Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 lipca 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-456/11-4/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 22 czerwca 2011 r. (data wpływu 29 czerwca 2011 r. data nadania w placówce pocztowej 27 czerwca 2011 r.) na wezwanie z dnia 16 czerwca 2011 r. Nr IPPB2/415-456/11-2/AS o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaconych wcześniej zgromadzonych środków w funduszu specjalnym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłaconych wcześniej zgromadzonych środków w funduszu specjalnym.

Z uwagi na braki formalne wniosku, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 16 czerwca 2011 r. Nr IPPB2/415-456/11-2/AS na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku poprzez:

1.

Przedstawienie dokumentu (odpowiednio wypis z KRS, tj. oryginał lub urzędowo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem), z którego wynika sposób reprezentacji Zrzeszenia w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, tj. stosowne umocowanie dla Pani J.R., która przedmiotowy wniosek podpisała - ponadto, jeżeli sposób reprezentacji Zrzeszenia jest inny, np. upoważnione osoby są inne bądź upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, należy dokonać uzupełnienia poprzez złożenie wniosku na druku ORD-IN z zaznaczeniem kwadratu Nr 2 w części A.2 "uzupełnienie wniosku" z właściwymi podpisami osób upoważnionych.

2.

Określenie statusu Wnioskodawcy: podatnik, płatnik, inkasent, osoba trzecia w rozumieniu art. 110-117a Ordynacji podatkowej, inny.

3.

Określenia organu podatkowego właściwego dla Wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej (nazwa i adres organu podatkowego - Naczelnika Urzędu Skarbowego).

4.

Wskazanie podatku w którym interpretacja indywidualna ma być wydana, czy ma być udzielona w podatku dochodowym od osób fizycznych czy w zakresie przepisów innej ustawy podatkowej.

5.

Dokonanie stosownej opłaty od wniosku na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenie dowodu uiszczenia opłaty do tut. organu.

6.

Uzupełnienie przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, poprzez dokładne jego opisanie we wniosku, tj. o informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi w formie interpretacji indywidualnej, np. czy wypłata środków dokonywana jest na rzecz osób prowadzących wyłącznie działalność rolniczą.

7.

Sformułowanie pytania podatkowego do przedstawionego stanu faktycznego.

8.

Przedstawienie własnego stanowiska w sprawie, adekwatnego do zadanego pytania.

9.

Złożenie oświadczenia że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej,

- w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek uzupełniono w terminie, tj. pismem (na druku ORD-IN) z dnia 22 czerwca 2011 r. (data wpływu 29 czerwca 2011 r. data nadania w placówce pocztowej 27 czerwca 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Z. tworzy fundusz specjalny w wysokości 1% od wartości brutto sprzedanego przez rolników (członków Z.) żywca wieprzowego. Środki zgromadzone na funduszu specjalnym przeznaczone są na cele określone w Statucie Z. Fundusz Specjalny w analityce jest przypisany do poszczególnych rolników.

W przypadku ustania członkowstwa środki zgromadzone przez poszczególnych rolników, mogą być wypłacone lub przeksięgowane na następcę prawnego.

W roku bieżącym ustało członkowstwo pięciu rolników. Trzech z nich wnosi o wypłatę zgromadzonego funduszu, zaś dwóch o przeksięgowanie środków na następcę prawnego. Wypłata zgromadzonych środków dokonywana byłaby wyłącznie na rzecz osób (rolników) prowadzących wyłącznie działalność rolniczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłacone po ustaniu członkowstwa zgromadzone wcześniej środki na funduszu specjalnym zrzeszenia są źródłami przychodów podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma takiego źródła przychodów, więc nie może być pobierany podatek dochodowy od wypłaty środków z tego funduszu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Z. tworzy fundusz specjalny w wysokości 1% od wartości brutto sprzedanego przez rolników zrzeszonych żywca wieprzowego. Środki zgromadzone na funduszu specjalnym. Fundusz Specjalny w analityce jest przypisany do poszczególnych rolników. W przypadku ustania członkowstwa środki zgromadzone przez poszczególnych rolników, mogą być wypłacone lub przeksięgowane na następcę prawnego. W roku bieżącym ustało członkowstwo pięciu rolników. Trzech z nich wnosi o wypłatę zgromadzonego funduszu, zaś dwóch o przeksięgowanie środków na następcę prawnego. Wypłata zgromadzonych środków dokonywana byłaby wyłącznie na rzecz osób (rolników) prowadzących wyłącznie działalność rolniczą.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów wymienionej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działalnością rolniczą - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt.

Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej egzemplifikując jej poszczególne elementy, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu.

Zgodnie z wyłączeniem zawartym w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszelkie dochody uzyskane działalności rolniczej nie są objęte tym podatkiem.

Ponadto należy zauważyć, że powołany przepis art. 2 ust. 2 nie wskazuje na rodzaje przychodów, które uznaje się jako uzyskiwane z działalności rolniczej lecz rodzaje działalności rolniczej, z której przychody na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 zostały wyłączone z uregulowań w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie rolnicy - członkowie Zrzeszenia otrzymają środki zgromadzone wcześniej - pochodzące ze sprzedaży żywca wieprzowego w ramach prowadzonej przez nich działalności rolniczej.

W konsekwencji kwoty wypłacane rolnikom w wypadku ustania członkowstwa w Z., należy kwalifikować jako przychody z działalności rolniczej, która normatywnie została wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym wypłacane rolnikom kwoty pochodzące ze zgromadzonego Funduszu Specjalnego, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż stanowiska Wnioskodawcy nie można było uznać za prawidłowe, bowiem uzasadnienie prawne stanowiska jest odmienne od uzasadnienia tut. organu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja Nr 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl