IPPB2/415-312/12-6/AS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-312/12-6/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2012 r. (data wpływu 30 marca 2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 15 maja 2012 r. (data wpływu 18 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych od spółki cypryjskiej:

* jest prawidłowe - w części dotyczącej wypłacanej dywidendy,

* jest nieprawidłowe - w części dotyczącej dochodów z tytułu umorzenia udziałów,

* jest nieprawidłowe - w części dotyczącej dochodów z tytułu likwidacji Spółki.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę cypryjską.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT na terenie Polski. Wnioskodawca jest właścicielem #8531; udziałów ("Udziały") spółki z o.o., z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce ("Spółka Polska"). Udziały stanowią majątek prywatny Wnioskodawcy, nie związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca i dwaj inni udziałowcy Spółki Polskiej (każdy z nich po #8531; udziałów) razem mają wszystkie udziały Spółki Polskiej.

W 2012 Spółka Polska zostanie przekształcona z formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) na spółkę akcyjną (S.A.). Wnioskodawca i dwaj inni udziałowcy Spółki Polskiej rozważają zmianę struktury właścicielskiej Spółki Polskiej. Rozważana opcja zakłada wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki kapitałowej z siedzibą i miejscem zarządu na Cyprze ("Spółka Cypryjska") - Udziałów Spółki Polskiej należących do Wnioskodawcy (udziałów Spółki Polskiej należących do pozostałych Udziałowców Spółki Polskiej). W zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport), Wnioskodawca (inni Udziałowcy Spółki Polskiej wnoszący wkład niepieniężny) obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki Cypryjskiej. Wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Cypryjskiej będzie niższa od wartości emisyjnej udziałów Spółki Cypryjskiej, która to wartość będzie równa wartości rynkowej Udziałów Spółki Polskiej (tak samo będzie wyglądała sytuacja u innych udziałowców Spółki Polskiej). Różnica pomiędzy: (i) wartością emisyjną (wartością rynkową) wniesionych Udziałów Spółki Polskiej, a (ii) wartością nominalną udziałów Spółki Cypryjskiej, pokrytych wniesionym wkładem niepieniężnym w postaci Udziałów Spółki Polskiej, będzie stanowić tzw. agio i zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Cypryjskiej. Możliwe jest też, że Wnioskodawca (inni Udziałowcy Spółki Polskiej) - udziałowcy Spółki Cypryjskiej - będą pełnić, za wynagrodzeniem, funkcje dyrektorów / członków zarządu w Spółce Cypryjskiej.

W przyszłości, Wnioskodawca (inni Udziałowcy Spółki Polskiej) - udziałowcy Spółki Cypryjskiej nie wykluczają - po otrzymaniu dywidendy ze Spółki Cypryjskiej sfinansowanej z pieniędzy uzyskanych m.in. ze sprzedaży akcji Spółki Polskiej - (i) umorzenia udziałów Spółki Cypryjskiej, albo (ii) likwidacji Spółki Cypryjskiej.

W nadesłanym uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca sprecyzował, iż umorzenie udziałów, o którym mowa we wniosku będzie to umorzenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie to zbycie udziałów w celu umorzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku wniesienia Udziałów jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Cypryjskiej,

2.

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 22 ust. 1e i ust. 1i oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, opodatkowaniu PIT wg stawki 19% będzie podlegać dochód Wnioskodawcy ustalony jako różnica pomiędzy: (i) przychodem w wysokości wartości nominalnej udziałów obejmowanych w Spółce Cypryjskiej, a (ii) kosztami uzyskania tego przychodu.

3.

nie ma zastosowania art. 19 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT - gdy wartość emisyjna udziałów Spółki Cypryjskiej jest równa wartości rynkowej Udziałów wnoszonych do niej jako wkład niepieniężny (aport).

4.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 16, art. 24 ust. 1 lit. a), ust. 4 i art. 30 Umowy Polska-Cypr w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, wynagrodzenia wypłacane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) w Spółce Cypryjskiej na rzecz Wnioskodawcy będą podlegać zwolnieniu od podatku PIT w Polsce, natomiast na Wnioskodawcy będzie ciąży obowiązek wykazania przychodów otrzymanych z tego tytułu w zeznaniu rocznym w celu obliczenia efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do przychodów uzyskanych na terenie Polski i tutaj opodatkowanych na zasadach ogólnych.

5.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż (i) w przypadku wypłaty na jego rzecz dywidendy przez Spółkę Cypryjską, oraz (ii) otrzymania przychodu z umorzenia udziałów Spółki Cypryjskiej albo z tytułu likwidacji Spółki Cypryjskiej, ma on prawo - zgodnie z art. 10 ust. 1-3, art. 24 ust. 1 lit. b) i ust. 3, art. 30 Umowy Polska-Cypr w zw. z 17 ust. 1 pkt 4 i art. 24 ust. 5 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 2 ustawy o PIT - do pomniejszenia należny w Polsce podatek o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze.

Odpowiedź na pytanie Nr 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytanie Nr 1 i Nr 2 została zawarta w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 3:

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż (i) w przypadku wypłaty na jego rzecz dywidendy przez Spółkę Cypryjską, oraz (ii) otrzymania przychodu z umorzenia udziałów Spółki Cypryjskiej albo z tytułu likwidacji Spółki Cypryjskiej, ma on prawo - zgodnie z art. 10 ust. 1-3, art. 24 ust. 1 lit. b) i ust. 3, art. 30 Umowy Polska-Cypr w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 24 ust. 5 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 2 ustawy o PIT - do pomniejszenia należny w Polsce podatek o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze.

Przepisy ustawy o PIT dotyczące opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (np.: (i) dochód uzyskany z umorzenia udziałów (akcji), czy (ii) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT), należy stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (co wynika z art. 30a ust. 2 ustawy o PIT). Oznacza to, iż w razie, gdy Spółka Cypryjska wypłaca dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wtedy należy zastosować przepisy dotyczące opodatkowania dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zawarte w Umowie Polska-Cypr, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby Spółki Cypryjskiej - uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Umowy Polska-Cypr dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Art. 10 ust. 2 Umowy Polska - Cypr stanowi, że jednakże dywidendy te mogą być również w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto. Postanowienia mniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki o zysku z którego są wypłacane dywidendy. Zgodnie z art. 10 ust. 3 Umowy Polska-Cypr użyte y niniejszym artykule określenie "dywidendy" oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

Z art. 10 ust. 2 Umowy Polska-Cypr wynika, że dywidendy wypłacane na rzecz polskich udziałowców spółki z siedzibą na Cyprze (Spółki Cypryjskiej) mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i na Cyprze, jednakże na terytorium Cypru stawka podatku nie może przekroczyć 10 procent. Zgodnie z art. 10 ust. 3 Umowy Polska-Cypr, określenie "dywidendy" obejmuje również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę. Powyższe oznacza, iż identycznie jak "dywidendy" traktowane będą dochody uzyskiwane z podziału majątku likwidowanej spółki (Spółki Cypryjskiej) i z umorzenia udziałów Spółki Cypryjskiej. W związku z tym, w pełnym zakresie znajdą tutaj zastosowanie - zdaniem Wnioskodawcy - regulacje odnoszące się do wypłaty dywidend przez Spółkę Cypryjską na rzecz Wnioskodawcy. Z uwagi na to, iż zgodnie z ww. przepisem, postanowienia Umowy Polska-Cypr dają każdemu z państw prawo do opodatkowania dywidend (innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium jednego z nich, konieczne jest ustalenie zasad unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy Polska-Cypr w Polsce podwójnego opodatkowania będzie się unikać w sposób następujący jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania łub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10 (dywidendy), (...) (Umowy Polska-Cypr) może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu, zapłaconemu na Cyprze. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem potrącenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego na Cyprze.

Jak z tego wynika, treść art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy Polska-Cypr w języku polskim wskazuje, że odliczeniu od podatku polskiego podlega podatek zapłacony na Cyprze. Jednakże w świetle artykułu 30 Umowy Polska-Cypr, w przypadku rozbieżności przy interpretacji umowy, tekst angielski będzie rozstrzygający. Konsekwentnie, należy dokonać analizy angielskiej wersji odpowiednich artykułów Umowy Polska-Cypr. W angielskiej wersji art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy Polska-Cypr znajduje się określenie "tax payable in Cyprus", co oznacza "podatek podlegający zapłaceniu na Cyprze".

Określenie to zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 3 Umowy Polska-Cypr, zgodnie z którym uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obniżek przyznanych przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa. W rozumieniu artykułu 10 ustęp 2 (...) rozumie się, że stawka podatku wynosi 10 procent kwoty brutto dywidend i odsetek.

W angielskiej wersji, art. 24 ust. 3 Umowy Polska-Cypr brzmi następująco: "The tax payable in a Contracting State mentioned in subparagraph (b) of paragraph 1 and paragraph 2 of this Article shal be deemed to include the tax which would have been payable but for the legal provisions concerning tax reduction exemption or tax incentives granted under the laws of the Contracting State For the purposes of paragraph 2 of Article 10 (...) the amount of the tax shall be deemed to be 10% of the grass amount of dividend and interest (...)." Rozumienie angielskiego brzmienia ww. przepisu powinno być więc następujące: podatek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy Polska-Cypr, podlegający zapłacie w Umawiającym się Państwie powinien również uwzględniać wartość podatku, która byłaby należna w tym państwie, gdyby nie ulgi zwolnienia i inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa. Zatem odliczeniu od podatku należnego w Polsce powinna podlegać również równowartość podatku cypryjskiego (do wysokości limitów ustalonych w Umowie. Polska-Cypr), który byłby należny na Cyprze, gdyby nie zastosowane zgodnie z tamtejszym ustawodawstwem ulgi czy zwolnienia. Omawiany przepis Umowy Polska-Cypr nie wymaga bowiem, aby, odliczenie od polskiego podatku uzależnione było od faktycznej zapłaty podatku na terytorium Cypru.

Zatem, zgodnie z art. 24 ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy Polska-Cypr, odliczeniu od podatku w Polsce podlega podatek, który może być należny do zapłaty na Cyprze niezależnie od tego czy podatek ten faktycznie został na Cyprze zapłacony. Zgodnie z art. 24 ust. 3 Umowy Polska-Cypr, kwota tego podatku wynosi 10%. Takie stanowisko ma potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów z (i) 27 lipca 2009 r. (sygn. IPPB4/415-376/09-2/JK), (ii) 10 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPB1/415-395/09-2/IF) oraz (iii) 9 grudnia 2009 r. (sygn. IPPB2/415-1396/08-4/SP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej wypłacanej dywidendy, za nieprawidłowe w części dotyczącej dochodów z tytułu umorzenia udziałów oraz dochodów z tytułu likwidacji Spółki.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do ust. 1a ww. artykułu za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Stosownie do art. 10 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć 10% kwoty dywidend brutto. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki od zysku, z którego są wypłacane dywidendy.

Należy zauważyć, że określenie "dywidendy", o którym mowa w polsko - cypryjskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

W myśl art. 24 ust. 1 lit. b) polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10, 11 i 12 niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu na Cyprze. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem potrącenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego na Cyprze.

Stosownie do art. 24 ust. 3 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obniżek przyznanych przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa.

W rozumieniu art. 10 ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 rozumie się, że stawka podatku wynosi 10% kwoty brutto dywidend i odsetek, a w rozumieniu art. 12 ust. 2 stawka podatku wynosi 5% kwoty brutto należności licencyjnych.

Umowa stanowi, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim.

Artykuł 24 ust. 1 lit. b) polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wersji angielskiej dotyczy potrącenia w Polsce od podatku dochodowego osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce kwoty równej podatkowi dochodowemu płatnemu na Cyprze, a nie jak wskazuje na to polska wersja umowy zapłaconemu na Cyprze.

Angielskie wyrażenie "tax payable" użyte w tym kontekście oznacza bowiem podatek podlegający zapłaceniu/należny do zapłaty. Natomiast angielskie wyrażenie "but for" użyte w kontekście art. 24 ust. 3 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy tłumaczyć jako "gdyby nie" a nie jako "z wyjątkiem".

Zgodnie z powyższym zdanie pierwsze w art. 24 ust. 3 umowy należy tłumaczyć w następujący sposób: "Uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, gdyby nie jakiekolwiek ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa."

Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, które stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.

Rozpatrując wniosek w części dotyczącej opodatkowania dochodów z tytułu umorzenia udziałów spółki cypryjskiej organ podatkowy wskazuje, iż umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż umorzenie, o którym mowa we wniosku będzie to umorzenie określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie to zbycie udziałów w celu umorzenia.

Jak już wskazano w uzasadnieniu niniejszej interpretacji w art. 10 ust. 3 Umowy znajduje się definicja "dywidend", zgodnie z którą użyte w powyższym artykule określenie "dywidendy" oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

Zatem, dochód z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze, o ile prawo cypryjskie zrównuje ww. dochód z wpływami z akcji, będzie podlegał dyspozycji art. 10 Umowy, a zatem dochód ten może podlegać opodatkowaniu w Polsce i na Cyprze. W tym przypadku, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy.

W przypadku, kiedy prawo cypryjskie nie zrównuje dochodów z tytułu umorzenia udziałów, z wpływami z akcji, a tym samym dochód ten nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 Umowy, należy dokonać dalszej, właściwej kwalifikacji dochodu na gruncie Umowy.

Artykuł 13 Umowy reguluje zasady opodatkowania zysków ze sprzedaży majątku (przeniesienia tytułu własności majątku).

Stosownie do art. 13 ust. 1 Umowy zyski, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, lub z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu, odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 2 Umowy).

W myśl art. 13 ust. 3 ww. Umowy, zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, samolotów lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków, samolotów lub pojazdów drogowych, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym mieści się siedziba prawna przedsiębiorstwa.

Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 4 Umowy, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Punkt 5 uwag ogólnych do art. 13 Modelowej Konwencji OECD stanowi, iż artykuł ten nie zawiera dokładnej definicji określenia zysków majątkowych. Wyrazy "przeniesienie własności majątku" są użyte w celu objęcia nimi szczególnie zysków z majątku pochodzących ze sprzedaży, zamiany, a również z częściowej sprzedaży, wywłaszczenia, przekazania spółce w zamian za akcje, sprzedaży praw, darowizny, a nawet pośmiertnego przekazania majątku (str. 201 Komentarza do Modelowej Konwencji OECD).

Z treści art. 13 Konwencji wynika, że dotyczy on sytuacji, w której muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie, musi nastąpić przeniesienie własności majątku i osoba dokonująca przeniesienia składników majątkowych musi osiągnąć w związku z tym zysk.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę nie ma być osiągnięty w związku z przeniesieniem własności składników majątkowych na inne osoby, lecz z tytułu przysługujących Wnioskodawcy praw w spółce, w której będzie jednym z udziałowców. Zatem nie będą spełnione kryteria przewidziane w art. 13 Umowy, by dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał opodatkowaniu na zasadach w nim określonych.

Ponadto zauważyć należy, iż w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z tytułu umorzenia automatycznego lub przymusowego udziałów w spółce mającej osobowość prawną stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W konsekwencji powyższego dochód, który osiągnie Wnioskodawca w wyniku umorzenia udziałów w spółce mającej siedzibę na Cyprze nie został objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Umowy regulujących jasno określone kategorie dochodów, zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Umowy, zgodnie z którym części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (w Polsce), bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, a więc w Polsce.

Postanowienia umowy zmierzają do unikania podwójnego opodatkowania nie tylko poprzez zastosowanie odpowiedniej metody, ale także poprzez ustanowienie prawa do opodatkowania dochodu tylko w jednym z umawiających się państw.

W sytuacji, kiedy zgodnie z Umową dochód podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie (w tym przypadku w państwie rezydencji) nie zachodzi sytuacja podwójnego opodatkowania, zatem nie znajduje zastosowania przewidziana w konwencji metoda unikania podwójnego opodatkowania.

Przechodząc na grunt uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek umorzenia udziałów w spółce cypryjskiej za wynagrodzeniem zakwalifikowany powinien być do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych - w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy - uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Uszczegółowieniem powołanego wyżej przepisu jest art. 24 ust. 5 pkt 1 cytowanej ustawy, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Sposób obliczenia dochodu osoby fizycznej z umorzenia udziałów został uregulowany w art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jednocześnie przepis art. 30a ust. 6 ww. ustawy stanowi, że zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9 tejże ustawy pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d.

Jednak przepis art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przepisem szczególnym w stosunku do uregulowań zawartych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy. Stanowi on zatem wyjątek od ogólnej zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych bez pomniejszania go o koszty uzyskania.

Zatem od ustalonego w powyższy sposób dochodu z umorzenia udziałów w spółce cypryjskiej Wnioskodawca obowiązany będzie obliczyć należny z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy i wykazać go w składanym zeznaniu rocznym, według ustalonego wzoru, na podstawie przepisu art. 45 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie umorzenia udziałów spółki cypryjskiej, w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania interpretacji należało uznać za nieprawidłowe.

Przechodząc następnie do sposobu opodatkowania dochodu z tytułu likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze, należy znowu wskazać, że o ile prawo cypryjskie zrównuje ww. dochód z wpływami z akcji, będzie podlegał dyspozycji art. 10 Umowy, a zatem dochód ten może podlegać opodatkowaniu w Polsce i na Cyprze. W tym przypadku w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy.

W przypadku kiedy prawo cypryjskie nie zrównuje dochodów z tytułu likwidacji spółki z wpływami z akcji, a tym samym dochód ten nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 Umowy, należy dokonać dalszej właściwości kwalifikacji dochodu na gruncie Umowy.

Biorąc pod uwagę wcześniej cytowane przepisy dotyczące kwalifikowaniu dochodów na gruncie Umowy stwierdzić należy, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę nie ma być osiągnięty przez niego w związku z przeniesieniem własności składników majątkowych na inne osoby, lecz z tytułu przysługujących mu praw w spółce, w której będzie jednym z udziałowców. Zatem nie będą spełnione kryteria przewidziane w art. 13 Umowy, by dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał opodatkowaniu na zasadach w nim określonych.

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z tytułu likwidacji spółki mającej osobowość prawną stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W konsekwencji powyższego dochód, który osiągnie Wnioskodawca w wyniku likwidacji spółki mającej siedzibę na Cyprze nie został objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Umowy regulujących jasno określone kategorie dochodów. Zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Umowy, zgodnie z którym części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Postanowienia umowy zmierzają do unikania podwójnego opodatkowania nie tylko poprzez zastosowanie odpowiedniej metody, ale także poprzez ustanowienie prawa do opodatkowania dochodu tylko w jednym z umawiających się państw.

W sytuacji, kiedy zgodnie z Umową dochód podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie (w tym przypadku w państwie rezydencji) nie zachodzi sytuacja podwójnego opodatkowania, zatem nie znajduje zastosowania przewidziana w konwencji metoda unikania podwójnego opodatkowania.

Reasumując należy stwierdzić, iż:

* Wnioskodawca, jako udziałowiec spółki z siedzibą na Cyprze w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, które stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.

* W przypadku uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze oraz z tytułu likwidacji spółki cypryjskiej, o ile prawo cypryjskie zrównuje ww. dochody z wpływami z akcji, dochód taki będzie podlegał dyspozycji art. 10 Umowy, a zatem dochód ten może podlegać opodatkowaniu w Polsce i na Cyprze.

W tym przypadku w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy.

W przypadku, kiedy prawo cypryjskie nie zrównuje dochodów z tytułu umorzenia udziałów oraz z tytułu likwidacji spółki z wpływami z akcji dochód ten nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 Umowy. Do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Umowy i będzie on podlegać opodatkowaniu tylko w Polsce, jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W sytuacji, kiedy zgodnie z Umową dochód podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie (w tym przypadku w państwie rezydencji) nie zachodzi sytuacja podwójnego opodatkowania, zatem nie znajduje zastosowanie powołana w Umowie metoda unikania podwójnego opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Jednocześnie organ podatkowy pragnie wyjaśnić, że niniejsza interpretacja indywidualna została wydane w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie może stanowić źródła praw i obowiązków dla innych podatników - innych udziałowców spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl