IPPB2/415-480/07-5/IŚ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-480/07-5/IŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) oraz piśmie z dnia 28 lutego 2008 r. (data nadania 28 lutego 2008 r., data wpływu 28 lutego 2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-480/07-2/IŚ z dnia 13 lutego 2008 r. (data nadania 15 lutego 2008 r., data doręczenia 22 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w związku z umorzeniem świadczeniobiorcy nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C z umorzeniem świadczeniobiorcy nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 13 lutego 2008 r. Nr IPPB2/415-480/07-2/IŚ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez przedstawienie dokumentu, z którego wynika sposób reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, przesłanie aktualnego pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Braki formalne wniosku uzupełniono prawidłowo w dniu 28 lutego 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - X Ośrodek Pomocy Społecznej w ---- w listopadzie 2007 r. wypłacił pracownikom socjalnym ekwiwalent za odzież i obuwie ochronne oraz za pranie odzieży - zgodnie z obowiązującym w jednostce Regulaminem.

Ponadto świadczeniobiorcy zasiłku rodzinnego, który miał wydaną decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych i decyzję żądającą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami - na podstawie złożonego podania - umorzono kwotę podstawową nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Z kontekstu sformułowanego pytania wynika, iż w istocie Wnioskodawca pyta o dwie odrębne kwestie, tj.:

1.

Czy należy wystawić PIT-8C - informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w przypadku wypłaty pracownikom socjalnym ekwiwalentu za odzież i obuwie ochronne oraz za pranie odzieży.

2.

Czy należy wystawić PIT-8C - informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w przypadku umorzenia świadczeniobiorcy nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami.

Odpowiedź na pytanie 2) stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Wniosek w zakresie pytania 1) zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2) Z uwagi na fakt, iż umorzenie świadczeniobiorcy kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami podyktowane było względami społecznymi - umorzona kwota nie jest przychodem w sensie podatkowym. Tym samym wystawienie PIT-8C jest bezprzedmiotowe.

Umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dokonano na prośbę zainteresowanego, którą uzasadniał trudną sytuacją socjalno-bytową rodziny, spowodowaną długotrwałą chorobą oraz niskimi dochodami - co potwierdzono wywiadem środowiskowym, sporządzonym przez pracownika socjalnego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Sposób ustalania wartości pieniężnej tych świadczeń określają dalsze przepisy tego artykułu.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w niniejszej sprawie wynika, iż X Ośrodek Pomocy Społecznej kierując się względami społecznymi, umorzył świadczeniobiorcy na jego prośbę nienależnie pobrane świadczenie rodzinne wraz z odsetkami.

Żaden z przepisów ustawy nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę - bez względu na przyczyny umorzenia.

Wobec tego umorzone świadczenie rodzinne wraz z odsetkami jest przychodem osoby, której to świadczenie umorzono.

Przychód ten należy potraktować jako przychód z tzw. "innych źródeł", o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie słowo "w szczególności" oznacza, iż podana definicja innych przychodów zawiera otwarty katalog przysporzeń majątkowych.

Stosownie zaś do art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż nienależnie pobrane świadczenie rodzinne stanowi w równowartości umorzonej kwoty wraz z odsetkami przychód świadczeniobiorcy, kwalifikowany do przychodów z innych źródeł, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd na X Ośrodku Pomocy Społecznej ciąży obowiązek ujawnienia umorzonych kwot w informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl