IPPB2/415-458/12-2/AK - Obowiązek płatnika z tytułu wypłaty odsetek powierzającym z tytułu gromadzenia ich środków pieniężnych na rachunku bankowym dewelopera.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 lipca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-458/12-2/AK Obowiązek płatnika z tytułu wypłaty odsetek powierzającym z tytułu gromadzenia ich środków pieniężnych na rachunku bankowym dewelopera.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2012 r. (data wpływu 17 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika z tytułu wypłaty odsetek Powierzającym z tytułu gromadzenia ich środków pieniężnych na rachunku bankowym dewelopera - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku płatnika z tytułu wypłaty odsetek Powierzającym z tytułu gromadzenia ich środków pieniężnych na rachunku bankowym dewelopera.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

B. S.A. (dalej: Bank) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz klientów indywidualnych jak również przedsiębiorców szerokie spektrum usług finansowych, m.in. w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych na podstawie art. 59 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawa bankowe. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) (dalej: Ustawa deweloperska), Bank planuje wprowadzenie nowych produktów otwartego oraz zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Rachunki te otwierane będą na podstawie umowy między Bankiem a posiadaczem rachunku - deweloperem (dalej: "Deweloper" lub "Powiernik") w związku z zawieraniem przez Powiernika z nabywcami (dalej: "Nabywca" lub "Powierzający"), będącymi osobami fizycznymi, umów deweloperskich. Na mocy umów deweloperskich Powierzający zobowiązują się do wpłaty środków pieniężnych z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przedsięwzięciu realizowanym przez Dewelopera. Bank jest zobowiązany do ewidencji wpłat i wypłat odrębnie dla każdego nabywcy, Nabywcy nie muszą być klientami Banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy, Bank zobowiązuje się do dokonania wypłaty środków na rzecz Dewelopera dopiero po spełnieniu przez niego określonego świadczenia tj. po zakończeniu etapu budowy w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego lub po przeniesieniu prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rzecz Powierzającego w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Nabywcy mieszkań nie są posiadaczami mieszkaniowego rachunku powierniczego i nie mogą swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.

Środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym mogą być oprocentowane. Oprocentowanie ustalane jest pomiędzy Deweloperem a bankiem prowadzącym rachunek. Kapitalizacja odsetek następuje m.in. po spełnieniu przez Dewelopera wskazanych w umowie warunków wypłaty środków, zwrotu środków z tytułu błędnej wpłaty przez Powierzającego czy też odstąpienia przez Powiernika od umowy deweloperskiej, zgodnie z zapisami Ustawy deweloperskiej. W takich przypadkach wypłata odsetek dokonywana jest na rzecz Powiernika. Kapitalizacja odsetek następuje również w przypadku odstąpienia przez Powierzającego od umowy deweloperskiej w trybie przewidzianym w Ustawie deweloperskiej. W takim przypadku wypłata odsetek dokonywana jest na rzecz Powierzającego. W sytuacji odstąpienia przez Dewelopera oraz Powierzającego z umowy deweloperskiej, w trybie określonym w tej umowie, następuje kapitalizacja odsetek oraz wypłata na rzecz Powierzającego oraz Powiernika. Umowa mieszkaniowego rachunku powierniczego może przewidywać również odmienne warunki podziału odsetek między Powierzającego a Dewelopera.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odsetki przekazane przez Bank na rzecz Powierzających będą stanowiły ich przychód z tytułu innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji Bank zobowiązany będzie sporządzić informację PIT-8C, w której wykaże wypłatę tych przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy: w przypadku, gdy odsetki będą należne Powierzającym będą stanowiły dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Banku, odsetki postawione do dyspozycji Powierzającym będą przychodem z "innych źródeł", o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 i pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są:

* kapitały pieniężne i prawa majątkowe (...).

* inne źródła.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. W myśl art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Powierzający, którzy osiągają przychód z odsetek od środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym nie są posiadaczami tego rachunku i nie mogą swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku powierniczym. Posiadaczem rachunku jest Deweloper. Mieszkaniowego rachunku powierniczego nie można uznać za formę oszczędzania, przechowywania lub inwestowania środków pieniężnych, albowiem celem jego utworzenia jest zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy podstawowej a nie uzyskanie korzyści ekonomicznych przez Powierzających. Dlatego też, zdaniem Banku, przychód z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym nie stanowi dla Powierzających przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a będzie dla nich przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 u.p.d.o.f., dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 u.p.d.o.f. oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Powyższe stanowisko Banku znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej w podobnej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB2/415-419/10-6/MK1. Organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika, zgodnie z którym, "Powierzający, którzy osiągają przychód z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku E nie są posiadaczami tego rachunku i nie mogą swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku E (...) Rachunku E nie można uznać za formę oszczędzania przechowywania lub inwestowania środków pieniężnych, albowiem celem jego utworzenia jest zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy podstawowej a nie uzyskanie korzyści ekonomicznych przez Powierzających. Dlatego też, (...) przychód z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku E nie stanowi dla Powierzających przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a będzie dla nich przychodem z innych źródeł o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Bank jako płatnik nie jest zobowiązany do naliczania i potrącania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku E, natomiast jest obowiązany, stosownie do cytowanego art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sporządzić informacje (PIT 8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać te informacje podatnikom (Powierzającym) oraz urzędowi skarbowemu.

Podsumowując, w ocenie Banku Bank jako płatnik nie jest zobowiązany do naliczania i potrącania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f. Bank nie jest obowiązany do sporządzenia informacji PIT 8C w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego oraz przekazania tych informacji Powierzającym oraz urzędowi skarbowemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. organ informuje, że rozstrzygnięcie w niej zawarte zostało wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl