ZUS. Wnioskodawca, jako płatnik nie dokonał wyrównania podatku dochodowego za lata 2008 i 2009 oraz nie uiścił odsetek od niniejszej kwoty w wysokości, jak dla zaległości podatkowej.

Na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. - podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 2009 r. - podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 45 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Sytuacja zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została uregulowana przez ustawodawcę w art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z brzmienia art. 45 ust. 3a cytowanej ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wynika, że jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Jak zatem wynika z zacytowanego art. 45 ust. 3a ww. ustawy, w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne to podatnik (pracownik) obowiązany jest doliczyć do podatku kwoty uprzednio odliczone i dokonać tego w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym składki zostały mu zwrócona. Zwrot ten nie rodzi jednak obowiązku dokonania przez podatnika korekty złożonego zeznania podatkowego za rok, którego dotyczy nadpłata przedmiotowej składki zdrowotnej.

Stąd też, mając na uwadze stan faktyczny sprawy należy wyjaśnić, że w takiej sytuacji, rola płatnika sprowadza się co do zasady jedynie do pośredniczenia w wypłacie na rzecz pracownika całej kwoty przekazanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (wyjątek stanowi sytuacja, gdy płatnik - na podstawie oświadczenia podatnika, złożonego przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym - dokonuje rocznego obliczenia podatku, wówczas to na płatniku ciąży obowiązek doliczenia do podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwróconych za jego pośrednictwem - art. 37 ust. 1 i ust. 1a pkt 5 ww. ustawy).

W świetle powyższego, jeżeli Wnioskodawca zwrócił w 2011 r. kwoty pobranych w latach 2008 - 2009 składek na ubezpieczenie zdrowotne, pracownik składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2011 rok obowiązany jest, na podstawie art. 45 ust. 3a cytowanej ustawy doliczyć do należnego podatku za 2011 r. kwoty składek zwróconych, uprzednio odliczonych.

W związku z czym Wnioskodawca, jako płatnik powinien poinformować na piśmie pracownika o zwróconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz o obowiązku doliczenia do podatku kwoty uprzednio zapłaconych i odliczonych od podatku składek zdrowotnych.

Należy zauważyć, iż w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma regulacji określającej jaki dokument winien sporządzić w tej sytuacji płatnik. Należy przyjąć, iż ma tu zastosowanie ogólna reguła, według której dowodem może być wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności mają charakter czynności materialno - technicznych. Obowiązek podatkowy ciąży ostatecznie na podatniku. Płatnik natomiast, przekazuje organowi podatkowemu pieniądze podatnika. Z chwilą pobrania podatku i przekazania jego równowartości na rachunek właściwego urzędu skarbowego obowiązek płatnika wygasa.

Jednakże przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) przewidują odpowiedzialność płatnika za jego nieprawidłowe wywiązanie się z obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 ww. ustawy wynika, iż jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast § 2 tego artykułu stanowi, iż skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych. Błędnie mogła zostać określona m.in. wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, a także inne dane zawarte w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Dlatego też powołane wyżej przepisy znajdują zastosowanie do korekt deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11. Poza tym należy wskazać, iż możliwość złożenia korekty deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 jest związana z istnieniem konsekwencji, jakie rodzi pobranie zaliczek na podatek w niewłaściwych kwotach.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne oraz stan faktyczny sprawy organ podatkowy stwierdza, że należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż zaistniała sytuacja nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku dokonania korekty wystawianych za lata 2008 - 2009 deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11, bowiem wystawione deklaracje sporządzone były prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały w tamtych latach stan faktyczny, a więc wysokość pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne, a nie wysokość składek należnych, w związku z czym brak jest podstaw prawnych do ich korygowania.

Podkreślić przy tym należy, iż płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek nie pobrany lub podatek pobrany a nie wpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 26 Ordynacji podatkowej, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

Odpowiedzialność podatnika za niektóre zobowiązania ogranicza art. 26a § 1 ww. ustawy. Stosownie do tego przepisu, podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nie ujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik.

Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa w § 1 lub 2, organ ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, w której określa wysokość należności z tytułu nie pobranego lub pobranego, a nie wpłaconego podatku, przy czym organ podatkowy może wydać tę decyzję również po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego (art. 30 § 4 i 6 Ordynacji podatkowej). Stosownie do art. 30 § 5 omawianej ustawy, przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika - w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.

Jak wynika z powołanych uregulowań, odpowiedzialność płatnika dotyczy podatku nie pobranego lub podatku pobranego a nie wpłaconego. Zobowiązanie płatnika nie jest jednak oderwane od zobowiązania podatkowego podatnika.

Nie wpłacone przez płatnika w terminie należności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy stanowią zaległość podatkową (art. 51 § 3 w zw. z art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej). Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 § 1 cytowanej ustawy).

Z chwilą zapłaty podatku przez podatnika dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego po stronie płatnika. Brak zobowiązania powoduje natomiast, że nie można mówić o odpowiedzialności podatkowej jakiegokolwiek podmiotu, w tym płatnika, za jego zapłatę.

W analizowanym przypadku, zapłata podatku dochodowego przez podatników (pracowników) Wnioskodawcy skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Wnioskodawcy (płatnika) do obliczenia, poboru i wpłaty we właściwym terminie organowi podatkowemu zaliczek na podatek dochodowy. W związku z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego Wnioskodawca nie jest zobowiązany do uiszczenia odsetek za zwłokę jak dla zaległości podatkowych od nie wpłaconej w terminie części zaliczki, ze względu na brak podstawy ich naliczenia.

Reasumując, organ podatkowy stwierdza, że:

* w sytuacji zwrotu w roku bieżącym przez Wnioskodawcę pracownikom nienależnie naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania korekty wystawianych za lata 2008 - 2009 deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11, bowiem wystawione deklaracje sporządzone były prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały w tamtych latach stan faktyczny, a więc wysokość pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne, a nie wysokość składek należnych, w związku z czym brak jest podstaw prawnych do ich korygowania,

* w sytuacji zwrotu w roku bieżącym przez Wnioskodawcę pracownikom nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, Wnioskodawca zobligowany jest poinformować pracowników o konieczności doliczenia w zeznaniu za 2011 rok do należnego podatku dochodowego kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne uprzednio odliczonych od podatku, bez konieczności korygowania przez pracowników zeznań podatkowych za lata 2008 - 2009,

* Wnioskodawca, jako płatnik nie ma obowiązku uiszczenia podatku dochodowego za lata 2008 - 2009, ponieważ podatek ten zostanie zapłacony przez podatników (pracowników). W związku z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego na skutek zapłaty podatku przez pracowników Wnioskodawca nie jest zobowiązany do uiszczenia odsetek za zwłokę jak dla zaległości podatkowych od nie wpłaconej w terminie części zaliczki, ze względu na brak podstawy ich naliczenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl