IPPB2/415-328/10-6/MG - Możliwość skorzystania ze zwolnienia opodatkowania przychodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu konsolidacyjnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-328/10-6/MG Możliwość skorzystania ze zwolnienia opodatkowania przychodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu konsolidacyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2010 r. (data wpływu 25 lutego 2010 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 5 maja 2010 r. (data nadania 6 maja 2010 r., data wpływu 11 maja 2010 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie organu z dnia 27 kwietnia 2010 r. (data nadania 27 kwietnia 2010 r., data odbioru 29 kwietnia 2010 r.) sprostowane postanowieniem z dnia 26 maja 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania osiągniętego przychodu ze zbycia nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu konsolidacyjnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania osiągniętego przychodu ze zbycia nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kredytu konsolidacyjnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 18 grudnia 2002 r. została zawarta umowa kredytu hipotecznego. Kredyt w części przeznaczony był na spłatę kredytu hipotecznego mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku, a częściowo na spłatę innych zobowiązań, tj. kredytów gotówkowych i kart kredytowych. Wyżej wymieniony kredyt został spłacony ze środków ze sprzedaży nieruchomości. Od sprzedaży nieruchomości, zgodnie z prawem Wnioskodawczyni wraz ze współmałżonkiem musi zapłacić podatek. Wyżej wymieniony kredyt hipoteczny był w całości zabezpieczony hipoteką założoną na przedmiotowym mieszkaniu.

Z uwagi na stwierdzone braki formalne wniosku, tut. organ podatkowy pismem z dnia 27 kwietnia 2010 r. (data nadania 27 kwietnia 2010 r., data odbioru 29 kwietnia 2010 r.) wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

*

udzielenie informacji, w którym roku nabyto nieruchomość, ze sprzedaży której osiągnięty przychód Wnioskodawczyni przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego konsolidacyjnego...,

*

wskazanie, w którym roku Wnioskodawczyni zbyła przedmiotową nieruchomość...,

*

wyjaśnienie treści postawionego przez Wnioskodawczynię pytania, tj. czy dotyczy ono możliwości skorzystania Wnioskodawczyni ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu ustawy obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., tj. możliwości przeznaczenia osiągniętego przychodu ze zbycia nieruchomości na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętego na cele mieszkaniowe...,

*

czy Wnioskodawczyni korzystała lub korzysta z tzw. ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., tj. możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych...,

*

kto zaciągnął przedmiotowy kredyt i kto go spłacał...

Wnioskodawczyni uzupełniła braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 5 maja 2010 r. (data nadania 6 maja 2010 r., data wpływu 11 maja 2010 r.), w którym poinformowała, że:

1.

Nieruchomość, o której mowa w przedmiotowym piśmie została nabyta w dniu 7 marca 2002 r.

2.

Sprzedaży powyższej nieruchomości dokonano w dniu 8 maja 2007 r.

3.

ponadto Wnioskodawczyni wyjaśniła: W roku 2000 został zaciągnięty kredyt hipoteczny w banku X na zakup przedmiotowego mieszkania, którego prawnym właścicielem na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni stała się wraz z mężem w roku 2002. Zakupione mieszkanie zostało obciążone hipoteką tego kredytu. W roku 2004 kredyt X został przeniesiony do innego banku Y (kredyt w banku X został spłacony kredytem zaciągniętym w banku Y). Kredyt w banku Y był kredytem w całości (umowa nr 1, umowa nr 2) zabezpieczony hipoteką przedmiotowego mieszkania i składał się z dwóch umów: Umowa nr 1 dotyczyła tylko i wyłącznie przeniesionego / spłaconego kredytu z banku X. Umowa nr 2 częściowo dotyczyła przeniesionego / spłaconego kredytu z banku X, a częściowo innych zobowiązań gotówkowych zaciągniętych w innych bankach ABC (część konsolidacyjna). W roku 2007 przedmiotowe mieszkanie zostało sprzedane. Aby zwolnić hipotekę z mieszkania, określona kwota pieniędzy uzyskana ze sprzedaży została bezpośrednio przekazana na spłatę całego kredytu Y (umowa nr 1 i umowa nr 2).

4.

Wnioskodawczyni nie korzystała i nie korzysta z tzw. ulgi odsetkowej.

5.

Przedmiotowy kredyt Wnioskodawczyni zaciągnęła razem z mężem i wspólnie z mężem kredyt ten spłacali.

Po dokonaniu analizy dokonanego w dniu 5 maja 2010 r. (data wpływu 11 maja 2010 r.) przez Wnioskodawczynię uzupełnienia braków formalnych wniosku na wezwanie, organ podatkowy w dniu 26 maja 2010 r. wezwał telefonicznie Wnioskodawczynię do doprecyzowania przedstawionego stanu faktycznego, w celu wyeliminowania zaistniałych nieścisłości w nakreślonym we wniosku stanie faktycznym, a treścią dokonanego uzupełnienia poprzez:

*

wyjaśnienie, w którym roku Wnioskodawczyni zawarła umowę kredytu hipotecznego konsolidacyjnego, tj. w 2002 r., tak jak wskazuje na to treść wniosku, czy też w roku 2004, co wynika z treści uzupełnienia złożonego przez Wnioskodawczynię...

Wnioskodawczyni pismem z dnia 26 maja 2010 r. (data nadania 26 maja 2010 r., data wpływu 31 maja 2010 r.) wyjaśniła, że umowa kredytu hipotecznego konsolidacyjnego została zawarta w 2002 r..

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy od podstawy opodatkowania przychodu osiągniętego ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć całą kwotę przeznaczoną na spłatę kredytu Y. ...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Wspomniany kredyt był w całości zabezpieczony hipoteką. Spłata tego kredytu była niezbędna do zwolnienia hipoteki, a co za tym idzie umożliwiła zbycie mieszkania, dlatego też zdaniem Wnioskodawcy powinna być traktowana jako spłata zobowiązań mieszkaniowych i w całości odliczona od kwoty należnego podatku od sprzedaży nieruchomości.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

-

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zatem, w niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., ponieważ przedmiotową nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła w roku 2002.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zasada, o której mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złoża, oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) - art. 28 ust. 2a ww. ustawy.

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), podatek, co wynika z art. 28 ust. 3 ww. ustawy, jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

*

od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,

*

począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru (art. 28 ust. 4 ww. ustawy).

Stosownie zaś do treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na:

1.

nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

2.

nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

3.

nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

4.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5.

rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wskazano w art. 21 ust. 2 ustawy przepisy ust. 1 pkt 32 i 32a nie mają zastosowania, jeżeli:

a)

budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

a.

przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na: nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

b.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części

-

przeznaczonych na cele rekreacyjne,

b)

przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b (art. 21 ust. 2a ww. ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy podatkowej stanowi, że wolny od podatku dochodowego jest przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, w szczególności z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy, iż okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jest wydatkowanie przychodu m.in. na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a). Jednocześnie wskazać również należy, iż zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania ma charakter wyczerpujący (enumeratywny).

Z treści przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawczyni w 2000 r. wspólnie z mężem zaciągnęła kredyt hipoteczny w banku X na zakup mieszkania, które wraz ze współmałżonkiem nabyła aktem notarialnym w dniu 7 marca 2002 r. Zakupione mieszkanie zostało obciążone hipoteką tego kredytu. W roku 2002 kredyt w banku X został przeniesiony do innego banku Y (kredyt w banku X został spłacony kredytem zaciągniętym w banku Y). Kredyt w banku Y był kredytem w całości (umowa nr 1, umowa nr 2) zabezpieczony hipoteką przedmiotowego mieszkania i składał się z dwóch umów:

Umowa nr 1 dotyczyła tylko i wyłącznie przeniesionego / spłaconego kredytu z banku X, Umowa nr 2 częściowo dotyczyła przeniesionego / spłaconego kredytu z banku X, a częściowo innych zobowiązań gotówkowych zaciągniętych w innych bankach ABC (część konsolidacyjna). Sprzedaży przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni dokonała w dniu 5 maja 2007 r., natomiast środki uzyskane ze sprzedaży zostały bezpośrednio przekazane na spłatę całego kredytu Y (umowa nr 1 i umowa nr 2).

Jak wskazano powyżej katalog zawierający cele, na które musi być zaciągnięty kredyt lub pożyczka, aby podatnikowi przysługiwało z mocy ustawy przedmiotowe zwolnienie, wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. ma charakter zamknięty. Należy, zatem uznać, że zwolnienie to nie dotyczy przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), a wydatkowanych na spłatę kredytu czy pożyczki zaciągniętych na inne cele, niż wymienione w tym przepisie, w tym również na spłatę kredytu konsolidacyjnego, czyli kredytu, który został zaciągnięty w części na spłatę kredytu hipotecznego częściowo na spłatę innych zobowiązań, tj. kredytów gotówkowych i kart kredytowych. W tym przypadku bez znaczenia pozostaje również fakt, że kredyt konsolidacyjny zaciągnięty został na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe. Wnioskodawczyni nie dokonała bowiem spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie samej inwestycji mieszkaniowej, lecz spłaty kredytu zaciągniętego na spłatę innego zobowiązania (kredytu). Takiego zaś przeznaczenia środków nie przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy.

Reasumując, odnosząc stan faktyczny na grunt powołanych w niniejszej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego uznać należy, iż spłata kredytu konsolidacyjnego nie stanowi wydatku na cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustawy obowiązującym do końca 2006 r., a co za tym idzie od podstawy opodatkowania przychodu osiągniętego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni nie może odliczyć kwoty przeznaczonej na spłatę kredytu konsolidacyjnego.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Zgodnie bowiem z treścią art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższego wynika, że organ właściwy do wydania interpretacji indywidualnej nie przeprowadza postępowania dowodowego, nie jest zatem ani obowiązany ani uprawniony do analizy dołączonych do wniosku dokumentów ani do wykorzystania ich treści przy ocenie stanowiska Wnioskodawczyni. Organ ten jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Należy także wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Pani, jako występującej z wnioskiem. Nie chroni natomiast Pani męża.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl