IPPB2/415-351/11-4/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-351/11-4/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2011 r. (data wpływu 20 kwietnia 2011 r.) oraz piśmie (data wpływu 20 czerwca 2011 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-351/11-2/MS z dnia 8 czerwca 2011 r. (data nadania 8 czerwca 2011 r., data doręczenia 14 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie tzw. ulgi meldunkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie tzw. ulgi meldunkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 5 listopada 2007 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 7 ust. 2), na wcześniejszy pisemny wniosek Wnioskodawczyni, dokonane zostało przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Przekształcenie odbyło się w oparciu o pisemną umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawczynią (jako członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w W., o przysługującym Wnioskodawczyni od dnia 18 marca 2002 r. spółdzielczym lokatorskim prawie do ww. lokalu mieszkalnego), a Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w W.

Przed podpisaniem przedmiotowej umowy spełnione zostały wszystkie wymogi formalne oraz warunki wskazane w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. - dokonano spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu mieszkaniowego oraz spłaty zadłużenia z tytułu opłat czynszowych (nie zalegano).

W momencie przekształcania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe (w listopadzie 2007 r.) pisemna umowa między wskazanymi wyżej stronami stanowiła jedyną, w interpretacji Spółdzielni wiążącą i prawomocną formę.

Dopiero w kwietniu 2009 r. członkom spółdzielni, w tym Wnioskodawczyni, umożliwiono podpisanie stosownych aktów notarialnych. Akt notarialny sporządzony został niezwłocznie, w dniu 8 czerwca 2009 r. stanowiąc notarialnie potwierdzoną umowę przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Wg zaświadczenia, wydanego w dniu 23 lutego 2011 r., przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wnioskodawczyni posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na podstawie:

* umowy o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z dnia 5 listopada 2007 r., jak również

* Aktu Notarialnego z dnia 8 czerwca 2009 r.

które razem stanowią całościowe potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do lokalu.

Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 Nr 4 poz. 27, z późn. zm.) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

Korzystając z prawa przysługującego Wnioskodawczyni na podstawie wskazanego wyżej artykułu Wnioskodawczyni zamierza zbyć posiadane przez siebie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Przy tej okazji Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z ulgi meldunkowej, powołując się na zapisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 126), w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r..

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 8 czerwca 2011 r. Nr IPPB2/415-351/11-2/MS, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku poprzez:

* doprecyzowanie zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

- czy była Pani zameldowana na pobyt stały na okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed planowaną datą zbycia.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioskodawczyni uzupełniła braki formalne wniosku w ustawowym terminie pismem z dnia 15 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r., data nadania w placówce pocztowej 17 czerwca 2011 r.), w którym wyjaśniła, że w lokalu mieszkalnym, będącym przedmiotem przewidywanego zbycia, jest zameldowana w chwili obecnej na pobyt stały niezmiennie od 22 lat i nie zamierza zbyć się tego prawa do momentu planowanej sprzedaży mieszkania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedając mieszkanie w 2011 r. lub w latach kolejnych (do czasu upłynięcia 5 letniego okresu od momentu nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku, na podstawie tzw. ulgi meldunkowej.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

W świetle zapisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. w opinii Wnioskodawczyni spełnione zostały przesłanki uprawniające Ją do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W lokalu mieszkalnym, będącym przedmiotem przewidywanego zbycia, Wnioskodawczyni zameldowana jest w tej chwili, na pobyt stały niezmiennie od 22 lat.

W opinii Wnioskodawczyni przekształcenie mieszkania z lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe nastąpiło faktycznie 5 listopada 2007 r.. Umowa ta, tak jak zastrzega ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, zawarta została pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Spełnione zostały wszystkie warunki wskazane w art. 7 ust. 2 stawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2007 nr 125 poz. 873). Zawarcie przedmiotowej umowy przekształcenia prawa do lokalu w formie aktu notarialnego umożliwione zostało dopiero w 2009 r.. Co też niezwłocznie zostało uczynione.

Jak wskazuje powyższy opis, taki stan rzeczy nie wynikał w żaden sposób z niechęci Wnioskodawczyni, uchylania się czy też zaniedbania, tylko z ograniczeń stawianych przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej.

Ponadto Wnioskodawca chciałby się również w tym miejscu odwołać do indywidualnej interpretacji Dyrektora IS w Warszawie (interpretacja z dnia 30 kwietnia 2010 r., znak: IPPB1/415-113/10-4/MT) w analogicznej sprawie, w której orzekł on na korzyść wnioskodawczyni przyznając jej prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwraca się z uprzejmą prośbą o pozytywne zaopiniowanie niniejszego wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z powyższego wynika, że w przypadku sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma moment jego nabycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni w dniu 5 listopada 2007 r. podpisała ze spółdzielnią umowę o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Umowa nie została wówczas zawarta w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 8 czerwca 2009 r. W ww. lokalu Wnioskodawczyni jest zameldowana na pobyt stały od 22 lat.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873), która weszła w życie z dniem 31 lipca 2007 r., spółdzielnia mieszkaniowa nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ani praw do miejsc postojowych położonych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego.

Jednakże stosownie do art. 7 ust. 2 tej ustawy do dnia 31 grudnia 2010 r. na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:

1.

spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt 2;

2.

spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na budowę jego lokalu, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków;

3.

spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ustawy, o której mowa w art. 1.

W przedmiotowej sprawie istotnym jest ustalenie z jaką datą Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Jeżeli zatem przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego dokonano na podstawie cyt. powyżej art. 7 ust. 2 ww. ustawy, to za datę nabycia należy uznać 5 listopada 2007 r., tj. datę umowy jaką Wnioskodawczyni zawarła ze spółdzielnią mieszkaniową o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. A zatem dokonując oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy wówczas zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowani dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

I tak zgodnie z art. 30e ust. 1 i ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy). Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy). Zauważyć należy, iż ustawodawca przewidział w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość zwolnienia przychodu osiągniętego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Stosownie do zapisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

1.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

2.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

3.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

4.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy, jednym z warunków zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 tej ustawy).

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy, do których mają zastosowanie ust. 1 lub ust. 2, tj. podatnicy, którzy zbywają nieruchomości lub prawa nabyte w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14- dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Wobec powyższego, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków:

1.

okres zameldowania na pobyt stały nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia,

2.

terminowe złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Reasumując, mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że o ile Wnioskodawczyni złoży wymagane przepisami oświadczenie, to przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie wolny od podatku dochodowego, ponieważ Wnioskodawczyni spełniła przedstawiony powyżej warunek dotyczący zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia przedmiotowego mieszkania.

Końcowo - odnosząc się do powołanej przez Panią interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, iż orzeczenie te nie jest wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl