IPPB2/415-292/09-2/JB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-292/09-2/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2009 r. (data wpływu 20 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem loterii promocyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem loterii promocyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą "L.", prowadzonej na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 17 marca 2009 r. nr SC/XXX.

Loteria organizowana jest dla klienta organizatora (dalej: Klient Organizatora) i dotyczy towaru Klienta Organizatora, tj. oleju L. z formułą Thermal Control (dalej: Towar Promocyjny). Loteria zaczęta się w dniu 30 marca 2009 r. a kończy (uwzględniając okres reklamacyjny) w dniu 28 września 2009 r. Ostateczna data wydania nagród to 31 lipca 2009 r.

W Loterii mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce, prowadzące i nie prowadzące działalność gospodarczą, inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby prawne, z siedzibą w Polsce.

Przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać nagrody w loterii można podzielić na dwie grupy. Pierwsza, bierze udział w loterii poprzez zakup Towaru Promocyjnego (dalej Nabywcy Towaru Promocyjnego), druga to Autoryzowani Dystrybutorzy Klienta Organizatora, biorący udział w Loterii poprzez udział tzw. Punktów Sprzedaży (tj. detalicznych punktów handlowych sprzedających Towar Promocyjny zdefiniowanych w regulaminie loterii), które dokonają u Autoryzowanych Dystrybutorów Klienta Organizatora hurtowego zakupu Towaru Promocyjnego. Wylosowanie nagrody głównej loterii przez Punkt Sprzedaży oznacza równocześnie wylosowanie nagrody dla Autoryzowanego Dystrybutora Klienta Organizatora, u którego Punkt Sprzedaży - laureat losowania dokonał zakupu będącego podstawą wygranej.

W loterii przewidziano zarówno nagrody przekraczające kwotę 2.280 zł, jak nie przekraczające tej kwoty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przypadku, gdy nagrodę w loterii promocyjnej organizowanej przez Wnioskodawcę wygra przedsiębiorca podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (Nabywca Towaru Promocyjnego lub Autoryzowany Dystrybutor Klienta Organizatora):

1.

Do nagrody tej ma zastosowanie przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), ustanawiający zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych m.in. w grach i zakładach wzajemnych, z zastrzeżeniem przepisów art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody, a w konsekwencji...,

2.

Czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika, zgodnie z przepisem art. 41, ust. 4 w związku z ww. przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f..,

3.

Do nagrody tej ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 6a) u.p.d.o.f., obecnie w kwocie 2.280 zł....

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, gdy wygrana w loterii promocyjnej organizowanej przez Wnioskodawcę, jak też każdej innej loterii promocyjnej, przypadnie przedsiębiorcy podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych:

1.

do nagrody tej nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.), ustanawiający zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych m.in. w grach i zakładach wzajemnych, z zastrzeżeniem przepisów art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody, a w konsekwencji,

2.

na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, zgodnie z przepisem art. 41. ust. 4 w związku z ww. przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.,

3.

do nagrody tej ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 6a) u.p.d.o.f., obecnie w kwocie 2.280 zł.

W kwestiach zawartych w punktach 1 i 2 wnioskodawca podziela stanowisko zaprezentowane w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 12 grudnia 2008 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie o sygn. akt IPPB1/415-1186/08-4/AG.

W uzasadnieniu tej interpretacji stwierdzono, jak następuje: " (...) art. 14 ust. 2 pkt 8 tej ustawy stanowi, iż, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125. Oznacza to, że jeżeli nagroda lub wygrana została uzyskana przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - wówczas nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania. W związku z powyższym nie będą miały zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) wnioskodawca nie będzie zobowiązany, jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej tym osobom nagród."

W uzupełnieniu powyższego Wnioskodawca dodaje, iż wprawdzie przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. nie zawiera wyłączenia jego zastosowania w przypadku nagród otrzymanych przez przedsiębiorców, jednakże konsekwencją uznania, iż nagrody uzyskane przez przedsiębiorcę są przychodem z działalności gospodarczej jest twierdzenie, że są one opodatkowane według zasad obowiązujących dla tego rodzaju przychodów.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. ma zastosowanie w przypadku wygranych i nagród zaliczanych do przychodów z innych źródeł w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 u.p.d.o.f. Przepis art. 20 u.p.d.o.f. wyraźnie stanowi, iż nagrody i inne nieodpłatne świadczenia są przychodami z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, jeżeli nie należą do przychodów określonych w art. 12-14 i 17, a więc m.in. do przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 u.p.d.o.f.).

Na potwierdzenie słuszności powyższego stanowiska strona wskazuje pogląd wyrażony w piśmie Podsekretarza Stanu do Izb i Urzędów Skarbowych) z 29 kwietnia 1998 r. Nr PO 2/HD-6065/97/0912 (opublikowane w Biuletynie Skarbowym nr 3/98, str. 6 i następne) wydanym na podstawie ówczesnego art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Odnośnie kwestii podniesionej w pytaniu nr 3 Wnioskodawca wyjaśnia, iż kwestia ta będzie istotna dla obowiązków podatkowych Wnioskodawcy, gdyby okazało się, że stanowisko Wnioskodawcy wyrażone odnośnie pytań nr 1 i 2 nie jest prawidłowe oraz, że Wnioskodawca jako organizator loterii promocyjnej jest płatnikiem zryczałtowanego podatku od wygranych, także w przypadku, gdy nagroda przypadnie przedsiębiorcy podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy za uznaniem, że w przypadku przedsiębiorców podatników podatku dochodowego od osób fizycznych ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f., przemawia fakt, iż w przepisie tym brak jest analogicznego wyłączenia jak w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., który wyraźnie stanowi, że ustanowione w nim zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zarówno przepis art. 21 ust. 1 pkt 6a jaki przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 dotyczą zwolnienia z podatku od nagród, skoro w pierwszym przepisie brak jest wyłączenia jego stosowania do nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, a w drugim przepisie takie wyłączenie jest, to zdaniem Wnioskodawcy zarówno interpretacja logiczna obu przepisów, jak i założenie racjonalnego ustawodawcy prowadzą do wniosku, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. ma zastosowanie także do przedsiębiorców podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, skoro brak w nim wyłączenia takiego zastosowania. Taki też pogląd został wyrażony w powoływanym wyżej piśmie Podsekretarza Stanu do Izb i Urzędów Skarbowych z 29 kwietnia 1998 r. Nr PO 2/HD-6065/97/0912 (opublikowane w Biuletynie Skarbowym nr 3/98, str. 6 i następne). Pismo to dotyczyło wprawdzie opodatkowania przychodów (dochodów) z akcji promocyjnych nie mających charakteru loterii promocyjnych, jednak w ostatnich akapicie wyrażono następujące stanowisko odnoszące się do loterii promocyjnych i zwolnienia podatkowego z tytułu wygranych w takich loteriach: "W przypadku jednak, gdyby w związku z nabyciem określonego towaru podmiot organizujący przedsięwzięcie promocyjne, o którym wyżej mowa, oferowałby tym samym nabywcom nieodpłatne uczestnictwo w dodatkowym losowaniu nagród specjalnych pieniężnych lub rzeczowych, to działalność taka wypełniałaby ustawowe znamiona gry losowej - loterii promocyjnej, określone w art. 2 ust. 1 pkt 9 (.".) ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych, na której urządzanie - zgodnie z art. 24 tej ustawy - wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia. W takim zatem przypadku, zdaniem strony, dochody (przychody) uzyskane z tytułu wygranej w loterii promocyjnej urządzanej i prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych korzystałoby ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 złotych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Natomiast art. 30 ust. 8 ww. ustawy stanowi, iż dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, Wnioskodawca jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą "L.".

W Loterii mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce, prowadzące i nie prowadzące działalność gospodarczą, inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a także osoby prawne, z siedzibą w Polsce.

Mając na uwadze powyższe oraz treść zadanych przez Wnioskodawcę pytań należy stwierdzić, iż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wartość nagrody uzyskanej w przedmiotowej loterii promocyjnej winna zaliczyć do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Powyższe oznacza, że jeżeli nagroda lub wygrana zostanie uzyskana przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą, to wówczas nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania.

W związku z powyższym nie będą miały zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany doliczyć wartość otrzymanej nagrody uzyskanej w ramach loterii promocyjnej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Skoro w przedmiotowej sprawie podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to winna ona opodatkować uzyskany z tego tytułu przychód (dochód) wraz z innymi uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy opodatkowania.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż:

1.

do nagrody tej nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustanawiający zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych m.in. loteriach promocyjnych, z zastrzeżeniem przepisów art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody, a w konsekwencji,

2.

na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 w związku z ww. przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej.

W świetle powyższego rozstrzygnięcia odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 3 jest bezprzedmiotowa.

Ponadto podkreślić należy, iż przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne organów podatkowych zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie wiążą tut. Organu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl