IPPB2/415-485/07-2/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-485/07-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku przekazania informacji PIT - 8C właściwym organom podatkowym oraz podatnikowi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku przekazania informacji PIT 8C właściwym organom podatkowym oraz podatnikowi.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dom Inwestycyjny, jako dom maklerski, jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT - 8C), o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy - urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych).

Niniejszy wniosek dotyczy przypadku, gdy status podatnika - osoby fizycznej uzyskującej przychody ze źródeł, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy uległ zmianie w ciągu roku podatkowego 2007 - t. j. do określonej daty w trakcie roku podatkowego 2007 (maj 2007) miejsce zamieszkania podatnika znajdowało się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (a zatem zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy osoba ta podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), a po ww. dacie podatnik poinformował dom maklerski o zmianie swojego miejsca zamieszkania (i związanej z tym zmianie rezydencji dla celów podatkowych), które odtąd znajdowało się poza terytorium Polski (B....) - zatem osoba taka zaczęła podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy.

Osoba fizyczna, o której mowa, uzyskiwała dochody, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy zarówno w okresie, gdy jej miejsce zamieszkania znajdowało się na terytorium Polski jak i w okresie, gdy miejsce zamieszkania tej osoby znajdowało się poza terytorium Polski. Przychody uzyskiwane przez podatnika pochodziły z dokonywanego za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego X Banku obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w opisanej wyżej sytuacji, należy podatnikowi wystawić jedną informację PlT - 8C, obejmującą przychody za cały rok podatkowy 2007 (obejmującą zarówno przychody uzyskane w okresie, gdy miejsce zamieszkania tej osoby znajdowało się na terytorium Polski, jak i dochody uzyskane w okresie, gdy osoba taka stała się podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Czy też należy wystawić dwie odrębne informacje PIT-8C dla każdego z ww. okresów.

2.

Jeśli należy wystawić jedną informację PlT - 8C, to czy należy ją przekazać wyłącznie urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, czy też naczelnikowi urzędu, który do maja 2007 r. był właściwy według ówczesnego miejsca zamieszkania podatnika.

3.

Jeśli należy wystawić dwie informację PIT - 8C, tak jak to opisano w końcowej części pytania Nr 1, to czy informację za okres, kiedy miejsce zamieszkania podatnika znajdowało się na terytorium Polski należy przekazać wyłącznie urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a za okres gdy osoba taka stała się podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyłącznie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zdaniem wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanej wyżej sytuacji, należy podatnikowi wystawić za cały 2007 rok jedną informację PIT - 8C i przekazać ją wyłącznie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Takie rozwiązanie będzie zgodne z dyspozycją § 5 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych, a działanie dyspozycji § 11 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia (jeżeli zamieszkanie lub pobyt na terytorium Polski ustał przed końcem roku podatkowego właściwość organu podatkowego określa się wg ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski) wyłączone będzie z uwagi na fakt, iż przepis § 5 ust. 2 lit. c) ww. Rozporządzenia należy w tym przypadku uznać za przepis szczególny.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje (sporządzone według ustalonego wzoru) o wysokości dochodu, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy - urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, w związku z zamiarem opuszczenia przez niego terytorium Polski, podmiot, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji o której mowa w ust. 3.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż w powyższej sprawie właściwe są dwa urzędy skarbowe, którym należy przesłać informację PIT - 8C:

1.

do dnia wyjazdu z Polski, t. j. do maja 2007 r. właściwym urzędem jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Polski i tam Wnioskodawca jest zobowiązany przekazać informację PIT - 8C, w której zostaną uwzględnione przychody uzyskane za okres od początku roku podatkowego 2007 do maja 2007 r. natomiast,

2.

od maja 2007 r. właściwym urzędem do przekazania informacji podatkowej jest urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, co wywołuje konieczność wystawienia kolejnej informacji PIT - 8C, w której zostaną uwzględnione przychody uzyskane od maja 2007 r. do końca roku podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl