Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 lipca 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-495/11-3/MG
Obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-4R w związku z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2011 r. (data wpływu 8 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia deklaracji PIT-4R w związku z przekazaniem pracownika w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia deklaracji PIT-4R w związku z przekazaniem pracownika w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy.

Ponadto pismem z dnia 11 lipca 2011 r. (data nadania 13 lipca 2011 r., data wpływu 14 lipca 2011 r.) Spółka zwróciła się z prośbą o nie branie pod uwagę załączonego do wniosku o wydanie interpretacji pełnomocnictwa udzielonego Panu Pawłowi T. do występowania w imieniu Spółki z wnioskiem o interpretację indywidualną.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka (dalej "G.") z dniem 1 stycznia 2010 r. przekazała do firmy C. Sp. z o.o. (dalej "C") 22 pracowników (dalej "Pracownicy"). Przejęcie Pracowników nastąpiło na podstawie art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej "Kodeks pracy"). G. wypłaca wynagrodzenia ze stosunku pracy do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. W związku z tym, wynagrodzenie za pracę wykonywaną w miesiącu grudniu wypłacane jest do 10 dnia stycznia. Według tej zasady G. wypłaciła wynagrodzenie Pracownikom przejętym przez firmę C. Wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2009 r. (ostatni miesiąc pracy w G.) Pracownicy otrzymali od G. w styczniu 2010 r., kiedy byli już zatrudnieni w firmie C. Przy wypłacie wynagrodzenia G. - jako płatnik - pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej "Zaliczka PIT").

Na chwilę obecną zaliczka PIT została ujęta w deklaracji PIT-4R składanej przez G. Zaliczka PIT została zapłacona do Urzędu Skarbowego w lutym 2010 r. przez G.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zaliczkę PIT w PIT-4R za 2010 rok powinna wykazać firma G. jako były pracodawca, czy firma C. jako obecny pracodawca, która przejęła pracowników na podstawie art. 23 Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2010 r., dla których przy wypłacie wynagrodzenia G. - jako płatnik - pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2009 r. - wypłaconego 10 stycznia 2010 r....

Zdaniem Wnioskodawcy:

G. uważa, że zaliczka PIT powinna być uwzględniona w deklaracji PIT-4R składanej za 2010 rok przez byłego pracodawcę - G. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, pracodawca - jako płatnik - zobowiązany jest przesłać do Urzędu Skarbowego roczną deklarację PIT-4R.

Zaliczka PIT została pobrana w styczniu 2010 r., wpłata zaliczki do Urzędu Skarbowego została dokonana przez G..W związku z powyższym G. uważa, że w PIT-4R za 2010 r. winien wykazać zapłacone zaliczki łącznie z przekazanymi pracownikami do C.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Pojęcie płatnika zdefiniowane zostało w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W świetle jego treści płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mniemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zgodnie z ust. 1a tegoż artykułu w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka z dniem 1 stycznia 2010 r. przekazała do firmy C. Sp. z o.o. 22 pracowników. Przejęcie pracowników nastąpiło na podstawie art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Spółka wypłaca wynagrodzenia ze stosunku pracy do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. W związku z tym, wynagrodzenie za pracę wykonywaną w miesiącu grudniu wypłacane jest do 10 dnia stycznia. Według tej zasady Spółka wypłaciła wynagrodzenie pracownikom przejętym przez Sp. z o.o. Wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2009 r. (ostatni miesiąc pracy w Spółce) pracownicy otrzymali od Spółki w styczniu 2010 r., kiedy byli już zatrudnieni w Sp. z o.o. Przy wypłacie wynagrodzenia Spółka pobrała zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczka została ujęta w deklaracji PIT-4R składanej przez Spółkę. Zaliczka została zapłacona przez Spółkę do Urzędu Skarbowego w lutym 2010 r.

Odwołując się do treści powołanego przez Spółkę art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), z którego wynika, iż w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5, wywieść należy, iż artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną na płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, iż obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Okoliczności powyższe powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając zatem na uwadze przywołane przepisy prawa, w szczególności art. 231 § 1 ustawy - Kodeks pracy stwierdzić należy, iż po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przejmujący pracodawca, winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy, czyli za okres od stycznia do grudnia 2010 r.

Reasumując, Spółka jako były pracodawca nie miała obowiązku wykazania zaliczki na podatek dochodowy w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R za 2010 r. od wynagrodzenia pracowników za grudzień 2009 r. wypłaconego 10 stycznia 2010 r., przekazanych spółce przejmującej na podstawie art. 231 § 1 Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2010 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl