IPPB2/415-375/07-4/SR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-375/07-4/SR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.), oraz piśmie z dnia 4 lutego 2008 r. (data nadania 4 lutego 2008 r., data wpływu 5 lutego 2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-375/07-2/SR z dnia 25 stycznia 2008 r. (data nadania 25 stycznia 2008 r., data doręczenia 29 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia w części finansowanego ze środków UE - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia w części finansowanego ze środków UE.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Jest Pan zatrudniony w X od 1 września 2004 r. W Wydziale Y pracował Pan od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r.:

1.

w okresie 1 września 2004 r. - 31 grudnia 2004 r. Pańskie wynagrodzenie wyniosło #### zł, z czego kwota ##### zł została sfinansowana z projektu współfinansowanego w 75% z UE, a w 25% z budżetu państwa,

2.

w okresie 1 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r. Pańskie wynagrodzenie wynosiło ###### zł, z czego kwota ##### zł została sfinansowana z projektu współfinansowanego w 75% z UE, a w 25% z budżetu państwa.

3.

w okresie 1 stycznia 2006 r. - 31 sierpnia 2006 r. Pańskie wynagrodzenie wynosiło ######## zł, z czego kwota ##### zł została sfinansowana z projektu współfinansowanego w 75% z UE, a w 25% z budżetu państwa.

Urząd, w którym Pan pracuje, w związku z brakiem jasnej interpretacji obowiązującego prawa w zakresie dotyczącym zwolnienia z części opodatkowania wynagrodzenia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z obawy możliwości zakwestionowania prawidłowości rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy wynagrodzeń od osób fizycznych zatrudnionych przy realizacji projektów, w konsekwencji odprowadził podatek od całego wynagrodzenia, a nie od 25% jego wysokości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy pracodawca odprowadzając podatek od 100% jego wartości, a nie jak przewidują przepisy - art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w tym przypadku od 25% wartości wynagrodzenia, nie dokonał nadpłaty podatku, który powinien zostać zwrócony płatnikowi.

Zdaniem Wnioskodawcy, pracując w X przy realizacji zadań w projekcie, spełniona została tym samym jedna z dwóch przesłanek wykazanych w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku drugiej przesłanki wskazanej w tej samej ustawie, Wnioskodawca posługuje się wydanym w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wyrokiem Sądu Administracyjnego w dniu 13 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1555/06, w którym to Sąd uznaje wprost, że bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania. Bez znaczenia jest również, czy środki wypłacone są bezpośrednio beneficjentom, czy pośrednio jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca stwierdza, że wypełnia w całości jednocześnie obydwie przesłanki wskazane w ustawie, co pozwala ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za ww. okres.

Wnioskodawca twierdzi również, że nie bez znaczenia jest fakt, iż Sąd, wydając wyrok, wyraził opinię, że środki pochodzące z funduszy strukturalnych mają służyć realizacji polityki strukturalnej, której głównym celem jest pomoc słabiej rozwiniętym regionom i gospodarkom państw członkowskich. Wskazane środki na realizację celów winny stanowić tylko wsparcie konkretnych celów strukturalnych w danym państwie członkowskim, nie mogą zaś stanowić źródła wtórnego finansowania budżetu państwa.

Pismem z dnia 25 stycznia 2008 r. Nr IPPB2/415-375/07-2/SR tut. Organ wezwał Pana do uzupełnienia ww. wniosku poprzez wskazanie:

* z jakiego projektu unijnego współfinansowane jest Pańskie wynagrodzenie za pracę - czy pochodzi z bezzwrotnej pomocy funduszy Unii Europejskiej,

* czy przedmiotowe wynagrodzenie pochodzi wprost z bezzwrotnej pomocy sfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej, czy też jest ono prefinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa,

* czy bezpośrednia realizacja celu programu wiąże się ze zleceniem Panu wykonania określonych czynności w związku z realizowanym programem.

W dniu 8 lutego 2008 r. w terminie uzupełnił Pan wniosek w powyższym zakresie podając, że Pańskie wynagrodzenie współfinansowane jest z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, które refinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu państwa, a wykonywane przez Pana czynności w związku z realizowanym programem odnoszą się bezpośrednio do celów, jakie zakłada Działanie 4.1 ZPORR.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, iż od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione są te dochody, w stosunku do których spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

1.

środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie

2.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego wnioskodawca jest beneficjentem projektu, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004 - 2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju jest realizowane za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego został przyjęty do realizacji na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1745) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051)., obowiązującego do dnia 31 grudnia 2006 r. ZPORR jest jednym z programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 - 2006.

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) określenie publiczne środki wspólnotowe oznacza - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy w celu realizacji Planu tworzy się:

* sektorowe programy operacyjne,

* regionalne programy operacyjne,

* inne programy operacyjne,

* strategię wykorzystania Funduszu Spójności.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy regionalne programy operacyjne są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych.

Określenie "publiczne środki wspólnotowe", w myśl powołanego wyżej art. 2 pkt 11 ustawy o Narodowym Planie rozwoju, oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej (zob. załącznik nr 10), służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy ubiegający się o dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych projektów w ramach programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 (w tym regionalnych programów operacyjnych), składa wniosek do instytucji zarządzającej, instytucji wdrażającej albo zarządu województwa, zgodnie z systemem realizacji określonym w tych programach. Dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych, stosownie do art. 27 ust. 1 tejże ustawy, polega na zwrocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, części wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii.

Zatem dotacja środków unijnych następuje po wykonaniu określonego projektu lub jego etapu, po przedstawieniu dowodów świadczących o poniesionych przez beneficjenta wydatkach. Warunkiem niezbędnym przekazania przez Komisję Europejską refundacji poniesionych wydatków jest weryfikacja i potwierdzenie wniosków o płatność przez poszczególne instytucje zaangażowane w proces przepływu środków. Beneficjent składa do Instytucji Wdrażającej wniosek o płatność, za pomocą którego rozlicza się z otrzymanych dotychczas transz dotacji lub premii oraz wnioskuje o kolejną transzę dotacji lub premii zgodnie z harmonogramem płatności. Instytucja Wdrażająca (Samorząd Województwa /Urząd Marszałkowski lub inna instytucja, której powierzono realizację działania, w trybie określonym w ww. ustawie o Narodowym Planie Rozwoju), sporządza wniosek o płatność dla całego działania, bazując na szczegółowo zweryfikowanych i rozliczonych wnioskach o płatność otrzymanych od Beneficjentów, a następnie przekazuje go do Instytucji Pośredniczącej (Urząd Wojewódzki). Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosków o płatność zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po dokonaniu weryfikacji wniosków, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o płatność i przekazuje go do Instytucji Zarządzającej ZPORR (Minister Gospodarki i Pracy), która przeprowadza weryfikację wszystkich zbiorczych wniosków o płatność przekazanych przez Instytucje Pośredniczące. Po zakończeniu weryfikacji, Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o płatność w ramach ZPORR dla całego kraju w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym dokonuje poświadczenia wnioskowanej kwoty refundacji. Następnie Instytucja Zarządzająca przekazuje zbiorczy wniosek do Instytucji Płatniczej (Minister Finansów), która wnioskuje o refundację do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, jednostki realizujące projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych mogą ubiegać się o środki na prefinansowanie. Beneficjent pomocy otrzymuje środki pożyczone z budżetu państwa, a nie pochodzące wprost z bezzwrotnej pomocy sfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej, a tylko takie pochodzenie środków finansowych warunkuje zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie bądź zwolnienie z opodatkowania dochodów osób zatrudnionych przy realizacji programu uzależnione jest więc od tego, z jakich środków nastąpiła ich wypłata

Wobec powyższego, wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia w związku z realizacją ww. projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w momencie ich wypłaty nie były finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w tym przepisie.

Ponieważ do przychodów uzyskiwanych przez osoby realizujące programy finansowane z funduszy strukturalnych nie ma zastosowania zwolnienie określone w tym przepisie, skutkuje to tym, że dochody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Oznacza to, że od dochodów ze stosunku pracy płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek, stosownie do przepisu art. 31 i 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio od dochodów z umów cywilno - prawnych (umowy zlecenia i o dzieło), stosownie do przepisów art. 41 ust. 1 tej ustawy.

Tym samym, w analizowanym stanie faktycznym, pracodawca pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od pełnej wysokości Pańskiego dochodu postąpił zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie wystąpiła nadpłata podatku dochodowego.

Końcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl