Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-321/13-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2013 r. (data wpływu 26 kwietnia 2013 r.) oraz piśmie z dnia 15 lipca 2013 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB2/415-321/13-2/AK o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej w latach 2010-2012 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej w latach 2010-2012.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej również: Osoba Fizyczna) jest obywatelem Polski mającym miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i tym samym jest zobowiązana do rozliczania w Polsce dla celów podatkowych wszystkich uzyskiwanych dochodów, w tym dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski.

W związku z pełnionymi obowiązkami dyrektora (ang. "director) w spółce z siedzibą na Cyprze ("Spółka Cypryjska") Podatnik otrzymał od niej w roku 2012 wynagrodzenie z tego tytułu.

Podatnik pełni obowiązki w Spółce Cypryjskiej na podstawie uchwały powołującej na dyrektora (ang. "director") tej Spółki. Poza wspomnianą uchwałą Podatnika nie wiąże żaden inny stosunek prawny ze Spółką Cypryjską. Wypłacone wynagrodzenie zostało przyznane odrębną uchwałą wspólników Spółki Cypryjskiej, będącą jedynym tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji dyrektora Spółki Cypryjskiej.

W ramach pełnionej funkcji Podatnik dyrektora Podatnik jest uprawniony do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki oraz do zarządzania Spółką. Kompetencje Podatnika nie są w żaden sposób ograniczone, a ich źródłem jest umowa Spółki Cypryjskiej.

Pismem z dnia 27 czerwca 2013 r. Nr IPPB2/415-321/13-2/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

* przeformułowanie (zadanie) pytania z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - tak by wniosek dotyczył zapytania o wykładnię przepisów prawa materialnego i ich zastosowanie w opisanym stanie faktycznym oraz by w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej-pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,

* wskazanie okresu (proszę podać rok, lata) za jaki Wnioskodawca otrzymał w 2012 r. wynagrodzenie,

* przedstawienie własnego stanowiska adekwatnego do zadanego pytania, jeżeli będzie inne, niż te zaprezentowane w przedmiotowym wniosku.

Pismem z dnia 15 lipca 2013 r. (data nadania16 lipca 2013 r.) Wnioskodawca dokonał uzupełnienia wniosku w uzupełnieniu wskazał, iż:

celem złożenia wniosku o indywidualną interpretację podatkową jest potwierdzenie kwalifikacji w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w 2012 r. dochodów Wnioskodawcy z tytułu pełnienia w roku 2012 funkcji dyrektora spółki kapitałowej będącej podatnikiem podatku dochodowego na Cyprze i posiadającej status rezydenta podatkowego Cypru.

Wnioskodawca zadał pytanie o kwalifikację dochodów, które zgodnie z prawem cypryjskim stanowią dochody o których mowa w artykule 16 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w brzmieniu obowiązującym w latach 2010- 2012. Intencją Wnioskodawcy nie jest wnoszenie o dokonywanie przez Ministra Finansów interpretacji przepisów obcego prawa ale uzyskanie interpretacji umowy międzynarodowej, która zgodnie z przepisami Konstytucji ma pierwszeństwo nad przepisami ustawy.

Wskazany we wniosku stan faktyczny zawiera wskazanie, że zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi na Cyprze dochody Wnioskodawcy są kwalifikowane jako dochody dyrektorów w rozumieniu art. 16 Umowy i ta okoliczność nie jest przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy.

Wnioskodawca natomiast pragnie uzyskać potwierdzenie, że tak określone dochody zagraniczne będą kwalifikowane przez polskie organy podatkowe, jako dochody do których stosuje się art. 16 Umowy w brzmieniu obowiązującym w latach 2010-2012. Biorąc to pod uwagę Wnioskodawca zwraca uwagę, że przedmiotem wniosku o interpretację jest wystąpienie o dokonanie interpretacji indywidualnej wszystkich przepisów prawa podatkowego mających znaczenie dla ustalenia zakresu obowiązku podatkowego Wnioskodawcy, w tym jak wskazano we wniosku art. 16 Umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie wypłacone w 2012 r. na rzecz Podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki Cypryjskiej będzie kwalifikowało się jako wynagrodzenia "dyrektorów" w myśl art. 16 Umowy i jako podlegający opodatkowaniu na Cyprze jest dochodem zwolnionym z opodatkowania w Polsce w myśl art. 24 ust. 1 Umowy, a zgodnie z art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f. wpływać będzie jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej.

Zdaniem wnioskodawcy, wynagrodzenie dyrektora Spółki Cypryjskiej, to - działalność wykonywana osobiście.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a u.p.d.o.f. za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych); lub

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a u.p.d.o.f., art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. źródłami przychodów jest działalność wykonywana osobiście. W myśl art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Podatnik zostanie formalnie powołany w skład organu Spółki Cypryjskiej. Zgodnie z lokalnymi przepisami, Spółka Cypryjska będzie podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego.

Określenie wynagrodzenia Wnioskodawcy nastąpiło w drodze uchwały odpowiedniego organu Spółki cypryjskiej i uchwała ta będzie jedynym tytułem prawnym do wypłaty takiego wynagrodzenia. Ponadto, uchwała stanowi jednostronne oświadczenie woli organu osoby prawnej - Walnego Zgromadzenia Udziałowców Spółki Cypryjskiej i nie miała formy ani charakteru umowy między stronami. Spełnienie powyższych warunków powoduje, że otrzymywane przez Podatnika wynagrodzenie jako dyrektora Spółki powinno być zaklasyfikowane jako otrzymane na podstawie art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 16 Umowy wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Umowa stanowi, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim.

Artykuł 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako "the board of directors" (rada dyrektorów"), który powinien być rozumiany szerzej niż rada nadzorcza". Oznacza to, iż art. 16 znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka zarządu w Spółce.

Porównując treść przepisu należy dojść do wniosku, iż angielskie brzmienie przepisu nie ogranicza dyrektorów wyłącznie do członków rady nadzorczej, ale do "rady dyrektorów", a zatem mowa tutaj o każdym organie spółki, który zgodnie z wewnętrznymi przepisami danego kraju jest uprawniony do zarządzania spółką oraz do podejmowania władczych decyzji. W szczególności, że cypryjskie prawo spółek nie przewiduje istnienia w spółkach takiego organu jak "rada nadzorcza", który stanowiłby odpowiednik "rady nadzorczej" w rozumieniu polskiego Kodeksu spółek handlowych. Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa cypryjskiego spoczywa na dyrektorach (ang. "directors"). Odmienna interpretacja tego przepisu w szczególności bazująca na polskiej treści mogłaby prowadzić do wniosku, że przepis ten nie miałby zastosowania na terytorium Polski, ponieważ członkowie rady nadzorczej nie są nazywani dyrektorami w polskim prawie handlowym.

Zgodnie z art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej ("radzie dyrektorów", "dyrektora") spółki mającej siedzibę na Cyprze, może być opodatkowany na Cyprze. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w Umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania - metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt a Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami powyższej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie - z zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego artykułu zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania. Z przepisu tego wynika, iż jeżeli dany dochód może być opodatkowany na terytorium Cypru, dochód ten podlega zwolnieniu w Polsce z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 4 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f., jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f., oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, podatek określa się w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W konsekwencji dochody uzyskane przez Podatnika na Cyprze z tytułu, bycia dyrektorem w Spółce Cypryjskiej powinny być wyłączone z opodatkowania w Polsce. Podatnik będzie miał jednak obowiązek wykazania ich w zeznaniu rocznym w celu, obliczenia tzw. efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do przychodów uzyskanych w Polsce i opodatkowanych tutaj na zasadach ogólnych, to znaczy według stawek progresywnych.

Podsumowując przychody uzyskane z tytułu pełnienia obowiązków Dyrektora (członka zarządu) w Spółce powinny być uznane, jako "wynagrodzenie dyrektorów" określone w art. 16 Umowy. Jako takie mogą być opodatkowane na Cyprze, ponieważ kraj ten nabywa prawo do ich opodatkowania na mocy powyższego przepisu. W konsekwencji zgodnie z art. 16 umowy oraz w myśl postanowień art. 24 ust. 1 lit. a Umowy przychody te powinny być wyłączone z opodatkowania w Polsce stosując określoną metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f.

Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu obowiązków pełnionych na podstawie uchwały Spółki będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. "metodę wyłączenia z progresją" (Interpretacja wydana w dniu 19 grudnia 2008 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB2/415-1396/08-4/SP). Niniejsze stanowisko zostało potwierdzone również w:

* interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2008 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB2/415-321/07-2/AK;

* interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB2/415-420/10-2/MR; oraz

* interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB2/415-268/10-3/MR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do ust. 1a ww. artykułu za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W myśl art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej spółki.

Artykuł 30 ww. Umowy stanowi, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Postanowienia art. 16 Umowy w wersji angielskiej odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów"), który powinien być rozumiany szerzej niż "rada nadzorcza" w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że art. 16 Umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym i nadesłanym uzupełnieniem Wnioskodawca otrzymał w 2012 r. wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej w 2012 r., wynagrodzenie to, zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi na Cyprze jest kwalifikowane jako dochody dyrektorów w rozumieniu art. 16 Umowy.

Cypryjskie prawo spółek nie przewiduje istnienia w spółkach takiego organu jak "rada nadzorcza". Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni, co do zasady jednoosobowo, jednocześnie nie tworząc w myśl postanowień cypryjskiego prawa spółek organu o charakterze "rady nadzorczej", a co najwyżej "radę dyrektorów". Natomiast wykonywane przez podatnika czynności nadzoru odpowiadają w swym zakresie czynnościom wykonywanym przez członków "rad nadzorczych".

Reasumując, w przedmiotowej sprawie do wynagrodzenia Wnioskodawcy, który pełni funkcję dyrektora w spółce z siedzibą na Cyprze, znajdzie zastosowanie art. 16 umowy.

W myśl ww. przepisu umowy, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Cyprze oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem, osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Prawidłowe jest zatem stwierdzenie, że fakt, iż Republika Cypru w wewnętrznych przepisach podatkowych nie przewiduje opodatkowania tego rodzaju dochodów nie wpływa na sytuację Wnioskodawcy na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wyklucza to bowiem zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianej stosowną konwencją międzynarodową.

Artykuł 24 ust. 4 umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Oznacza to więc, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskał w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując należy stwierdzić, że uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru w roku 2012 podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należało uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskał inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl