IPPB2/415-449/07-4/JS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-449/07-4/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w K. W 1997 r. zgodnie ze statutem spółdzielni Wnioskodawczyni przydzielono lokal mieszkalny typu lokatorskiego w K. Przed datą przydzielenia spółdzielczego prawa do przedmiotowego lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni mieszkała w tym lokalu wraz z rodzicami i jest w nim zameldowana na pobyt stały od 13 maja 1977 r.

W dniu 14 sierpnia 2007 r. Wnioskodawczyni złożyła do Spółdzielni Mieszkaniowej w K wniosek o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego mieszczącego się w K w odrębną własność.

Po uzyskaniu własności lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni zamierza sprzedać przedmiotową nieruchomość.

Pismem z dnia 17 stycznia 2008 r. Nr IPPB2/415-449/07-2/SR wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez sprecyzowanie zdarzenia przyszłego, tj. wskazanie, czy stała się właścicielką przedmiotowego lokalu mieszkalnego wskutek darowizny dokonanej przez rodziców.

Przedstawione zdarzenie przyszłe zostało uzupełnione pismem z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.), w którym doprecyzowano, co następuje:

W przedmiotowym lokalu Wnioskodawczyni mieszka i jest zameldowana na pobyt stały od 13 maja 1977 r.. W 1997 r. rodzice dokonali w Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz Wnioskodawczyni cesji wkładu mieszkaniowego przedmiotowego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego. W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa decyzją z dnia 9 kwietnia 1997 r. przydzieliła Wnioskodawczyni lokal na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu. Od ww. okresu Wnioskodawczyni jest członkiem spółdzielni i dysponuje przedmiotowym lokalem typu lokatorskiego. Lokal ten jest nadal zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i statutem - własnością spółdzielni. Dnia 14 sierpnia 2007 r. jako członek spółdzielni złożyła wniosek o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność i po uzyskaniu własności tego lokalu zamierza go od razu sprzedać.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Od jakiego momentu należy liczyć okres 12 miesięcznego zameldowania w lokalu, uprawniający do skorzystania z ulgi meldunkowej czy:

* od daty nabycia nieruchomości po 1 stycznia 2007 r. i zameldowania w niej,

* od daty faktycznego zameldowania na pobyt stały w tym lokalu.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Uważa, że okres dwunastomiesięcznego zameldowania uprawniający do skorzystania z ulgi meldunkowej w przypadku zbycia nieruchomości (art. 21. ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) należy liczyć od daty faktycznego zameldowania na pobyt stały w lokalu mieszkalnym, tj. od 13 maja 1977 r.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni przywołuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. Akt. S.A. WA. 1387/07 r.), który stwierdził, że okres dwunastomiesięcznego zameldowania na pobyt stały w lokalu należy liczyć od daty faktycznego zameldowania.

Stanowisko Wnioskodawczyni potwierdziła również Izba Skarbowa w Szczecinie decyzją z dnia 15 października 2007 r. (NR DPB - 2.35 - 416003 - 19/07).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r..

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i płatny jest w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

* jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Nowe zasady opodatkowania regulują zatem wyłącznie opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r..

Określony w ustawie dwunastomiesięczny okres zameldowania odnosi się do daty zbycia nieruchomości. Żaden przepis prawa nie uzależnia też obowiązku zameldowania od posiadania tytułu własności do lokalu. Nie jest więc konieczne, by Wnioskodawczyni była właścicielką nieruchomości przez cały ww. wymagany okres. Istotny jest tu tylko sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na ww. 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w przedmiotowym lokalu Wnioskodawczyni jest zameldowana od 13 maja 1977 r., należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej dnia 14 sierpnia 2007 r., będzie korzystał ze zwolnienia z 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem, że w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia Wnioskodawczyni złoży oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl