Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-401/11-3/MS1
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych napiwków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2011 r. (data wpływu 5 maja 2011 r.) nieuzupełnionym na wezwanie Nr IPPB2/415-401/11-2/MS1 z dnia 6 lipca 2011 r. (data doręczenia 12 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania napiwków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania napiwków.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 2010 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w kasynie na stanowisku krupier. Z uwagi na specyfikę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej przez kasyno, a także ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oprócz wynagrodzenia zasadniczego Wnioskodawca otrzymywał tzw. napiwki, które stosownie do treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540) są ewidencjonowane i wypłacane przez pracodawcę.

Napiwki od klientów otrzymuje krupier w postaci żetonów do gry, których nie może fizycznie zabrać dla siebie, tylko wrzuca do specjalnej skrzynki umieszczonej w stole do gry. Po zakończeniu pracy skrzynki są zbierane, żetony ze skrzynek są komisyjnie zliczane i zamieniane na gotówkę. Suma kwot napiwków z każdego dnia jest każdorazowo wpisywana w rejestrze napiwków, a gotówka jest gromadzona w jednym miejscu specjalnie do tego przeznaczonym (sejf), bez możliwości indywidualnego wskazania osoby, której przysługują. Po zakończeniu miesiąca pracodawca na podstawie sporządzonej listy za pokwitowaniem w rejestrze napiwków dokonuje podziału i wypłaty napiwków na rzecz pracowników, w tym i Wnioskodawcy. Odbiór wypłaconych pieniędzy pracownicy kwitują własnoręcznym podpisem w tymże rejestrze napiwków - są tam wpisane ich imię, nazwisko, data i kwota wypłacona danej osobie. Rejestr napiwków ma postać zeszytu o ponumerowanych i pozszywanych stronach, ostemplowanych przez odpowiednie służby skarbowe.

Napiwki, otrzymywane przez krupierów od klientów kasyna dzielone i wypłacane są: kierownikom sali, inspektorom, krupierom, kasjerom, technikom, recepcjonistkom.

Pracując na stanowisku krupiera Wnioskodawca nigdy nie wziął napiwku bezpośrednio od klienta dla siebie, pieniądze pochodzące z napiwków były zbierane i wypłacane za pośrednictwem pracodawcy.

W związku z rocznym rozliczeniem Wnioskodawca otrzymał od pracodawcy PIT-11 o wysokości osiągniętych w 2010 r. przychodów ze stosunku pracy, w którym nie zawarto przychodów pochodzących z napiwków pomimo ich ścisłego związku faktycznego i prawnego ze stosunkiem pracy. Przychody tzw. napiwkowe wykazano w wystawionym PIT-8C bez wskazania wysokości odprowadzonych na rzecz fiskusa zaliczek podatkowych.

Wnioskodawca uważa, że taka praktyka jest dla niego krzywdząca i przerzuca na niego cały obowiązek podatkowy, co jest niezgodne z obowiązującym prawem podatkowym. Uważa też, że pracodawca w tym przypadku nie miał prawa wystawić PIT - 8C.

W dniu 6 lipca 2011 r. pismem Nr IPPB2/415-401/11-2/MS1 Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez:

* wskazanie, czy interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być udzielona w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też ustawy - Ordynacja podatkowa. W złożonym wniosku zakreślono w części E.2 poz. 54 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz w poz. 59 - Ordynacja podatkowa. Przedstawione pytanie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych jednakże stanowisko Wnioskodawcy dotyczy także przepisów Ordynacji podatkowej. W związku z tym należy wskazać z zakresu jakiej ustawy podatkowej ma zostać wydana interpretacja indywidualna,

* jeżeli Wnioskodawca pragnie uzyskać interpretację w zakresie dwóch podatków, zobowiązany jest:

* sformułować pytanie w zakresie przepisów Ordynacji podatkowej,

* dokonać opłaty w wysokości 40 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczyć dowód uiszczenia opłaty do tut. organu.

Pouczono, że w przypadku nieuzupełnienia wniosku w powyższym zakresie w wyznaczonym terminie, wniosek zostanie rozpatrzony w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w zakresie Ordynacji podatkowej stosownie do przepisów art. 14g § 1, § 3 i art. 14f § 1 i 2 zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12 lipca 2011 r. Przedmiotowe braki nie zostały uzupełnione w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stosownie do art. 31 i art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik dokonując wypłaty napiwków pracownikom, powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazać podatnikowi imienną informację PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach od wynagrodzeń, uznające za przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też w świetle art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z jej art. 42a uzyskane napiwki płatnik może uznać za przychody z innych źródeł i czy może wystawić z tego tytułu PIT-8C, bez wskazania wysokości odprowadzonych na rzecz fiskusa zaliczek podatkowych.

Przedmiotowa interpretacja indywidualna udzielona została odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania napiwków została wydana interpretacja indywidualna. Natomiast w zakresie Ordynacji podatkowej odnośnie zobowiązania do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca jako pracownik zatrudniony na stanowisku krupiera, kwalifikuje napiwki wypłacane za pośrednictwem pracodawcy jako pochodną wynagrodzenia wynikającą ze stosunku pracy, z tytułu którego pracodawca zobowiązany był, jako płatnik, do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a tym samym do wykazania tych dochodów w deklaracji PIT-11, zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zw. dalej p.d.o.f.), za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wpływy pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty i to bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w szczególności do przychodów ze stosunku pracy zaliczane są: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto, świadczenia pieniężne ponoszone przez pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub częściowo od płatnych.

W świetle przedstawionej definicji przychodu ze stosunku pracy jednoznacznie wynika przynależność napiwków wypłacanych przez pracodawcę (będących udziałem w zgromadzonej wartości napiwków) do przychodów ze stosunku pracy. Napiwki, ze względu na ciążący na kasynie obowiązek ich gromadzenia i rozdzielenia pomiędzy pracowników, mają szczególny charakter w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ich pozostawienie do dyspozycji pracownika jest bowiem nierozłącznie związane z istnieniem stosunku pracy. Jeśliby, bowiem stosunek taki pomiędzy osobą fizyczną, której napiwek jest wypłacany (pracownikiem) a kasynem (pracodawcą), które gromadzi i wypłaca napiwki, nie istniał, wypłata napiwku nie miałaby miejsca a pracownik nie uzyskałby przychodu. Tym samym, jeśli zaliczymy napiwki do przychodów ze stosunku pracy, to po stronie pracodawcy, zgodnie z art. 31 ustawy p.d.o.f. rodzi to obowiązek potrącenia, przy ich wypłacie, zaliczki na podatek dochodowy oraz, zgodnie z art. 39 ustawy p.d.o.f., wykazania dochodu i potrąconych w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy w informacji PIT-11. Kwestia zaliczenia napiwków otrzymywanych, za pośrednictwem pracodawcy, przez pracowników kasyn do przychodów ze stosunku pracy budzi, mimo wszystko, wątpliwości wśród podatników. Znajduje to odzwierciedlenie w interpretacjach wydawanych przez Ministra Finansów w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej wydawanymi na wniosek podatnika. Sprawa ta również była kwestią rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Kierując się jednak utrwaloną tymi interpretacjami linią orzecznictwa w przedmiotowej sprawie można wysnuć taki sam wniosek, jaki wynika z interpretacji przepisów przez Wnioskodawcę. Oczywiście zarówno wyroki sądów ani interpretacje Ministerstwa Finansów nie stanowią źródła prawa a każda sprawa, będąca przedmiotem rozstrzygnięcia danej interpretacji bądź orzeczenia dotyczy wyłącznie podatnika składającego wniosek. Rozumowanie przyjęte w każdym z tych rozstrzygnięć pozwala jednak zrozumieć istotę sprawy.

Poniżej przedstawiono przykładowe, utrwalone ugruntowane orzecznictwo z wyroków sądów oraz interpretacji Ministra Finansów odnoszących się do kwestii obowiązków płatnika (pracodawcy) w zakresie wypłacanych za jego pośrednictwem napiwków. Przykładowo w wyroku z dnia 9 maja 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (lI FSK 758/2005) stwierdził, iż "w związku z konstrukcją otwartego katalogu świadczeń zaliczonych do przychodów ze stosunku służbowego każda wypłata, którą otrzymuje pracownik w związku ze stosunkiem pracy, stanowi jego przychody z tego źródła, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym chyba, że są to świadczenia co prawda związane ze stosunkiem pracy, ale zwolnione od podatku na mocy odrębnego przepisu". W wyroku z dnia 10 lutego 2005 r. (Biuletyn Skarbowy 2005/5/26), Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyraził pogląd, iż o "zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. decyduje to czy określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego przepisu, czy również inna osoba niezwiązana z tego rodzaju stosunkiem prawnym. Istotne jest, więc to, czy istnieje związek prawny lub też faktyczny, danego świadczenia z istniejącym stosunkiem pracy przy czym, co należy podkreślić za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy o p.d.o.f.).

W przedstawionym stanie faktycznym sytuacja taka jak najbardziej ma miejsce, bowiem źródłem i podstawą wypłaty napiwków jest łączący Wnioskodawcę i pracodawcę stosunek pracy. Napiwki są, zatem pochodną wynagrodzenia. Również ustawodawca w 2 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry zgodnie, z którym rejestr zawiera następujące dane: liczbę porządkową i datę wpisu, wartość napiwków zgromadzonych danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna, którym są wypłacane te napiwki, wraz z wartością napiwków wypłaconych poszczególnym pracownikom kasyna, datę wypłaty napiwku i podpisem odbioru - posługuje się pojęciem pracownika, co daje podstawy sądzić, że należności tzw. napiwkowe mają charakter przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy, potwierdzeniem powyższego stanowiska są tezy zawarte w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2006 r. (II FSK 1416/05 nie publ.), w którym Sąd ten ocenił, że "stosownie do art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pojęcie przychodów wymienionych w tym przepisie jest szersze niż wyłącznie przychody ze stosunku pracy W tej definicji mieści się również wypłata napiwków wypłacanych w kasynach gry". Taki sam jak powyżej, pogląd zawarł Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi w wyroku z dnia 14 listopada 2003 r. (I SA/Łd 1493/02), w którym ocenił, iż wypłata napiwków dokonywana w kasynach gry mieści się (art. 12 ustawy p.d.o.f.) w pojęciu przychodów ze stosunku pracy. Analiza tez z interpretacji wydawanych dotychczas przez Ministerstwo Finansów, publikowanych na internetowych stronach Ministerstwa, w przedmiotowej sprawie również wskazuje jednoznacznie, że dochody pochodzące z napiwków wypłacanych przez kasyna stanowią, w rozumieniu ustawy p.d.o.f., dochód ze stosunku pracy, od którego pracodawca zobowiązany jest potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i wykazać te dochody w rocznej informacji PIT-11. Przykładowo podać można interpretacje o następujących sygnaturach: ILPB1/415-491/09-2/AK, IPPB2/415-254/09-4/AS, ILPB1/415-273/09-45W, ILPB1/415-272/09-4/TW, IPPB1/415-466/08-2/AM, IPPB1/415-465/08-2/AM, IPPB1/415-513/08-2/ES, IPPB1/415-514/08-2/ES, IPPB1/415-464/08-2/AM, IPPB1/415-467/08-2/AM, IPPB1/415-441/08-2/ES.

Zdaniem Wnioskodawcy za zapłatę zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych przez kasyno napiwków od dnia 1 stycznia 2007 r. odpowiedzialność ponosi jedynie pracodawca, jeżeli nie wywiązał się on z tego obowiązku, to Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od tych dochodów. Zgodnie, bowiem z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. art. 26a Ordynacji podatkowej, "podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nie ujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.) - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik". Oznacza to, iż na podstawie wskazanego wyżej artykułu Ordynacji podatkowej Wnioskodawca - podatnik nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podatku od otrzymanych napiwków. Do pobrania zaliczek z tytułu ich wypłaty zobowiązany jest płatnik - kasyno. Na mocy wskazanego przepisu organ podatkowy może dochodzić wyłącznie od płatnika zapłaty zaliczki niewypłaconej lub wypłaconej w kwocie zaniżonej z tytułu przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy - w tym z tytułu napiwków wypłacanych przez kasyno, stosunku pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (art. 12 ustawy p.d.o.f.), np. działalności artystycznej literackiej naukowej publicystycznej itp. Odpowiedzialność płatnika jest ograniczona do wysokości zaliczki, do której pobrania jest zobowiązany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

O zakwalifikowaniu świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy, w rozumieniu powołanego wyżej art. 12 ust. 1 ustawy decyduje to, czy określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik, w rozumieniu ust. 4 tego przepisu, czy również inna osoba, niezwiązana tego rodzaju stosunkiem prawnym. Istotne jest więc to, czy istnieje związek prawny lub też faktyczny, danego świadczenia z istniejącym stosunkiem pracy.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Napiwki otrzymane przez pracowników zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mogą jednak stanowić przychód ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), bądź przychód, z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 tej ustawy). O zakwalifikowaniu napiwków do jednego z wyżej wymienionych źródeł decyduje sposób ich otrzymania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2010 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w kasynie na stanowisku krupier. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego Wnioskodawca otrzymywał tzw. napiwki, które były ewidencjonowane i wypłacane przez pracodawcę. Napiwki od klientów otrzymuje krupier w postaci żetonów do gry, których nie może fizycznie zabrać dla siebie, tylko wrzuca do specjalnej skrzynki umieszczonej w stole do gry. Po zakończeniu pracy skrzynki są zbierane, żetony ze skrzynek są komisyjnie zliczane i zamieniane na gotówkę. Suma kwot napiwków z każdego dnia jest każdorazowo wpisywana w rejestrze napiwków, a gotówka jest gromadzona w jednym miejscu specjalnie do tego przeznaczonym (sejf), bez możliwości indywidualnego wskazania osoby, której przysługują. Po zakończeniu miesiąca pracodawca na podstawie sporządzonej listy za pokwitowaniem w rejestrze napiwków dokonuje podziału i wypłaty napiwków na rzecz pracowników, w tym i Wnioskodawcy. Odbiór wypłaconych pieniędzy pracownicy kwitują własnoręcznym podpisem w tymże rejestrze napiwków - są tam wpisane ich imię, nazwisko, data i kwota wypłacona danej osobie. Rejestr napiwków ma postać zeszytu o ponumerowanych i pozszywanych stronach, ostemplowanych przez odpowiednie służby skarbowe. Napiwki, otrzymywane przez krupierów od klientów kasyna dzielone i wypłacane są: kierownikom sali, inspektorom, krupierom, kasjerom, technikom, recepcjonistkom.

Przedstawiona w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definicja przychodu ze stosunku pracy daje podstawę do zaliczenia należności wypłaconej Wnioskodawcy przez pracodawcę (będącej udziałem w zgromadzonej wartości napiwków) do przychodów ze stosunku pracy. Powyższe wynika też z faktu, iż źródłem i podstawą wypłaty omawianej należności jest łączący Zainteresowanego z pracodawcą stosunek pracy. Dowodzi to zatem stanowiska, iż należności te stanowią pochodną wynagrodzenia.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów, interpretacji organów podatkowych należy wskazać, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl