Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-432/13-4/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2013 r. (data wpływu 12 czerwca 2013 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne z dnia 2 sierpnia 2013 r. (data nadania 2 sierpnia 2013 r., data wpływu 5 sierpnia 2013 r.) na wezwanie organu z dnia 26 lipca 2013 r. Nr IPPB2/415-432/13-2/MG (data nadania 29 lipca 2013 r., data doręczenia 1 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego oraz skutków podatkowych związanych ze sprzedażą warrantów na rzecz spółki w celu ich umorzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego oraz skutków podatkowych związanych ze sprzedażą warrantów na rzecz spółki w celu ich umorzenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest pracownikiem E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością V. Spółka komandytowo - akcyjna (zwana dalej: "Spółka"). Spółka na podstawie Umowy o Zarządzanie zarządzana jest przez E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwana dalej: "Podmiot Zarządzający").

Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Spółka przeprowadzi na żądanie Podmiotu Zarządzającego Program Motywacyjny w formie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji niemych Funduszu Kapitałowego.

W ramach Programu Motywacyjnego, warranty subskrypcyjne serii A Spółki mogą być oferowane i wydawane:

a. Podmiotowi Zarządzającemu, lub

b.

członkom Kluczowego Personelu;

c.

pracownikom, współpracownikom i doradcom Spółki i Podmiotu Zarządzającego, wskazywanym przez Podmiot Zarządzający.

Warranty Subskrypcyjne poszczególnych podserii w ramach serii A będą oferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej osobom lub podmiotom wskazanym przez Podmiot Zarządzający, których lista wraz z liczbą zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych i wartością opcji kupna będzie każdorazowo zatwierdzana przez Walne Zgromadzenie Spółki na Walnym Zgromadzeniu przewidującym wniesienie wkładów przez Akcjonariuszy na pokrycie Opłaty za Zarządzanie.

Lista podmiotów uprawnionych od objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z liczbą oferowanych warrantów subskrypcyjnych i wartością opcji kupna będzie sporządzana przez Podmiot Zarządzający odrębnie dla każdej podserii.

Warranty subskrypcyjne Spółki emitowane będą nieodpłatnie. Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Warranty subskrypcyjne będą podlegały dziedziczeniu.

Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 05,184.1539). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 100 (sto) osób.

Warranty subskrypcyjne serii A będą wydawane w formie dokumentu i będą mogły być wydawane w odcinkach zbiorowych. Jeden warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji niemej Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Uprawionym do objęcia/nabycia warrantów będzie osoba fizyczna - Wnioskodawca.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy, pismem z dnia 26 lipca 2013 r. Nr IPPB2/415-432/13-2/MG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

* doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

* czy przyznanie Wnioskodawcy instrumentów finansowych w postaci warrantów subskrypcyjnych nastąpi w sposób nieodpłatny.

* czy z tytułu posiadania instrumentów finansowych w postaci warrantów subskrypcyjnych dających uprawnienie do objęcia akcji niemych Funduszu Kapitałowego, osobie uprawnionej z tego tytułu przysługują prawa korporacyjne i majątkowe w szczególności prawa głosu, czy dywidendy.

* czy instrumenty finansowe w postaci warrantów subskrypcyjnych dające uprawnienie do objęcia akcji niemych Funduszu Kapitałowego stanowią papier wartościowy w rozumieniu art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w wyznaczonym terminie, pismem z dnia 2 sierpnia 2013 r. (data nadania 2 sierpnia 2013 r., data wpływu 5 sierpnia 2013 r.), w kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

1.

przyznanie Wnioskodawcy instrumentów finansowych w postaci warrantów subskrypcyjnych nastąpi w sposób nieodpłatny;

2.

rzyznanie warrantów subskrypcyjnych stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania przyszłych korzyści w przypadku realizacji praw z nich wynikających i objęcia akcji niemych. Sam fakt posiadania tych instrumentów finansowych nie uprawnia do żadnych praw korporacyjnych, czy też majątkowych, w szczególności nie oznacza posiadania praw głosu, czy też dywidendy;

3.

warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi o charakterze wierzycielskim, które nie posiadają ceny nominalnej (ang. face value). Zawierają one w sobie dwa odmienne, alternatywne uprawnienia, a mianowicie uprawnienie do złożenia zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego (na podstawie art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.) - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej k.s.h.) w związku z art. 444 § 7 k.s.h.) albo uprawnienie do objęcia akcji nowej emisji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (na podstawie art. 453 § 2 k.s.h. w związku z art. 448 § 2 pkt 3 k.s.h.).

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił, że pod pojęciem Fundusz Kapitałowy należy rozumieć E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością V. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w W.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym / opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zwraca się z pytaniem: czy dochody z tytułu zbycia warrantów subskrypcyjnych w celu ich umorzenia traktowane są jako dochody z kapitałów pieniężnych i są opodatkowane dopiero z chwilą ich zbycia w celu umorzenia 19% podatkiem liniowym, płatnym do końca kwietnia kolejnego roku.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z tytułu zbycia warrantów subskrypcyjnych na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, traktowane są jako dochody z kapitałów pieniężnych i są opodatkowane dopiero z chwila ich zbycia w celu umorzenia 19% podatkiem liniowym płatnym do końca kwietnia kolejnego roku.

W opinii Wnioskodawcy, w momencie objęcia / nabycia warrantów subskrypcyjnych nie dochodzi do powstania po jego stronie żadnego przychodu. Zatem objęcie / nabycie przez Wnioskodawcę warrantów subskrypcyjnych będzie dla niego neutralne podatkowo.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenie otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Stosownie do art. 11 ust. 2 u.p.d.o.f. wartość pieniężną świadczeń w naturze, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Należy wskazać, iż przyznanie warrantów subskrypcyjnych stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości (w przypadku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych). Trudno w takim przypadku mówić o powstaniu przychodu podatkowego. Z objęciem warrantów subskrypcyjnych nie są bowiem związane żadne realne korzyści. Wnioskodawca nie wie bowiem kiedy obejmie akcje Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne, jaka będzie wartość tych akcji, czy warranty subskrypcyjne zostaną nabyte przez Spółkę, kiedy do takiego nabycia dojdzie, itp. Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do zbycia warrantów na rzecz osób trzecich. Warranty subskrypcyjne nie uprawniają też do dywidendy Spółki.

Warrant subskrypcyjny jest papierem wartościowym o charakterze wierzycielskim, który nie posiada ceny nominalnej (ang. face value). Zawiera on w sobie dwa odmienne, alternatywne, uprawnienia, a mianowicie uprawnienie do złożenia zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego (na podstawie art. 453 § 2 k.s.h. w związku z art. 444 § 7 k.s.h.) albo uprawnienie do objęcia akcji nowej emisji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (na podstawie art. 453 § 2 k.s.h. w związku z art. 448 § 2 pkt 3 k.s.h.).

Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych występującego w momencie ich przydzielenia osobom uprawnionym, a więc w momencie nabycia przez nich prawa do ich realizacji praw wynikających z warrantów poprzez objęcie / nabycie akcji Spółki na zasadach uregulowanych na podstawie stosownej uchwały walnego zgromadzenia spółki komandytowo - akcyjnej. To uniemożliwia traktowanie przyznania warrantów subskrypcyjnych w kategorii przychodu w rozumieniu u.p.d.o.f., zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2011 r. znak ITPB2/415-545/11/IB, w której stwierdzono, że "w momencie przyznania w sposób nieodpłatny warrantów subskrypcyjnych niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia (...). Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przydzielenia osobom uprawnionym nabycia przez nie prawa do ich realizacji i wykonania tego prawa poprzez objęcie akcji spółek na zasadach uregulowanych na podstawie stosownej uchwały walnych zgromadzeń spółek komandytowo-akcyjnych, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy".

Zatem dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nieodpłatnego otrzymania w przyszłości akcji Spółki wystąpi dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych warrantów na rzecz Spółki, np. w celu ich umorzenia lub otrzymania akcji Spółki. Objęte / nabyte przez Wnioskodawcę warranty subskrypcyjne na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego będą mogły być bowiem odpłatnie zbyte na rzecz Spółki (emitenta warrantów subskrypcyjnych).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c). Natomiast zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

* odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

* realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi - w rozumieniu art. 5a ust. 11 u.p.d.o.f. - są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

Zatem należy przyjąć, iż realne przysporzenie majątkowe Wnioskodawca może otrzymać dopiero w momencie zbycia warrantu subskrypcyjnego na rzecz Spółki w celu umorzenia lub otrzymania akcji Spółki. Zbycie warrantów subskrypcyjnych przez Wnioskodawcę będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. będzie traktowany, jako dochód z kapitałów pieniężnych opodatkowany 19% stawką podatku płatnym do końca kwietnia kolejnego roku.

Analogiczny pogląd wyraził:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 12 listopada 2012 r. o znaku IBPBII/2/415-1094/12/MW,

* Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 12 maja 2011 r. o znaku ITPB2/415-179/11/IB,

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 24 czerwca 2011 r. o znaku IBPBII/2/415-392/11/JG,

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 2 maja 2011 r. o znaku IBPBII/2/415-127/11/CJS,

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 6 kwietnia 2011 r. o znaku IPPB2/415-15/11-4/AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Podkreślić należy, iż komentowany artykuł wyraża powszechnie obowiązującą w prawie podatkowym regułę sprawiedliwości podatkowej. Sprawiedliwość podatkowa przejawia się głównie w powszechności i równości opodatkowania. Powszechność opodatkowania oznacza, że podatek jako rodzaj daniny publicznej, powinien spoczywać na wszystkich - wszyscy muszą się przyczyniać do pokrywania wspólnych potrzeb. Powszechność opodatkowania oznacza ponadto, że wszystkie podmioty są tak dalece opodatkowane, jak określają to ustawy podatkowe. Natomiast zasada równości wymaga jednakowej miary dla wszystkich podmiotów - bez zróżnicowań zarówno dyskryminacyjnych jak i faworyzujących, co jest także zgodne z zasadą sprawiedliwości.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi - w rozumieniu art. 5a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Stosowne do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1.

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

2.

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,

3.

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4.

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest pracownikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w W. (Spółka). Spółka na podstawie Umowy o Zarządzanie zarządzana jest przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W. (Podmiot Zarządzający). Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Spółka przeprowadzi na żądanie Podmiotu Zarządzającego Program Motywacyjny w formie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji niemych Spółki. W ramach Programu Motywacyjnego, warranty subskrypcyjne serii A Spółki mogą być oferowane i wydawane Podmiotowi Zarządzającemu, lub członkom Kluczowego Personelu, pracownikom, współpracownikom i doradcom Spółki i Podmiotu Zarządzającego, wskazywanym przez Podmiot Zarządzający. Warranty subskrypcyjne poszczególnych podserii w ramach serii A będą oferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej osobom lub podmiotom wskazanym przez Podmiot Zarządzający, których lista wraz z liczbą zaoferowanych warrantów subskrypcyjnych i wartością opcji kupna będzie każdorazowo zatwierdzana przez Walne Zgromadzenie Spółki na Walnym Zgromadzeniu przewidującym wniesienie wkładów przez Akcjonariuszy na pokrycie Opłaty za Zarządzanie. Lista podmiotów uprawnionych od objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z liczbą oferowanych warrantów subskrypcyjnych i wartością opcji kupna będzie sporządzana przez Podmiot Zarządzający odrębnie dla każdej podserii. Warranty subskrypcyjne Spółki emitowane będą nieodpłatnie. Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Warranty subskrypcyjne będą podlegały dziedziczeniu. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Warranty subskrypcyjne serii A będą wydawane w formie dokumentu i będą mogły być wydawane w odcinkach zbiorowych. Jeden warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji niemej Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przyznanie Wnioskodawcy instrumentów finansowych w postaci warrantów subskrypcyjnych nastąpi w sposób nieodpłatny. Przyznanie warrantów subskrypcyjnych stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania przyszłych korzyści w przypadku realizacji praw z nich wynikających i objęcia akcji niemych. Sam fakt posiadania tych instrumentów finansowych nie uprawnia do żadnych praw korporacyjnych, czy też majątkowych, w szczególności nie oznacza posiadania praw głosu, czy też dywidendy. Warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi o charakterze wierzycielskim, które nie posiadają ceny nominalnej.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że w momencie przyznania w sposób nieodpłatny warrantów subskrypcyjnych, których emisja zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną - niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich objęcia przez osoby wskazane przez Podmiot Zarządzający, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy.

Uwzględniając powyższe zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że na w momencie nieodpłatnego objęcia/nabycia niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia przez Wnioskodawcę w przyszłości akcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna - dochód podlegający opodatkowaniu nie powstaje.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne i odnosząc się bezpośrednio do sformułowanego we wniosku pytania należy zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy, że ewentualny dochód po stronie Wnioskodawcy wystąpi dopiero w momencie odpłatnego zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia otrzymanych nieodpłatnie w ramach Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych.

Zbycie warrantów subskrypcyjnych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w celu ich umorzenia należy zakwalifikować, zgodnie z ww. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z kapitałów pieniężnych.

Sposób opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych określa art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych - podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

W konsekwencji, w przedstawionym stanie faktycznym nieodpłatne objęcie / nabycie niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy. Zbycie w celu umorzenia otrzymanych warrantów subskrypcyjnych skutkuje po stronie Wnioskodawcy uzyskaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w przedmiocie zadanego pytania dotyczącego kwalifikacji dochodów z tytułu zbycia warrantów subskrypcyjnych w celu ich umorzenia. Natomiast organ podatkowy nie odniósł się do kwestii objęcia akcji Spółki przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji warrantów subskrypcyjnych, ponieważ nie była ona przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl