IPPB2/415-498/10-2/MS1

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-498/10-2/MS1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2010 r. (data wpływu 24 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu umorzenia akcji/udziałów spółki z siedzibą w Luksemburgu (lub odpłatnego zbycia akcji/udziałów spółki w celu ich umorzenia) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu umorzenia akcji/udziałów spółki z siedzibą w Luksemburgu (lub odpłatnego zbycia akcji/udziałów spółki w celu ich umorzenia).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, obywatelem polskim, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Tym samym na mocy art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie w przyszłości prowadzić działalności w Luksemburgu poprzez położony tam zakład w rozumieniu Konwencji, jak również nie wykonuje i nie będzie wykonywał wolnego zawodu w oparciu o położoną tam stałą placówkę.

Wnioskodawca zamierza nabyć lub objąć akcje/udziały spółki (spółek) akcyjnej i/lub z ograniczoną odpowiedzialnością mających siedziby w Luksemburgu (odpowiednio société anonyme lub société a responsibilite limitée; dalej łącznie jako "Spółka"). Spółka, będzie założona zgodnie z przepisami luksemburskiego prawa spółek. Będzie ona miała osobowość prawną i siedzibę na terenie Luksemburga. Spółka będzie luksemburskim rezydentem podatkowym i będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Luksemburg. W przyszłości Spółka może przyjąć reżim SICAV (société d'investissment a capital variable - spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym) lub SICAF (société d'investissement a capital fixe - spółka inwestycyjna z kapitałem stałym) oraz dodatkowo reżim SIF (Specialised lnvestment Fund - Wyspecjalizowany Fundusz Inwestycyjny) zgodnie z luksemburską ustawą z dnia 13 lutego 2007 r. o Specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych (fonds d'investissement specialises) (dalej jako "Prawo o Funduszach Inwestycyjnych"). Nawet w przypadku przyjęcia reżimu SICAV/SICAF oraz SIF, Spółka będzie nadal spółką kapitałową prawa luksemburskiego, która w szczególności będzie posiadać osobowość prawną oraz zarząd jako organ wykonawczy.

Przyjęcie reżimu SICAV-SIF (lub SICAF-SIF) oznacza jedynie, że Spółka będzie traktowana jako fundusz inwestycyjny poddany nadzorowi sprawowanemu przez luksemburskie organy nadzoru finansowego, tj. odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier - dalej jako "Luksemburska Komisja Nadzoru Finansowego"). Jednocześnie Spółka będzie prowadziła działalność inwestycyjną poprzez inwestowanie posiadanych środków majątkowych zgodnie z przepisami Prawa o Funduszach Inwestycyjnych przy zachowaniu odpowiednich wymogów regulacyjnych, informacyjnych oraz dotyczących dywersyfikacji aktywów. Spółka (co do zasady będąc spółką kapitałową podlegającą opodatkowaniu w Luksemburgu) jako fundusz inwestycyjny będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego w Luksemburgu. W przypadku przyjęcia reżimu SICAV/SICAF - SIF Spółka nadal pozostaje spółką kapitałową która podlega jednakże szczególnemu nadzorowi sprawowanemu przez Luksemburską Komisję Nadzoru Finansowego.

Artykuł 29 Konwencji stanowi, że nie ma ona zastosowania do spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga opartego aktualnie na ustawiez dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r. oraz dochodów, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje z takich spółek. W przypadku Spółki Konwencja może być stosowana, ponieważ SICAV/SICAF nie jest spółką holdingową o której mowa w przytaczanym przepisie. Zastosowanie Konwencji do SICAV oraz SICAF potwierdza pismo Dyrektora Administracji Podatkowej Księstwa Luksemburga (Administration de Contributions Directes), wydane 24 października 2001 r., sygn. II/1425-S38HE/CG, opublikowane na oficjalnej stronie internetowej (http://www.impotsdirects.public.lu/leislation/legi01/Note_de_Service_du_24_octobre_2001.pdf), jak również informacje zawarte na samej stronie internetowej Administration de Contributions Directes. W powoływanych źródłach Konwencja została wymieniona jako ta, której beneficjentami są także spółki inwestycyjne o zmiennym kapitale t.j. SICAV oraz inne formy spółek inwestycyjnych w tym SICAF, z siedzibą w Luksemburgu.

Spółka otrzyma certyfikat rezydencji wydany przez właściwe władze podatkowe w Luksemburgu zaświadczający, że Spółka posiada status rezydenta podatkowego w Luksemburgu w rozumieniu Konwencji (zarówno przed jak i po przejściu na reżim prawny SICAV/SICAF- SIF).

Wnioskodawca może uzyskiwać w przyszłości następujące kategorie dochodów z tytułu posiadania akcji/udziałów Spółki:

* dywidendy z czystego zysku wypracowanego przez Spółkę;

* dochód z tytułu umorzenia akcji/udziałów Spółki (lub odpłatnego zbycia akcji/udziałów w celu umorzenia) zgodnie z prawem handlowym Luksemburga.

Wskazane powyżej kategorie dochodów mogą zostać uzyskane przez Wnioskodawcę zarówno przed jak i po przyjęciu przez Spółkę reżimu SICAV/SICAF - SIF.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy uzyskany przez Wnioskodawcę, przed przyjęciem i po przyjęciu przez Spółkę reżimu SICAV/SICAF-SIF, dochód z tytułu umorzenia akcji/udziałów Spółki (lub odpłatnego zbycia akcji/udziałów Spółki w celu umorzenia) będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia akcji/udziałów Spółki (lub odpłatnego zbycia akcji/udziałów Spółki w celu umorzenia) będzie traktowany jak dywidenda zgodnie z art. 10 ust. 1, ust. 2 lit. a) i lit. b) i ust. 3 Konwencji, oraz będzie opodatkowany w Luksemburgu na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, dochód ten nie będzie opodatkowany w Polsce.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, od uzyskanych przez podatników dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Jednocześnie zgodnie z art. 30a ust. 2 przepisy art. 30a ust. 1 pkt 1-5 Ustawy o PIT należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przypadku otrzymania dywidendy od Spółki (spółki z siedzibą w Luksemburgu) będzie to Konwencja.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o PIT "dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie otrzymany w tym także:

* dochód z umorzenia udziałów (akcji);

* dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji);

* wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej; (...)"

W rezultacie dochody z umorzenia udziałów w Spółce (lub odpłatnego zbycia akcji/udziałów Spółki w celu umorzenia) są traktowane na gruncie Ustawy o PIT analogicznie jak dochody zrównane z wpływami z udziałów (akcji).

Zgodnie z art. 1 Konwencji dotyczy ona "osób które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach" tj. w Polsce lub Luksemburgu, a zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a pkt 2 Konwencja dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pojęcie "osoba", zdefiniowane w art. 3 ust. 1 lit. e) Konwencji, obejmuje zarówno "osoby fizyczne, spółki jak i każde inne zrzeszenie osób". Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 Konwencji określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie z tytułu dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku znajdującego się w tym Państwie.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie "osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę" oznacza osobę podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce lub Luksemburgu (czyli będącą rezydentem podatkowym).

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż żaden z przepisów Konwencji nie wyłącza jej zastosowania do spółek prawa luksemburskiego utworzonych w reżimie SICAV/SICAF - SIF. W Konwencji znajduje się natomiast ograniczenie podmiotowe. Artykuł 29 Konwencji stanowi, że Konwencja nie ma zastosowania do spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga, opartego aktualnie na ustawie z dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r. oraz dochodów, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje z takich spółek.

Zdaniem Wnioskodawcy ponieważ spółki prawa luksemburskiego (société anonyme lub société a responsibilité limitée) typu SICAV/SICAF oraz SIF nie stanowią spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga wskazanego w Konwencji, to należy przyjąć, że przepisy art. 29 Konwencji nie będą miały zastosowania w odniesieniu do Spółki. W rezultacie w odniesieniu do Spółki znajdą zastosowanie pozostałe przepisy Konwencji.

Równocześnie zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Administracji Podatkowej Księstwa Luksemburga (Administration de Contributions Directes) przedstawionym w piśmie wydanym dnia 24 października 2001 r., sygn. II/1425-538 HE/CG, opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej (http://www.impotsdirects.public.lu/legislation/legi01/Note_de_Seryice_du_24_ octobre_2001.pdf), beneficjentami Konwencji są zarówno SICAV jak i SICAF. W rezultacie podatkowe traktowanie Spółki będzie identyczne, zarówno jeśli przyjmie ona reżim SICAV jak i SICAF.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 Konwencji użyte w Konwencji określenie dywidenda obejmuje "dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji".

Określenie dywidendy obejmuje nie tylko dywidendy z czystego zysku, lecz jest traktowane znacznie szerzej, zgodnie z par. 28 do artykułu 10 Komentarza do Konwencji Modelowej OECD z 2008 r. "Za dywidendy uważa się nie tylko podział zysków uchwalany każdego roku przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, lecz także inne zyski wyrażone w pieniądzu, takie jak premie w postaci udziałów, premie, zyski z likwidacji i ukryty podział zysków. Przewidziane w artykule ulgi mają zastosowanie o tyle, o ile państwo, którego rezydentem jest spółka wypłacająca, opodatkowuje wymienione świadczenia jako dywidendy" (s. 156). Równocześnie w zastrzeżeniach do artykułu 10 Komentarza do Konwencji Modelowej OECD z 2008 r. "Luksemburg zapewnia sobie prawo do rozszerzania definicji dywidendy wskazanej w ust. 3 (art. 10 Konwencji Modelowej) aby objąć tą definicją płatności uznawane za dystrybucję dywidendy w prawie krajowym" (s. 167).

W rezultacie zgodnie z art. 10 ust. 3 Konwencji przekazanie kwoty zysku z umorzenia udziałów (lub kwoty z odpłatnego zbycia akcji/udziałów Spółki w celu umorzenia) przez SICAV/SICAF jest uznawana, na gruncie Konwencji, za wypłatę dywidendy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Konwencji: "Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie".

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 Konwencji "Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

a.

5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,

b.

15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach".

Konwencja zatem przyznaje prawo do opodatkowania zysków z umorzenia udziałów wypłacanych z Luksemburga do Polski tak państwu źródła (Luksemburg), jak państwu docelowemu (Polsce).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji: "jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania". Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji "jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 11 i 12 może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Luksemburgu. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiednio przypada na dochód uzyskany w Luksemburgu".

W rezultacie zasadę wskazaną w art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji stosuje się w przypadku opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych uregulowanych w art. 11 oraz art. 12 Konwencji. Natomiast w przypadku opodatkowania dochodów z umorzenia udziałów/akcji stosuje się zasadę wskazaną w art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, przepis ten będzie miał także zastosowanie w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, na mocy Konwencji dochody z umorzenia udziałów uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych ze źródła w Luksemburgu mogą (nawet jeśli nie musza) być opodatkowane w Luksemburgu. Jednocześnie na mocy Konwencji podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. W tym przypadku zastosowanie znajdzie tzw. metoda wyłączenia z progresją przewidziana w art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT.

Zgodnie ze wskazanym przepisem art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT, jeżeli "podatnik o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z ust. 1 osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

1.

od dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym".

W rezultacie Polska może uwzględnić zwolniony dochód przy ustalaniu stawki podatkowej dla innych dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych.

Na zastosowanie w Polsce zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów z umorzenia udziałów (akcji) wypłacanych z Luksemburga nie ma wpływu fakt czy Luksemburg aktualnie wykorzystuje prawo do opodatkowania zysków wypłacanych do Polski. W rezultacie niezależnie, czy i jak dochody z umorzenia udziałów (akcji) są opodatkowane w Luksemburgu, dochody te będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 4 maja 2009 r. (sygn. IBPBII/2/415-477/09/NG), w której Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że: " Z przedstawionych powyżej uregulowań Konwencji wynika, iż w przypadku gdy osoba będąca polskim rezydentem podatkowym uzyska dochód, który zgodnie z postanowieniami Konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu i jednocześnie dochód ten nie stanowi dochodu z tytułu odsetek lub należności licencyjnych, dochód ten będzie zwolniony w Polsce z opodatkowania podatkiem dochodowym, z zastrzeżeniem, iż Polska będzie uprawniona do uwzględnienia kwoty zwolnionego dochodu przy ustalaniu stawki podatkowej dla innych dochodów osiąganych przez polskiego rezydenta podatkowego.

Mając zatem na uwadze, iż wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji/udziałów Spółki nie może być uważane za odsetki lub należność licencyjną w rozumieniu art. 11 i art. 12 Konwencji, według wnioskodawcy należy uznać, że wypłacane przez Spółkę na rzecz wnioskodawcy wynagrodzenie za umorzone akcje/udziały Spółki będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 3 w zw. z art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji".

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone także w innych interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 4 maja 2009 r. (sygnatura IBPBII/2/415-478/09/NG).

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dochody (przychody) z tytułu umorzenia (lub odpłatnego zbycia akcji w celu umorzenia) wypłacane dla niego przez Spółkę przed i po przyjęciu reżimu SICAV/SICAF - SIF będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Równocześnie Wnioskodawca będzie uwzględniał otrzymane przychody dla potrzeb ustalenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce zgodnie z art. 27 ust. 8 Ustawy o PIT.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 29 Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527), nie ma ona zastosowania do spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga opartego na ustawie z dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r. oraz dochodów, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje z takich spółek. W przypadku SICAV i SICAF Umowa może być stosowana, w tym także po przyjęciu przez nią wybranego reżimu prawnego, gdyż SICAV i SICAF nie jest spółką holdingową, o której mowa w przytaczanym przepisie.

W myśl art. 10 ust. 1 Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527), dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce.

Artykuł 10 ust. 2 ww. konwencji, daje prawo opodatkowania tak uzyskanego dochodu państwu źródła (Luksemburgowi), z zastrzeżeniem, że jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

a.

5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,

b.

15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Ponadto należy zauważyć, iż w art. 10 ust. 3 Konwencji znajduje się definicja "dywidend", zgodnie z którą użyte w powyższym artykule określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Zatem, dochód z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu, o ile prawo luksemburskie zrównuje ww. dochód z wpływami z akcji, będzie podlegał dyspozycji art. 10 Konwencji, a zatem dochód ten może podlegać opodatkowaniu w Polsce i Luksemburgu. W tym przypadku, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji (metoda wyłączenia z progresją).

W przypadku, kiedy prawo luksemburskie nie zrównuje dochodów z tytułu umorzenia akcji/udziałów (lub odpłatnego zbycia akcji/udziałów spółki w celu ich umorzenia), z wpływami z akcji, a tym samym dochód ten nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 Konwencji, należy dokonać dalszej, właściwej kwalifikacji dochodu na gruncie Konwencji.

Artykuł 13 Konwencji reguluje zasady opodatkowania zysków ze sprzedaży majątku (przeniesienia własności majątku).

Stosownie do art. 13 ust. 1 Konwencji, zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 2 Konwencji).

W myśl art. 13 ust. 3 Konwencji, zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 4 Konwencji, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Punkt 5 uwag ogólnych do art. 13 Modelowej Konwencji OECD stanowi, iż artykuł ten nie zawiera dokładnej definicji określenia zysków majątkowych. Wyrazy "przeniesienie własności majątku" są użyte w celu objęcia nimi szczególnie zysków z majątku pochodzących ze sprzedaży, zamiany, a również z częściowej sprzedaży, wywłaszczenia, przekazania spółce w zamian za akcje, sprzedaży praw, darowizny, a nawet pośmiertnego przekazania majątku (str. 201 Komentarza do Modelowej Konwencji OECD).

Z treści art. 13 Konwencji wynika, że dotyczy on sytuacji, w której muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie, musi nastąpić przeniesienie własności majątku i osoba dokonująca przeniesienia składników majątkowych musi osiągnąć w związku z tym zysk.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę nie ma być osiągnięty przez niego w związku z przeniesieniem własności składników majątkowych na inne osoby, lecz z tytułu przysługujących mu praw w spółce, w której będzie jednym z udziałowców. Zatem nie będą spełnione kryteria przewidziane w art. 13 Konwencji, by dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał opodatkowaniu na zasadach w nim określonych.

Ponadto zauważyć należy, iż w myśl art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji) oraz dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Natomiast art. 24 ust. 5d ww. ustawy stanowi, iż dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonym zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

W konsekwencji powyższego dochód, który osiągnie Wnioskodawca w wyniku umorzenia akcji/udziałów w spółce mającej siedzibę w Luksemburgu (lub odpłatnego zbycia akcji/udziałów spółki w celu ich umorzenia) przed i po przyjęciu reżimu SICAV/SICAF - SIF, nie został objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Konwencji regulujących jasno określone kategorie dochodów. Zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Konwencji, zgodnie z którym części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Postanowienia umowy zmierzają do unikania podwójnego opodatkowania nie tylko poprzez zastosowanie odpowiedniej metody, ale także poprzez ustanowienie prawa do opodatkowania dochodu tylko w jednym z umawiających się państw.

W sytuacji, kiedy zgodnie z Konwencją dochód podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie (w tym przypadku w państwie rezydencji) nie zachodzi sytuacja podwójnego opodatkowania, zatem nie znajduje zastosowania przewidziana w konwencji metoda unikania podwójnego opodatkowania.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie organ podatkowy pragnie wyjaśnić, że powołane we wniosku interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach innych wnioskodawców i nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla innych podatników. W świetle stanowiska zaprezentowanego w niniejszych interpretacjach, rozstrzygnięcia w nich zawarte, na podstawie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej mogą być zmienione przez Ministra Finansów, z uwagi na ich nieprawidłowość.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl